Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU's resultattavle for retsområdet 2016: ved at lære af hinanden kan vi gøre vores retssystemer mere effektive

Bruxelles, den 11. april 2016

EU's resultattavle for retsområdet 2016: ved at lære af hinanden kan vi gøre vores retssystemer mere effektive

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort sin resultattavle for retsområdet for 2016. Den giver en sammenlignende oversigt over retssystemernes effektivitet, kvalitet og uafhængighed i EU's medlemsstater. Formålet med resultattavlen er at hjælpe de nationale myndigheder med at forbedre deres retssystemer ved at stille disse sammenlignelige data til rådighed.

For første gang inddrager resultattavlen Eurobarometerundersøgelser af, hvordan borgerne og virksomhederne opfatter retsvæsenets uafhængighed. Denne udgave gør desuden brug af nye indikatorer, navnlig for uddannelse af dommere og anklagere, brugerundersøgelser i medlemsstaterne, adgangen til retshjælp og tilstedeværelsen af kvalitetsstandarder.

"Den fjerde resultattavle for retsområdet viser, at medlemsstaternes indsats for at forbedre retssystemerne fortsat bærer frugt. Denne indsats er fuldt berettiget med tanke på, hvor vigtige de nationale retssystemer er for at sikre, at retsstatsprincippet overholdes, håndhæve EU-lovgivningen og skabe et investeringsvenligt miljø," sagde Vĕra Jourová, der er kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder. "Resultattavlen er et redskab, vi kan bruge til at lære af hinanden og gøre de europæiske retssystemer mere effektive."

Resultattavlens vigtigste konklusioner for retsområdet i 2016 omfatter følgende:

  • Varigheden af tvister i civil- og handelsretlige sager er generelt blevet kortere. Med hensyn til verserende sager er situationen samlet set stabil, men der kan samtidig iagttages forbedringer i adskillige medlemsstater, der havde særlige udfordringer med et stort antal verserende sager.
  • Retssystemerne er blevet mere tilgængelige, ikke mindst i spørgsmål som f.eks. elektronisk indgivelse af småkrav eller øget brug af alternative konfliktløsningsformer. Der er dog stadig plads til forbedringer hvad angår onlineadgang til retsafgørelser og elektronisk kommunikation mellem domstole og parter i sagen.
  • Der skal stadig gøres en indsats for at forbedre uddannelsen i retslige kompetencer og brugen af informations- og kommunikationsteknologi til sagsstyringssystemer.
  • De fleste medlemsstater har standarder, der dækker de samme aspekter af deres retssystemer, men der er stadig store forskelle med hensyn til deres indhold. Eksempelvis har under halvdelen af medlemsstaterne standarder for foranstaltninger, der skal reducere eksisterende efterslæb, og endnu færre, der definerer forældelsesfristen for verserende sager.
  • Resultattavlen inddrager resultaterne af forskellige undersøgelser om opfattelsen af retsvæsenets uafhængighed.For medlemsstater, hvor retsvæsenet blev opfattet som meget lidt uafhængigt, var de oftest angivne begrundelser bl.a. indblanding eller pres fra regeringen og politikere eller fra økonomiske eller andre særlige interesser.

De næste skridt

Resultattavlens konklusioner medtages i de landespecifikke analyser, der indgår i det europæiske semester 2016. Landerapporterne for de 26 medlemsstater blev offentliggjort den 26. februar 2016 og omfatter konklusioner om retssystemerne i en række medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Ungarn) (se de seneste rapporter om det europæiske semester 2016, IP/16/332 og MEMO/16/334).

Kommissionen vil fortsat tilskynde de retlige netværk til at foretage en grundigere vurdering af effektiviteten af de lovhjemlede garantier, der skal beskytte retsvæsenets uafhængighed.

Baggrund

Dette er den fjerde udgave af resultattavlen for retsområdet. EU's resultattavle for retsområdet for 2016 samler data fra en række forskellige kilder, navnlig fra Europarådets Kommission for et Effektivt Retsvæsen (European Commission for the Efficiency of Justice – CEPEJ), der indsamler data fra medlemsstaterne. Den gør også brug af oplysninger, der er indhentet fra andre kilder, f.eks. Eurostat, gruppen af kontaktpersoner vedrørende nationale retssystemer, de europæiske retlige netværk, såsom Det Europæiske Netværk af Domstolsadministrationer (ENCJ), netværket af højesteretspræsidenter i EU og Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere.

Resultattavlen fokuserer på tre hovedområder:

  • Retssystemernes effektivitet: f.eks. indikatorer for retssagernes effektivitet, herunder sagsbehandlingstid, andel af domsafgørelser og antal verserende sager.
  • Kvalitetsindikatorer: f.eks. uddannelse, overvågning og evaluering af domstolsaktiviteter, anvendelse af tilfredshedsundersøgelser, domstolenes budget og menneskelige ressourcer.
  • Uafhængighed: resultattavlen omfatter f.eks. data fra forskellige undersøgelser om virksomhedernes og offentlighedens opfattelse af retsvæsenets uafhængighed.

EU's resultattavle for retsområdet bidrager til det europæiske semester ved at påpege problemer i retssystemerne, som der skal udvises særlig opmærksomhed over for med henblik på at sikre gunstige vilkår for investeringer, virksomheder og borgere. Den fokuserer på civil- og handelsretlige sager samt forvaltningssager.

2016-resultattavlen har sammen med den specifikke vurdering af situationen i medlemsstaterne bidraget til Kommissionens forslag til Rådet om at fremsætte landespecifikke henstillinger til fire medlemsstater (Italien, Kroatien, Letland og Slovenien) om at gøre deres retssystemer mere effektive. Kommissionen overvåger også nøje bestræbelserne på dette område i andre medlemsstater som f.eks. Belgien, Bulgarien, Cypern, Irland, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Spanien (se faktablad).

Der vil også blive taget hensyn til resultattavlens konklusioner, når der træffes afgørelse om finansieringsprioriteterne for de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene), for så vidt angår reformer på retsområdet.

Resultattavlen er ikke en rangliste som sådan, men giver en oversigt over, hvordan retssystemerne fungerer, ud fra forskellige indikatorer, som er af fælles interesse for alle medlemsstater. Den skal ikke fremme en bestemt type retssystem og behandler alle medlemsstater lige. Uanset det nationale retsvæsens opbygning eller den retstradition, som retsvæsenet er forankret i, er de væsentlige parametre ved et effektivt retssystem bl.a., at det er velforankret, arbejder hurtigt og er uafhængigt, og at adgangen til det er brugervenlig og kan ske til en overkommelig pris.

Yderligere oplysninger

Pressepakke: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/160411_en.htm

MEMO/16/1285

Pressepakke på Generaldirektoratet for Retlige Anliggenders website

Se hele dokumentet her: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf

Resumé af resultattavlen for retsområdet: Faktablad

Kommenterede grafer med fuldstændige tal

Spørgsmål og svar om EU's resultattavle for retsområdet 2016

Det europæiske semester: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_da.htm 

Eurobarometer: Flash 435 and Flash 436

 

 

IP/16/1286

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar