Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Πιο ισχυρά και έξυπνα σύνορα στην ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση συστήματος εισόδου-εξόδου

Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα αναθεωρημένη πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός συστήματος εισόδου-εξόδου με στόχο την επιτάχυνση, τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των διαδικασιών συνοριακών ελέγχων για τους υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην ΕΕ.

Το σύστημα εισόδου-εξόδου θα εκσυγχρονίσει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, βελτιώνοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, και θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο αριθμό ταξιδιωτών που εισέρχονται και εξέρχονται από την ΕΕ. Η νομοθετική πρόταση αποτελεί μέρος της ευρύτερης «δέσμης μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων» που καθορίζει τον ρόλο των συστημάτων πληροφοριών στην ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, της εσωτερικής ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης των ροών των ταξιδιωτών που φθάνουν στα εξωτερικά μας σύνορα, και ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και στην ενίσχυση της εσωτερικής μας ασφάλειας. Σήμερα, καλύπτουμε ένα σημαντικό κενό στα συστήματα πληροφοριών που διαθέτουμε και λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα ώστε να γίνουν τα σύνορά μας πιο ισχυρά, έξυπνα και αποτελεσματικά για τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των ταξιδιωτών που έρχονται στην ΕΕ.»

Το προτεινόμενο σύστημα εισόδου-εξόδου θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιπτώσεων επιτρεπόμενης παραμονής σύντομης διάρκειας, στην αύξηση της αυτοματοποίησης των συνοριακών ελέγχων και στη βελτίωση του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα και την ταυτότητα. Το σύστημα θα εφαρμόζεται σε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί για σύντομη παραμονή εντός του χώρου Σένγκεν (έως και 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών).

Στο σύστημα θα καταχωρίζονται το όνομα, ο τύπος του ταξιδιωτικού εγγράφου και τα βιομετρικά στοιχεία, καθώς και η ημερομηνία και ο τόπο εισόδου και εξόδου. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνει ευκολότερη η διέλευση των συνόρων από τους νόμιμους ταξιδιώτες και θα εντοπίζονται τα άτομα που είτε παραμένουν στον χώρο Σένγκεν, παρότι έχει λήξει η άδεια παραμονής τους, είτε δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα. Στο σύστημα θα καταγράφονται επίσης οι περιπτώσεις άρνησης εισόδου.

Το σύστημα εισόδου-εξόδου θα αντικαταστήσει το ισχύον σύστημα σφράγισης των διαβατηρίων που είναι χρονοβόρο, δεν παρέχει αξιόπιστα στοιχεία για τις διελεύσεις των συνόρων και δεν καθιστά δυνατό τον εντοπισμό ατόμων που παρατείνουν παράνομα την επιτρεπόμενη παραμονή τους ούτε την αντιμετώπιση περιπτώσεων απώλειας ή καταστροφής ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ιστορικό

Στο προτεινόμενο σύστημα αποθηκεύονται τα αλφαριθμητικά και βιομετρικά δεδομένα (συνδυασμός αποτυπωμάτων τεσσάρων δακτύλων και μιας φωτογραφίας προσώπου). Προβλέπονται επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων και αυστηρά δικαιώματα πρόσβασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Το σύστημα αποτελείται από μια κεντρική βάση δεδομένων που συνδέεται με τα εθνικά σημεία εισόδου. Επίσης, εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ του συστήματος εισόδου-εξόδου και του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS). Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει ότι οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Η δέσμη περιλαμβάνει επίσης αναθεωρημένη πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κώδικα των συνόρων Σένγκεν, ώστε να ενσωματωθούν οι τεχνικές αλλαγές που απορρέουν από το προτεινόμενο σύστημα εισόδου-εξόδου. Ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα έχουν πρόσβαση στα συστήματα αυτοεξυπηρέτησης και ηλεκτρονικών θυρών, διευκολύνοντας έτσι την αυτόματη επεξεργασία ορισμένων σταδίων της διαδικασίας ελέγχου και καθιστώντας δυνατή την εκπόνηση εθνικών προγραμμάτων καταχώρισης ταξιδιωτών από τα κράτη μέλη που επιθυμούν να τα εφαρμόσουν.

Η ανακοίνωση «Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια», η οποία παρουσιάζεται παράλληλα, διερευνά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν τα συστήματα πληροφοριών αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα με στόχο την ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας στην ΕΕ. Η ανακοίνωση εξετάζει τρόπους βελτίωσης των υφιστάμενων συστημάτων, εντοπίζει ενδεχόμενα κενά και τονίζει την καθοριστική σημασία της διαλειτουργικότητας (με παράλληλο σεβασμό των εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων).

Περισσότερα

 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου-εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου-εξόδου, καθώς και άρνησης εισόδου, υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών της μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 767/2008 και του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1077/2011

Παράρτημα

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) 399/2016 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος εισόδου-εξόδου (ΣΕΕ)

Παράρτημα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Πιο ισχυρά και έξυπνα σύνορα για την Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύστημα εισόδου-εξόδου

MEMO: Δέσμη μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων: Ερωτήσεις & απαντήσεις

Ανακοίνωση: Πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή ξεκινά συζήτηση σχετικά με το μελλοντικό πλαίσιο για πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια

Εκτίμηση αντικτύπου: 1 2 3

IP/16/1247

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar