Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n oikeusalan tulostaulu 2016: keskinäinen oppiminen parantaa kansallisten oikeusjärjestelmien tehokkuutta

Bryssel 11. huhtikuuta 2016

EU:n oikeusalan tulostaulu 2016: keskinäinen oppiminen parantaa kansallisten oikeusjärjestelmien tehokkuutta

Euroopan komissio julkaisi tänään EU:n oikeusalan tulostaulun 2016. Tulostaulussa luodaan katsaus jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien tehokkuuteen, laatuun ja riippumattomuuteen. Tulostaulu tarjoaa vertailukelpoisia tietoja, joista on apua kansallisille viranomaisille oikeuslaitosten parantamispyrkimyksissä.

Tulostaulu sisältää nyt ensimmäistä kertaa sellaisten Eurobarometri-kyselyjen tulokset, joissa on selvitetty tarkemmin, miten riippumattomina EU:n kansalaiset ja yritykset maansa oikeuslaitosta pitävät. Tämänvuotisessa tulostaulussa käytetään lisäksi uusia indikaattoreita erityisesti oikeusalan koulutuksen, jäsenvaltioissa tehtyjen käyttäjätutkimusten, oikeusavun saatavuuden ja laatustandardien osalta.

”Tämä neljäs EU:n oikeusalan tulostaulu osoittaa, että jäsenvaltioiden pyrkimykset parantaa oikeuslaitostaan tuottavat tuloksia. Parannukset ovat tarpeen, koska kansallisilla oikeuslaitoksilla on keskeinen rooli oikeusvaltion ylläpitämisessä, EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa ja investoinneille suotuisan ympäristön luomisessa”, totesi oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vĕra Jourová. ”Tulostaulu tarjoaa mahdollisuuden oppia toisilta, miten eurooppalaisia oikeuslaitoksia voidaan tehostaa.”

Vuoden 2016 tulostaulun tärkeimpiä havaintoja ovat seuraavat:

  • Siviili- ja kauppaoikeudellisten riita-asioiden käsittelyajat ovat lyhentyneet. Vaikka vireillä olevien tapausten määrä on pysynyt yleisesti ottaen vakaana, parannusta on tapahtunut useissa sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa määrät ovat olleet erityisen suuria.
  • Oikeussuojan saavutettavuus on parantunut. Parannukset liittyvät erityisesti vähäisten vaateiden esittämiseen sähköisesti tai vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen edistämiseen. Parantamisen varaa on kuitenkin edelleen tuomioiden saatavuudessa verkossa tai tuomioistuinten ja asianosaisten välisessä sähköisessä viestinnässä.
  • Oikeudellista koulutusta on edelleen parannettava, samoin tieto- ja viestintätekniikan käyttöä asianhallintajärjestelmissä.
  • Useimmilla jäsenvaltioilla ovat samankaltaisia asioita koskevia laatustandardeja oikeuslaitoksiaan varten, mutta niiden sisällössä on huomattavia eroja. Esimerkiksi alle puolella jäsenvaltioista on standardeja, joilla pyritään purkamaan asioiden ruuhkautumista, ja vielä harvempi jäsenvaltio on määritellyt asioiden käsittelyn enimmäiskeston.
  • Tulostaulussa esitetään eri tutkimusten tulokset siitä, miten riippumattomana oikeuslaitosta pidetään.Jos jäsenvaltion tulos oli heikko, tavallisimpina syinä tähän mainittiin hallituksen ja poliitikkojen puuttuminen oikeuslaitoksen toimintaan tai sen painostaminen sekä taloudellisten tai muiden etujen vaikutus sen toimintaan.

Jatkotoimet

Vuoden 2016 tulostaulun havainnot otetaan huomioon maakohtaisessa arvioinnissa, jota suoritetaan vuoden 2016 EU-ohjausjakson yhteydessä. Maakohtaiset raportit 26 jäsenvaltiosta julkaistiin 26. helmikuuta 2016. Niissä esitetään oikeusjärjestelmiä koskevia havaintoja useiden jäsenvaltioiden osalta (BE, BG, HR, ES, HU, IE, IT, LV, MT, PL, PT, RO, SI ja SK) (ks. tuoreimmat tiedot vuoden 2016 EU-ohjausjaksosta IP/16/332 ja MEMO/16/334).

Komissio aikoo jatkossakin kannustaa oikeudellisia verkostoja syventämään arviointejaan, jotka koskevat oikeuslaitoksen riippumattomuutta suojelevien oikeudellisten takeiden tehokkuutta.

Taustaa

Tämä on neljäs oikeusalan tulostaulu. EU:n oikeusalan tulostaulussa 2016 yhdistellään tietoja eri lähteistä. Tietoja on saatu etenkin oikeuslaitoksen toimivuutta tarkastelevalta Euroopan neuvoston pysyvältä komitealta (CEPEJ), joka kerää tietoja jäsenvaltioilta. Tulostaulussa käytetään myös tietoja, jotka ovat peräisin muista lähteistä, kuten Eurostatilta, kansallisten oikeusjärjestelmien yhteyshenkilöiden ryhmältä tai Euroopan oikeudellisilta verkostoilta (esimerkiksi Euroopan tuomarineuvostojen verkosto, Euroopan unionin korkeimpien oikeuksien presidenttien verkosto tai Euroopan juridinen koulutusverkosto).

Tulostaulussa keskitytään pääasiassa kolmeen asiaan:

  • oikeuslaitosten tehokkuus (esim. menettelyjen tehokkuutta kuvaavat indikaattorit eli oikeudenkäyntien kesto, asioiden selvitysaste ja vireillä olevien asioiden määrä)
  • laatuindikaattorit (esim. koulutus, tuomioistuimen toiminnan seuranta ja arviointi, tyytyväisyystutkimusten tulokset, määrärahat ja henkilöresurssit)
  • riippumattomuus. Tulostaulu sisältää muun muassa tietoja eri tutkimuksista, joilla on selvitetty, miten riippumattomana yritykset ja suuri yleisö oikeuslaitosta pitävät.

EU:n oikeusalan tulostaulu vaikuttaa EU-ohjausjaksoon. Se auttaa sellaisten oikeusalaan liittyvien kysymysten tunnistamisessa, jotka vaikuttavat sijoittajien, yritysten ja kansalaisten toimintaolosuhteisiin. Siinä keskitytään siviili- ja kauppaoikeudellisiin asioihin sekä hallinto-oikeudellisiin asioihin.

Vuoden 2015 oikeusalan tulostaulu vaikutti yhdessä kutakin jäsenvaltiota koskeneen arvioinnin ohella komission neuvostolle tekemään ehdotukseen maakohtaisten suositusten antamisesta neljälle jäsenvaltiolle (Kroatia, Italia, Latvia ja Slovenia) niiden oikeuslaitosten tehostamiseksi. Komissio seurasi tiiviisti tätä alaa koskevia toimia myös muissa jäsenvaltioissa, kuten Belgiassa, Bulgariassa, Kyproksella, Espanjassa, Irlannissa, Maltassa, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa ja Slovakiassa (ks. tiedote).

Tulostaulun havainnot otetaan huomioon myös päätettäessä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ensisijaisista rahoituskohteista oikeuslaitosuudistusten osalta.

Tulostaulussa ei aseteta jäsenvaltioita paremmuusjärjestykseen, vaan siinä esitetään yleiskatsaus oikeuslaitosten toiminnasta kaikkien jäsenvaltioiden yhteisen edun mukaisten indikaattoreiden perusteella. Tulostaulussa ei pyritä edistämään mitään tietyntyyppistä tuomioistuinjärjestelmää, vaan kaikkia jäsenvaltioita kohdellaan samalla tavoin. Toimivan oikeuslaitoksen keskeisiä tunnusmerkkejä ovat riippumattomuus, asioiden käsittely kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin sekä oikeussuojan helppo saatavuus riippumatta kansallisen oikeusjärjestelmän mallista tai taustalla olevasta oikeusperinteestä.

Lisätietoja

Lehdistöpaketti: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/160411_en.htm

MEMO/16/1285

Press pack on DG Justice website

Full document available: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf

Summary of the Justice scoreboard: Factsheet

Annotated graphs with full figures

Questions and answers on the 2016 EU Justice Scoreboard

European Semester: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm 

Eurobarometer: Flash 435 and Flash 436

 

IP/16/1286

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar