Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia otvára diskusiu o budúcom rámci pre silnejšie a inteligentnejšie informačné systémy riadenia hraníc a vnútornej bezpečnosti

Brusel 6. apríl 2016

Komisia otvára diskusiu o budúcom rámci pre silnejšie a inteligentnejšie informačné systémy riadenia hraníc a vnútornej bezpečnosti

Európska komisia dnes prijala oznámenie Silnejšie a inteligentnejšie informačné systémy pre hranice a bezpečnosť, v ktorom sa predstavujú možnosti, ako by existujúce a budúce informačné systémy mohli zlepšiť riadenie vonkajších hraníc a vnútornú bezpečnosť v EÚ. Dnešným oznámením sa začína proces štrukturálneho zlepšenia štruktúry riadenia údajov EÚ, a to v úplnom súlade so základnými právami, najmä s ochranou osobných údajov. V oznámení sa uvádzajú opatrenia na zlepšenie fungovania a interoperability existujúcich informačných systémov, ako aj potenciálne nové systémy na riešenie problému nedostatku informácií.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „Pohraničné orgány a orgány presadzovania práva musia mať v prípade potreby primeraný prístup ku všetkým existujúcim databázam, aby mohli vykonávať svoje osobitné úlohy. V rámci Európskeho programu v oblasti bezpečnosti sme ako prioritu stanovili lepšiu výmenu informácií a nedávne útoky naše rozhodnutie potvrdzujú. Nájdeme spôsob, ako tento cieľ dosiahnuť, a zároveň zabezpečiť, aby sa zachovala ochrana údajov jednotlivcov a nedošlo k porušeniu ich práva na súkromie. Nejde tu o vytvorenie akéhosi „veľkého brata“ EÚ, ale o rozumne, primerane a dôsledne regulovaný prístup, ktorý všetky naše informačné pohraničné orgány a orgány presadzovania práva potrebujú na plnenie svojich úloh – ochranu obyvateľov a slobôd, ktoré hájime.“

Európsky komisár pre migráciu a vnútorné záležitosti Dimitris Avramopoulos dodal: „Teroristické útoky na našom území poukázali na hrozby pre našu bezpečnosť v čase, keď čelíme migračnej kríze nevídaného rozsahu. Výmena informácií je spoločným prvkom pre obe skutočnosti. Pohraničná stráž, colné orgány, polícia a justičné orgány musia mať prístup k potrebným informáciám a správnym nástrojom na to, aby mohli urýchlene, účinne a efektívne riešiť takéto situácie.“

Existuje niekoľko informačných systémov na úrovni EÚ, ktoré poskytujú príslušníkom pohraničnej stráže a polície informácie o osobách prekračujúcich hranice. Tento prístup je však pre príslušné orgány a štruktúru riadenia údajov neprimeraný vzhľadom na hrozby, ktorým dnes čelíme. Interoperabilita informačných systémov bola ako prioritná výzva označená už v rámci Európskeho programu v oblasti bezpečnosti, ako aj Európskej rady a Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci.

Práca, ktorú sme dnes začali, doplní existujúce návrhy na vytvorenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, smernicu o osobných záznamoch o cestujúcich a revidované návrhy na systém vstup/výstup, ktoré boli predložené dnes. Komisia sa rozhodla vytvoriť expertnú skupinu pre systémy IT a interoperabilitu na úrovni vysokých úradníkov spolu s agentúrami EÚ, národnými expertmi a inštitucionálnymi aktérmi s cieľom začať tento proces. Na základe práce expertnej skupiny Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade konkrétne návrhy ako základ pre spoločnú diskusiu o ďalšom napredovaní.

Ako súčasť tohto procesu úvah Komisia zohľadní aj stanoviská európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov, ktoré sa stretávajú v rámci pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29. Zabezpečenie dodržiavania základných práv si bude vyžadovať primerane navrhnuté a správne používané technologické a informačné systémy. Technologické a informačné systémy môžu pomôcť verejným orgánom pri ochrane základných práv občanov. Cieľom Komisie je vytvoriť stratégiu, ktorá lepšie chráni vonkajšie hranice EÚ a posilňuje vnútornú bezpečnosť pri dôslednom dodržaní požiadaviek na ochranu údajov.

Súvislosti

Európa je mobilnou spoločnosťou. Milióny občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujú každodenne jej vnútorné a vonkajšie hranice. V roku 2015 navštívilo EÚ viac ako 50 miliónov štátnych príslušníkov tretích krajín, čo predstavuje viac ako 200 miliónov prekročení vonkajších hraníc schengenského priestoru. Okrem týchto pravidelných tokov cestujúcich len v roku 2015 došlo v dôsledku konfliktu v Sýrii a kríz v iných častiach sveta k 1,8 milióna prípadov nedovoleného prekročenia vonkajších hraníc Európy.

Vytvorenie schengenského priestoru bez vnútorných hraníc prináša významné prínosy pre európskych občanov a podniky. Na zabezpečenie vysokej úrovne vnútornej bezpečnosti a voľného pohybu osôb v rámci schengenského priestoru bez vnútorných hraníc sú potrebné silné a spoľahlivé vonkajšie hranice.

Existuje niekoľko informačných systémov na úrovni EÚ, ktoré poskytujú príslušníkom pohraničnej stráže a polície príslušné informácie o osobách. Existujúce informačné systémy by mali byť v plnej miere využívané členskými štátmi a príslušnými agentúrami EÚ. Takisto by sa mali vytvoriť potrebné technické prepojenia k všetkým týmto informačným systémom a databázam, ak ešte neexistujú. Rovnako je naliehavé, aby sa riešili pretrvávajúce nedostatky týkajúce sa vstupov do databáz EÚ a výmena informácií v rámci Únie.

Ak je to potrebné a uskutočniteľné, informačné systémy by mali byť v budúcnosti prepojené a interoperabilné. Súbežné vyhľadávanie v systémoch by sa malo zjednodušiť, aby sa zabezpečilo, že pohraničná stráž a/alebo príslušníci polície majú prístup ku všetkým relevantným informáciám, keď je to nevyhnutné na plnenie ich úloh.

Štruktúra riadenia údajov by mala sledovať modulárny prístup, v plnej miere využívať technologický vývoj a vychádzať zo zásady ochrany súkromia už v štádiu návrhu. Dôsledné rešpektovanie všetkých základných práv občanov EÚ, ako aj príslušníkov tretích krajín by malo byť od začiatku zabezpečené v súlade s Chartou základných práv.

Ďalšie informácie

Oznámenie: Silnejšie a inteligentnejšie informačné systémy pre hranice a bezpečnosť

OZNAM: Balík predpisov o inteligentných hraniciach: Otázky a odpovede

Tlačová správa: Silnejšie a inteligentnejšie hranice EÚ Komisia navrhuje zriadiť systém vstup/výstup

INFORMAČNÝ PREHĽAD: Silnejšie a inteligentnejšie hranice EÚ Systém vstup/výstup

IP/16/1248

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar