Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2016: vzájomné učenie sa prispieva k zlepšeniu účinnosti vnútroštátnych justičných systémov

Brusel 11. apríl 2016

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2016: vzájomné učenie sa prispieva k zlepšeniu účinnosti vnútroštátnych justičných systémov

Európska komisia dnes zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2016, ktorý poskytuje komparatívny prehľad efektívnosti, kvality a nezávislosti justičných systémov v členských štátoch EÚ. Cieľom tohto prehľadu je pomôcť vnútroštátnym orgánom v úsilí o zlepšenie ich justičných systémov poskytnutím týchto porovnávacích údajov.

Porovnávací prehľad v oblasti justície po prvýkrát obsahuje výsledky prieskumov Eurobarometra týkajúcich sa podrobnejšieho preskúmania vnímania nezávislosti súdnictva v EÚ medzi občanmi a podnikmi. Toto vydanie tiež používa nové ukazovatele týkajúce sa najmä odbornej justičnej prípravy, prieskumov používateľov v členských štátoch, dostupnosti právnej pomoci a existencie noriem kvality.

„Štvrtý porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície poukazuje na to, že úsilie členských štátov zlepšiť justičné systémy naďalej prináša výsledky. Kľúčová úloha vnútroštátnych justičných systémov pri dodržiavaní zásad právneho štátu, presadzovaní právnych predpisov EÚ a vytváraní prostredia priaznivého pre podnikanie si toto úsilie zaslúži“, uviedla Vĕra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. „Porovnávací prehľad slúži ako nástroj vzájomného učenia sa, čím sa prispeje k zvýšeniu efektívnosti európskych justičných systémov.“

Hlavné zistenia vyplývajúce z porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície za rok 2016:

  • Kratšie trvanie občianskoprávnych a obchodných sporových súdnych konaní. Pokiaľ ide o prebiehajúce konania, situácia je celkovo stabilná, pričom v niekoľkých členských štátoch, ktoré čelili osobitným problémom s veľkým počtom prebiehajúcich konaní, možno sledovať aj isté zlepšenie.
  • Lepšia dostupnosť justičných systémov, najmä pokiaľ ide o elektronické podania v prípade konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo podporu postupov alternatívneho riešenia sporov. Naďalej však zostáva priestor na zlepšenie v oblasti dostupnosti rozsudkov online alebo elektronickej komunikácie medzi súdmi a stranami konania.
  • Treba vyvinúť ďalšie úsilie na zlepšenie odbornej prípravy zameranej na schopnosti sudcov a používanie informačných a komunikačných technológií (IKT) v rámci systémov správy prípadov.
  • Väčšina členských štátov má zavedené normy, ktoré sa vzťahujú na obdobné aspekty ich justičných systémov, existujú však značné rozdiely z hľadiska ich obsahu. Napríklad len menej ako polovica členských štátov má normy týkajúce sa opatrení na zníženie počtu existujúcich nevybavených prípadov a ešte menej členských štátov má stanovenú maximálnu lehotu na vybavenie prebiehajúcich konaní.
  • Porovnávací prehľad obsahuje výsledky rôznych prieskumov vnímania nezávislosti súdnictva.V prípade členských štátov, v ktorých je vnímanie nezávislosti veľmi slabé, sa ako najvýznamnejšie dôvody uvádzali zásahy alebo tlak zo strany vlády a politikov a ekonomické či iné špecifické záujmy.

Ďalšie kroky

Zistenia porovnávacieho prehľadu za rok 2016 sa zohľadňujú pri prebiehajúcom posúdení jednotlivých krajín, ktoré sa uskutočňuje v rámci procesu európskeho semestra 2016. Správy o jednotlivých krajinách (26 členských štátov) boli uverejnené 26. februára 2016 a ich súčasťou sú zistenia týkajúce sa justičných systémov viacerých členských štátov (BE, BG, HR, ES, HU, IE, IT, LV, MT, PL, PT, RO, SI a SK) (pozri najnovšie správy v rámci európskeho semestra 2016, IP-16-332MEMO-16-334).

Komisia bude naďalej pobádať justičné siete, aby sa ešte podrobnejšie venovali posúdeniu účinnosti právnych záruk, ktorých cieľom je chrániť nezávislosť súdnictva.

Súvislosti

Toto je štvrté vydanie porovnávacieho prehľadu v oblasti justície. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2016 zhromažďuje údaje z rôznych zdrojov, najmä však od Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ), ktorá zbiera údaje od členských štátov. Takisto využíva informácie získané z iných zdrojov, napríklad od Eurostatu, skupiny kontaktných osôb pre vnútroštátne justičné systémy a európskych justičných sietí, ako je napríklad Európska sieť súdnych rád (ENCJ), Sieť predsedov najvyšších súdov EÚ a Európska sieť odbornej justičnej prípravy.

Porovnávací prehľad sa zameriava na tri hlavné aspekty:

  • Efektívnosť justičných systémov: napr. ukazovatele o efektívnosti súdnych konaní: dĺžka trvania konaní, miera vyriešenia prípadov a počet prebiehajúcich konaní.
  • Ukazovatele kvality: napr. odborná príprava, monitorovanie a hodnotenie činností súdov, využívanie prieskumov spokojnosti, rozpočet a ľudské zdroje.
  • Nezávislosť: napr. do porovnávacieho prehľadu sú zahrnuté údaje z rôznych prieskumov vnímania nezávislosti súdov zo strany podnikov a širokej verejnosti.

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície prispieva k procesu európskeho semestra tým, že pomáha identifikovať otázky v oblasti justície, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť, pokiaľ ide o vytváranie vhodného prostredia pre investície, podnikateľov a občanov. Pozornosť sa zameriava na občianskoprávne a obchodné súdne konania, ako aj na správne konania.

Spolu s osobitnými hodnotením situácie v jednotlivých členských štátoch prispel porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2015 k návrhu Komisie Rade, aby adresovala odporúčania pre jednotlivé krajiny štyrom členským štátom (Chorvátsko, Taliansko, Lotyšsko a Slovinsko), aby sa zaistilo, že ich justičné systémy budú účinnejšie. Komisia zároveň pozorne sledovala úsilie v tejto oblasti v iných členských štátoch ako Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Španielsko, Írsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko (pozri informačný prehľad).

Zistenia porovnávacieho prehľadu sa takisto berú do úvahy pri rozhodovaní o prioritách financovania v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), pokiaľ ide o justičné reformy.

Hoci porovnávací prehľad nepredstavuje rebríček krajín, poskytuje prehľad fungovania všetkých justičných systémov na základe rôznych ukazovateľov, ktoré sú v spoločnom záujme všetkých členských štátov. Nepresadzuje nijaký konkrétny typ justičného systému a ku všetkým členským štátom pristupuje rovnako. Bez ohľadu na model vnútroštátneho justičného systému alebo právnu tradíciu, v ktorej je zakotvený, včasnosť, nezávislosť, cenová dostupnosť a ľahký prístup pre používateľov sú niektorými zo základných parametrov, ktoré tvoria účinný justičný systém.

Ďalšie informácie

Informácie pre tlač: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/160411_en.htm

MEMO/16/1285

Press pack on DG Justice website

Full document available: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf

Summary of the Justice scoreboard: Factsheet

Annotated graphs with full figures

Questions and answers on the 2016 EU Justice Scoreboard

European Semester: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm

Eurobarometer: Flash 435 and Flash 436

 

IP/16/1286

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar