Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията очертава пътя за цифровизиране на европейската промишленост

Брюксел, 19 април 2016 r.

Днес, в изпълнение на своята стратегия за създаване на цифров единен пазар, Комисията разкри плановете си за подпомагане на европейската промишленост, МСП, изследователи и публични органи да се възползват в максимална степен от новите технологии.

Днес Европейската комисия представи група от мерки за подкрепа и свързване на националните инициативи за цифровизиране на всички промишлени сектори и свързаните с тях услуги и за увеличаване на инвестициите чрез стратегически партньорства и мрежи. Комисията също така предлага конкретни мерки за ускоряване на разработването на общи стандарти в приоритетни области, като например комуникационните мрежи от 5-то поколение (5G) или киберсигурността, и за модернизиране на обществените услуги. Съгласно част от представените днес планове Комисията ще създаде европейски изчислителен облак, който ще осигури на 1,7 милиона изследователи и 70 милиона специалисти в областта на науката и технологиите в Европа виртуална среда за съхранение, управление, анализ и повторно използване на голямо количество данни от научни изследвания (съобщение за медиите).

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Днешната индустриална революция е цифрова.Нуждаем се от подходящ мащаб, за да може да се реализира пълният потенциал на технологии като изчисленията в облак, основаната на данни наука и интернет на нещата.Докато предприятията се стремят да увеличат дейността си на единния пазар, обществените електронни услуги също трябва да отговарят на днешните потребности – да са цифрови, отворени и трансгранични по характер.Мащабът на ЕС е подходящият мащаб за тези цифрови времена“.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, каза: „Европа разполага с изключително конкурентна промишлена база и е световен лидер във важни сектори.Европа обаче ще успее да запази водещата си роля само ако цифровизирането на нейната индустрия е успешно и бързо. Точно това е целта на нашите предложения. Необходими са съвместни усилия в цяла Европа, за да се привлекат инвестициите, от които се нуждаем за растеж на цифровата икономика“.

Елжбета Бенковска, европейски комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Цифровата икономика се слива с реалната икономика.Нуждаем се от лидерство и инвестиции в цифрови технологии в области като усъвършенстваните технологии за производство, интелигентните енергийни системи, автоматизираното шофиране или електронното здравеопазване“.

Цифровизиране на промишлеността

Въпреки че цифровите технологии и процеси бързо бяха въведени в много части на икономиката, европейската промишленост, във всички сектори и независимо от размера на предприятията, трябва напълно да използва цифровите възможности, ако иска да е конкурентоспособна в световен мащаб. Традиционни сектори (като строителството, стоманодобивната, хранително-вкусовата и текстилната промишленост) и МСП изостават особено много по отношение на своето цифровизиране. Според неотдавнашни проучвания цифровизирането на продуктите и услугите ще доведе до увеличаване на приходите на европейската индустрия със 110 млрд. евро на година през следващите пет години.

Няколко държави от ЕС вече започнаха изпълнението на стратегии за подпомагане на цифровизирането на промишлеността. Необходим е обаче цялостен подход на европейско равнище, за да се избегне разпокъсването на пазарите и да се извлекат ползите от развитието на цифровите технологии, като например развитието на интернет на нещата.

Като част от този подход Комисията ще:

 • помага за координацията на националните и регионалните инициативи за цифровизиране на индустрията, като провежда непрекъснат диалог с всички участници в ЕС. Заедно с държавите членки и промишлеността ще бъде създадена рамка за управление.
 • насочва инвестициите в публично-частните партньорства на ЕС и активно ще насърчава използването на възможностите, предлагани от Плана за инвестиции за Европа и европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • инвестира 500 млн. евро в общоевропейска мрежа от центрове за цифрови иновации (центрове за високи постижения в областта на технологиите), където предприятията ще могат да получават съвети и да тестват цифрови иновации.
 • организира широкомащабни пилотни проекти за подобряване на интернет на нещата, усъвършенстваните технологии за производство и технологиите в областта на интелигентите градове и домове, свързаните автомобили и мобилното здравеопазване.
 • приеме пригодено за бъдещето законодателство за подкрепа на свободното движение на данни и изясняване на собствеността върху данните, генерирани от сензори и интелигентни устройства. Комисията също така ще преразгледа правилата за безопасност и отговорност по отношение на автономните системи.
 • представи програма на ЕС за уменията, която ще дава възможност на хората да придобиват уменията, необходими за работните места в цифровата епоха.

Европейската инициатива за компютърни услуги в облак (съобщение за медиите) също е част от този пакет от мерки и ще помогне на Европа да заеме водещо място в основаната на данни икономика.

Като цяло с представените днес планове би трябвало да се мобилизират над 50 млрд. евро публични и частни инвестиции в цифровизирането на промишлеността.

Приемане на приоритетни стандарти с цел увеличаване на цифровите иновации

На цифровия единен пазар милиарди свързани устройства – телефони, компютри, сензори и т.н. – трябва да комуникират помежду си по сигурен и безпроблемен начин, независимо от своя производител, технически характеристики или страна на произход. За тази цел те се нуждаят от общ език – стандарти.

Комисията предлага конкретни мерки за ускоряване на процеса на определяне на стандарти чрез:

 • съсредоточаване върху пет приоритетни области, когато от промишлеността и органите по стандартизация се иска да работят по стандарти. Тези области са: 5G мрежи, компютърни услуги в облак, интернет на нещата, технологии за данни и киберсигурност.
 • съфинансиране на изпитването на технологии и експериментите с тях с цел ускоряване на определянето на стандарти, включително в рамките на публично-частни партньорства. Това ще гарантира навременното изготвяне на стандарти, за да се стимулират иновациите и икономическият растеж.

Благодарение на този по-бърз и по-целенасочен подход също така ще се ускори развитието и внедряването на технологии, като например интелигентните енергийни мрежи, мобилното здравеопазване и свързаните автомобили. ЕС планира да подкрепя участието на европейски експерти в определянето на международните стандарти, за да може европейските идеи да допринасят за намирането на решения в световен мащаб.

Цифрови обществени услуги

Хората и предприятията все още не могат да се възползват напълно от цифрови обществени услуги, които следва да бъдат достъпни безпроблемно в целия ЕС. С представения днес план за действие за електронно управление ще се модернизират цифровите обществени услуги и Европа ще стане по-добро място за живот, работа и инвестиции.

Комисията предлага 20 мерки, чието изпълнение трябва да започне до края на 2017 г. Комисията по-специално ще:

 • създаде единен цифров портал, даващ възможност на потребителите да получават информация, съдействие и помощ за решаване на проблеми в трансгранични ситуации;
 • свърже всички търговски регистри и регистри по несъстоятелност помежду им и с портала за електронно правосъдие, който ще се превърне в инструмент за обслужване на „едно гише“;
 • организира пилотен проект с администрациите, при който ще се прилага принципът „само веднъж“ за предприятията с трансгранична дейност. Това означава, че предприятията ще трябва да предоставят необходимите документи само на публичните органи в една страна от ЕС дори ако извършват дейност в други страни от ЕС.
 • помага на държавите от ЕС да разработват трансгранични услуги за електронно здравеопазване, например електронни рецепти и здравни досиета;
 • ускори прехода към електронни обществени поръчки, електронни подписи и прилагане на принципа „само веднъж“ при обществените поръчки.

Контекст

Представените днес инициативи са първият пакет от мерки, свързани с промишлеността, в рамките на стратегията за цифров единен пазар. Той беше обявен от председателя Юнкер в Париж през октомври 2015 г. (реч).

Пакетът бе предшестван от приетите през декември 2015 г. предложения за авторското право (съобщение за медиите) и цифровите договори (съобщение за медиите), както и от представения през февруари 2016 г. проект на решение за координация на радиочестотния спектър (съобщение за медиите). В стратегията за цифров единен пазар са включени 16 инициативи, които трябва да бъдат представени до края на тази година.

Комисията продължава да полага амбициозни усилия за подпомагане на промишлеността с различни проекти, като стратегията за единен пазар, плана за инвестиции, енергийния съюз, съюза на капиталовите пазари и кръговата икономика.

Повече информация

– Въпроси и отговори относно мерките за цифровизиране на европейската промишленост

– Съобщение за медиите: Европейска инициатива за компютърни услуги в облак ще осигури на Европа водеща роля в световен мащаб в основаната на данни икономика

Съобщенията, приети днес:

– Съобщение относно цифровизирането на европейската промишленост: Оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия единен пазар

– Европейска инициатива за компютърни услуги в облак – изграждане на конкурентоспособна икономика, основана на данни и знания, в Европа

– Съобщение относно план за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016 – 2020 г. Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението

– Съобщение относно приоритетите за стандартизацията в областта на ИКТ за цифровия единен пазар

В социалните медии

#DigitiseEU#DigitalSingleMarket#OpenScience

 

 

IP/16/1407

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar