Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio ehdottaa verotuksen julkista avoimuutta koskevia sääntöjä monikansallisia yrityksiä varten

Strasbourg 12. huhtikuuta 2016

Komissio toimii tiennäyttäjänä kohti yhtiöverotuksen suurempaa avoimuutta. Käyttöön halutaan ottaa julkista raportointia koskevat vaatimukset EU:ssa toimivia suurimpia yrityksiä varten.

Tämänpäiväinen ehdotus perustuu työhön, jota komissio on tehnyt torjuakseen yhtiöverotuksen kiertämistä Euroopassa. Yhtiöverotuksen kiertämisen arvioidaan maksavan EU-maille 50–70 miljardia euroa vuodessa menetettyinä verotuloina. Ehdotuksella täydennetään muita ehdotuksia, joilla otetaan käyttöön säännöksiä tietojen vaihtamisesta veroviranomaisten välillä. Siinä edellytetään, että EU:ssa toimivat monikansalliset yritykset julkaisevat maakohtaisesti keskeiset tiedot siitä, missä ne saavat voittonsa ja missä ne maksavat EU:ssa veronsa, jos niiden kokonaistulot ovat yli 750 miljoonaa euroa vuodessa. Näitä samoja sääntöjä sovelletaan myös monikansallisiin yrityksiin, jotka eivät ole eurooppalaisia mutta harjoittavat liiketoimintaa Euroopassa. Lisäksi yritysten tulisi julkaista koostetut tiedot EU:n ulkopuolella maksetuista veroista.

Ehdotuksella lisätään yksinkertaisella ja oikeasuhteisella tavalla isojen monikansallisten yritysten selontekovelvollisuutta verotukseen liittyvissä asioissa haittaamatta yritysten kilpailukykyä. Sitä sovelletaan tuhansiin EU:ssa toimiviin isoihin yrityksiin. Sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta pk-yrityksiin.

Ehdotuksella myös lujitetaan avoimuutta koskevia vaatimuksia yritysten toimiessa maissa, joissa ei noudateta verotusalan hyvän hallinnon kansainvälisiä standardeja. Komissio pohjaa työnsä ulkoiseen verotusstrategiaansa, ja sen tavoitteena on laatia ensimmäinen yhteinen eurooppalainen luettelo tämänkaltaisista verotuksellisista lainkäyttöalueista mahdollisimman pian.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi, että veronkierron torjuminen on yksi nykyisen komission ensisijaisista tavoitteista. ”Veroviranomaisten välisen läheisen yhteistyön on oltava tiiviisti sidoksissa julkiseen avoimuuteen. Tuomme tiedot monikansallisten yritysten maksamista yhtiöveroista helposti suuren yleisön saataville. Pk-yrityksille ei kuitenkaan aseteta uusia rasitteita, ja liikesalaisuudet otetaan asianmukaisesti huomioon. Hyväksymällä tämän ehdotuksen Eurooppa osoittaa johtavaa asemaansa veronkierron torjunnassa”, varapuheenjohtaja jatkoi.

Komissaari Jonathan Hill totesi talouksiemme ja yhteiskuntiemme olevan riippuvaisia verojärjestelmästä, joka on reilu. ”Kyseinen periaate koskee sekä yksittäisiä ihmisiä että yrityksiä. Kuitenkin nykyisin jotkin monikansalliset yritykset onnistuvat monimutkaisten verojärjestelyiden avulla maksamaan lähes kolmanneksen vähemmän veroja kuin yritykset, jotka toimivat vain yhdessä maassa. Ehdotuksellamme lisätään avoimuutta ja sen myötä yritysten vastuuta. Sillä edistetään reilumpaa kilpailua yritysten välillä niiden koosta riippumatta”, komissaari sanoi.

Tämänpäiväisellä ehdotuksella muutetaan tilinpäätösdirektiiviä (direktiivi 2013/34/EU). Tavoitteena on varmistaa, että isot konsernit julkaisevat vuosittain maakohtaisesti raportin, jossa ilmoitetaan kussakin jäsenvaltiossa saadut tulot sekä kertyneet ja maksetut verot. Tiedot säilyvät saatavilla viiden vuoden ajan. Taustatiedot (liikevaihto, työntekijöiden lukumäärä ja toiminnan luonne) mahdollistavat tietoon perustuvan analyysin. Ne on julkaistava kustakin EU-maasta, jossa yritys toimii. Lisäksi ne on julkaistava sellaisista verotuksellisista lainkäyttöalueista, joissa ei noudateta verotusalan hyvän hallintotavan standardeja (niin kutsutut veroparatiisit). Jos yritys toimii muilla verotuksellisilla lainkäyttöalueilla muualla maailmassa, toiminnasta on esitettävä koostetut tiedot. Ehdotus on valmisteltu huolellisesti sen varmistamiseksi, ettei luottamuksellisia liiketoimintatietoja tarvitse julkaista.

Pakollinen julkinen maakohtainen raportointi pohjautuu veronkierron vastaisiin komission hiljattain tekemiin aloitteisiin (IP/16/159) ja täydentää niitä. Kansalaisille tarjoutuu mahdollisuus tarkastella monikansallisten yritysten verokäytänteitä. Tämä puolestaan kannustaa maksamaan verot sinne, missä voitot saadaan.

Raportoinnilla myös tuetaan pyrkimyksiä saada parempi kuva jäsenvaltioiden verojärjestelmistä ja autetaan havaitsemaan olemassa olevia porsaanreikiä ja eroavaisuuksia. Näin saadaan enemmän tietoa yhtiöverotuksen kiertämisen syistä ja seurauksista.

Tausta:

Komissio käynnisti kesäkuussa 2015 laajan arvioinnin siitä, millaisia vaikutuksia aiheutuisi, jos EU:ssa toimiviin monikansallisiin yrityksiin ryhdyttäisiin soveltamaan julkista raportointia koskevia vaatimuksia[1]. Arviointi vaati erilaisten politiikkavaihtoehtojen syvällistä analyysia ja kohdennettuja konsultaatioita. Näin voitiin punnita, mitä tavoitteita, etuja, riskejä ja suojatoimia yhtiöveron avoimuuden lisäämiseen liittyy. Tuon työn tulokset näkyvät tämänpäiväisessä ehdotuksessa.

Tämä ehdotus liittyy läheisesti hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin tarkistukseen, josta EU-maat pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen maaliskuussa 2016. Tarkistuksen ansiosta tiettyjen monikansallisten yritysten on tehtävä maakohtainen raportointi EU:n veroviranomaisille. Kyseisellä tarkistuksella pannaan täytäntöön OECD:n BEPS-toimintasuunnitelma, jonka G20-johtajat hyväksyivät Antalyassa marraskuussa 2015.

Seuraavat vaiheet:

Direktiiviehdotus toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle, ja komissio toivoo, että se hyväksyttäisiin nopeasti yhteispäätösmenettelyllä. Kun uusi direktiivi on hyväksytty, kaikkien EU-maiden on saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä yhden vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta.

Lisätietoja:

Taustamuistio monikansallisten yritysten verotuksen julkista avoimuutta koskevista säännöistä

Tiedonanto monikansallisten yritysten verotuksen julkista avoimuutta koskevista säännöistä

Vaikutustenarviointi monikansallisten yritysten verotuksen julkista avoimuutta koskevista säännöistä

Lisätietoja veronkierron vastaisesta toimenpidepaketista

Taustamuistio veronkierron vastaisesta toimenpidepaketista

Lisätietoja poliittisesta yhteisymmärryksestä, joka koskee veroviranomaisten välistä maakohtaista raportointia

[1] http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm

IP/16/1349


Side Bar