Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Ajutoare de stat: raportul intermediar de anchetă sectorială privind mecanismele de asigurare a capacității arată deficiențe semnificative în sectorul energiei electrice

Bruxelles, 13 aprilie 2016

Ancheta Comisiei privind mecanismele de asigurare a capacității arată că acestea pot îmbunătăți securitatea aprovizionării cu energie electrică, dar că multe state membre trebuie să fie mai riguroase atunci când evaluează dacă respectivele mecanisme sunt necesare și în ceea ce privește modul în care acestea sunt concepute pentru a se asigura că sunt bine orientate și rentabile.

Dacă nu sunt necesare și sunt concepute în mod greșit, mecanismele de asigurare a capacității pot denatura concurența, pot afecta fluxurile transfrontaliere de energie electrică, iar consumatorii pot plăti prețuri excesive pentru energia electrică. În prezent, Comisia invită statele membre, părțile interesate din sectorul energiei electrice și alți actori să prezinte observații cu privire la constatările sale inițiale.

Comisarul Margrethe Vestager, responsabilă pentru politica în domeniul concurenței, a declarat: „Consumatorii și întreprinderile europene nu ar trebui să se confrunte cu întreruperi ale aprovizionării cu energie electrică, iar mecanismele de asigurare a capacității pot contribui la reducerea acestui risc. În același timp, consumatorilor nu ar trebui să li se perceapă un preț excesiv pentru energia electrică și ar trebui să nu se denatureze concurența. Raportul publicat astăzi arată că statele membre dispun de o marjă importantă pentru a îmbunătăți modul în care evaluează necesitatea de a se recurge la mecanisme de asigurare a capacității și modul în care acestea sunt concepute. Pentru ca un mecanism de asigurare a capacității să fie bine conceput, acesta trebuie să fie deschis și să ia în considerare faptul că energia electrică poate fi furnizată transfrontalier, contribuind astfel la construirea unei uniuni energetice în Europa.

În luna aprilie 2015, Comisia a lansat o anchetă sectorială în materie de ajutoare de stat cu privire la măsurile naționale menite să asigure disponibilitatea, în orice moment, a unei capacități adecvate de producție a energiei electrice pentru a se asigura o aprovizionare fiabilă cu energie electrică (așa-numitele „mecanisme de asigurare a capacității”). Obiectivul anchetei este de a se colecta informații privind mecanismele de asigurare a capacității pentru a se analiza, în special, dacă acestea garantează o aprovizionare suficientă cu energie electrică, fără să denatureze concurența sau comerțul în cadrul pieței unice a UE. Această anchetă vine în completarea strategiei Comisiei privind uniunea energetică, menită să creeze o piață a energiei conectată, integrată și sigură în Europa.

În cursul ultimului an, Comisia a colectat un volum mare de informații de la peste 120 de participanți pe piață și organisme publice cu privire la mecanismele de asigurare a capacității anterioare, existente și planificate din 11 state membre - Belgia, Croația, Danemarca, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia, Spania și Suedia. Comisia a luat cunoștință de 28 de mecanisme de asigurare a capacității care pot fi grupate în șase tipuri diferite. Tipul cel mai frecvent este o rezervă strategică, prin care statul plătește anumite centrale electrice pentru a deveni operaționale în caz de nevoie. Inițiativele recente ale statelor membre sugerează că există o tendință generală în direcția introducerii unor mecanisme mai deschise și mai favorabile incluziunii, care sunt, în principiu, deschise participării tuturor categoriilor de furnizori de capacitate. Aceasta reprezintă o evoluție pozitivă: pentru instituirea unei veritabile uniuni energetice și pentru a se asigura menținerea la un nivel minim a costurilor pentru consumatori și întreprinderi, mecanismele de asigurare a capacității ar trebui să rămână deschise pentru toate tipurile de furnizori, interni sau străini, independent de tehnologie.

Cu toate acestea, raportul intermediar de astăzi semnalează, de asemenea, lipsa unei analize adecvate și consecvente din partea multor state membre cu privire la necesitatea reală de a se recurge la mecanisme de asigurare a capacității. De asemenea, rezultă și că unele mecanisme de asigurare a capacității ar putea fi mai bine orientate și mai rentabile. Aceste constatări nu afectează evaluarea de către Comisie a compatibilității cu normele UE privind ajutoarele de stat a oricărui mecanism individual de asigurare a capacității, evaluare care necesită o analiză de la caz la caz.

 

Mecanismele de asigurare a capacității pot fi necesare

Mai multe state membre ale UE și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că este posibil ca aprovizionarea cu energie electrică să nu poată satisface cererea, ca urmare a investițiilor insuficiente cauzate de incertitudinile de pe piață și de intervențiile în materie de reglementare. O altă problemă constă în faptul că oferta trebuie să poată satisface pe deplin cererea și atunci când există un deficit de producție din surse regenerabile variabile de energie (de exemplu, ca urmare a scăderii intensității vântului sau a soarelui la un moment dat).

Rezultatele preliminare ale anchetei arată că, în prezent, piața nu poate menține singură niveluri adecvate de securitate a aprovizionării în anumite regiuni. Acest lucru se poate explica parțial prin faptul că în mai multe țări sunt în vigoare plafoane tarifare relativ joase sau că investitorii pot considera că prețurile energiei electrice nu vor crește suficient de mult în perioadele de criză pentru a încuraja investițiile în capacități. Planurile în curs de reformă a actualei organizări a pieței de energie electrică — unul dintre obiectivele-cheie ale uniunii energetice — au scopul de a îmbunătăți în mod semnificativ funcționarea pieței în viitor. În anumite cazuri, mecanismele de asigurare a capacității ar putea fi necesare, de exemplu, pentru a depăși perioada de tranziție în care pot exista deficiențe în aprovizionarea cu energie electrică.

... dar trebuie să răspundă unei nevoi reale...

Rezultatele preliminare ale anchetei Comisiei arată că numeroase mecanisme de asigurare a capacității existente au fost concepute fără o evaluare prealabilă care să analizeze dacă exista o problemă în legătură cu securitatea aprovizionării pe piața relevantă. Aproape jumătate din statele membre care au făcut obiectul anchetei nu au stabilit în mod corespunzător care ar trebui să fie nivelul lor adecvat de siguranță a aprovizionării înainte de a institui un mecanism de asigurare a capacității. Mai mult, metodele de evaluare a securității aprovizionării variază considerabil între statele membre, ceea ce face dificile compararea și cooperarea la nivel transfrontalier. Multe evaluări sunt realizate dintr-o perspectivă pur națională și nu iau în considerare eventuala furnizare de energie electrică din țările vecine. Fără o metodă riguroasă și mai armonizată de a identifica problemele și de a calcula riscul, există pericolul ca mecanismele de asigurare a capacității să utilizeze fonduri publice pentru finanțarea unei capacități excedentare costisitoare și inutile, ducând la creșterea prețurilor pentru consumatorii și întreprinderile din UE.

... iar modul în care sunt concepute necesită îmbunătățiri

Raportul interimar evidențiază probleme semnificative în ceea ce privește modul în care sunt concepute mecanismele de asigurare a capacității într-o serie de state membre. În primul rând, Comisia a constatat că numeroase state membre nu au evaluat în mod adecvat care ar fi cea mai bună cale pentru a spori securitatea aprovizionării. În al doilea rând, în majoritatea statelor membre, prețul plătit pentru capacitatea de furnizare a energiei electrice nu este determinat printr-un proces competitiv, ci este stabilit de statul membru sau este negociat în mod bilateral între statul membru și furnizorul de capacitate. Acest lucru creează un risc grav de a plăti în plus, subvenționând astfel furnizorul. În al treilea rând, multe mecanisme de asigurare a capacității sunt selective și nu permit participarea tuturor potențialilor furnizori de capacitate sau a tuturor tehnologiilor potențiale, ceea ce poate limita în mod inutil concurența dintre furnizori sau duce la creșterea prețului plătit pentru capacitate. În fine, ancheta a arătat că centralele electrice din alte state membre sunt rareori autorizate să participe direct sau indirect la mecanismele naționale de asigurare a capacității.

Dacă aceste preocupări se confirmă, astfel de mecanisme de asigurare a capacității pot să denatureze concurența și să ducă la creșterea prețurilor energiei electrice prin favorizarea în mod nejustificat a anumitor producători sau a anumitor tehnologii și pot crea obstacole în calea comerțului transfrontalier cu energie electrică.

Etapele următoare

Raportul intermediar publicat astăzi este deschis în prezent consultării publice. Comisia invită statele membre, părțile interesate din sectorul energiei electrice și alți actori ca, până la 6 iulie 2016, să prezinte observații cu privire la raportul intermediar și la documentul de lucru al serviciilor Comisiei anexat. În lumina observațiilor primite, Comisia va publica, în cursul acestui an, un raport final cuprinzând rezultatele anchetei sectoriale. Între timp, Comisia continuă să evalueze mecanismele de asigurare a capacității în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat și, în special, al Orientărilor din 2014 privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie.

Ancheta sectorială contribuie, de asemenea, la atingerea obiectivelor uniunii energetice. În particular, rezultatele anchetei vor fi utilizate la elaborarea propunerilor legislative de revizuire a organizării pieței energiei electrice, care urmează să fie prezentate în cursul acestui an.

A se vedea, de asemenea, fișa informativă pentru mai multe detalii.

Raportul și documentul de lucru al serviciilor Comisiei sunt disponibile aici.

IP/16/1372

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar