Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή ξεκινά διάλογο σχετικά με ένα μελλοντικό πλαίσιο πιο ισχυρών και έξυπνων συστημάτων πληροφοριών για τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016

Η Επιτροπή ξεκινά διάλογο σχετικά με ένα μελλοντικό πλαίσιο πιο ισχυρών και έξυπνων συστημάτων πληροφοριών για τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία πιο ισχυρών και έξυπνων συστημάτων πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια, στην οποία διατυπώνονται προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν τα υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα πληροφοριών να ενισχύσουν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ. Η σημερινή ανακοίνωση δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα για μια διαδικασία βελτίωσης της δομής διαχείρισης των δεδομένων της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ανακοίνωση παρουσιάζει μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας και της διαλειτουργικότητας τόσο των υφιστάμενων όσο και των πιθανών νέων συστημάτων πληροφοριών, με στόχο να καλυφθούν ορισμένα κενά πληροφόρησης.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Οι συνοριακές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων όποτε τις χρειάζονται για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών είναι κάτι που χαρακτηρίσαμε ως προτεραιότητα στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια και οι πρόσφατες επιθέσεις καταδεικνύουν την ορθότητα της απόφασής μας. Θα βρούμε τον τρόπο για να το επιτύχουμε, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη του δικαιώματος όλων στην ιδιωτική ζωή. Δεν πρόκειται για ένα είδος «big brother» της ΕΕ, αλλά για μια έξυπνη, αναλογική και κατάλληλα ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε πληροφορίες που χρειάζονται οι συνοριακές αρχές και οι αρχές ασφάλειας για να επιτελούν το έργο τους - να προστατεύουν εμάς και τις ελευθερίες που προασπίζουμε.»

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος πρόσθεσε: «Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφός μας κατέδειξαν τον κίνδυνο για την ασφάλειά μας, τη στιγμή που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεταναστευτική κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο φαινομένων. Οι συνοριοφύλακες, οι τελωνειακές αρχές, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές της ΕΕ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες και τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα με ταχύ, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.»

Υπάρχουν ήδη ορισμένα συστήματα πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ που παρέχουν στους συνοριοφύλακες και στους αστυνομικούς πληροφορίες για τα άτομα που διασχίζουν τα σύνορα. Η πρόσβαση όμως των αρμόδιων αρχών σ΄αυτά και η δομή της διαχείριση των δεδομένων δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των σημερινών απειλών. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών έχει ήδη επισημανθεί ως πρόκληση προτεραιότητας τόσο στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια, όσο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Οι εργασίες που ξεκίνησαν σήμερα θα συμπληρώσουν τις υφιστάμενες προτάσεις σχετικά με τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, την οδηγία για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών και τις αναθεωρημένες προτάσεις για ένα σύστημα εισόδου-εξόδου που διατυπώθηκαν σήμερα. Για να ξεκινήσει τη διαδικασία, η Επιτροπή αποφάσισε να συγκροτήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τα συστήματα ΤΠ και τη διαλειτουργικότητα, από κοινού με οργανισμούς της ΕΕ, εθνικούς εμπειρογνώμονες και θεσμικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων κατά την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως βάση για κοινή συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική πορεία.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας προβληματισμού, η Επιτροπή θα επιδιώξει επίσης τη συμβολή του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων που συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας του άρθρου 29. Η συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα απαιτεί τον καλό σχεδιασμό και την ορθή χρήση της τεχνολογίας και των συστημάτων πληροφοριών. Η τεχνολογία και τα συστήματα πληροφοριών μπορούν να βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές στο έργο της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Στόχος της Επιτροπής είναι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής που θα προστατεύει καλύτερα τα εξωτερικά της σύνορα και θα ενισχύει την εσωτερική ασφάλεια, με απόλυτο σεβασμό των απαιτήσεων για την προστασία των δεδομένων.

Ιστορικό

Η Ευρώπη είναι μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από κινητικότητα. Εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ και υπήκοοι τρίτων χωρών διασχίζουν καθημερινά τα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα. Το 2015, πάνω από 50 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών επισκέφθηκαν την ΕΕ, αντιστοιχώντας σε περισσότερες από 200 εκατομμύρια διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σένγκεν. Πέραν αυτών των τακτικών ταξιδιωτικών ροών, μόνο το 2015, ο πόλεμος στη Συρία και οι κρίσεις σε άλλες περιοχές είχαν ως συνέπεια 1,8 εκατομμύρια παράτυπες διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης.

Η δημιουργία του χώρου Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας και η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός αυτού του χώρου, η απουσία εσωτερικών συνόρων απαιτεί ισχυρά και αξιόπιστα εξωτερικά σύνορα.

Υπάρχει ένας αριθμός συστημάτων πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ που παρέχουν στους συνοριοφύλακες και τους αστυνομικούς σχετικές πληροφορίες για άτομα. Τα υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιούνται πλήρως από τα κράτη μέλη και τους σχετικούς οργανισμούς της ΕΕ, και θα πρέπει να δημιουργηθούν οι αναγκαίες τεχνικές συνδέσεις με όλα αυτά τα συστήματα και τις βάσεις δεδομένων, αν αυτό δεν έχει ήδη γίνει. Επίσης, πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως οι συνεχιζόμενες ελλείψεις στην τροφοδότηση των βάσεων δεδομένων της ΕΕ και στην ανταλλαγή πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.

Όπου είναι αναγκαίο και εφικτό, τα συστήματα πληροφοριών πρέπει να είναι στο μέλλον διασυνδεδεμένα και διαλειτουργικά. Πρέπει να διευκολυνθούν οι ταυτόχρονες έρευνες στα συστήματα, ώστε οι συνοριοφύλακες και/ ή οι αστυνομικοί να έχουν στη διάθεσή τους τις αναγκαίες πληροφορίες όταν και όπου αυτό είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η δομή της διαχείρισης δεδομένων πρέπει να ακολουθεί μια προσέγγιση κατά ενότητες, κάνοντας πλήρη χρήση των τεχνολογικών εξελίξεων και με βάση την αρχή της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού. Ο πλήρης σεβασμός όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο των πολιτών της ΕΕ όσο και των υπηκόων τρίτων χωρών πρέπει να διασφαλιστεί εξαρχής, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση: Πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια

MEMO: Δέσμη μέτρων για τα έξυπνα σύνορα: Ερωτήσεις & απαντήσεις

Δελτίο Τύπου: Πιο ισχυρά και έξυπνα σύνορα στην ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση συστήματος εισόδου-εξόδου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Πιο ισχυρά και έξυπνα σύνορα για την Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύστημα εισόδου-εξόδου

IP/16/1248

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar