Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Държавна помощ: междинният доклад за секторното проучване относно механизмите за осигуряване на капацитет на електроенергия установи съществени недостатъци

Брюксел, 13 април 2016 r.

Проучването на Комисията относно механизмите за осигуряване на капацитет показва, че те могат да повишат сигурността на доставките на електроенергия. Много от държавите членки обаче трябва да правят по-задълбочени оценки на необходимостта от тези механизми, както и да ги проектират по начин, който гарантира тяхната целенасоченост и икономическа ефективност.

Ненужните и недобре структурирани механизми за капацитет могат да доведат до нарушаване на конкуренцията, възпрепятстване на трансграничните потоци на електроенергия и завишаване на цените на електроенергията за крайните потребители.Комисията приканва държавите членки, заинтересованите лица в сектора на електроенергията и други участници да представят коментари относно нейните първоначални заключения.

Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Европейските потребители и дружества трябва да бъдат защитени от прекъсвания в електроснабдяването, а механизмите за капацитет могат да бъдат полезни за намаляване на този риск. Същевременно потребителите не трябва да плащат завишени цени за електроенергията и конкуренцията не трябва да се нарушава. Публикуваният днес доклад показва, че на държавите членки им остава още много работа, за да подобрят начина, по който преценяват дали механизмите за капацитет са необходими, както и начина на тяхното проектиране. За да бъдат добре структурирани, механизмите за капацитет трябва да бъдат отворени и да вземат предвид електроенергията, която може да бъде доставена трансгранично в рамките на ЕС, с което също ще допринесат за изграждането на енергиен съюз в Европа.

През април 2015 г. Комисията започна секторно проучване в областта на държавните помощи по отношение на националните мерки, имащи за цел да се гарантира, че по всяко време е наличен достатъчен капацитет за производство на електроенергия, за да се осигурят надеждни доставки на електроенергия (т.нар. „механизми за капацитет“). Целта на проучването е да бъде събрана информация за механизмите за капацитет, за да се провери по-конкретно дали те гарантират достатъчни доставки на електроенергия, без да нарушават конкуренцията или търговията в рамките на единния пазар на ЕС. Проучването допълва стратегията на Комисията за енергиен съюз за изграждане на свързан, интегриран и сигурен енергиен пазар в Европа.

През изминалата година Комисията е събрала голям обем информация от над 120 участници на пазара и публични органи относно предишни, съществуващи и планирани механизми за капацитет в 11 държави членки — Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Полша, Португалия, Франция, Хърватия и Швеция. Комисията установи 28 механизма за капацитет, които могат да бъдат категоризирани в шест различни вида. Най-често срещаният вид е стратегически резерв, чрез който държавата плаща на конкретни електроцентрали, за да бъдат пуснати в действие в случай на необходимост. Скорошните инициативи на държавите членки показват обща тенденция към все по-отворени и всеобхватни механизми, които по принцип са открити за участие от страна на всички категории доставчици на капацитет. Това е промяна в положителна посока: за да бъде създаден истински енергиен съюз и за да се гарантира, че разходите за потребителите и дружествата са сведени до минимум, механизмите за капацитет следва да бъдат отворени за всички видове доставчици, национални или чуждестранни, независимо от тяхната технология.

В днешния междинен доклад обаче се посочва също така и липсата на точен и последователен анализ от много държави членки на действителната необходимост от механизми за капацитет. Освен това изглежда, че могат да бъдат въведени подобрения в някои от съществуващите механизми за капацитет, а именно относно тяхната насоченост и разходна ефективност. Тези констатации не предопределят оценката на Комисията на съвместимостта с правилата на ЕС за държавните помощи на всеки отделен механизъм за капацитет, за която се изисква анализ на всеки конкретен случай.

Механизмите за капацитет могат да бъдат необходими...

Определен брой държави членки изразиха опасения, че доставките на електроенергия може да не успеят да задоволят търсенето поради недостатъчни инвестиции, дължащи се на несигурността на пазара и на регулаторни намеси. Допълнителен проблем е това, че търсенето трябва да бъде изцяло задоволено от предлагането също когато е налице недостиг на променливи възобновяеми източници на електроенергия (напр. поради наличието на по-малко вятър или слънце в даден момент).

Предварителните резултати от проучването показват, че понастоящем пазарът сам по себе си не може да поддържа подходящи равнища на сигурност на доставките в някои региони. Това отчасти се дължи на факта, че в някои държави са въведени доста ниски горни граници на цените или инвеститорите не могат да считат, че цените на електроенергията ще се увеличат достатъчно във време на недостиг, така че да се насърчат инвестициите в капацитет. Текущите планове за реформа на настоящата структура на пазара на електроенергия — една от ключовите цели на енергийния съюз на ЕС — имат за цел значително да подобрят функционирането на пазара в бъдеще. В специфични случаи обаче механизмите за капацитет могат да бъдат необходими например за скъсяване на преходния период, през който може да възникне недостиг.

... но трябва да отговарят на реална потребност...

Предварителните резултати от проучването на Комисията показват, че много от съществуващите механизми за капацитет са били създадени без предварителна оценка на това дали съществува проблем за сигурността на доставките на съответния пазар. Почти половината от проучените държави членки не са установили точно какво трябва да бъде тяхното подходящо ниво на сигурност на доставките, преди да въведат механизъм за капацитет. Освен това методите за оценка на сигурността на доставките се различават значително между отделните държави членки, което затруднява трансграничното сравняване и сътрудничество. В много оценки има чисто национална перспектива и не се вземат под внимание евентуалните доставки от съседните страни. При липсата на задълбочен и по-хармонизиран метод за идентифициране на проблемите и изчисляване на рисковете, механизмите за капацитет могат да използват публични средства за финансирането на ненужен скъпоструващ капацитет, което би довело до по-високи цени за потребителите и дружествата в ЕС.

... и структурата се нуждае от подобрение

В междинния доклад се открояват съществени проблеми по отношение на структурата на механизмите за осигуряване на капацитет в редица държави членки. Първо, Комисията установи, че много държави членки не са анализирали точно най-добрия начин за повишаване на сигурността на доставките. Второ, в повечето държави членки цената, платена за капацитет на електроенергия, не е определена чрез състезателна процедура, а е фиксирана от държавата членка или е договорена двустранно между държавата членка и доставчика на капацитет. Това създава сериозен риск от надплащане и следователно би могло да доведе до субсидиране на доставчика. Трето, много от механизмите за капацитет не позволяват на всички потенциални доставчици на капацитет или технологии да участват, което може ненужно да ограничи конкуренцията между доставчиците или да повиши цената, платена за капацитета. Накрая, проучването показа, че рядко се разрешава на електроцентрали от други държави членки да участват пряко или косвено в националните механизми за капацитет.

Ако всички тези опасения бъдат потвърдени, механизмите за капацитет може да нарушат конкуренцията и да доведат до по-високи цени на електроенергията, като осигуряват неправомерно предимство на определени производители или технологии, и може да създадат пречки пред трансграничната търговия с електроенергия.

Следващи стъпки

Публикуваният днес междинен доклад вече е открит за обществени консултации. Комисията приканва държавите членки, заинтересованите страни в сектора на електроенергията и други участници да представят становищата си по междинния доклад и по приложения работен документ на службите на Комисията в срок до 6 юли 2016 г. С оглед на получените коментари Комисията ще публикува по-късно тази година окончателен доклад за резултатите от секторното проучване. Междувременно Комисията продължава оценката на механизмите за капацитет съгласно правилата на ЕС за държавните помощи, и по-специално съгласно Насоките от 2014 г. относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетиката.

Секторното проучване също допринася за целите на Комисията в рамките на енергийния съюз. По-специално резултатите от проучването ще бъдат включени в законодателните предложения за обновената организация на пазара на електроенергия, които трябва да бъдат представени по-късно тази година.

Вж. също информационния документ за повече подробности.

Докладът и работният документ са достъпни тук.

IP/16/1372

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar