Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията започва обсъждане на бъдещата рамка за по-надеждни и по-интелигентни информационни системи за управлението на външните граници и за засилването на вътрешната сигурност

Брюксел, 6 април 2016 r.

Комисията започва обсъждане на бъдещата рамка за по-надеждни и по-интелигентни информационни системи за управлението на външните граници и за засилването на вътрешната сигурност

Днес Европейската комисия прие съобщение относно по-надеждни и по-интелигентни информационни системи за управлението на външните граници и за засилването на вътрешната сигурност, в което се посочват варианти за това как съществуващите и бъдещите информационни системи могат да подобрят както управлението на външните граници, така и вътрешната сигурност в ЕС. С днешното съобщение се поставя началото на процес на структурно подобряване на архитектурата на ЕС за управление на данни при пълно спазване на основните права, и по-специално на защитата на личните данни. В Съобщението са посочени действия за подобряване на функционирането и оперативната съвместимост на съществуващите информационни системи и на потенциалните нови системи, така че да бъдат преодолени информационните пропуски.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: ,,Граничните и правоприлагащите органи трябва да разполагат с подходящ достъп до всички съществуващи бази данни, когато те са необходими за извършване на конкретната работа на тези органи. В Европейската програма за сигурност определихме по-добрия обмен на информация като приоритет и неотдавнашните атаки засилват решимостта ни. Ще намерим начин да постигнем това, като същевременно се осигури защита на данните на лицата и се гарантира, че не е нарушено правото им на неприкосновеност на личния живот. Не става въпрос за някакъв вид непрекъснато следене на обществото, а за интелигентен, пропорционален и добре регулиран достъп, от който всички наши органи за гранична охрана и органи за сигурност се нуждаят, за да си вършат работата и да защитават нас и нашите свободи.“

Комисарят по въпросите на миграцията и вътрешните работи Димитрис Аврамопулос добави: Терористичните атаки на наша територия ни показаха, че сигурността ни е застрашена в момент, в който сме изправени пред миграционна криза с небивали размери. Обменът на информация е в центъра и на двата проблема. Нашите гранични служители, митнически органи, полицейски служители и съдебни органи трябва да разполагат с достъп до необходимата информация и с правилните инструменти за справяне с тези въпроси по бърз, ефикасен и ефективен начин.“

На равнището на ЕС съществуват редица информационни системи, които предоставят на граничните и полицейските служители информация за преминаващи границата лица, но достъпът на съответните органи и архитектурата на управление на данните не са подходящи за справяне с днешните заплахи. Оперативната съвместимост на информационните системи вече бе посочена като приоритетно предизвикателство в Европейската програма за сигурност, както и от Европейския съвет и Съвета по правосъдие и вътрешни работи.

Работата, започнала днес, ще допълни съществуващите предложения за създаването на Европейска гранична и брегова охрана, директивата за резервационните данни на пътниците и преразгледаното предложение за Система за влизане/излизане, представено днес. За да стартира процеса, Комисията реши да създаде експертна група по въпросите на информационните системи и оперативната съвместимост на равнище висши служители с участието на агенции на ЕС, национални експерти и институционални заинтересовани страни. Въз основа на работата на експертната група Комисията ще представи на Европейския парламент и Съвета конкретни идеи като основа за съвместни дискусии относно пътя напред.

Като част от този процес на размисъл Комисията ще потърси мнението на Европейския надзорен орган по защита на данните и националните органи по защита на данните, обединени в Работната група по член 29. Спазването на основните права ще изисква добре обмислени информационни системи и технологии, които се използват целесъобразно. Информационните системи и технологии могат да помогнат на публичните органи да защитават основните права на гражданите. Целта на Комисията е разработването на стратегия, с която външните граници на ЕС да бъдат защитени по-добре и да бъде подобрена вътрешната сигурност на Съюза при пълно спазване на изискванията за защита на данните.

Контекст

Европа е мобилна общност. Всеки ден милиони граждани на ЕС и граждани на трети държави преминават през вътрешните и външните граници. През 2015 г. над 50 милиона граждани на трети държави посетиха ЕС, което представлява повече от 200 милиона преминавания на външните граници на Шенгенското пространство. Освен тези редовни пътнически потоци, само през 2015 г. конфликтът в Сирия и други кризи по света доведоха до 1,8 милиона незаконни преминавания на външните граници на Европа.

Създаването на Шенгенското пространство без вътрешни граници донесе значителни ползи както за европейските граждани, така и за предприятията. С цел да се осигури високо равнище на вътрешна сигурност и свободно движение на хора в рамките на Шенгенското пространство, липсата на вътрешни граници в него изисква стабилни и надеждни външни граници.

На равнище ЕС съществуват редица информационни системи, които предоставят на граничните и полицейските служители подходяща информация относно физически лица. Държавите членки и съответните агенции на ЕС трябва да използват пълноценно съществуващите информационни системи , като следва да се установят необходимите технически връзки с всички тези информационни системи и бази данни, там където това все още не е направено. Също така е спешно необходимо да се отстранят трайните недостатъци по отношение на попълването на базите данни на ЕС и обмена на информация в целия Съюз.

Когато е необходимо и осъществимо, информационните системи следва да бъдат свързани и оперативно съвместими в бъдеще. Едновременните търсения в системите следва да бъдат улеснени, за да се гарантира, че цялата съответна информация е достъпна за граничните и/или полицейските служители, когато и където това е необходимо за изпълнението на съответните им задачи.

При архитектурата на управление на данните следва да се цели модулен подход, при който се използват пълноценно технологичните разработки и се съблюдава принципът на защита на личния живот още при проектирането. Още от самото начало следва да се осигури пълно зачитане на всички основни права на гражданите на ЕС и гражданите на трети държави в съответствие с Хартата на основните права.

За повече информация

Съобщение: По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността

Информационна бележка: Пакет за интелигентни граници: Въпроси и отговори

Съобщение за медиите: По-стабилни и интелигентни граници в ЕС: Комисията предлага създаването на Система за влизане/излизане

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: По-стабилни и интелигентни граници за Европейския съюз. Системата за влизане/излизане

IP/16/1248

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar