Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Státní podpora: průběžná zpráva o šetření kapacitních mechanismů v odvětví elektřiny upozorňuje na významné nedostatky

Brusel 13. dubna 2016

Z šetření Komise týkajícího se kapacitních mechanismů vyplývá, že mohou zvýšit bezpečnost dodávek elektřiny, ale řada členských států musí pečlivěji zvážit, zda jsou nezbytné, a koncipovat je tak, aby byly cílené a nákladově efektivní.

Nepotřebné a špatně koncipované kapacitní mechanismy mohou narušovat hospodářskou soutěž, bránit přeshraničním tokům elektřiny a vést k tomu, že spotřebitelé platí za elektřinu příliš mnoho.Komise nyní vyzývá členské státy, zainteresované strany z odvětví elektřiny a další subjekty, aby se k jejím prvotním zjištěním vyjádřily.

Evropští spotřebitelé a podniky by neměli narážet na výpadky proudu a kapacitní mechanismy mohou přispět ke snížení tohoto rizika,“ uvedla Margrethe Vestagerová, komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže. „Zároveň by ovšem spotřebitelé neměli za elektřinu platit příliš vysokou cenu a neměla by být ohrožena hospodářská soutěž. Dnes zveřejněná zpráva ukazuje, že existuje značný prostor pro zlepšení způsobu, jak členské státy posuzují potřebnost kapacitních mechanismů a jak je koncipují. Dobře koncipovaný kapacitní mechanismus by měl být otevřený a zohledňovat elektřinu, kterou lze získat přes hranice EU, čímž také přispívá k budování energetické unie v Evropě.

dubnu 2015 Komise zahájila odvětvové šetření státní podpory, které se týkalo vnitrostátních opatření s cílem zaručit, aby byla vždy k dispozici odpovídající kapacita k výrobě elektřiny zajišťující spolehlivé dodávky proudu (tzv. kapacitních mechanismů). Cílem tohoto šetření je shromáždit informace o kapacitních mechanismech a zejména prozkoumat, zda zajišťují dostačující dodávky elektřiny, aniž by narušily hospodářskou soutěž nebo obchod v rámci jednotného trhu EU. Doplňuje strategii Komise pro energetickou unii, jejímž cílem je v Evropě vybudovat propojený, integrovaný a bezpečný trh s energií.

V průběhu loňského roku získala Komise velké množství informací od více než 120 účastníků trhu a orgánů veřejné správy, pokud jde o minulé, současné i plánované kapacitní mechanismy v 11 členských státech – Belgii, Dánsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Německu, Polsku, Portugalsku, Španělsku a Švédsku. Komise identifikovala 28 kapacitních mechanismů, které představují šest různých typů. Nejběžnějším typem jsou strategické rezervy, kdy stát platí konkrétním elektrárnám, aby v případě potřeby byly uvedeny do provozu. Nedávné iniciativy členských států naznačují existenci obecného trendu k zavádění otevřenějších a inkluzivnějších mechanismů, které jsou v zásadě otevřeny účasti všech kategorií poskytovatelů kapacity. To je pozitivní vývoj: má-li se vytvořit skutečná energetická unie a mají-li se náklady pro spotřebitele a podniky udržet co nejníže, kapacitní mechanismy by měly být přístupné všem typům poskytovatelů, domácích i zahraničních, bez ohledu na používanou technologii.

Dnešní průběžná zpráva však rovněž poukazuje na skutečnost, že v mnoha členských státech chybí řádná a důsledná analýza skutečné potřebnosti kapacitních mechanismů. Některé kapacitní mechanismy by navíc zřejmě mohly být cílenější a nákladově efektivnější. Tato zjištění nepředjímají posouzení Komise, co se týče slučitelnosti jednotlivých kapacitních mechanismů s pravidly EU pro státní podporu; to si vyžádá individuální analýzu.

Kapacitní mechanismy mohou být nezbytné…

Řada členských států vyjádřila obavu, že dodávky elektřiny by nemusely být schopny uspokojit poptávku, a to kvůli nedostatečným investicím z důvodu nejistoty na trhu a regulačních zásahů. Dalším důležitým bodem je, že nabídka musí poptávku plně uspokojovat i v době, kdy není dostatek elektřiny z proměnlivých obnovitelných zdrojů energie (např. v důsledku slabšího větru nebo méně slunečního záření v daném okamžiku).

Předběžné výsledky šetření naznačují, že v současné době trh sám o sobě nemusí v některých regionech udržet odpovídající úroveň zabezpečení dodávek. To může být částečně proto, že v několika zemích byly zavedeny poměrně nízké cenové stropy, nebo se investoři mohou domnívat, že ceny elektřiny se v dobách nedostatku nezvýší natolik, aby investice do kapacity podpořily. Stávající plány na reformu současného uspořádání trhu s elektřinou, která je jedním z hlavních cílů energetické unie EU, mají fungování trhu v budoucnosti výrazně zlepšit. V konkrétních případech však kapacitní mechanismy mohou být nezbytné, například aby se překlenulo přechodné období, během něhož by mohlo dojít k nedostatku energie.

… musí ale řešit skutečnou potřebu…

Z předběžných výsledků šetření provedeného Komisí vyplývá, že mnoho stávajících kapacitních mechanismů bylo navrženo bez předchozího posouzení, zda na relevantním trhu existuje problém se zabezpečením dodávek. Téměř polovina zkoumaných členských států před zavedením kapacitního mechanismu přiměřeným způsobem neurčila, jaká by měla být odpovídající úroveň bezpečnosti dodávek. Metody posuzování bezpečnosti dodávek se navíc v jednotlivých členských státech značně liší, takže srovnávání a přeshraniční spolupráce jsou obtížné. Mnoho posouzení bylo provedeno z čistě vnitrostátního pohledu a nezohledňuje možné dodávky ze sousedních zemí. Bez důkladné a lépe harmonizované metody identifikace problémů a výpočtu rizika existuje nebezpečí, že by kapacitní mechanismy mohly z veřejných prostředků financovat drahou zbytečnou kapacitu, což povede k vyšším cenám pro spotřebitele i podniky v EU.

… a je třeba zlepšit jejich podobu

Průběžná zpráva poukazuje na značné problémy, pokud jde o koncipování kapacitních mechanismů v řadě členských států. Zaprvé Komise konstatovala, že mnohé členské státy neprovedly přiměřené posouzení nejlepšího způsobu, jak zvýšit zabezpečení dodávek. Zadruhé ve většině členských států není cena za kapacitu výroby elektrické energie určena na základě soutěžního řízení, ale je stanovena členským státem nebo dvoustranně dojednána členským státem a poskytovatelem kapacity. Tím vzniká značné riziko nadměrných plateb, a tudíž dotování poskytovatele. Zatřetí řada kapacitních mechanismů neumožňuje účast všech potenciálních poskytovatelů kapacity nebo typů technologií, což může zbytečně omezovat hospodářskou soutěž mezi dodavateli nebo zvyšovat cenu za kapacitu. Šetření rovněž ukázalo, že na vnitrostátních kapacitních mechanismech se jen málokdy mohou přímo či nepřímo podílet elektrárny z jiných členských států.

Pokud se tyto obavy potvrdí, takovéto kapacitní mechanismy mohou narušovat hospodářskou soutěž a vést k vyšším cenám elektřiny, protože nepatřičně zvýhodňují konkrétní výrobce či technologie, a mohou vytvářet překážky přeshraničního obchodu s elektřinou.

Další kroky

Dnes zveřejněná průběžná zpráva je nyní předmětem veřejné konzultace. Komise vyzývá členské státy, zainteresované strany z odvětví elektřiny a další subjekty, aby své připomínky k předběžné zprávě a přiloženému pracovnímu dokumentu útvarů Komise předložily do 6. července 2016. S ohledem na obdržené připomínky Komise později v letošním roce zveřejní závěrečnou zprávu o výsledcích odvětvového šetření. Mezitím Komise pokračuje v posuzování kapacitních mechanismů podle pravidel EU pro státní podporu, zejména podle pokynů pro státní podporu v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky z roku 2014.

Odvětvové šetření rovněž přispívá k naplňování cílů Komise týkajících se energetické unie. Výsledky šetření budou konkrétně zohledněny v rámci legislativních návrhů revidované koncepce trhu s elektřinou, které mají být předloženy později během roku.

Pro další informace viz rovněž informativní přehled.

Zpráva a pracovní dokument útvarů Komise jsou k dispozici zde.

IP/16/1372

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar