Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ohjaa Euroopan teollisuutta digitalisaation tielle

Bryssel 19. huhtikuuta 2016

Digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseen tähtäävän strategiansa mukaisesti komissio on nyt esitellyt suunnitelmansa, jolla eurooppalaisia pk- ja muita yrityksiä, tutkijoita ja viranomaisia autetaan saamaan täysi hyöty uudesta teknologiasta.

Euroopan komissio esitti tänään joukon toimenpiteitä, joilla tuetaan ja kytketään toisiinsa jäsenvaltioiden toimia teollisuuden ja siihen liittyvien palvelujen digitalisoimiseksi kaikilla toimialoilla. Lisäksi pyritään lisäämään investointeja strategisten kumppanuuksien ja verkostojen avulla. Komissio ehdottaa myös konkreettisia toimenpiteitä, joilla nopeutetaan yhteisten standardien laatimista ensisijaisilla aloilla, kuten viidennen sukupolvien viestintäverkot ja kyberturvallisuus, ja modernisoidaan julkisia palveluja. Osana nyt esitettyjä suunnitelmia komissio perustaa eurooppalaisen pilvipalvelun. Sen ensimmäisenä tavoitteena on tarjota Euroopan 1,7 miljoonalle tutkijalle ja 70 miljoonalle luonnontieteiden ja tekniikan ammattilaiselle virtuaaliympäristö, jossa voidaan varastoida, hallita, analysoida ja uudelleenkäyttää valtavia määriä tutkimustietoa (lehdistötiedote).

Meidän aikamme teollinen vallankumous on digitaalinen”, julistaa digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip. ”Jotta pilvipalvelut, datavetoinen tiede, esineiden internet ja vastaava muu teknologia voi saavuttaa täyden potentiaalinsa, suuruusluokan on oltava oikea”, sanoo Ansip. ”Kun yritykset pyrkivät laajentumaan eri puolille sisämarkkinoita, myös julkishallinnon sähköisten palvelujen olisi vastattava tämän päivän tarpeisiin: niiden on oltava jo suunnittelultaan digitaalisia, avoimia ja valtioiden rajojen ylitse toimivia”, jatkaa komissaari Ansip. ”Digitaaliajalla oikean suuruusluokan tarjoaa EU.”

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komissaarin Günther H. Oettingerin mukaan Euroopan teollinen perusta on erittäin kilpailukykyinen, ja sillä on maailmassa johtoasema tärkeillä aloilla. ”Eurooppa voi säilyttää johtoasemansa kuitenkin vain silloin, kun sen teollisuus onnistuu digitalisoitumisessaan ja tekee sen nopeasti”, muistuttaa Oettinger. ”Nyt esitettävillä ehdotuksilla pyritään huolehtimaan siitä, että näin tapahtuu”, sanoo komissaari. ”Koko Euroopan on yhdistettävä voimansa houkutellakseen ne investoinnit, joita kasvu digitaalitaloudessa tarvitsee.”

”Digitaalitalous sulautuu yhteen reaalitalouden kanssa”, toteaa sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska.Komissaarin mukaan Euroopan on otettava johto käsiinsä ja investoitava digitaaliteknologiaan sellaisilla aloilla kuin kehittynyt tuotantotekniikka, älykkäät energiaratkaisut, ajoneuvojen automaattiohjaus ja sähköinen terveydenhuolto.

Teollisuuden digitalisointi

Vaikka digitaalista teknologiaa ja digitaalisia prosesseja onkin monilla talouden osa-alueilla omaksuttu nopeasti, eurooppalaisten yritysten on toimialasta ja koosta riippumatta käytettävä digitalisoitumisen tarjoamat mahdollisuudet täysimääräisesti hyväkseen, jos ne mielivät pystyä kilpailemaan globaalisti. Erityisesti perinteiset toimialat (kuten rakentaminen sekä elintarvike-, tekstiili- ja terästeollisuus) ja pk-yritykset ovat jääneet digitalisoitumisessa muista jälkeen. Tuoreissa tutkimuksissa on arvioitu, että tuotteiden ja palvelujen digitalisointi tuottaa Euroopassa seuraavien viiden vuoden aikana teollisuudelle yli 110 miljardin euron lisätulot vuodessa.

Monet EU:n jäsenvaltiot ovat jo käynnistäneet strategioita tukeakseen teollisuuden digitalisointia. Nyt tarvitaan kuitenkin kattavaa Euroopan tason toimintamallia, jotta voidaan välttää markkinoiden pirstaloituminen ja saada digitaalisesta kehityksestä, kuten esineiden internetistä, täysi hyöty.

Osana tätä toimintamallia komissio

 • auttaa koordinoimaan teollisuuden digitalisointiin tähtääviä kansallisia ja alueellisia toimia käymällä jatkuvaa EU:n laajuista vuoropuhelua kaikkien asiaan liittyvien tahojen kanssa. Jäsenvaltioiden ja teollisuuden kanssa luodaan tätä varten hallintorakenne.
 • kohdentaa investointeja EU:n julkis-yksityisiin kumppanuuksiinja kannustaa voimakkaasti toimijoita hyödyntämään Euroopan investointiohjelman ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tarjoamia mahdollisuuksia
 • investoi 500 miljoonaa euroa koko EU:n kattavaan digitaali-innovaatiokeskusten verkostoon (teknologian huippuosaamiskeskukset). Näissä keskuksissa yritykset saavat neuvoja ja voivat testata digitaali-innovaatioita.
 • käynnistää laajamittaisia pilottihankkeita, joilla vahvistetaan esineiden internetiä, kehittynyttä tuotantotekniikkaa sekä teknologiaa älykkäissä kaupungeissa ja kodeissa, verkkoyhteyksin varustetuissa autoissa ja terveydenhuollon mobiilipalveluissa
 • antaa tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavaa lainsäädäntöä, joka tukee datan vapaata kulkua ja selkeyttää anturien ja älylaitteiden tuottaman datan omistajuutta. Komissio aikoo lisäksi tarkastella uudelleen autonomisten järjestelmien turvallisuutta ja niihin liittyviä vastuukysymyksiä.
 • esittää EU:lle osaamisen ohjelman, joka auttaa ihmisiä hankkimaan ne taidot, joita digitaaliajan työssä tarvitaan.

Pakettiin kuuluu myös Eurooppalainen pilvipalvelualoite (lehdistötiedote), joka auttaa Eurooppaa näyttämään tietä datavetoisessa taloudessa.

Nyt esitettävillä suunnitelmilla tavoitellaan yhteensä yli 50 miljardin euron julkisia ja yksityisiä investointeja teollisuuden digitalisoinnin tueksi.

 

Ensisijaiset standardit tehostamaan digitaali-innovointiaDigitaalisilla sisämarkkinoilla miljardien verkkoon kytkettyjen laitteiden – kuten puhelimien, tietokoneiden ja anturien – olisi viestittävä keskenään turvallisesti ja saumattomasti valmistajasta, teknisistä yksityiskohdista tai alkuperämaasta riippumatta. Sitä varten tarvitaan yhteinen kieli: standardit.

Komissio ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä, joilla nopeutetaan standardien laatimista seuraavin keinoin:

 • Kun teollisuutta ja standardointielimiä pyydetään kehittämään standardeja, keskitytään viidelle ensisijaiselle alalle, jotka ovat 5G-viestintäteknologia, pilvipalvelut, esineiden internet, datateknologia ja kyberturvallisuus.
 • Annetaan osarahoitusta teknologian testaamiseen ja kokeilemiseen standardoinnin nopeuttamiseksi, myös asiaan liittyvien julkis-yksityisten kumppanuuksien kautta. Näin varmistetaan, että standardit saadaan valmiiksi ripeästi, jolloin niillä vauhditetaan innovointia ja yritysten kasvua.

Tällaisella nopeutetulla ja kohdennetummalla mallilla voidaan lisäksi vauhdittaa teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa. Esimerkkeinä mainittakoon muiden muassa älykkäät sähköverkot, terveydenhuollon mobiilipalvelut ja verkkoyhteyksin varustetut ajoneuvot. EU aikoo tukea eurooppalaisten asiantuntijoiden osallistumista kansainväliseen standardeja koskevaan päätöksentekoon, jotta eurooppalaiset ideat otettaisiin osaksi globaaleja ratkaisuja.

 

Julkishallinnon digitaaliset palvelut

Ihmiset ja yritykset eivät vielä pääse täysin hyötymään julkishallinnon digitaalisista palveluista, joiden pitäisi olla saumattomasti käytettävissä koko EU:ssa. Nyt esitetyllä sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmalla nykyaikaistetaan julkishallinnon digitaaliset palvelut ja tehdään EU:sta parempi paikka elää, työskennellä ja investoida.

Komissio esittää 20 toimenpidettä käynnistettäväksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Komissio aikoo erityisesti

 • perustaa keskitetyn digitaalisen palvelupisteen, jonka kautta käyttäjät saavat kaikki tieto-, neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelut, joita tehokkaaseen toimintaan valtioiden rajojen ylitse tarvitaan
 • kytkeä toisiinsa kaikki kauppa- ja maksukyvyttömyysrekisterit ja yhdistää ne Euroopan oikeusportaaliin, josta tulee keskitetty asiointipiste
 • käynnistää viranomaisten kanssa pilottihankkeen, jossa sovelletaan ”yhden kerran” periaatetta yrityksiin valtionrajojen ylitse. Tämä merkitsee sitä, että yritysten täytyy toimittaa asiakirjansa vain yhden EU-maan viranomaisille, vaikka ne toimisivat myös muissa EU-maissa.
 • auttaa EU:n jäsenvaltioita kehittämään rajatylittäviä sähköisiä terveydenhuoltopalveluja, kuten sähköisiä lääkemääräyksiä ja potilaskertomuksia.
 • nopeuttaa siirtymistä sähköisiin hankintamenettelyihin, sähköisiin allekirjoituksiin ja yhden kerran periaatteeseen julkisissa hankinnoissa.

Tausta

Nyt esitetyt toimenpiteet muodostavat ensimmäisen teollisuuteen liittyvän paketin, joka perustuu digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan. Puheenjohtaja Juncker ilmoitti siitä lokakuussa 2015 Pariisissa pitämässään puheessa.

Se on jatkoa joulukuussa 2015 hyväksytylle ensimmäiselle ehdotuspaketille, jonka aiheena olivat tekijänoikeudet (lehdistötiedote) ja digitaalisopimukset (lehdistötiedote), sekä helmikuussa 2016 esitetylle ehdotukselle radiotaajuuksien koordinointia koskevaksi päätökseksi (lehdistötiedote). Digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan sisältyy 16 aloitetta, jotka on tarkoitus esittää vielä tämän vuoden aikana.

Komissio tukee teollisuutta jatkuvin ja kunnianhimoisin toimin, joista mainittakoon sisämarkkinastrategia, investointiohjelma, energiaunioni, pääomamarkkinaunioni jakierrätystalous.

Lisätietoja

– Kysymyksiä ja vastauksia Euroopan teollisuuden digitalisoimiseen liittyvistä toimenpiteistä

– Lehdistötiedote: Eurooppalainen pilvipalvelualoite varmistaa, että tutkijat, yritykset ja julkishallinnot voivat hyötyä massadatavallankumouksesta

Tänään hyväksytyt tiedonannot:

– Euroopan teollisuuden digitalisointi – Täysi hyöty digitaalisista sisämarkkinoista

– Eurooppalainen pilvipalvelualoite – Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan

– EU:n sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2016–2020. Hallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen

– Tieto- ja viestintätekniikan standardointiprioriteetit digitaalisilla sisämarkkinoilla

Sosiaalisessa mediassa

#DigitiseEU#DigitalSingleMarket#OpenScience

 

IP/16/1407

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar