Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Julgeolek: ELi jõulisem hübriidohtudele reageerimine

Brüssel, 6. aprill 2016

Euroopa Komisjon ja kõrge esindaja võtsid täna vastu ühise raamistiku hübriidohtudega võitlemiseks ning ELi, selle liikmesriikide ja partnerriikide vastupanuvõime suurendamiseks, tihendades samas NATOga nimetatud ohtudega võitlemisel tehtavat koostööd

Viimastel aastatel on EL ja selle liikmesriigid järjest enam kokku puutunud hübriidohtudega, mis hõlmavad teatavat piirkonda või riiki destabiliseerivaid vaenulikke tegevusi. Euroopa Komisjon ja kõrge esindaja võtsid täna vastu ühise raamistiku hübriidohtudega võitlemiseks ning ELi, selle liikmesriikide ja partnerriikide vastupanuvõime suurendamiseks, tihendades samas NATOga nimetatud ohtudega võitlemisel tehtavat koostööd.

Välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ütles: „Viimastel aastatel on julgeolekukeskkond tohutult muutunud. ELi piiridel on hübriidoht järjest päevakajalisem. Kõlama on jäänud soov, et EL julgeoleku tagajana oma võimeid kohandaks ja suurendaks. Välis- ja sisejulgeoleku vahelist seost tuleb veelgi tugevdada. Kõnealuste uute ettepanekutega soovime parandada ühist suutlikkust hübriidset laadi ohtudega võidelda. Selle eesmärgi saavutamiseks parandame ka koostööd ja koordineerimist NATOga”.

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska ütles: „EList peab saama julgeoleku tagaja, kes suudab meid ähvardavate ohtude muutuva laadiga kohaneda, neid muutusi ette näha ja neile reageerida. See tähendab, et peame oma vastupidavust ja julgeolekut sisemeetmetega suurendama, suurendades samas suutlikkust võidelda esilekerkivate välisohtudega. Selle raamistikuga vastame ühistele hübriidohtudele ühiselt. Me esitame liidule ja liikmesriikidele konkreetsed ettepanekud julgeoleku- ja kaitsekoostöö suurendamiseks, vastupidavuse parandamiseks, strateegiliste haavatavuste käsitlemiseks ja koordineeritud vastumeetmete kavandamiseks.”

Ühise raamistikuga on loodud terviklik lähenemisviis, et parandada ühiseid vastumeetmeid liikmesriike, kodanikke ja Euroopa ühist julgeolekut ohustavate hübriidohtudega toimetulemiseks. See ühendab koordineeritud viisil hübriidohtudega võitlemiseks ja selliste ohtude mõju leevendamiseks kõik asjaomased osalised, poliitikameetmed ja vahendid. Eelkõige tugineb see Euroopa julgeoleku tegevuskaval, mille komisjon võttis vastu 2015. aasta aprillis, samuti valdkondlikel strateegiatel nagu ELi küberjulgeoleku strateegia, energiajulgeoleku strateegia ja Euroopa Liidu merendusjulgeoleku strateegia.

Ühine raamistik ühendab praegused poliitikameetmed ja 22 teostatava meetme ettepanekut, mille eesmärk on

  • teadlikkuse parandamine – luues erimehhanismid liikmesriikide vaheliseks teabevahetuseks ning koordineerides ELi meetmeid, et saavutada strateegiline teabevahetus;
  • vastupanuvõime suurendamine – tugevdades potentsiaalseid strateegilisi ja elutähtsaid sektoreid, nagu küberturvalisus, elutähtsad infrastruktuurid (energia, transport, kosmos), samuti finantssüsteemi ja rahvatervise kaitsmine, ning toetades vägivaldse äärmusluse ja radikaliseerumise vastu võitlemist;
  • kriisi ennetamine, kriisiga võitlemine ja kriisist taastumine – määrates kindlaks järgitavad tulemuslikud protseduurid, kuid samuti uurides solidaarsusklausli (ELi toimimise lepingu artikkel 222) ja vastastikuse kaitse klausli (ELi lepingu artikli 42 lõige 7) kohaldatavust ning reaalset mõju olukorras, kui aset leiab ulatuslik ja raske hübriidrünnak;
  • intensiivsem koostöö ELi ja NATO vahel, samuti muude partnerorganisatsioonidega – võideldes hübriidohtude vastu ühiste jõupingutustega ning järgides samas kaasavuse ja iga organisatsiooni otsustusprotsessi autonoomsuse põhimõtet.

Raamistik on kujundatud selliselt, et see oleks liikmesriikide jaoks usaldusväärne baassüsteem, millele tuginedes ühiselt hübriidohtudega võidelda, toetatuna mitmesugustest ELi vahenditest ja algatustest ning aluslepingute potentsiaali täielikult ära kasutades.

Taustteave

Hübriidohtudeks nimetatakse tihti konventsionaalseid ja mittekonventsionaalseid meetodeid ühendavate tegevuste kooslust, mida riigid või muud jõud saavad koordineeritud viisil kasutada, seejuures ametlikku sõjategevust alustamata. Eesmärk on lisaks otsesele kahjustamisele ja haavatavuste ärakasutamisele ka ühiskonda destabiliseerida ja tekitada otsustusprotsesse takistavat ebakindlust.

Hübriidohtudega võitlemine on suuresti riikliku julgeoleku teema ning esmane vastutus on liikmesriikidel. Täna Euroopa Komisjoni ja kõrge esindaja Mogherini poolt esitatud raamistiku eesmärk ongi ühendada varasemast tulemuslikumalt Euroopa ja riikliku tasandi vahendeid, et sel teel aidata ELi liikmesriikidel ja nende partneritel võidelda hübriidohtudega ning parandada hübriidohtude suhtes vastupidavust. Lisaks seisavad paljud ELi liimesriigid silmitsi ühiste ohtudega, mis võivad olla suunatud piiriüleste võrkude või infrastruktuuride vastu. Raamistik on kooskõlas poliitiliste suunistega, milles komisjoni president Jean-Claude Juncker kutsus üles „püüdlema tugevama Euroopa poole julgeoleku ja kaitseküsimustes”. Ühtlasi on sellega täidetud välisasjade nõukogu 18. mai 2015. aasta ettepanek esitada hübriidohtudega võitlemiseks teostatavad ettepanekud.

Järgmised sammud

Raamistik esitatakse Euroopa Liidu Nõukogule.

Lisateave:

IP/16/1227

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar