Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2016.: učenje od drugih radi poboljšanja učinkovitosti nacionalnih pravosudnih sustava

Bruxelles, 11. travnja 2016.

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2016.: učenje od drugih radi poboljšanja učinkovitosti nacionalnih pravosudnih sustava

Europska komisija danas je objavila Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2016. kojim se daje usporedni uvid u učinkovitost, kvalitetu i neovisnost pravosudnih sustava država članica EU-a. Cilj je tog pregleda pomoći nacionalnim tijelima u njihovim naporima za poboljšanje pravosudnih sustava osiguravanjem tih usporednih podataka.

Pregled stanja u području pravosuđa prvi put obuhvaća rezultate anketa Eurobarometra provedenih radi detaljnijeg ispitivanja percepcije neovisnosti pravosuđa u EU-u među građanima i poduzećima. U ovom se izdanju primjenjuju i novi pokazatelji, posebno za pravosudnu izobrazbu, ankete korisnika u državama članicama, dostupnost pravne pomoći i postojanje standarda kvalitete.

Iz četvrtog Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u vidljivo je da napori država članica za poboljšanje pravosudnih sustava i dalje polučuju rezultate. Ti su napori opravdani ključnom ulogom nacionalnih pravosudnih sustava u održavanju vladavine prava, provedbi zakonodavstva EU-a i stvaranju okruženja koje pogoduje ulaganjima”, izjavila jeVěra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, potrošače i jednakost spolova. „Pregled služi kao alat za učenje od drugih u svrhu povećanja učinkovitosti europskih pravosudnih sustava.”

Glavni rezultati Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u za 2016.

  • Kraće trajanje postupaka u građanskim i trgovačkim predmetima: iako je broj predmeta u postupku općenito stabilan, u nekoliko država članica koje su se suočavale s posebnim izazovima zbog visokog broja predmeta u postupku može se uočiti i poboljšanje.
  • Veća pristupačnost pravosudnih sustava, posebno u pogledu, primjerice, elektroničkog podnošenja sporova male vrijednosti ili promicanja alternativnih načina rješavanja sporova (ADR). Međutim, još ima prostora za poboljšanje dostupnosti presuda putem interneta ili elektroničkih komunikacija među sudovima i strankama.
  • Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se poboljšali osposobljavanje u pravosudnim vještinama i primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija za sustave upravljanja predmetima.
  • Većina država članica ima standarde koji obuhvaćaju slične aspekte njihovih pravosudnih sustava, ali postoje i znatne razlike u pogledu njihova sadržaja. Na primjer, manje od polovine država članica ima standarde za mjere kojima se smanjuje broj zaostalih predmeta, a još ih manje određuje maksimalno razdoblje tijekom kojeg bi predmeti trebali biti u postupku.
  • U Pregled su uvršteni rezultati različitih ispitivanja percepcije neovisnosti pravosuđa. U državama članicama u kojima je razina percipirane neovisnosti vrlo niska, najučestaliji navedeni razlozi uključivali su uplitanje ili pritisak vlade i političara te iz gospodarskih ili drugih posebnih interesa.

Sljedeći koraci

Rezultati Pregleda za 2016. uzimaju se u obzir pri ocjenjivanju po zemljama koje se provodi u okviru procesa europskog semestra 2016. Izvješća po zemljama objavljena su 26. veljače 2016. za 26 država članica i uključuju rezultate o pravosudnim sustavima nekih država članica (BE, BG, HR, ES, HU, IE, IT, LV, MT, PL, PT, RO, SI i SK) (vidjeti posljednja izvješća o Europskom semestru 2016., IP/16/332 i MEMO/16/334).

Komisija će nastaviti poticati pravosudne mreže da prodube svoju procjenu učinkovitosti pravnih zaštitnih mjera čiji je cilj zaštititi neovisnost pravosuđa.

Kontekst

Ovo je četvrto izdanje Pregleda stanja u području pravosuđa. Pregledom stanja u području pravosuđa u EU-u za 2016. objedinjuju se podaci iz različitih izvora, osobito podaci koje je dostavila Komisija Vijeća Europe za ocjenu učinkovitosti pravosuđa (CEPEJ) koja prikuplja podatke od država članica. U Pregledu se upotrebljavaju i podaci dobiveni iz drugih izvora, primjerice Eurostata, skupine osoba za kontakt u pogledu nacionalnih pravnih sustava, europskih pravosudnih mreža poput Europske mreže sudbenih vijeća (ENCJ), Mreže predsjednika vrhovnih sudova EU-a ili Europske mreže za pravosudno osposobljavanje.

Pregled je usmjeren na tri glavna aspekta:

  • učinkovitost pravosudnih sustava: npr. pokazatelji učinkovitosti postupaka uključuju trajanje postupaka, stopu rješavanja predmeta i broj predmeta u postupku,
  • pokazatelji kvalitete: npr. osposobljavanje, praćenje i ocjenjivanje rada suda, uporaba anketa o zadovoljstvu, proračun i ljudski resursi,
  • neovisnost: npr. u Pregled su uvršteni podaci iz različitih anketa o percepciji neovisnosti pravosuđa među poduzećima i u javnosti.

Pregledom stanja u području pravosuđa u EU-u pridonosi se procesu europskog semestra jer se njime pomaže pri utvrđivanju pitanja iz područja pravosuđa kojima je potrebno posvetiti posebnu pozornost radi stvaranja okruženja koje pogoduje ulaganjima, poduzećima i građanima. Težište su Pregleda građanski, trgovački i upravni predmeti.

Osim konkretne procjene stanja u državama članicama Pregled stanja u području pravosuđa za 2015. pridonio je prijedlogu Komisije Vijeću da uputi preporuke po zemljama za četiri države članice (Hrvatsku, Italiju, Latviju i Sloveniju) kojima bi mogle povećati učinkovitost svojih pravosudnih sustava. Komisija je također pozorno pratila napore u drugim državama članicama poput Belgije, Bugarske, Cipra, Španjolske, Irske, Malte, Poljske, Portugala, Rumunjske i Slovačke (vidjeti informativni članak) u tom području.

Rezultati Pregleda stanja u području pravosuđa uzimaju se u obzir i pri odlučivanju o financijskim prioritetima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u pogledu pravosudnih reformi.

Pregled stanja nije opća i jedinstvena ljestvica uspjeha, ali se njime daje uvid u funkcioniranje svih pravosudnih sustava i to na temelju različitih pokazatelja koji su u zajedničkom interesu svih država članica. Pregledom stanja ne promiče se ni jedna posebna vrsta pravosudnog sustava te se prema svim državama članicama postupa jednako. Neovisno o modelu nacionalnog pravosudnog sustava ili pravne tradicije na kojoj se temelji, neki od ključnih parametara učinkovitog pravosudnog sustava jesu pravodobnost, neovisnost, cjenovna dostupnost i jednostavan pristup za korisnike.

Dodatne informacije

Informativni paket za medije: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/160411_en.htm

MEMO/16/1285

Press pack on DG Justice website

Cijeli je dokument dostupan na: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf

Sažetak Pregleda stanja u području pravosuđa: Informativni list

Grafikoni s komentarima koji sadržavaju potpune brojčane podatke

Pitanja i odgovori koji se odnose na Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2016.

Europski semestar: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_hr.htm 

Eurobarometer: Flash 435 and Flash 436

 

IP/16/1286

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar