Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija tiesia kelią Europos pramonės skaitmeninimui

Briuselis, 2016 m. balandžio 19 d.

Vykdydama savo strategiją sukurti bendrąją skaitmeninę rinką Komisija šiandien atskleidė, kaip ketina padėti Europos pramonei, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, mokslininkams ir valdžios institucijoms kuo geriau išnaudoti naujas technologijas.

Europos Komisija šiandien pristatė priemones, kuriomis ketina remti ir jungti nacionalines įvairių pramonės sektorių ir su jais susijusių paslaugų skaitmeninimo iniciatyvas ir strateginės partnerystės veiksmais bei tinklaveikla skatinti investicijas. Komisija taip pat siūlo konkrečių priemoniųprioritetinių sričių, kaip antai 5G ryšių tinklų ar kibernetinio saugumo, bendriesiems standartams sparčiau kurti ir viešosioms paslaugoms modernizuoti. Vykdydama šiandienos planus Komisija kurs Europos debesiją, užtikrinsiančią virtualią erdvę, kurioje 1,7 mln. Europos mokslinių tyrėjų ir 70 mln. mokslo ir technologijų specialistų galės saugoti, tvarkyti, analizuoti ir naudoti didelius mokslinių tyrimų duomenų kiekius (pranešimas spaudai).

Mūsų laikų pramonės revoliucija yra skaitmeninė, – teigė už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas . Kad būtų išnaudotas visas tokių technologijų, kaip debesijos kompiuterija, duomenimis grindžiamas mokslas ir daiktų internetas, potencialas, jos turi būti taikomos tinkamu mastu. Bendrovėms siekiant plėstis bendrojoje rinkoje, e. paslaugos taip pat turėtų atitikti nūdienos poreikius – būti skaitmeninės, atviros ir tarpvalstybinės. Skaitmeniniais laikais tinkamas plėtros mastas yra visa ES.

Europos pramoninė bazė itin konkurencinga, tad ES daugelyje sektorių yra pasaulinio masto lyderė. Tačiau šią poziciją ji išlaikys tik jei sėkmingai ir sparčiai suskaitmenins savo pramonę. Savo pasiūlymais būtent to ir siekiame. Tam reikia visoje Europoje bendrai stengtis pritraukti investicijų, reikalingų skaitmeninei ekonomikai augti“, – teigė už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris.

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „Skaitmeninė ekonomika jungiasi su realiąja ekonomika. Mums reikalingas vadovavimas ir investicijos į skaitmenines technologijas tokiose srityse kaip pažangioji gamyba, pažangioji energetika, automatizuotas vairavimas ir e. sveikatos priežiūra.

Pramonės skaitmeninimas

Daugelis ekonomikos sektorių netruko perimti skaitmenines technologijas ir procesus, tačiau kad Europos pramonė galėtų konkuruoti pasaulyje, skaitmeninės galimybės turi būti visapusiškai naudojamos visose visų sektorių bendrovėse, nepriklausomai nuo jų dydžio. Tradiciniai sektoriai (statybų, žemės ūkio maisto produktų, tekstilės arba plieno) ir mažosios ir vidutinės įmonės ypač atsilieka diegdamos skaitmenines technologijas. Naujausiais tyrimais nustatyta, kad skaitmenindama produktus ir paslaugas pramonė Europoje artimiausius penkerius metus papildomai gautų daugiau kaip 110 mlrd. EUR pajamų kasmet.

Kelios valstybės narės jau pradėjo įgyvendinti pramonės skaitmeninimo rėmimo strategijas. Tačiau norint išvengti rinkų susiskaidymo ir naudotis skaitmeninės evoliucijos vaisiais, kaip antai daiktų internetu, reikalinga visuotinė Europos lygmens pozicija.

Ja remdamasi Komisija ketina:

 • padėti koordinuoti nacionalines ir regionines pramonės skaitmeninimo iniciatyvas palaikydama nuolatinį visos ES lygmens dialogą su visais dalyviais. Drauge su valstybėmis narėmis ir pramonės atstovais bus kuriama valdymo sistema;
 • sutelkti investicijas į ES viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir primygtinai raginti išnaudoti galimybes, kurias siūlo ES investicijų planasir Europos struktūriniai ir investicijų fondai.
 • investuoti 500 mln. EUR į visą ES apimantį skaitmeninių inovacijų centrų (technologijų kompetencijos kaupyklų) tinklą,kuriuose įmonės gali gauti patarimų ir išbandyti skaitmenines inovacijas;
 • imtis didelio masto bandomųjų projektų daiktų interneto, pažangiosios gamybos ir technologijų taikymuipažangiuosiuose miestuose ir būstuose, išmaniuosiuose automobiliuose ir mobiliosios sveikatos priežiūros paslaugų sistemoje plėtoti;
 • priimti perspektyvius teisės aktus, kuriais remiamas laisvas duomenų srautas ir kuriuose išaiškinamos jutiklių ir išmaniųjų prietaisų teikiamų duomenų nuosavybės teisės. Komisija taip pat persvarstys nepriklausomų sistemų saugumo ir atsakomybės taisykles;
 • pristatyti ES įgūdžių darbotvarkę, kuri padės piliečiams įgyti įgūdžių, reikalingų dirbti skaitmeniniame amžiuje.

Šį rinkinį sudaro ir Europos debesijos iniciatyva (pranešimas spaudai), kuri padės duomenimis grindžiamai Europos ekonomikai užimti lyderio poziciją.

Iš viso šiandienos planams turėtų būti sutelkta iki 50 mlrd. EUR viešų ir privačių investicijų pramonės skaitmeninimui remti.

Skaitmeninių inovacijų plėtojimo prioritetiniai standartai

Bendrojoje skaitmeninėje rinkoje milijardai prie interneto prijungtų prietaisų – telefonų, kompiuterių, jutiklių ir kt. – turi palaikyti saugų vientisą ryšį, nepriklausomai nuo jų gamintojo, techninių savybių arba pagaminimo šalies. Tam reikalinga visiems suprantama kalba – standartai.

Komisija siūlo konkrečių priemonių, kaip pagreitinti standartų nustatymo procesą:

 • raginti pramonės ir standartizacijos institucijas rengti standartus daugiausia dėmesio skiriant penkioms prioritetinėms sritims – 5G, debesijos kompiuterijos, daiktų interneto, duomenų technologijų ir kibernetinio saugumo;
 • bendrai finansuoti technologijų bandymus ir eksperimentavimą su jomis (taip pat viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės lygmeniu), kad būtų greičiau nustatomi standartai. Tokiu būdu šiais standartais bus galima laiku pastūmėti inovacijų plėtrą ir verslo augimą.

Šis spartesnis, kryptingesnis planas taip pat padės pagreitinti plėtrą ir panaudoti pažangiųjų energijos tinklų, mobiliosios sveikatos priežiūros paslaugų, išmaniųjų automobilių ir kitų sektorių technologijas. ES ketina paremti Europos ekspertų dalyvavimą priimant tarptautinio masto standartizacijos sprendimus, kad Europos idėjomis būtų prisidedama ieškant globalių sprendimų.

Skaitmeninės viešosios paslaugos

Piliečiai ir įmonės dar negali visapusiškai naudotis skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis, kurios turėtų būti sklandžiai teikiamos visoje ES. Šiandieninis e. valdžios veiksmų planas padės atnaujinti skaitmenines viešąsias paslaugas ir sukurti ES palankesnes sąlygas gyventi, dirbti ir investuoti.

Komisija pasiūlė 20 priemonių, kurios turi būti pradėtos įgyvendinti iki 2017 m. pabaigos. Visų pirma ji ketina:

 • sukurti bendrą skaitmeninį tinklų sietuvą, per kurį naudotojai galėtų gauti visą informaciją, pagalbą ir problemų sprendimo paslaugas, kurių reikia norint efektyviai veikti tarpvalstybiniu lygmeniu;
 • sujungti visus įmonių registrus ir nemokumo registrus ir prijungti juos prie e. teisingumo portalo, kuris veiks vieno langelio principu;
 • drauge su administracinėmis institucijomis įgyvendinti bandomąjį projektą, kuriuo bus siekiama įdiegti vienkartinių formalumų sistemą, kuria įmonės naudosis visose valstybėse narėse. Pagal šią sistemą įmonėms, net veikiančioms ir kitose ES valstybėse narėse, pakaks dokumentus pateikti tik vienos ES šalies institucijoms;
 • padėti ES valstybėms narėms plėtoti tarpvalstybines e. sveikatos priežiūros paslaugas, pvz., e. receptų išrašymą arba pacientų suvestines;
 • siekti, kad būtų skubiau diegiamos e. viešųjų pirkimų, e. parašų paslaugos ir sparčiau įgyvendinamas vienkartinių formalumų principas viešųjų pirkimų srityje.

Pagrindiniai faktai

Šiandienos iniciatyvos – tai pirmasis su pramone susijęs rinkinys, parengtas pagal bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją. Komisijos pirmininkas J.-C. Junckeris apie jį paskelbė Paryžiuje 2015 m. spalio mėn. (kalba).

Be to, 2015 m. gruodžio mėn. buvo priimtas kitas pasiūlymų rinkinys – dėl autorių teisių (pranešimas spaudai) ir skaitmeninių sutarčių (pranešimas spaudai), o 2016 m. vasario mėn. – sprendimo dėl spektro koordinavimo projektas (pranešimas spaudai). Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją sudaro 16 iniciatyvų, kurios turi būti pristatytos iki šių metų pabaigos.

Komisija šiuo metu deda didelio užmojo pastangas padėti pramonei tokiais projektais kaip Bendrosios rinkos strategija, Investicijų planas, Energetikos sąjunga, Kapitalo rinkų sąjunga irŽiedinė ekonomika.

Daugiau informacijos

– Klausimai apie Europos pramonės skaitmeninimo priemonių rinkinį ir atsakymai į juos,

– Pranešimas spaudai: Europos debesijos iniciatyva padės Europai pirmauti duomenimis grindžiamos ekonomikos srityje

Šiandien priimti komunikatai:

– Europos pramonės skaitmeninimas. Naudojimasis visais bendrosios skaitmeninės rinkos privalumais;

– Europos debesijos iniciatyva. Konkurencingos duomenų ir žinių ekonomikos kūrimas Europoje;

– 2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios skaitmeninių permainų spartinimas;

– Bendrieji skaitmeninei rinkai skirtos IRT standartizacijos prioritetai

Socialiniuose tinkluose

#DigitiseEU#DigitalSingleMarket#OpenScience

 

 

IP/16/1407

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar