Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Državna pomoč: vmesno poročilo o sektorski preiskavi mehanizmov električne zmogljivosti kaže na znatne pomanjkljivosti

Bruselj, 13. aprila 2016

Preiskava, ki jo je Komisija izvedla v zvezi z mehanizmi zmogljivosti, je pokazala, da lahko ti mehanizmi povečajo zanesljivost oskrbe z električno energijo, vendar morajo biti številne države članice temeljitejše pri oceni potrebe po njih in pri njihovi zasnovi, da se zagotovi, da so ciljno usmerjeni in stroškovno učinkoviti.

Nepotrebni in slabo zasnovani mehanizmi zmogljivosti lahko izkrivljajo konkurenco, ovirajo čezmejni pretok električne energije in povzročijo, da odjemalci za električno energijo plačujejo preveč.Komisija poziva države članice, deležnike v elektroenergetskem sektorju in druge, naj predložijo pripombe o njenih začetnih ugotovitvah.

Komisarka Margrethe Vestager, ki je pristojna za politiko konkurence, je povedala: „Evropski odjemalci in podjetja se ne bi smeli soočati z izpadi, pri čemer lahko mehanizmi zmogljivosti ublažijo to tveganje. Hkrati odjemalci ne bi smeli plačevati preveč za električno energijo in konkurenca ne bi smela biti ogrožena. Glede na danes objavljeno poročilo imajo države članice veliko možnosti, da izboljšajo način, kako ocenjujejo potrebo po mehanizmih zmogljivosti in kako jih zasnujejo. Da bi bil mehanizem zmogljivosti dobro zasnovan, mora biti odprt in upoštevati električno energijo, ki se lahko zagotavlja iz celotne EU, s čimer prispeva tudi k oblikovanju energetske unije v Evropi."

Komisija je aprila 2015 začela preiskavo sektorja za državno pomoč v zvezi z nacionalnimi ukrepi za zagotovitev, da je v vsakem trenutku na voljo ustrezna zmogljivost za proizvodnjo električne energije in da je oskrba z električno energijo zanesljiva (tako imenovani „mehanizmi zmogljivosti“). Namen preiskave je zbrati informacije o mehanizmih zmogljivosti, da se preveri predvsem, ali zagotavljajo zadostno oskrbo z električno energijo, ne da bi pri tem izkrivljali konkurenco ali trgovino na enotnem trgu EU. Preiskava dopolnjuje strategijo Komisije za energetsko unijo, katere namen je oblikovati povezan, integriran in varen trg energije v Evropi.

V preteklem letu je Komisija zbrala veliko informacij od več kot 120 udeležencev na trgu in javnih organov o preteklih, sedanjih in načrtovanih mehanizmih zmogljivosti v 11 državah članicah (Belgija, Danska, Francija, Hrvaška, Irska, Italija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Španija in Švedska). Opredelila je 28 mehanizmov zmogljivosti, ki se lahko razdelijo na šest različnih vrst. Najpogostejša vrsta je strateška rezerva, s katero država plača posamezne elektrarne, da začnejo obratovati, kadar je to potrebno. Iz nedavnih pobud držav članic je mogoče sklepati, da obstaja splošna težnja k bolj odprtim in vključujočim mehanizmom, ki so načeloma odprti za udeležbo vseh kategorij ponudnikov zmogljivosti. To je pozitiven trend: za oblikovanje resnične energetske unije ter zagotovitev čim nižjih stroškov za odjemalce in podjetja bi morali biti mehanizmi zmogljivosti odprti za vse vrste ponudnikov, tj. domače ali tuje, ne glede na tehnologijo.

Vendar današnje vmesno poročilo kaže tudi, da številne države članice ne izvajajo ustreznih in doslednih analiz dejanske potrebe po mehanizmih zmogljivosti. Poleg tega se zdi, da bi lahko bili nekateri obstoječi mehanizmi zmogljivosti bolj ciljno usmerjeni in stroškovno učinkovitejši. Te ugotovitve ne vplivajo na oceno, ki jo je Komisija izvedla glede skladnosti posameznih mehanizmov zmogljivosti s pravili EU o državni pomoči, saj taka ocena zahteva analizo za vsak primer posebej.

Mehanizmi zmogljivosti so morda potrebni ...

Številne države članice EU so izrazile zaskrbljenost, da se zaradi nezadostnih naložb, ki so posledica tako negotovih razmer na trgu kot regulativnih posegov, lahko zgodi, da ne bo mogoče zadovoljiti povpraševanja po električni energiji. Poleg tega mora oskrba v celoti kriti povpraševanje tudi v primeru pomanjkanja različnih obnovljivih virov energije (npr. ker v določenem obdobju ni dovolj vetra ali sonca).

Predhodni rezultati preiskave kažejo, da trenutno trg sam morda ne more ohraniti ustrezne ravni zanesljivosti oskrbe v nekaterih regijah. To je morda delno posledica razmeroma nizkih zamejitev cen v več državah ali tega, da vlagatelji morda ne verjamejo, da se bodo cene električne energije v obdobjih pomanjkanja dovolj povišale, da bi spodbudile naložbe v zmogljivost. Cilj tekočih načrtov glede reforme sedanje zasnove trga z električno energijo, ki je eden od ključnih ciljev evropske energetske unije, je bistveno izboljšati delovanja trga v prihodnosti. Vendar so v posebnih primerih mehanizmi zmogljivosti morda potrebni, na primer za premostitev prehodnega obdobja, v katerem lahko pride do pomanjkanja.

... vendar se morajo odzivati na resnično potrebo ...

Predhodni rezultati preiskave Komisije kažejo, da so bili številni obstoječi mehanizmi zmogljivosti zasnovani brez predhodne ocene, ali na zadevnem trgu obstaja težava z zanesljivostjo oskrbe. Skoraj polovica obravnavanih držav članic ni ustrezno določila ustrezne ravni zanesljivosti oskrbe pred uvedbo mehanizma zmogljivosti. Poleg tega so med državami članicami velike razlike v metodah za oceno zanesljivosti oskrbe, kar otežuje čezmejno primerjavo in sodelovanje. Številne ocene so izvedene zgolj z nacionalnega vidika in ne upoštevajo možnosti dobave iz sosednjih držav. Brez temeljite in bolj usklajene metode za ugotavljanje težav in izračun tveganja obstaja nevarnost, da bi mehanizmi zmogljivosti prek javnih sredstev financirali drago in nepotrebno zmogljivost, kar bi privedlo do višjih cen za odjemalce in podjetja v EU.

... in izboljšati je treba njihovo zasnovo

Vmesno poročilo izpostavlja znatne težave glede zasnove mehanizmov zmogljivosti v številnih državah članicah. Prvič, Komisija je ugotovila, da veliko držav članic ni ustrezno ocenilo, kaj bi bil najboljši način za izboljšanje zanesljivosti oskrbe. Drugič, v večini držav članic cena, ki se plačuje za električno zmogljivost, ni določena s konkurenčnim postopkom, temveč jo določi država članica ali pa se o njej dvostransko dogovorita država članica in ponudnik zmogljivosti. To predstavlja resno tveganje za preplačilo, kar pomeni subvencioniranje ponudnika. Tretjič, številni mehanizmi zmogljivosti ne omogočajo udeležbe vseh potencialnih ponudnikov zmogljivosti ali tehnologij, kar lahko po nepotrebnem omejuje konkurenco med dobavitelji ali zvišuje ceno, ki se plačuje za zmogljivost. Poleg tega je preiskava pokazala tudi, da je elektrarnam iz drugih držav članic redko dovoljeno, da neposredno ali posredno sodelujejo v nacionalnih mehanizmih zmogljivosti.

Če bodo ti pomisleki potrjeni, bo to pomenilo, da lahko mehanizmi zmogljivosti izkrivljajo konkurenco in prispevajo k višjim cenam električne energije, saj neupravičeno dajejo prednost posameznim proizvajalcem ali tehnologijam, ter da lahko ustvarjajo ovire za čezmejno trgovanje z električno energijo.

Naslednji koraki

Vmesno poročilo, ki je bilo danes objavljeno, je zdaj na voljo za javno posvetovanje. Komisija poziva države članice EU, deležnike v elektroenergetskem sektorju in druge, naj do 6. julija 2016 predložijo pripombe o vmesnem poročilu in priloženem delovnem dokumentu služb Komisije. Glede na prejete pripombe bo še letos objavila končno poročilo o rezultatih sektorske preiskave. Medtem še naprej ocenjuje mehanizme zmogljivosti v okviru pravil EU o državni pomoči, zlasti smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo iz leta 2014.

Sektorska preiskava prispeva tudi k ciljem Komisije glede energetske unije. Rezultati preiskave bodo upoštevani v zakonodajnih predlogih o spremenjeni zasnovi trga z električno energijo, ki naj bi bili predstavljeni še letos.

Za več podrobnosti glej tudi informativni pregled.

Poročilo in delovni dokument služb Komisije sta na voljo tukaj.

IP/16/1372

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar