Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise představuje varianty, jak reformovat společný evropský azylový systém a vytvořit bezpečné a legální cesty do Evropy

Brusel 6. dubna 2016

Evropská komise dnes zahajuje reformu společného evropského azylového systému představením variant pro spravedlivý a udržitelný systém rozdělování žadatelů o azyl mezi členskými státy;

Další harmonizace azylových řízení a norem, aby se v rámci Evropy vytvořily rovné podmínky, a tudíž došlo ke snížení motivačních faktorů, včetně opatření na omezení nedovoleného druhotného pohybu osob; a posílení mandátu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO). Komise současně stanovuje opatření na zajištění bezpečných a dobře řízených cest pro legální migraci do Evropy.

První místopředseda Komise Frans Timmermans prohlásil: „Uprchlická krize odhalila nedostatky v našem společném evropském azylovém systému. Jedno je však zřejmé: ti, kdo potřebují ochranu, ji musí i nadále získávat a neměli by být nuceni svěřovat své životy do rukou převaděčů. Avšak stávající systém není udržitelný. Různé národní přístupy podnítily jev asylum shopping a nelegální migraci a současně při probíhající krizi sledujeme, že dublinská pravidla vkládají velmi mnoho odpovědnosti na bedra pouze několika málo členských států. Nyní musíme uplatňovat stávající právo, aby se situace stabilizovala. Poté však potřebujeme systém udržitelný do budoucna, založený na společných pravidlech, spravedlivější sdílení odpovědnosti a bezpečné legální cesty pro ty, kteří potřebují ochranu, aby ji mohli získat v EU.“

Komisař pro migraci a vnitřní věci Dimitris Avramopoulos uvedl: „Lidská mobilita bude inherentním prvkem 21. století. Pro řešení tohoto problému Evropa potřebuje robustní a účinný společný evropský azylový systém, včetně dublinských pravidel, který bude spravedlivý pro členské státy, občany EU, migranty a země původu i tranzitu. I když bude EU pokračovat s investicemi do rozvoje svých pracovních sil a řešení nezaměstnanosti, potřebuje rovněž posílit legální a bezpečné cesty pro lidi, kteří do EU přichází kvůli ochraně či práci. Evropa potřebuje přilákat talentované lidi ze zahraničí, aby podpořila svůj hospodářský růst. Tyto reformy jsou nezbytným doplňkem opatření přijatých na snížení nelegálních toků do Evropy a v jejím rámci a na ochranu našich vnějších hranic. Diverzita se v narůstající míře stává definujícím prvkem mnoha obcí a měst v EU a měli bychom ji přijmout a proměnit prostřednictvím inovativních integračních politik v příležitost.“

Jako součást provádění Evropského programu pro migraci představuje toto sdělení různé způsoby, jak pokročit na cestě k humánnější a účinnější evropské azylové politice, a rovněž k lépe řízené legální migrační politice. Na základě zpětné vazby na toto sdělení předloží Komise odpovídající návrhy.

Budování spravedlivé a udržitelné společné azylové politiky

Rozsáhlý, nekontrolovatelný příchod migrantů a žadatelů o azyl značně zatěžuje nejen azylové systémy mnoha členských států, ale rovněž společný evropský azylový systém jako celek. Objem a koncentrace příchodů odhalily zejména nedostatky dublinského systému, který určuje členský stát příslušný k posuzování žádostí o azyl primárně podle místa neoprávněného vstupu. Problém neoprávněného druhotného pohybu dále prohloubilo různé zacházení s žadateli o azyl mezi členskými státy.

Komise identifikovala pět prioritních oblastí, kde by měl být společný evropský azylový systém strukturálně zdokonalen:

  • Vytvoření udržitelného a spravedlivého systému pro určení členského státu odpovědného za žadatele o azyl: Aby bylo možné lépe řešit velký počet příchodů a zajistit spravedlivé sdílení odpovědnosti, mohla by Komise navrhnout změnu dublinského nařízení, buď jeho racionalizací a doplněním o opravný mechanismus spravedlivosti, nebo přechodem na nový systém založený na distribučním klíči.
  • Dosažení větší konvergence a omezení jevu asylum shopping: Komise plánuje navrhnout další harmonizaci azylových řízení za účelem zajištění humánnějšího a rovnějšího zacházení s žadateli o azyl napříč Unií a omezení motivačních faktorů, které přitahují žadatele do malého počtu členských států. Komise by mohla navrhnout nové nařízení, které by nahradilo směrnici o azylovém řízení, a nové nařízení, které by nahradilo kvalifikační směrnici. Mohly by být rovněž navrženy cílené změny směrnice o podmínkách přijímání.
  • Předcházení druhotnému pohybu v rámci EU: Aby Komise zajistila, že dublinský systém není podkopáván zneužitími nebo jevem asylum shopping, mohla by navrhnout opatření odrazující od neoprávněného druhotného pohybu a postihovat jej. Konkrétně některá práva by mohla být podmíněna registrací, odběrem otisků prstů a pobytem v zemi EU, do které byl žadatel přidělen.
  • Nový mandát pro azylovou agenturu EU: Komise by mohla navrhnout změnu mandátu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu tak, aby mohl úřad plnit novou roli spočívající v provádění politik a rovněž výraznější operativní roli. Mohlo by to zahrnovat provádění operativního a distribučního mechanismu v rámci reformovaného dublinského systému, monitorování dodržování azylových pravidel EU členskými státy a identifikaci opatření pro nápravu nedostatků či kapacitu k přijetí operativních opatření v naléhavých situacích.
  • Posílení systému Eurodac: Aby Komise podpořila uplatňování reformovaného dublinského systému, mohla by navrhnout úpravu systému Eurodac a rovněž by mohla navrhnout rozšíření jeho účelu, čímž se usnadní boj proti nelegální migraci, lepší uchovávání a sdílení otisků prstů, a podpoří návraty.

Zajištění a posílení bezpečných a legálních migračních cest

V dubnu 2014 na Maltě představil Jean-Claude Juncker v rámci své volební kampaně plán v oblasti migrace o pěti bodech, jehož součástí byla výzva pro Evropu, aby ukázala více politického odhodlání, pokud jde o legální migraci. EU musí umožnit, aby lidé, kteří potřebují mezinárodní ochranu, přicházeli do EU spořádaným, řiditelným, bezpečným a důstojným způsobem. Zde má EU odpovědnost jako mezinárodní společenství. Navíc je důležité nasměrovat EU do lepší pozice, aby mohla zaplnit mezery, pokud jde o schopnosti a dovednosti, a řešit demografické problémy prostřednictvím proaktivní politiky v oblasti migrace pracovních sil. Komise bude pracovat na řadě opatření týkajících se tras legální migrace do Evropy a integračních politik:

  • Strukturovaný systém přesídlování: V návaznosti na stávající iniciativy předloží Komise návrh rámce politiky EU v oblasti přesídlování. Tento návrh zavede horizontální mechanismus se společnými pravidly EU pro přijímání a distribuci, pro status, který se má přiznávat přesídlovaným osobám, pro finanční podporu a opatření odrazující od druhotného pohybu.
  • Reforma směrnice EU o modré kartě: posílení její role coby celoevropského systému, např. pro vysoce kvalifikované státní příslušníky třetích zemí by mohl být zaveden harmonizovaný přístup zahrnující flexibilnější podmínky přijímání, zdokonalené postupy pro přijímání a posílená práva.
  • Opatření na přilákání a podporu inovativních podnikatelů, kteří mohou podnítit hospodářský růst a pomoci vytvořit pracovní místa.
  • Hodnocení stávajících právních pravidel pro migraci v rámci programu REFIT s cílem racionalizovat a zjednodušit stávající pravidla pro různé kategorie státních příslušníků třetích zemí pro účely pobytu, práce nebo studia v EU.
  • Užší spolupráce s třetími zeměmi jako součást stávajících politických dialogů a operativní spolupráce v rámci globálního přístupu k migraci a mobilitě za účelem zajištění účinnějšího řízení migračních toků.

Komise rovněž představí Akční plán EU pro integraci.

Souvislosti

Evropská komise soustavně a nepřetržitě pracuje na vytvoření společné evropské reakce na uprchlickou krizi a problém migrace.

Po nástupu do funkce pověřil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker komisaře odpovědného za problematiku migrace Dimitrise Avramopoulose, aby ve spolupráci s prvním místopředsedou Fransem Timmermansem coby koordinátorem a ostatními komisaři vypracoval návrh nové politiky v oblasti migrace, což je jedna z deseti priorit politických směrů současné Komise.

Dne 13. května 2015 Evropská komise navrhla prostřednictvím Evropského programu pro migraci rozsáhlou strategii, jak řešit bezprostřední problémy probíhající krizové situace a jak vybavit EU nástroji na lepší řízení migrace ve střednědobém a dlouhodobém horizontu v oblastech nelegální migrace, hranic, azylu a legální migrace.

Byly již přijaty tři prováděcí balíčky v rámci daného programu, a to ve dnech 27. května 2015, 9. září 2015 a 15. prosince 2015.  

Další informace

Sdělení: Zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti

Informační přehled: Dublinský systém

Informační přehled: Společný evropský azylový systém

Informační přehled: Legální migrace

Evropský program pro migraci

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

IP/16/1246

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar