Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság felvázolja a közös európai menekültügyi rendszer reformjára és az Európába jutás legális és biztonságos módjainak kialakítására vonatkozó lehetőségeket

Brüsszel, 2016. április 6.

Az Európai Bizottság a mai napon elindította a közös európai menekültügyi rendszerre vonatkozó reformfolyamatot, amelynek keretében a következő javaslatokat terjeszti elő: a menedékkérők tagállamok közötti elosztásának méltányos és fenntartható rendszerére vonatkozó különböző lehetőségek; a menekültügyi eljárások és normák további harmonizációja, hogy Európa-szerte egyenlő feltételek jöjjenek létre és mérséklődjenek azok az ösztönző tényezők,

amelyek a szabálytalan másodlagos mozgások csökkentésére irányuló intézkedésekhez vezetnek; valamint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) megbízatásának kiterjesztése. Ezzel egyidejűleg a Bizottság az Európába irányuló legális migráció biztonságos és jól kezelt lehetőségeit biztosító intézkedéseket dolgoz ki.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „A menekültügyi válság nyomán felszínre kerültek közös európai menekültügyi rendszerünk hiányosságai. Semmi kétség nem fér hozzá, hogy a védelemre szorulók számára továbbra is biztosítani kell a védelmet, és nem szabad arra kényszerülniük, hogy életüket az embercsempészek kezébe adják. A jelenlegi rendszer azonban nem fenntartható. Az eltérő nemzeti megközelítések alkalmazása kedvezett a menedékkérelem több tagállamban történő benyújtásának és az irreguláris migrációnak, míg az elhúzódó válság során egyértelműen kirajzolódott, hogy a dublini szabályok túl nagy felelősséget rónak a tagállamok egy kis csoportjára. Haladéktalanul alkalmaznunk kell a jelenlegi jogszabályokat a helyzet stabilizálása érdekében. Ezen túlmenően a jövőre nézve egy fenntartható rendszert kell kialakítanunk, amely közös szabályokon, méltányosabb felelősségmegosztáson és a védelemre szorulók számára az EU-ba jutás biztonságos és legális lehetőségeinek megteremtésén alapul.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért és az uniós belügyekért felelős biztos a következőket mondta: „A személyek mobilitása a 21. század szükségszerű velejárója lesz. E kihívás kezelése érdekében Európának szilárd és hatékony közös európai menekültügyi rendszert kell létrehoznia, amely a dublini szabályokra is kiterjed és méltányos valamennyi tagállamra, uniós polgárra, migránsra és származási, illetve tranzitországra nézve. Amellett, hogy az EU továbbra is befektet munkaerejének fejlesztésébe és a munkanélküliség kezelésébe, az emberek számára az EU-ba való – akár védelem, akár munkavégzés céljából történő – belépést lehetővé tevő legális és biztonságos lehetőségeket is bővítenünk kell. Európának vonzó célponttá kell válnia a külföldi szakemberek számára, akik hozzájárulhatnak az uniós gazdaság növekedéséhez. Ezekre a reformokra az Európába irányuló és az Európán belüli szabálytalan áramlások visszaszorítása, valamint külső határaink védelme érdekében hozott intézkedések kiegészítése céljából van szükség. Végezetül, számos uniós közösség és város számára egyre meghatározóbb elemmé válik a sokféleség – fel kell tehát karolnunk és erényt kell kovácsolnunk belőle az innovatív integrációs politikák érvényesítése révén.”

E közlemény – az európai migrációs stratégia végrehajtásának részeként – bemutatja a humánusabb és hatékonyabb európai menekültügyi politika, valamint a legális migráció megfelelőbb kezelését lehetővé tevő politika kialakításának különböző lehetőségeit. A Bizottság az e közleménnyel kapcsolatos visszajelzések alapján fogja kidolgozni, majd közzétenni a megfelelő javaslatokat.

Méltányos és fenntartható közös menekültügyi politika létrehozása

A migránsok és menedékkérők nagymértékű és ellenőrizetlen beáramlása nem csupán számos tagállam menekültügyi rendszerét, hanem a közös európai menekültügyi rendszer egészét is nyomás alá helyezte. Az érkezések száma és koncentrációja rávilágított a dublini rendszer hiányosságaira, amely rendszer alapvetően az első szabálytalan belépési pont alapján határozza meg a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállamot. A menedékkérőkkel szembeni bánásmód tagállamonként eltérő, ami tovább súlyosbította a szabálytalan másodlagos migrációs mozgások problémáját.

A Bizottság öt olyan kiemelt területet azonosított, ahol a közös európai menekültügyi rendszer szerkezeti javításra szorul:

  • A menedékkérőkért felelős tagállam meghatározására szolgáló, fenntartható és méltányos rendszer kialakítása: A tömeges érkezések hatékonyabb kezelése és a felelősség méltányos megosztásának biztosítása érdekében a Bizottság javaslatot tehet a Dublini Rendelet módosítására: vagy a rendeletet ésszerűsítése és egy méltányossági korrekciós mechanizmussal való kiegészítése, vagy egy elosztási kulcson alapuló új rendszer bevezetése formájában.
  • A konvergencia fokozása és a menedékkérelem több tagállamban történő benyújtásának visszaszorítása: A Bizottság a menekültügyi eljárások további harmonizációjára irányuló javaslatot kíván előterjeszteni, hogy Unió-szerte humánusabb és egyenlő bánásmódot biztosítson, valamint gyengítse azokat a tényezőket, amelyek alapján az emberek csupán a tagállamok egy kis csoportját találják vonzó célpontnak. A Bizottság két új rendeletre irányuló javaslatot terjeszthet elő, amelyek felváltanák a menekültügyi eljárásokról szóló irányelvet, illetve a kvalifikációs irányelvet. Ezen túlmenően javaslatot dolgozhat ki a befogadási feltételekről szóló irányelv célirányos módosítására vonatkozóan.
  • Az EU-n belüli másodlagos migrációs mozgás megakadályozása: Annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a dublini rendszerrel való visszaélésekre és a menedékkérelem több tagállamban történő benyújtására, a Bizottság a szabálytalan másodlagos mozgások tekintetében további ellenösztönzőkre és szankciókra vonatkozó javaslatokkal állhat elő. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a regisztrációt, az ujjnyomatvételt és a menedékkérő számára kijelölt uniós tagállamban való tartózkodást egyes jogok biztosításának feltételévé tehetik.
  • Az EU menekültügyi ügynökségének új megbízatása: A Bizottság javasolhatja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal megbízatásának módosítását, hogy az ügynökség új szakpolitikai végrehajtási és megerősített operatív szerepet tölthessen be. Az új megbízatás kiterjedhet a megreformált dublini rendszer elosztási mechanizmusának működtetésére, az uniós menekültügyi szabályok tagállamok általi betartásának felügyeletére, a hiányosságok orvoslására szolgáló intézkedések azonosítására, valamint a szükséghelyzeti operatív intézkedések végrehajtására vonatkozó kapacitás megteremtésére.
  • Az Eurodac rendszer megerősítése: A megreformált dublini rendszer alkalmazásának előmozdítása érdekében a Bizottság javaslatot tehet az Eurodac rendszer megfelelő kiigazítására és akár hatókörének bővítésére is, ezáltal hozzájárulva az irreguláris migráció elleni küzdelemhez, az ujjnyomatadatok megőrzésének és megosztásának javításához, valamint a visszatérés támogatásához.

A migráció biztonságos és legális lehetőségeinek biztosítása és bővítése

Jean-Claude Juncker választási kampánya keretében 2014 áprilisában, Máltán öt pontból álló migrációs tervet mutatott be, amelyben nagyobb politikai elkötelezettség tanúsítására szólította fel Európát a legális migráció kérdését illetően. Az EU-nak a nemzetközi közösség megosztott felelősségvállalása jegyében lehetővé kell tennie a nemzetközi védelemre szoruló személyek számára, hogy rendezett, jól kezelt, biztonságos és méltó módon érkezzenek az Unióba. Emellett meg kell erősíteni az EU helyzetét, hogy egy proaktív munkaerő-migrációs politika érvényesítése révén képes legyen áthidalni a szakember-, illetve készséghiányt és kezelni a demográfiai kihívásokat. A Bizottság számos intézkedésen dolgozik az Európába irányuló legális migráció lehetőségei és az integrációs szakpolitikák összefüggésében:

  • Strukturált áttelepítési rendszer: a Bizottság a meglévő kezdeményezésekre építve kidolgozza az EU áttelepítési politikájának keretét alkotó javaslatot. A javaslat egy horizontális mechanizmust vezet be, amely közös uniós szabályokat határoz meg a befogadás és az elosztás, az áttelepített személyek számára biztosítandó státusz, a pénzügyi támogatás és a másodlagos migrációs mozgást visszaszorító intézkedések tekintetében.
  • Az uniós kékkártyáról szóló irányelv reformja: a magasan képzett harmadik országbeli állampolgárok befogadási feltételeinek rugalmasabbá tételét, befogadási eljárásainak javítását és jogainak kiterjesztését magában foglaló harmonizált megközelítés kialakítása révén megerősíthető a kékkártyarendszer uniós szintű rendszerként betöltött szerepe.
  • Az olyan innovatív vállalkozók vonzását és támogatását célzó intézkedések, akik hozzájárulhatnak a gazdasági növekedés fellendítéséhez és a munkahelyteremtéshez.
  • A legális migrációra vonatkozó hatályos szabályok REFIT-értékelése a harmadik országbeli állampolgárok különböző kategóriáinak EU-ban való tartózkodására, munkavállalására vagy továbbtanulására vonatkozó jelenlegi szabályok ésszerűsítését és egyszerűsítését célozza.
  • A harmadik országokkal folytatott szoros együttműködés a migrációval kapcsolatos általános megközelítés keretében megvalósuló szakpolitikai párbeszédek és operatív együttműködés részeként a migrációs áramlások hatékonyabb kezelését szolgálja.

A Bizottság emellett kidolgozza az integrációra vonatkozó uniós cselekvési tervet.

Háttér-információk

Az Európai Bizottság folyamatosan és következetesen dolgozik azon, hogy a menekültügyi és migrációs kérdésekben összehangolt európai válaszintézkedések szülessenek.

Hivatalba lépése után, az Európai Bizottság elnökeként Jean-Claude Juncker külön migrációs biztost nevezett ki: Dimitrisz Avramopulosz felelős a politikai iránymutatás 10 prioritásának egyikét képező új migrációs politika kialakításáért, Frans Timmermans első alelnök koordinációja mellett együttműködve a többi biztossal.

2015. május 13-án az Európai Bizottság az európai migrációs stratégia közzétételével egy széles körű stratégiát vázolt fel annak érdekében, hogy kezeljék az elhúzódó válsághelyzet jelentette azonnali kihívásokat, és ezzel egyidejűleg biztosítsák az EU számára a migráció közép- és hosszú távon történő hatékonyabb kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt az irreguláris migráció, a határok, a menekültügy és a legális migráció területén.

A stratégia keretében már három végrehajtási csomagot fogadtak el 2015. május 27-én, 2015. szeptember 9-én, illetve 2015. december 15-én.

További információk

Közlemény: A közös európai menekültügyi rendszer reformja és az Európába irányuló legális migráció lehetőségeinek javítása felé

TÁJÉKOZTATÓ: A dublini rendszer

TÁJÉKOZTATÓ: A közös európai menekültügyi rendszer

TÁJÉKOZTATÓ: Legális migráció

Az európai migrációs stratégia

A Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság weboldala

IP/16/1246

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar