Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise otevírá diskusi o podobě silnějších a inteligentnějších informačních systémů pro správu hranic a vnitřní bezpečnost

Brusel 6. dubna 2016

Komise otevírá diskusi o podobě silnějších a inteligentnějších informačních systémů pro správu hranic a vnitřní bezpečnost

Evropská komise dnes přijala sdělení nazvané „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“, v němž zkoumá možnosti, jak by současné a budoucí informační systémy mohly zlepšit správu vnějších hranic a přispět ke zvýšení vnitřní bezpečnosti v EU. Toto sdělení zahajuje v souladu se základními právy (zejména s právem na ochranu osobních údajů) proces zásadního zlepšení ve struktuře správy údajů v EU. Předmětem tohoto sdělení jsou opatření, která mají zlepšit fungování a interoperabilitu současných informačních systémů a případných nových systémů za účelem odstranění informačních nedostatků.

 „Pohraniční a donucovací orgány musí mít v případě potřeby odpovídající přístup do všech stávajících databází, aby mohly dobře vykonávat svoji specifickou práci,“ prohlásil první místopředseda Komise Frans Timmermans. „Lepší sdílení informací jsme stanovili jako jednu z priorit Evropského programu pro bezpečnost, a jak potvrdily nedávné útoky, bylo toto rozhodnutí správné. Najdeme způsob, jak tohoto cíle dosáhnout, aby nebylo porušeno právo na soukromí a byla zaručena ochrana osobních údajů. Nejde o to, vytvořit z EU „velkého bratra“, pohraniční a bezpečnostní orgány však potřebují rozumný, přiměřený a pečlivě regulovaný přístup ke všem nutným informacím, aby mohly plnit svůj úkol – chránit nás i svobody, které vyznáváme.“

„Teroristické útoky na našem území ukázaly, že naše bezpečnost je ohrožena, a to v okamžiku, kdy se potýkáme s migrační krizí bezprecedentních rozměrů,“ doplnil komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos. „Výměna informací má v obou situacích zásadní význam. Pohraniční stráž, celní orgány, policie a justice musí disponovat jak potřebnými informacemi, tak správnými prostředky k rychlé, účinné a účelné reakci.“

Existuje několik evropských informačních systémů, které poskytují pohraničním a policejním složkám informace o osobách překračujících hranice, ale přístup odpovědných orgánů k informacím ani struktura pro správu údajů nejsou dnešním hrozbám přiměřené. Interoperabilita informačních systémů již byla vyzdvižena jako jeden z prioritních úkolů v Evropskému programu pro bezpečnost, jakož i na zasedáních Evropské rady a Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.

Dnešní sdělení bude doplňovat již podaný návrh na zřízení evropské pohraniční a pobřežní stráže, směrnici o jmenné evidenci cestujících a přepracované návrhy systému vstupu/výstupu (dnes předložené). Za účelem odstartování celého procesu se Komise rozhodla ustavit odbornou skupinu pro informační systémy a interoperabilitu na úrovni vyššího managementu, do níž budou zapojeny agentury EU, národní odborníci a další zainteresované instituce. Výstupem z práce skupiny budou konkrétní návrhy, jež Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě jako podklad ke společné diskusi o dalším postupu.

V rámci diskuse požádá Komise o stanovisko evropského inspektora ochrany údajů a národní orgány pro ochranu údajů, které se setkávají v pracovní skupině zřízené podle článku 29 směrnice 95/46/ES. Dodržování základních práv vyžaduje technologie a informační systémy dobře navržené a správně používané tak, aby veřejným orgánům sloužily k ochraně těchto práv. Cílem Komise je vypracovat takovou strategii pro lepší ochranu vnějších hranic a zvýšení vnitřní bezpečnosti, která požadavky na ochranu údajů naplní.

Souvislosti

Evropská společnost je mobilní, jak prokazuje skutečnost, že přes vnitřní i vnější hranice cestují každý den miliony Evropanů i státních příslušníků třetích zemí. V roce 2015 navštívilo EU více než 50 milionů cizinců z mimounijních zemí, a počet osob, které překročily vnější hranice schengenského prostoru, tak převýšil 200 milionů. Nad rámec tohoto legálního pohybu osob došlo kvůli konfliktu v Sýrii a krizi v jiných oblastech jen v roce 2015 k 1,8 milionu neoprávněných překročení vnějších hranic Unie.

Vytvoření schengenského prostoru bez vnitřních hranic přineslo lidem i firmám v Evropě významné výhody. V zájmu zajištění vysoké úrovně vnitřní bezpečnosti a volného pohybu osob v Schengenu však zrušení vnitřních hranic vyžaduje důslednou a spolehlivou ochranu hranic vnějších.

Existuje několik evropských informačních systémů, které poskytují pohraničním a policejním složkám důležité osobní informace. Členské státy a příslušné agentury EU by měly těchto systémů v plném rozsahu využívat, a pokud tak zatím neučinily, musí k těmto systémům a databázím vytvořit potřebné technické připojení. Rovněž je naléhavě nutné odstranit přetrvávající nedostatky ve vkládání údajů do databází EU a ve výměně informací uvnitř Unie.

Je-li to nutné a zároveň proveditelné, je třeba informační systémy do budoucna propojit a zajistit jejich interoperabilitu. Také by se mělo umožnit souběžné vyhledávání v systémech, aby pohraniční stráž a policie měly při své práci v případě potřeby k dispozici všechny podstatné informace.

Struktura správy údajů by měla být založena na modulech, využívat nejnovějších technologií a být postavena na zásadě ochrany soukromí již na úrovni návrhu. Od samého počátku by se mělo přihlížet k dodržování všech základních práv občanů EU a státních příslušníků třetích zemí v souladu s Listinou základních práv.

Další informace

Sdělení: Silnější a inteligentnější informační systémy pro hranice a bezpečnost

MEMO: Otázky a odpovědi k balíčku týkajícímu se „inteligentních hranic“

Tisková zpráva: Lépe střežené a inteligentnější hranice v EU: Komise navrhuje systém evidující vstup a výstup cestujících

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Lépe střežené a inteligentnější hranice v Evropské unii. Systém vstupu/výstupu

IP/16/1248

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar