Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija nosaka virzību uz Eiropas rūpniecības digitalizāciju

Briselē, 2016. gada 19. aprīlī

Īstenojot savu digitālā vienotā tirgus izveides stratēģiju, Komisija nāk klajā ar plānu palīdzēt Eiropas rūpniecībai, MVU, pētniekiem un valsts iestādēm izmantot visas jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Eiropas Komisija šodien iepazīstina ar pasākumu kopumu, kas paredzēts, lai atbalstītu un savstarpēji sasaistītu valstu iniciatīvas visu rūpniecības nozaru un ar tām saistīto pakalpojumu digitalizācijai un veicinātu investīcijas, izmantojot stratēģiskās partnerības un tīklus. Komisija arī ierosina konkrētus pasākumus kopēju standartu izstrādes paātrināšanai prioritārajās jomās (piemēram, 5G sakaru tīkli) un publisko pakalpojumu modernizēšanai. Īstenojot pašreizējo plānu, Komisija izveidos Eiropas mākoni, kura pirmais mērķis būs sniegt Eiropas 1,7 miljoniem pētnieku un 70 miljoniem zinātnes un tehnikas profesionāļu virtuālu vidi, kurā glabāt, pārvaldīt, analizēt un atkārtoti izmantot pētījumu datus milzīgā apjomā (paziņojums presei).

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: “Mūsdienu rūpnieciskā revolūcija ir digitāla. Lai pilnībā īstenotu iespējas, ko sniedz tādas tehnoloģijas kā mākoņdatošana, uz datiem balstīta zinātne un lietiskais internets, tas jādara pareizā mērogā. Tā kā uzņēmumi tiecas attīstīties vienotajā tirgū, arī publiskajiem e-pakalpojumiem vajadzētu atbilst šodienas vajadzībām: būt digitāliem, atvērtiem un izstrādātiem tā, lai tie darbotos pāri robežām. ES ir īstais mērogs digitālajam laikmetam.

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters H. Etingers uzsvēra: “Eiropai ir ļoti konkurētspējīgs rūpnieciskais pamats, un tā ir pasaules līdere nozīmīgās nozarēs. Taču Eiropa savu vadošo lomu spēs saglabāt vienīgi tad, ja tās rūpniecības digitalizācija noritēs veiksmīgi un strauji. Mūsu priekšlikumu mērķis ir nodrošināt šādu attīstību. Lai piesaistītu investīcijas, kas sekmētu izaugsmi digitālajā ekonomikā, ir nepieciešama vienota rīcība ES mērogā.

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre Elžbeta Beņkovska piebilda: “Digitālā ekonomika saplūst ar reālo ekonomiku. Mums nepieciešama līderība un investīcijas tādās digitālo tehnoloģiju jomās kā progresīvā ražošana, viedā enerģētika, automatizēta auto vadīšana un e-veselība.”

Rūpniecības digitalizācija

Lai gan daudzās ekonomikas jomās digitālās tehnoloģijas un digitālie procesi ir ātri ieviesti, tomēr Eiropas rūpniecībai, ja tā vēlas uzturēt konkurētspēju pasaules līmenī, digitālās iespējas būtu pilnībā jāizmanto visās nozarēs un neatkarīgi no uzņēmuma lieluma. Digitālajā pārveidē jo īpaši atpaliek tradicionālās nozares (piemēram, būvniecības, lauksaimniecības un pārtikas, tekstilizstrādājumu un tēraudrūpniecības nozare) un MVU. Jaunākie pētījumi liecina, ka produktu un pakalpojumu digitalizācija nākamo piecu gadu laikā ik gadu radīs vairāk nekā 110 miljardus eiro ieņēmumu rūpniecībai Eiropā.

Vairākas ES dalībvalstis jau sākušas īstenot stratēģijas rūpniecības digitalizācijas veicināšanai. Tomēr ir nepieciešama visaptveroša pieeja Eiropas līmenī, lai novērstu tirgu sadrumstalotību un izmantotu digitālās attīstības, piemēram, lietiskā interneta, sniegtās priekšrocības.

Saskaņā ar šo pieeju Komisija

 • palīdzēs koordinēt valstu un reģionālās iniciatīvas rūpniecības digitalizācijai, nodrošinot pastāvīgu ES mēroga dialogu ar visām iesaistītajām pusēm. Ar dalībvalstīm un nozares pārstāvjiem tiks izveidota pārvaldības sistēma;
 • sadalīs investīcijas ES publiskā un privātā sektora partnerībās un pastiprināti mudinās izmantot ES investīciju plāna un Eiropas strukturālo un investīciju fondu sniegtās iespējas.
 • investēs 500 miljonus eiro digitālo inovāciju centru (tehnoloģiju izcilības centru) tīklā, kas aptvers visu ES un kurā uzņēmumi varēs saņemt padomus un testēt digitālās inovācijas;
 • izveidos liela mēroga pilotprojektus lietiskā interneta, progresīvās ražošanas un tehnoloģiju stiprināšanai viedajās pilsētās un mājokļos, savienotajos automobiļos un mobilās veselības aprūpes pakalpojumos;
 • pieņems nākotnes vajadzībām atbilstošus tiesību aktus, kuri sekmēs datu netraucētu plūsmu un precizēs sensoru un viedo ierīču ģenerēto datu īpašumtiesību jautājumu. Komisija turklāt pārskatīs noteikumus par drošību un autonomo sistēmu atbildību;
 • nāks klajā ar prasmju programmu Eiropai, kas iedzīvotājiem dos iespēju apgūt darbam digitālajā laikmetā nepieciešamās prasmes.

Šajā pasākumu paketē ietilpst arī Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva (paziņojums presei), kas palīdzēs Eiropai ieņemt vadošo lomu uz datiem balstītā ekonomikā.

Kopumā pašreizējam plānam būtu jāpiesaista vairāk nekā 50 miljardi eiro publiskā un privātā sektora ieguldījumu rūpniecības digitalizācijas veicināšanai.

Prioritārie standarti digitālo inovāciju veicināšanai

Digitālajā vienotajā tirgū miljardiem savienotu ierīču — tai skaitā telefonu, datoru un sensoru — vajadzētu uzturēt drošus un nevainojamus sakarus neatkarīgi no šo ierīču ražotāja, tehniskajiem datiem vai izcelsmes valsts. Lai to īstenotu, ir nepieciešama vienota valoda: standarti.

Komisija ierosina konkrētus pasākumus standartu izstrādes procesa paātrināšanai, proti:

 • mudināt rūpniecības pārstāvjus un standartizācijas organizācijas darbā pie standartu izstrādes galveno uzmanību pievērst piecām prioritārajām jomām. Tās ir šādas: 5G, mākoņdatošana, lietiskais internets, datu tehnoloģijas un kiberdrošība;
 • standartu izstrādes veicināšanas nolūkā līdzfinansēt tehnoloģiju testēšanu un izmēģināšanu, tai skaitā arī attiecīgajās publiskā un privātā sektora partnerībās. Tādējādi tiks nodrošināta inovācijas sekmēšanai un uzņēmējdarbības izaugsmei vajadzīgo standartu savlaicīga izstrāde.

Šī pieeja ir ātrāka un mērķtiecīgāka un veicinās arī tādu tehnoloģiju kā viedtīkli, mobilie veselības aprūpes pakalpojumi, savienotie transportlīdzekļi u. c. izstrādi un ieviešanu. Eiropas Savienība plāno atbalstīt Eiropas ekspertu līdzdalību starptautiskajos standartizācijas lēmumos, lai palīdzētu nodrošināt, ka Eiropas idejas piedalās globālo risinājumu izstrādē.

Digitālie publiskie pakalpojumi

Iedzīvotāji un uzņēmumi joprojām neizmanto visas iespējamās priekšrocības, ko sniedz digitālie publiskie pakalpojumi, kuriem vajadzētu būt pastāvīgi pieejamiem visā Eiropas Savienībā. Pašreizējais e-pārvaldes rīcības plāns modernizēs digitālos publiskos pakalpojumus un padarīs ES par labāku vietu dzīvei, darbam un investīcijām.

Komisija ir nākusi klajā ar 20 pasākumiem, kuri jāīsteno līdz 2017. gada beigām. Komisija jo īpaši

 • izveidos vienotu digitālo vārteju, kura sniegs iespēju lietotājiem iegūt informāciju, palīdzību un problēmu risināšanas pakalpojumus, kas vajadzīgi efektīvai pārrobežu darbībai;
 • savstarpēji savienos visus uzņēmumu reģistrus un maksātnespējas reģistrus, savienojot tos ar e-tiesiskuma portālu, kas kļūs par vienotu kontaktpunktu;
 • izveidos pilotprojektu ar pārvaldēm, kuras attiecībā uz pārrobežu uzņēmumiem piemēros principu “tikai vienreiz”. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem dokumentācija būs jāiesniedz valsts iestādēm tikai vienā ES valstī pat tad, ja tie darbojas citās ES dalībvalstīs;
 • palīdzēs ES dalībvalstīm attīstīt pārrobežu e-veselības pakalpojumus, piemēram, e-receptes un pacientu veselības pārskatus;
 • paātrinās pāreju uz e-iepirkumu, e-parakstiem un principa “tikai vienreiz” īstenošanu publiskajos iepirkumos.

Konteksts

Pašreizējais iniciatīvu kopums ir pirmā ar rūpniecību saistītā pakete saskaņā ar digitālā vienotā tirgus stratēģiju. Par to 2015. gada oktobrī Parīzē paziņoja priekšsēdētājs Junkers (runa).

Tajā ņemts vērā pirmais priekšlikumu kopums, kas pieņemts 2015. gada decembrī par autortiesībām (paziņojums presei) un digitālajiem līgumiem (paziņojums presei), kā arī 2016. gada februārī pieņemtais projekts lēmumam par spektra koordināciju (paziņojums presei). Digitālā vienotā tirgus stratēģijā ir 16 iniciatīvas, kas jāiesniedz līdz šā gada beigām.

Komisija nerimtīgā un vērienīgā darbā pieliek visas pūles, lai atbalstītu rūpniecību ar tādiem projektiem kā vienotā tirgus stratēģija, investīciju plāns, enerģētikas savienība, kapitāla tirgu savienība un aprites ekonomika.

Sīkāka informācija

- Jautājumi un atbildes par pasākumu kopumu, kas paredzēts Eiropas rūpniecības digitalizācijai

- Paziņojums presei: Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva palīdzēs Eiropai ieņemt pasaules mēroga vadošo lomu uz datiem balstītā ekonomikā

Pašlaik pieņemtie paziņojumi:

- Paziņojums par Eiropas rūpniecības digitalizāciju: digitālā vienotā tirgus priekšrocību izmantošana pilnā apmērā

- Paziņojums par Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvu: konkurētspējīgas datu un zināšanu ekonomikas veidošana Eiropā

- Paziņojums par ES e-pārvaldes rīcības plānu 2016.–2020. gadam. Pārvaldes digitalizēšanās paātrināšana

- Paziņojums par IKT standartizācijas prioritātēm digitālajam vienotajam tirgum

Sociālajos tīklos

#DigitiseEU#DigitalSingleMarket#OpenScience

 

IP/16/1407

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar