Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhed: EU styrker indsatsen mod hybride trusler

Bruxelles, den 6. april 2016

Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant har i dag vedtaget en fælles ramme for at tackle hybride trusler og styrke EU's, medlemsstaternes og partnerlandenes modstandsdygtighed. Desuden øges samarbejdet med NATO om at imødegå truslerne.

I de seneste år har EU og medlemsstaterne i stigende grad været udsat for hybride trusler, bl.a. fjendtlige handlinger, der har til formål at destabilisere en region eller en stat. Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant har i dag vedtaget en fælles ramme for at tackle hybride trusler og styrke EU's, medlemsstaternes og partnerlandenes modstandsdygtighed. Desuden øges samarbejdet med NATO om at imødegå truslerne.

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, udtaler: "I de seneste år har sikkerhedssituationen ændret sig dramatisk. Vi har set, at der er opstået en række hybride trusler ved EU's grænser. Der har lydt klare opfordringer til, at EU foretager en tilpasning og øger sin kapacitet som garant for sikkerhed. Der er behov for at styrke forbindelsen mellem den ydre og den indre sikkerhed yderligere. Med disse nye forslag ønsker vi at øge vores kapacitet til at imødegå hybride trusler. Som led i indsatsen intensiverer vi også samarbejdet og koordineringen med NATO."

Elżbieta Bieńkowska, kommissær for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, udtaler: "EU skal være en sikkerhedsgarant, der er i stand til at tilpasse sig, forudse og reagere, i takt med at trusselsbilledet ændrer sig. Det betyder, at vi indadtil skal styrke vores modstandsdygtighed og sikkerhed, samtidig med at vi udadtil øger vores kapacitet til at tackle de eksterne trusler, der måtte vise sig. Med rammen kan vi sammen imødegå de fælles hybride trusler. Vi fremlægger konkrete forslag til, hvordan EU og medlemsstaterne kan øge samarbejdet på sikkerheds- og forsvarsområdet, styrke modstandsdygtigheden, afhjælpe strategiske svagheder og tilrettelægge en koordineret indsats."

Med den fælles ramme skabes en samlet tilgang til at forbedre den fælles indsats mod de udfordringer, som de hybride trusler udgør for medlemsstaterne, borgerne og den kollektive sikkerhed i Europa. Den samler alle relevante aktører, politikker og instrumenter om at imødegå de hybride trusler og afbøde virkningen af dem på mere koordineret vis. Særlig bygger den på den europæiske dagsorden om sikkerhed, som Kommissionen vedtog i april 2015, og på sektorstrategier som EU-strategien for cybersikkerhed, den europæiske energisikkerhedsstrategi og den europæiske strategi for maritim sikring.

Den fælles ramme samler de eksisterende politikker og indeholder forslag om 22 operationelle tiltag, der har til formål at:

  • bevidstgøre ved at oprette særlige mekanismer for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og ved at koordinere EU-tiltag vedrørende strategisk kommunikation
  • styrke modstandsdygtigheden ved at tage hånd om potentielle strategiske og kritiske sektorer, f.eks. IT-sikkerhed, kritisk infrastruktur (energi, transport og rummet), beskyttelse af det finansielle system og beskyttelse af folkesundheden samt ved at støtte tiltag, der bekæmper voldelig ekstremisme og radikalisering
  • forebygge kriser, håndtere dem og komme på fode igen efter dem ved at finde frem til effektive procedurer og undersøge anvendeligheden og de praktiske konsekvenser af solidaritetsbestemmelsen (artikel 222 i TEUF) og bestemmelsen om gensidigt forsvar (artikel 42, stk. 7, i TEU) i tilfælde af et omfattende og alvorligt hybridt angreb
  • intensivere samarbejdet mellem EU og NATO og med andre partnerorganisationer ved at gøre en fælles indsats for at tackle hybride trusler, uden at det sker på bekostning af principperne om inklusivitet og den enkelte organisations selvstændige beslutningstagning.

Rammen er udformet, så den giver et solidt grundlag for hjælpen til medlemsstaternes kollektive indsats for at imødegå hybride trusler, og den understøttes af en bred vifte af EU-instrumenter og -initiativer og udnyttelsen af traktaternes fulde potentiale.

Baggrund

Ved hybride trusler forstås en blanding af aktiviteter, ofte med en kombination af konventionelle og ukonventionelle midler, som kan anvendes på koordineret vis af statslige og ikkestatslige aktører, uden at tærsklen til formel krigsførelse overskrides. Målet er ikke blot at forvolde direkte skade og udnytte svagheder, men også at destabilisere samfundet og skabe en uklar situation for at vanskeliggøre beslutningstagning.

Håndtering af hybride trusler er i vidt omfang et nationalt anliggende, som medlemsstaterne har hovedansvaret for. Den fælles ramme, som Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, fremlægger i dag, tager dog sigte på at hjælpe EU's medlemsstater og deres partnere med at imødegå hybride trusler og styrke deres modstandsdygtighed, når de står over dem, ved at kombinere EU-instrumenter og nationale instrumenter mere effektivt end hidtil. Desuden står mange af EU's medlemsstater over for fælles trusler, f.eks. mod grænseoverskridende net eller infrastruktur. Rammen følger kommissionsformand Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer, hvori han opfordrer til at opfylde behovet for "at gøre Europa stærkere i sikkerheds- og forsvarsanliggender". Rammen imødekommer også den opfordring, som Rådet for Udenrigsanliggender fremsatte på sit møde den 18. maj 2015, til at fremlægge praktisk omsættelige forslag, der tackler hybride trusler.

Næste skridt

Rammen vil blive forelagt EU's Ministerråd.

Yderligere oplysninger:

 

IP/16/1227

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar