Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU varautuu hybridiuhkiin

Bryssel 6. huhtikuuta 2016

Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja hyväksyivät tänään yhteisen kehyksen hybridiuhkien torjumiseksi ja EU:n, sen jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kestokyvyn parantamiseksi. Samalla lisätään alan yhteistyötä Naton kanssa.

Hybridiuhat koskevat vihamielisiä toimia, joiden tarkoituksena on horjuttaa alueen tai maan tasapainoa. EU ja sen jäsenvaltiot ovat yhä useammin tällaisten uhkien kohteena. Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja hyväksyivät tänään yhteisen kehyksen hybridiuhkien torjumiseksi sekä EU:n, sen jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kestokyvyn parantamiseksi. Samalla lisätään alan yhteistyötä Naton kanssa.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini toteaa, että turvallisuusympäristö on muuttunut viime vuosina selvästi. ”Hybridiuhat EU:n rajoilla ovat lisääntymässä. EU:lta edellytetään nyt mukautumista. Sen odotetaan parantavan valmiuksiaan turvallisuuden takaajana. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden suhdetta on vahvistettava. Uusilla ehdotuksilla pyritään lisäämään EU:n kykyä torjua hybridiluonteisia uhkia. Samalla tehostamme yhteistyötä ja koordinointia Naton kanssa.”

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaavan komissaarin Elżbieta Bieńkowskan mukaan EU:n on turvallisuuden takaajana kyettävä mukautumaan uhkien muuttuvaan luonteeseen, ennakoimaan uudenlaisia uhkia ja reagoimaan niihin. ”Tämä tarkoittaa sitä, että kestokykyämme ja turvallisuuttamme on parannettava sisältä päin ja samalla on lisättävä valmiuksia kohdata ulkoisia uhkia. Tämän kehyksen myötä torjumme hybridiuhkia yhdessä. Esitämme unionille ja jäsenvaltioille konkreettisia ehdotuksia turvallisuus- ja puolustusalan yhteistyön lisäämiseksi, kestokyvyn parantamiseksi, strategisiin haavoittuvuusalueisiin puuttumiseksi ja koordinoitujen toimien suunnittelemiseksi.”  

Yhteisessä kehyksessä esitetään kattava lähestymistapa, jolla voidaan tehostaa yhdessä toteutettavia toimia hybridiuhkien jäsenvaltioille, kansalaisille ja koko Euroopan yhteiselle turvallisuudelle asettamiin haasteisiin vastaamiseksi. Siihen on yhdistetty kaikki asiaa koskevat toimijat, toimintalinjat ja välineet, jotta hybridiuhkia voitaisiin torjua ja niiden vaikutuksia lieventää aiempaa koordinoidummin. Perustana on erityisesti komission huhtikuussa 2015 hyväksymä Euroopan turvallisuusagenda sekä alakohtaiset strategiat, esimerkiksi EU:n kyberturvallisuusstrategia, Euroopan energiaturvallisuusstrategia ja Euroopan unionin merellinen turvallisuusstrategia.

Yhteisessä kehyksessä yhdistetään olemassa olevia toimintalinjoja. Se sisältää 22 operatiivista tointa, joilla pyritään

  • lisäämään tietoisuutta perustamalla erityisiä mekanismeja jäsenvaltioiden väliselle tietojenvaihdolle ja koordinoimalla EU:n strategisen viestinnän toimia;
  • parantamaan kestokykyä puuttumalla mahdollisiin strategisiin ja kriittisiin aloihin, kuten kyberturvallisuuteen, kriittiseen infrastruktuuriin (energia, liikenne, avaruus) ja rahoitusjärjestelmän ja kansanterveyden suojaamiseen sekä tukemalla väkivaltaisten ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen torjuntaa;
  • tehostamaan kriisien ehkäisyä, kriiseihin vastaamista ja kriiseistä selviytymistä määrittelemällä tehokkaita menettelyjä ja tarkastelemalla solidaarisuuslausekkeen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artikla) ja keskinäistä puolustusta koskevan lausekkeen (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohta) soveltamismahdollisuuksia ja käytännön vaikutuksia laajan ja vakavan hybridi-iskun varalta;
  • vauhdittamaan EU:n ja Naton sekä muiden organisaatioiden välistä yhteistyötä, jolla torjutaan yhdessä hybridiuhkia ja samalla kunnioitetaan kaikkien osapuolten osallistamisen ja päätöksenteon riippumattomuuden periaatteita.

Kehyksellä on tarkoitus tarjota vahva perusta jäsenvaltioiden tueksi hybridiuhkien yhteiseen torjuntaan. Apuna on monenlaisia EU:n välineitä ja aloitteita. Lisäksi perussopimusten potentiaali hyödynnetään täysimääräisesti.

Tausta

Hybridiuhilla tarkoitetaan erilaisia, usein tavanomaisia ja epätavanomaisia menetelmiä yhdisteleviä toimia, joita valtiolliset ja valtiosta riippumattomat toimijat voivat käyttää koordinoidusti siten, että sotatilan julistamisen virallista kynnystä ei kuitenkaan ylitetä. Tarkoituksena on aiheuttaa suoraa vahinkoa, käyttää hyväksi erilaisia haavoittuvia kohteita, horjuttaa yhteiskuntaa ja luoda epävarmuutta ja siten haitata päätöksentekoa.

Hybridiuhkien torjunta kuuluu pitkälti kansalliseen toimivaltaan, ja vastuu siitä on pääasiassa jäsenvaltioilla. Euroopan komission ja korkean edustajan Federica Mogherinin tänään esittelemän yhteisen kehyksen avulla pyritään auttamaan EU:n jäsenvaltioita ja niiden kumppaneita torjumaan hybridiuhkia ja parantamaan kestokykyään yhdistämällä EU:n ja kansallisen tason välineitä aiempaa tehokkaammin. Useilla jäsenvaltioilla on lisäksi yhteisiä uhkia, jotka voivat kohdistua rajatylittäviin verkostoihin tai infrastruktuuriin. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi poliittisissa suuntaviivoissaan, että ”EU:ta on vahvistettava myös turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä”. Yhteisen kehyksen taustalla on myös 18. toukokuuta 2015 kokoontuneen ulkoasiainneuvoston kehotus esittää toteutettavissa olevia ehdotuksia hybridiuhkien torjumiseksi.

Seuraavat vaiheet

Kehys esitetään Euroopan unionin neuvostolle.

Lisätietoja:

IP/16/1227

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar