Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Srovnávací přehled EU o soudnictví: vzájemné učení přispívá ke zlepšování účinnosti vnitrostátních systémů soudnictví

Brusel 11. dubna 2016

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2016: vzájemné učení přispívá ke zlepšování účinnosti vnitrostátních systémů soudnictví

Evropská komise dnes zveřejnila srovnávací přehled o soudnictví na rok 2016, který se týká účinnosti, kvality a nezávislosti soudních systémů v členských státech EU. Tento přehled má vnitrostátním orgánům pomoci v jejich úsilí o zlepšení systémů soudnictví a za tímto účelem poskytuje srovnatelné údaje.

Srovnávací přehled poprvé zahrnuje výsledky průzkumů Eurobarometr, které podrobněji zjišťovaly, jak občané a podniky vnímají nezávislost soudnictví v EU. Kromě toho byly v letošním vydání použity nové ukazatele týkající se zejména justičního vzdělávání, průzkumů mezi uživateli v členských státech, dostupnosti právní pomoci a existence norem kvality.

„Čtvrté vydání srovnávacího přehledu o soudnictví ukazuje, že úsilí členských států o zlepšení systémů soudnictví i nadále přináší kýžené výsledky. Klíčová úloha vnitrostátních systémů soudnictví spočívající v prosazování právního státu, provádění práva EU a vytváření příznivého investičního a podnikatelského prostředí si toto úsilí zaslouží,“ uvedla Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů. „Srovnávací přehled slouží jako nástroj vzájemného učení, čímž se zvyšuje efektivita systémů soudnictví v EU.“

Klíčová zjištění srovnávacího přehledu EU o soudnictví na rok 2016:

  • Kratší délka řízení u občanskoprávních a obchodních sporů. Pokud jde o projednávané věci, situace je celkově stabilní, přičemž zlepšení lze rovněž zaznamenat v několika členských státech, které v souvislosti s vysokým počtem projednávaných věcí čelily zvláštním problémům.
  • Lepší přístupnost systémů soudnictví, zejména co se týká elektronického uplatňování drobných nároků nebo podpory alternativních způsobů řešení sporů. Stále však existuje prostor pro zlepšování, pokud jde o dostupnost rozsudků on-line nebo elektronickou komunikaci mezi soudy a účastníky řízení.
  • Dále je třeba zlepšovat vzdělávání zaměřené na dovednosti soudců a používání informačních a komunikačních technologií (IKT) u systémů pro řízení věcí.
  • Většina členských států má stanoveny normy, které se vztahují na podobné aspekty jejich systémů soudnictví, ale tyto normy se co do obsahu značně liší. Například méně než polovina členských států má normy týkající se opatření k snížení počtu nevyřízených věcí a ještě méně jich stanoví maximální dobu pro projednávání věcí.
  • Srovnávací přehled zahrnuje výsledky různých průzkumů týkajících se vnímání nezávislosti soudnictví.U členských států, v nichž je vnímána velmi nízká míra nezávislosti soudnictví, se mezi uváděnými důvody objevují zejména zásahy nebo tlak ze strany vlády a politiků a ekonomické či jiné zvláštní zájmy.

Další kroky

Závěry srovnávacího přehledu 2016 jsou zohledňovány v rámci probíhajícího hodnocení jednotlivých zemí, jež je součástí procesu evropského semestru 2016. Jednotlivé zprávy pro 26 členských států byly zveřejněny dne 26. února 2016 a zahrnují zjištění o systémech soudnictví řady členských států (BE, BG, ES, HR, HU, IE, IT, LV, MT, PL, PT, RO, SI a SK) (viz poslední zprávy o evropském semestru 2016, IP/16/332 a MEMO/16/334).

Komise bude nadále vybízet justiční sítě, aby se ještě podrobněji věnovaly hodnocení účinnosti právních záruk, jejichž cílem je chránit nezávislost soudnictví.

Souvislosti

Jedná se o čtvrté vydání srovnávacího přehledu o soudnictví. Tento přehled na rok 2016 zahrnuje údaje z různých zdrojů, zejména od komise Rady Evropy pro hodnocení efektivnosti soudnictví (CEPEJ), která shromažďuje údaje od členských států. Využívány jsou i informace získané z jiných zdrojů, například od Eurostatu, skupiny kontaktních osob pro vnitrostátní systémy soudnictví, evropských justičních sítí, jako je Evropská síť rad pro justici (ENCJ), Síť předsedů nejvyšších soudů EU nebo Evropská síť pro justiční vzdělávání.

Srovnávací přehled se zaměřuje na tři hlavní aspekty:

  • Účinnost systémů soudnictví: např. ukazatele účinnosti řízení: délka řízení, podíl vyřízených případů a počet projednávaných věcí.
  • Ukazatele kvality: např. vzdělávání, sledování a hodnocení činnosti soudu, používání průzkumů spokojenosti, rozpočet a lidské zdroje.
  • Nezávislost: srovnávací přehled např. zahrnuje údaje z různých průzkumů, které zjišťují, jak podniky a široká veřejnost vnímají nezávislost soudnictví.

Srovnávací přehled EU o soudnictví přispívá k procesu evropského semestru tím, že pomáhá odhalovat problémy týkající se soudnictví, které je nutné řešit v zájmu zachování příznivého prostředí pro investice, podniky a občany. Zaměřuje se jak na občanskoprávní a obchodní věci, tak na správní věci.

Přehled z roku 2015 byl spolu s analýzami situace v členských státech využit při formulování návrhu Komise Radě, aby pro čtyři členské státy (Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko a Slovinsko) vydala doporučení o zvýšení efektivity jejich systémů soudnictví. Komise rovněž bedlivě sledovala úsilí i jiných členských států (Belgie, Bulharska, Kypru, Španělska, Irska, Malty, Polska, Portugalska, Rumunska a Slovenska) v této oblasti (viz informační přehled).

K závěrům srovnávacího přehledu se přihlédne rovněž při stanovování priorit pro financování soudních reforem z evropských strukturálních a investičních fondů.

Ačkoli přehled nenabízí celkové pořadí hodnocení jednotlivých zemí, přináší informace o fungování všech systémů soudnictví na základě různých ukazatelů významných pro všechny členské státy. Přehled neprosazuje určitý typ soudního systému a přistupuje ke všem členským státům rovnocenně. Bez ohledu na model vnitrostátního systému soudnictví nebo právní tradici, ve které je zakotven, jsou rychlost, nezávislost, dostupnost a snadný přístup součástí základních parametrů účinného systému soudnictví.

Další informace

Tiskový materiál: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/effective-justice/news/160411_en.htm

MEMO/16/1285

Press pack on DG Justice website

Full document available: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf

Summary of the Justice scoreboard: Factsheet

Annotated graphs with full figures

Questions and answers on the 2016 EU Justice Scoreboard

European Semester: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm 

Eurobarometer: Flash 435 and Flash 436

 

 

IP/16/1286

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar