Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen indleder drøftelser om den fremtidige ramme for mere robuste og intelligente IT-systemer med henblik på grænseforvaltning og den indre sikkerhed

Bruxelles, den 6. april 2016

Kommissionen indleder drøftelser om den fremtidige ramme for mere robuste og intelligente IT-systemer med henblik på grænseforvaltning og den indre sikkerhed

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse om mere robuste og intelligente IT-systemer med henblik på grænseforvaltning og den interne sikkerhed, hvori der redegøres for en række løsninger for, hvordan de nuværende og fremtidige IT-systemer kan forbedre både forvaltningen af de ydre grænser og øge den interne sikkerhed i EU. Med dagens meddelelse indledes en proces med henblik på strukturelt at forbedre EU's datastyringsstruktur under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, navnlig beskyttelsen af personoplysninger. I meddelelsen skitseres en række foranstaltninger for at forbedre den måde, hvorpå de eksisterende IT-systemer og potentielt nye systemer fungerer, og deres interoperabilitet for at løse problemet med manglende oplysninger.

Førstenæstformand Frans Timmermans sagde: "Grænsemyndighederne og de retshåndhævende myndigheder skal have den fornødne adgang til alle eksisterende databaser, når de har brug for det for at udføre deres specifikke opgaver. Bedre informationsdeling blev allerede fastsat som en prioritet i den europæiske dagsorden om sikkerhed, og de nylige angreb øger kun vores beslutsomhed. Vi vil finde en måde at gøre dette på, samtidig med at vi sikrer, at den enkeltes personoplysninger beskyttes, og at der ikke sker overtrædelser af retten til privatlivets fred. Det drejer sig ikke om at gøre EU til en overvågningsstat, men derimod om at sikre en intelligent, forholdsmæssig og omhyggelig reguleret adgang til de oplysninger, som vores grænse- og sikkerhedsmyndigheder har brug for for at udføre deres arbejde, nemlig at beskytte os og de frihedsrettigheder, vi forsvarer."

Kommissær med ansvar for migration og indre anliggender Dimitris Avramopoulos tilføjede: "Terrorangreb hos os har vist, at der er en trussel mod vores sikkerhed, og samtidig står vi over for en migrationskrise af hidtil uset omfang. Informationsdeling spiller en central rolle i begge tilfælde. Vores grænsevagter, toldmyndigheder, politimyndigheder og retsmyndigheder skal have adgang til de nødvendige oplysninger og de rette redskaber for hurtigt og effektivt at løse disse problemer."

Der findes en række IT-systemer på EU-plan, hvorigennem grænsevagter og politifolk får oplysninger om personer, der passerer grænserne, men de relevante myndigheders adgang hertil og datastyringsstrukturen er ikke hensigtsmæssig, når det drejer sig om at klare nutidens trusler. Betydningen af, at IT-systemerne er interoperable, blev allerede fremhævet i den europæiske dagsorden om sikkerhed og af Det Europæiske Råd og Rådet (retlige og indre anliggender).

Det arbejde, der blev indledt i dag, vil supplere de eksisterende forslag vedrørende oprettelsen af en europæisk grænse- og kystvagt, direktivet om passagerlister (PNR) og det ændrede forslag om et ind- og udrejsesystem, der blev fremlagt i dag. Kommissionen har besluttet at nedsætte en ekspertgruppe vedrørende IT-systemer og interoperabilitet på højt niveau med deltagelse af EU-agenturer, nationale eksperter og institutionelle interessenter for at indlede processen. På grundlag af ekspertgruppens arbejde vil Kommissionen fremlægge en række konkrete idéer for Europa-Parlamentet og Rådet som grundlag for fælles drøftelser af, hvad der videre skal ske.

Som en del af disse overvejelser vil Kommissionen også tilstræbe at få input fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de nationale databeskyttelsesmyndigheder, der mødes i Artikel 29-gruppen. For at overholde de grundlæggende rettigheder vil det være nødvendigt, at teknologien og IT-systemerne er veludformet og anvendes korrekt. Teknologien og IT-systemerne kan hjælpe de offentlige myndigheder med at beskytte borgernes grundlæggende rettigheder. Kommissionens mål er at udvikle en strategi for en bedre beskyttelse af de ydre grænser og den interne sikkerhed under fuld overholdelse af databeskyttelseskravene.

Baggrund

Europa er et mobilt samfund. Millioner af EU-borgere og tredjelandsstatsborgere passerer hver dag de indre og de ydre grænser. I 2015 besøgte over 50 mio. tredjelandsstatsborgere EU, hvilket svarer til flere end 200 mio. passager af Schengenområdets ydre grænser. Ud over disse lovlige rejsestrømme medførte konflikten i Syrien og kriser andre steder, at der alene i 2015 var 1,8 mio. passager af EU's ydre grænser på irregulær vis.

Skabelsen af Schengenområdet uden indre grænser har givet både EU-borgerne og virksomhederne store fordele. For at sikre en høj grad af intern sikkerhed og fri bevægelighed for personer inden for Schengenområdet kræver fraværet af interne grænser i Schengenområdet stærke og pålidelige ydre grænser.

Der findes en række informationssystemer på EU-plan, hvorigennem grænsevagter og politimyndigheder får relevante oplysninger om personer. Medlemsstaterne og de relevante EU-agenturer skal fuldt ud udnytte de eksisterende IT-systemer, og det er nødvendigt at oprette de nødvendige tekniske forbindelser til alle disse IT-systemer og databaser, hvis det endnu ikke er sket. Det er også vigtigt at afhjælpe vedvarende problemer med manglende indlæsning af data i EU's databaser og udveksling af oplysninger inden for EU.

Når det er nødvendigt og muligt, skal informationssystemerne fremover kobles sammen og være interoperable. Det skal gøres lettere samtidigt at søge i systemerne for at sikre, at grænsevagterne og/eller politiet har adgang til alle relevante oplysninger, når og hvor dette er nødvendigt, for at de kan udføre deres respektive opgaver.

Ved udformningen af datastyringsstrukturen bør der følges en modulær tilgang med fuld udnyttelse af den nyeste teknologi, som bygger på princippet om indbygget privatlivsbeskyttelse. Lige fra begyndelsen skal det sikres, at alle de rettigheder, som EU-borgere og tredjelandsstatsborgere har, fuldt ud overholdes, jf. chartret om grundlæggende rettigheder.

Yderligere oplysninger

Meddelelse: Mere robuste og intelligente IT-systemer med henblik på grænseforvaltning og sikkerhed

MEMO: Pakke om intelligente grænser: spørgsmål og svar

Pressemeddelelse: Mere solide og intelligente grænser i EU: Kommissionen fremsætter forslag til oprettelse af et ind- og udrejsesystem

FAKTABLAD: Mere solide og intelligente grænser i Den Europæiske Union. Et ind- og udrejsesystem

IP/16/1248

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar