Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon asub Euroopa tööstust digitaliseerima

Brüssel, 19. aprill 2016

Kooskõlas digitaalse ühtse turu loomise strateegiaga avalikustas komisjon täna plaanid selle kohta, kuidas aidata Euroopa tööstusel, VKEdel, teadlastel ja avaliku sektori asutustel uut tehnoloogiat maksimaalselt ära kasutada.

Euroopa Komisjon tutvustas täna erinevaid meetmeid, millega toetada ja omavahel siduda kõikides sektorites riikide algatusi tööstuse digitaliseerimiseks ja seonduvaid teenuseid ning hoogustada strateegiliste partnerluste ja võrkude kaudu investeerimist. Samuti esitab komisjon ettepanekud konkreetsete meetmete võtmiseks, et töötada prioriteetsetes valdkondades (nt 5G side või küberturvalisus) kiiremini välja ühised standardid ning nüüdisajastada avalikke teenuseid. Täna avaldatud plaanide ühe komponendina loob komisjon Euroopa andmetöötluspilve, mille esimene eesmärk on anda Euroopa 1,7 miljoni teadlase ja 70 miljoni teadus- ja tehnoloogiaspetsialisti käsutusse virtuaalne keskkond, kus suurt hulka teadusandmeid talletada, hallata, analüüsida ja taaskasutada (pressiteade).

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ütles: „Meie aja tööstusrevolutsioon on digitaalne. Pilvandmetöötluse, andmepõhise teaduse, asjade interneti ja muu sellise tehnoloogia täieliku potentsiaali ärakasutamiseks vajame sobivat mastaapi. Ettevõtjad on huvitatud ühtsel turul laienemise võimalustest ning selleks peaksid ka avalikud e-teenused olema tänapäevastele vajadustele vastavad – olema kavandatud digitaalsete, avatute ja piiriülestena. EL võimaldab digiajastu jaoks sobivat mastaapi.

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger lisas: „Euroopa tööstusbaas on väga konkurentsivõimeline ja olulistes sektorites maailmas juhtpositsioonil. Kuid edumaa säilitamiseks peab Euroopa tingimata tööstuse edukalt ja kiiresti digitaliseerima. Meie ettepanekute eesmärk on tagada, et nii ka läheks. Kogu Euroopa peab ühiselt pingutama, et ligi tõmmata meie digitaalmajanduse kasvuks vajalikke investeeringuid.

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska ütles: „Piir digitaalse majanduse ja tavamajanduse vahel on kadumas. Peame olema digitehnoloogias suunanäitajad ja ühtlasi investeerima valdkondadesse nagu arenenud tootmine, arukas energeetika, automatiseeritud sõidukid või e-tervis.

Tööstuse digitaliseerimine

Paljudes majandussektorites on digitehnoloogiad ja -protsessid küll kiirelt kasutusele võetud, kuid üleilmne konkurentsivõime on võimalik vaid siis, kui Euroopa tööstuses kasutatakse digitaalseid võimalusi kõikides sektorites ja olenemata ettevõtte suurusest. Digitaalsel üleminekul on kõige enam maha jäänud traditsioonilised sektorid (nagu ehitus-, põllumajandusliku toidu, tekstiili- ja terasetööstus) ja VKEd. Hiljutistes uuringutes on väidetud, et toodete ja teenuste digitaliseerimine lisab tööstuse tuludele Euroopas järgmise viie aasta jooksul enam kui 110 miljardit eurot aastas.

Mitmed ELi liikmesriigid on juba algatanud tööstuse digitaliseerimise toetamise strateegiad. Kuid killustatud turgude vältimiseks ja digitaalse arengu (nt asjade internet) eeliste ärakasutamiseks on vaja terviklikku lähenemist ka Euroopa tasandil.

Selle lähenemise raames teeb komisjon järgmist:

 • aitab kooskõlastada tööstuse digitaliseerimise valdkonna riiklikke ja piirkondlikke algatusi, soodustades pidevat kõikide osapoolte vahelist ELi ülest dialoogi. Luuakse juhtimisraamistik, mis kaasab nii liikmesriigid kui ka tööstuse;
 • investeerib enam ELi avaliku ja erasektori partnerlusse ning kutsub tungivalt üles ära kasutama ELi investeerimiskavaja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega loodud võimalusi;
 • investeerib 500 miljonit eurot kogu ELi hõlmavasse digitaalse innovatsiooni keskuste (tehnoloogia tippkeskuste) võrku, kus ettevõtjad saavad nõu küsida ja digitaalset innovatsiooni katsetada;
 • loob mastaapsed katseprojektid, et soodustada asjade internetti, arenenud tootmist ja tehnoloogiat, mis hõlmab nii arukad linnad ja kodud kui ka internetiühendusega autod ja m-tervise teenused;
 • võtab vastu tulevikukindlad õigusaktid, mis toetavad vaba andmevoogu ja täpsustavad, kellele kuuluvad andurite ja nutiseadmete genereeritud andmed. Komisjon vaatab läbi ka autonoomsete süsteemide ohutust ja vastutust käsitlevad õigusnormid;
 • esitleb ELi oskuste tegevuskava, mis aitab inimestel saavutada digiajastu tööde jaoks vajalikke oskusi.

Samasse paketti kuulub ka Euroopa pilvandmetöötluse algatus (pressiteade), mis aitab andmepõhises majanduses tagada Euroopa edumaa.

Kokkuvõttes peaks täna avaldatud plaanid kaasama üle 50 miljardi euro ulatuses avaliku ja erasektori investeeringuid tööstuse digitaliseerimise toetamiseks.

Digitaalse innovatsiooni edendamise prioriteetsed standardid

Digitaalsel ühtsel turul peaks miljardite ühendatud seadmete (sh telefonid, arvutid ja andurid) omavaheline suhtlus toimuma ohutult ja sujuvalt, olenemata tootjatest, tehnilistest üksikasjadest või päritoluriikidest. Selleks vajame ühist keelt ja seda võimaldavad standardid.

Komisjon pakub välja konkreetsed meetmed, mille abil standardimine seeläbi kiiremaks teha, et

 • tööstus- ja standardimisorganitel palutakse standarditega töötamisel keskenduda viiele prioriteetsele valdkonnale. Need valdkonnad on järgmised: 5G, pilvandmetöötlus, asjade internet, andmetehnoloogiad ja küberturvalisus;
 • rahastab tehnoloogia katsetusi ja eksperimente, et standardimine toimuks kiiremini, sh asjakohaste avaliku ja erasektori partnerluste raames. See tagab standardite ajakohase kehtestamise, mis omakorda hoogustab innovatsiooni ja ettevõtete kasvu.

Selline kiirem ja sihipärasem lähenemisviis võimaldab ka kiiremini arendada ja kasutusele võtta selliseid tehnoloogiaid nagu arukad võrgud, m-tervise teenused, internetiühendusega sõidukid jms. EL kavatseb toetada Euroopa ekspertide osalemist rahvusvaheliste standardimisotsuste tegemisel, et Euroopa ideed aitaksid kaasa üleilmsete lahenduste väljatöötamisele.

Avalikud digiteenused

Kodanikud ja ettevõtjad ei saa endiselt täit kasu avalikest digiteenustest, mis peaksid olema sujuvalt kättesaadavad kogu ELis. Tänase e-valitsuse tegevuskavaga nüüdisajastatakse avalikke digiteenuseid ning parandatakse ELis elamise, töötamise ja investeerimise kvaliteeti.

Komisjon esitas 20 meedet, mis pannakse töösse 2017. aasta lõpuks. Komisjon teeb eeskätt järgmist:

 • loob ühtse digiportaali, mille kaudu kasutajad saavad hankida kogu teabe ja abi ning igasugused probleemide lahendamise teenused, mida on vaja tõhusaks piirüleseks toimimiseks;
 • ühendab omavahel kõik äriregistrid ja maksejõuetusregistrid ning ühendab need Euroopa e-õiguskeskkonna portaaliga, millest saab ühtne kontaktpunkt;
 • lükkab käima katseprojekti haldusasutustega, kes hakkavad ühekordsuse põhimõtet kohaldama ettevõtjate suhtes piireüleselt. See tähendab, et ettevõtjad peavad esitama nõutavad dokumendid ainult ühe ELi riigi ametiasutustele, seda isegi siis, kui nad tegutsevad ka teistes ELi liikmesriikides.
 • aitab ELi liikmesriikidel välja töötada piiriülesed e-tervise teenused, näiteks e-retseptid ja patsiendi andmekaardid;
 • kiirendab e-hankele, e-allkirjadele ja ühekordsuse põhimõtte rakendamisele üleminekut riigihangetes.

Taust

Tänased algatused moodustavad esimese digitaalse ühtse turu strateegial põhineva tööstusele suunatud paketi. President Juncker kuulutas selle välja 2015. aasta oktoobris Pariisis (kõne).

Sellele eelnesid esimesed ettepanekud autoriõiguse (pressiteade) ja digitaalsete lepingute kohta (pressiteade), mis võeti vastu 2015. aasta detsembris, samuti otsuse eelnõu raadiospektri koordineerimise kohta (pressiteade) 2016. aasta veebruaris. Digitaalse ühtse turu strateegia hõlmab 16 selle aasta jooksul esitletavat algatust.

Komisjon töötab jätkuvalt ja suuri sihte seades selle nimel, et toetada tööstust muu hulgas selliste projektidega nagu ühtse turu strateegia, investeerimiskava, energialiit, kapitaliturgude liit jaringmajandus.

Lisateave

- Küsimused ja vastused Euroopa tööstuse digitaliseerimise meetmete kohta

- Pressiteade: Euroopa pilvandmetöötluse algatus andmepõhises majanduses Euroopa üleilmse edumaa tagamiseks

Täna vastu võetud teatised:

Teatis „Euroopa tööstuse digitaliseerimine. Kuidas kasutada ühtse digitaalse turu kõiki võimalusi”

- Teatis „Euroopa pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas”

- Teatis „ELi e-valitsuse tegevuskava 2016–2020. Valitsussektori digitaalse arengu kiirendamine”

- Teatis „IKT standardimise prioriteedid digitaalsel ühtsel turul”

Sotsiaalmeedias

#DigitiseEU#DigitalSingleMarket#OpenScience

 

 

IP/16/1407

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar