Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio käynnistää keskustelun ulkorajojen ja sisäisen turvallisuuden parantamisesta vahvempien ja älykkäämpien tietojärjestelmien avulla

Bryssel 6. huhtikuuta 2016

Komissio käynnistää keskustelun ulkorajojen ja sisäisen turvallisuuden parantamisesta vahvempien ja älykkäämpien tietojärjestelmien avulla

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt tiedonannon "Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi". Siinä pohditaan, miten nykyisten ja tulevien tietojärjestelmien avulla voitaisiin parantaa sekä ulkorajojen valvontaa että EU:n sisäistä turvallisuutta. Tiedonannolla käynnistetään prosessi, jonka tavoitteena on parantaa EU:n tiedonhallintajärjestelmien rakennetta kunnioittaen samalla täysimääräisesti perusoikeuksia, erityisesti henkilötietojen suojaa. Tiedonannossa esitetään toimia, joilla voitaisiin parantaa nykyisten ja mahdollisten uusien tietojärjestelmien toimintaa ja yhteentoimivuutta tiedoissa olevien puutteiden korjaamiseksi.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans toteaa, että raja- ja lainvalvontaviranomaisilla on oltava tarvittavat oikeudet käyttää kaikkia olemassa olevia tietokantoja tehtäviensä hoitamista varten. "Tietojenvaihdon tehostaminen määritettiin painopisteeksi Euroopan turvallisuusagendassa, ja viimeaikaiset iskut vahvistavat ratkaisun olleen oikea. Meidän on löydettävä keinot tehdä tämä niin, että samalla varmistetaan yksilöiden tietoturva ja oikeus yksityisyyden suojaan. Tavoitteena ei ole tehdä EU:sta yhteiskuntaa, jossa isoveli valvoo, vaan antaa raja- ja turvallisuusviranomaisille älykäs, oikeasuhteinen ja tarkkaan säännelty pääsy kaikkiin niihin tietoihin, joita ne tarvitsevat voidakseen suojella meitä ja niitä vapauksia, joita me puolustamme”, Timmermans selittää.

Muuttoliike- ja sisäasioista vastaavan komissaarin Dimitris Avramopoulosin mukaan Euroopassa tehdyt terrori-iskut ovat osoittaneet, että turvallisuutemme on uhattuna samalla kun meitä on kohdannut ennennäkemättömän laaja muuttoliikekriisi. "Tietojen jakaminen on näiden ongelmien ratkaisemisessa keskeisellä sijalla. Rajavartijoilla, tulliviranomaisilla, poliiseilla ja oikeusviranomaisilla on oltava pääsy tarvittaviin tietoihin ja oikeat välineet puuttua ongelmiin nopeasti, tehokkaasti ja tuloksellisesti", Avramopoulos vaatii.

EU:n tasolla on käytössä useita tietojärjestelmiä, joiden avulla rajavartijat ja poliisit saavat tietoja rajat ylittävistä henkilöistä. Toimivaltaisten viranomaisten oikeudet käyttää näitä järjestelmiä ja tietojärjestelmien rakenne eivät kuitenkaan ole nykypäivän uhkien edellyttämällä tasolla. Tietojärjestelmien yhteentoimivuus on jo määritetty painopisteeksi sekä Euroopan turvallisuusagendassa että Eurooppa-neuvoston ja oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmissä.

Tänään käynnistetty työ täydentää aiemmin tehtyjä ehdotuksia, jotka koskevat Euroopan raja- ja rannikkovartioston perustamista, matkustajarekisteritietodirektiiviä ja tänään hyväksyttyä komission tarkistettua ehdotusta rajanylitystietojärjestelmän perustamisesta. Komissio on päättänyt perustaa toiminnan aloittamista varten korkean tason asiantuntijaryhmän käsittelemään tietojärjestelmien yhteentoimivuutta yhdessä EU:n virastojen, kansallisten asiantuntijoiden ja institutionaalisten sidosryhmien kanssa. Asiantuntijaryhmän työn perusteella komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle konkreettisia ehdotuksia pohjaksi yhteiselle keskustelulle siitä, miten asiassa olisi edettävä.

Komissio pyytää tähän pohdintaan panosta myös Euroopan tietosuojavaltuutetulta ja tietosuojatyöryhmässä kokoontuvilta kansallisilta tietosuojaviranomaisilta. Perusoikeuksien noudattaminen edellyttää, että teknologia ja tietojärjestelmät on suunniteltu hyvin ja että niitä käytetään asianmukaisella tavalla. Näin niistä voi olla viranomaisille apua kansalaisten perusoikeuksien suojelemisessa. Komission tavoitteena on kehittää strategia, jolla suojellaan paremmin unionin ulkorajoja ja parannetaan sen sisäistä turvallisuutta tietosuojaa koskevia vaatimuksia täysimääräisesti noudattaen.

Tausta

Euroopassa liikutaan paljon. EU:n sisä- ja ulkorajojen yli kulkee päivittäin miljoonia unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kansalaisia. Vuonna 2015 EU:ssa kävi yli 50 miljoonaa kolmannen maan kansalaista. Schengen-alueen ulkorajoilla kirjattiin yli 200 miljoonaa rajanylitystä. Näiden sääntöjenmukaisten matkustajavirtojen lisäksi unionin ulkorajoilla tapahtui Syyrian konfliktin ja muiden kriisien vuoksi 1,8 miljoonaa sääntöjenvastaista rajanylitystä pelkästään vuonna 2015.

Sisärajattoman Schengen-alueen luominen on tuonut merkittäviä etuja sekä EU:n kansalaisille että eurooppalaisille yrityksille. Jotta Schengen-alueella voidaan varmistaa sisäisen turvallisuuden korkea taso ja turvata henkilöiden vapaa liikkuminen, Schengen-alueen ulkorajoilla tarvitaan vahvaa ja luotettavaa valvontaa vastapainoksi sisärajojen puuttumiselle.

EU:n tasolla on jo käytössä useita tietojärjestelmiä, joiden avulla rajavartijat ja poliisiviranomaiset saavat asianmukaisia tietoja henkilöistä. Jäsenvaltioiden ja asianomaisten EU:n virastojen olisi käytettävä täysipainoisesti nykyisiä tietojärjestelmiä, ja kaikkiin näihin tietojärjestelmiin ja tietokantoihin olisi luotava tarvittavat tekniset yhteydet, jos sitä ei ole vielä tehty. Lisäksi on korjattava pikaisesti puutteet, joita jatkuvasti ilmenee EU:n tietokantojen täydentämisessä ja tietojen vaihdossa kaikkialla unionissa.

Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan tietojärjestelmät olisi tulevaisuudessa yhdistettävä toisiinsa ja niiden olisi oltava yhteentoimivia. Olisi helpotettava hakujen tekemistä useissa järjestelmissä samanaikaisesti. Näin rajavartijat ja/tai poliisit saisivat kaikki tarvittavat tiedot juuri silloin kun ja juuri siellä missä he niitä tarvitsevat tehtäviensä hoitamista varten.

Tällaisen tiedonhallintajärjestelmän tulisi perustua modulaariseen lähestymistapaan, jossa hyödynnettäisiin täysimääräisesti tekniikan kehitystä ja joka perustuisi sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteelle. Sekä unionin että kolmansien maiden kansalaisten perusoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen olisi varmistettava alusta alkaen perusoikeuskirjan mukaisesti.

Lisätietoja

Tiedonanto: Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi

Taustatiedote: Älykkäitä rajoja koskeva paketti: Kysymyksiä ja vastauksia

Lehdistötiedote: EU tarvitsee vahvemmat ja älykkäämmät rajat: komissio ehdottaa rajanylitystietojärjestelmän perustamista

TIETOSIVU: Tavoitteena vahvemmat ja älykkäämmät Euroopan unionin rajat Rajanylitystietojärjestelmä

IP/16/1248

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar