Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Tabloul de bord al UE privind justiția din 2016: învățăm unii de la alții pentru a îmbunătăți eficacitatea sistemelor naționale de justiție

Bruxelles, 11 aprilie 2016

Tabloul de bord al UE privind justiția din 2016: învățăm unii de la alții pentru a îmbunătăți eficacitatea sistemelor naționale de justiție

Comisia Europeană a publicat astăzi Tabloul de bord al UE privind justiția din 2016, care oferă o imagine de ansamblu comparativă asupra eficienței, a calității și a independenței sistemelor de justiție din statele membre ale UE. Oferind date comparative, tabloul de bord este menit să vină în ajutorul eforturilor depuse de autoritățile naționale în vederea îmbunătățirii sistemelor de justiție.

Pentru prima dată, tabloul de bord privind justiția include rezultatele sondajelor Eurobarometru realizate cu scopul de a analiza mai în profunzime modul în care cetățenii și întreprinderile percep independența sistemelor judiciare în UE. De asemenea, ediția 2016 utilizează noi indicatori, în special privind formarea judiciară, sondajele realizate în rândul justițiabililor în statele membre, disponibilitatea asistenței judiciare și existența unor standarde de calitate.

„Cel de al patrulea tablou de bord al UE privind justiția arată că eforturile depuse de statele membre pentru a-și îmbunătăți sistemele de justiție continuă să dea rezultate. Merită să facem aceste eforturi întrucât sistemele naționale de justiție joacă un rol esențial în susținerea statului de drept, în asigurarea respectării dreptului UE și în crearea unui mediu propice investițiilor”, a declarat Vĕra Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitate de gen. „Tabloul de bord le oferă statelor membre un instrument care le permite să învețe unele de la altele cum să îmbunătățească eficacitatea sistemelor europene de justiție.”

Printre principalele constatări ale Tabloului de bord al UE privind justiția în 2016 se numără:

  • Reducerea duratei cauzelor civile și comerciale litigioase Deși, în ansamblu, numărul cauzelor pendinte rămâne stabil, se pot constata și îmbunătățiri în mai multe state membre care s-au confruntat cu provocări deosebite legate de numărul ridicat de cauze pendinte.
  • Îmbunătățirea accesibilității sistemelor de justiție, în special în ceea ce privește aspecte precum depunerea electronică a cererilor cu valoare redusă sau promovarea unor mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor (SAL). Cu toate acestea, se pot aduce în continuare îmbunătățiri în ceea ce privește accesul online la hotărârile judecătorești sau comunicarea electronică dintre instanțe și părți.
  • Trebuie depuse mai multe eforturi pentru îmbunătățirea formării profesionale în materie de competențe judiciare și a utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în sistemele de gestionare a cauzelor.
  • În majoritatea statelor membre există standarde care reglementează aspecte similare ale sistemelor de justiție, dar conținutul lor diferă în mod semnificativ de la un stat membru la altul. De exemplu, mai puțin de jumătate din statele membre aplică standarde care prevăd măsuri de reducere a întârzierile înregistrate în soluționarea cauzelor pendinte; încă și mai puține state membre au stabilit durata maximă în care cauzele pot rămâne pe rolul instanțelor.
  • Tabloul de bord include rezultatele diferitelor sondaje privind modul în care este percepută independența sistemelor judiciare.În cazul statelor membre în care sistemele judiciare sunt percepute ca fiind foarte puțin independente, printre motivele invocate cel mai frecvent se numără ingerințele sau presiunile din partea guvernelor și a politicienilor, dar și cele motivate de interese economice ori de altă natură.

Etapele următoare

Constatările tabloului de bord 2016 sunt luate în considerare în cadrul evaluărilor specifice de țară efectuate în prezent în contextul semestrului european 2016. Rapoartele de țară pentru 26 de state membre, publicate la 26 februarie 2016, cuprind constatări privind sistemele de justiție dintr-o serie de state membre (BE, BG, HR, ES, HU, IE, IT, LV, MT, PL, PT, RO, SI și SK) (a se vedea cele mai recente rapoarte privind semestrul european din 2016, IP/16/332 și MEMO/16/334).

Comisia va continua să încurajeze rețelele judiciare să analizeze mai în profunzime eficacitatea garanțiilor juridice menite să protejeze independența sistemului judiciar.

Context

Ediția 2016 este cea de a patra a tabloului de bord al justiției. Aceasta folosește date din surse diferite, furnizate în special de Comisia pentru evaluarea eficienței justiției (CEPEJ) din cadrul Consiliului Europei, care colectează date de la statele membre. De asemenea, se utilizează informații obținute din alte surse, de exemplu Eurostat, Grupul de persoane de contact pentru sistemele naționale de justiție, rețelele judiciare europene, precum Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (ENCJ), Rețeaua Președinților Curților Supreme de Justiție din UE și Rețeaua Europeană de Formare Judiciară.

Tabloul de bord se axează pe trei aspecte principale:

  • Eficiența sistemelor de justiție: de ex., indicatori referitori la eficiența procedurilor: durata procedurilor, rata de soluționare a cauzelor și numărul de cauze pendinte.
  • Indicatori de calitate: de ex., formarea profesională, monitorizarea și evaluarea activităților instanțelor, realizarea de anchete privind gradul de satisfacție, bugetul și resursele umane.
  • Independența: de ex., tabloul de bord cuprinde date care provin din diferite studii privind modul în care întreprinderile și publicul larg percep independența sistemului judiciar.

Tabloul de bord al UE privind justiția contribuie la semestrul european, ajutând la identificarea acelor aspecte legate de justiție care necesită o atenție specială pentru a se asigura un mediu favorabil investițiilor și afacerilor și orientat către cetățeni. Tabloul se concentrează pe cauzele civile și comerciale, precum și pe cauzele administrative.

Împreună cu evaluarea specifică a situației din statele membre, tabloul de bord al UE privind justiția din 2015 a contribuit la propunerea Comisiei către Consiliu de a adresa recomandări specifice fiecărei țări unui număr de patru state membre (Croația, Italia, Letonia și Slovenia) în vederea creșterii eficacității sistemelor lor de justiție. De asemenea, Comisia monitorizează îndeaproape eforturile depuse în acest domeniu în alte state membre precum Belgia, Bulgaria, Cipru, Spania, Irlanda, Malta, Polonia, Portugalia, România și Slovacia (a se vedea fișa informativă).

Constatările tabloului de bord sunt, de asemenea, luate în considerare la stabilirea priorităților de finanțare în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) în ceea ce privește reformele în domeniul justiției.

Tabloul de bord nu prezintă o clasificare generală și unică, ci oferă o imagine de ansamblu asupra funcționării tuturor sistemelor de justiție, bazată pe indicatori diverși care sunt de interes comun pentru toate statele membre. Acesta nu promovează un anumit tip de sistem de justiție și tratează toate statele membre pe picior de egalitate. Indiferent de modelul sistemului național de justiție sau de tradiția juridică pe care se întemeiază acesta, promptitudinea, independența, accesul la justiție ușor și cu costuri reduse sunt câțiva dintre parametrii esențiali ai unui sistem de justiție eficace.

Informații suplimentare

Dosar de presă: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/160411_en.htm

MEMO/16/1285

Press pack on DG Justice website

Full document available: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf

Summary of the Justice scoreboard: Factsheet

Annotated graphs with full figures

Questions and answers on the 2016 EU Justice Scoreboard

European Semester: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm 

Eurobarometer: Flash 435 and Flash 436

IP/16/1286

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar