Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Сигурност: ЕС засилва ответните действия срещу хибридните заплахи

Брюксел, 6 април 2016 r.

Европейската комисия и върховният представител приеха днес съвместна рамка за борба с хибридните заплахи и за укрепване на устойчивостта на ЕС, неговите държави членки и партньорските страни, както и за активизиране на сътрудничеството с НАТО за противодействие на тези заплахи.

През последните години ЕС и неговите държави членки са все по-изложени на хибридни заплахи, изразяващи се във враждебни действия, които целят да дестабилизират даден регион или държава. Европейската комисия и върховният представител приеха днес съвместна рамка за борба с хибридните заплахи и за укрепване на устойчивостта на ЕС, неговите държави членки и партньорските страни, както и за активизиране на сътрудничеството с НАТО за противодействие на тези заплахи.

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини заяви: „През последните години обстановката в областта на сигурността се промени драстично. Хибридните заплахи по границите на ЕС се увеличиха. Очевидна е необходимостта ЕС да се адаптира и да увеличи капацитета си като гарант на сигурността. Връзката между вътрешната и външната сигурност трябва да стане още по-силна. С тези нови предложения искаме да повишим способността си за противодействие на заплахите от хибридно естество. В хода на работата си ще засилим също така сътрудничеството и координацията с НАТО“.

Елжбета Бенковска, европейски комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „ЕС трябва да се превърне в гарант на сигурността, да е способен да се адаптира и да реагира на променящото се естество на заплахите, пред които сме изправени. Това налага да повишим своята вътрешна устойчивост и сигурност, като в същото време увеличим капацитета си за противодействие на възникващите външни заплахи. С тази рамка действаме заедно срещу общите хибридни заплахи. Представяме конкретни предложения за това как Съюзът и държавите членки да засилят сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, да повишат устойчивостта, да отстранят стратегическите слабости и да подготвят координирани ответни действия.“  

В съвместната рамка се предлага всеобхватен подход за подобряване на общите ответни действия срещу предизвикателствата на хибридните заплахи за държавите членки, гражданите и колективната сигурност на Европа. В нея са включени всички значими субекти, политики и инструменти, като целта е да се противодейства на хибридните заплахи и да се ограничи тяхното въздействие по-координирано. По-конкретно, рамката се основава на Европейската програма за сигурност, приета от Комисията през април 2015 г., както и на секторни стратегии като Стратегията на ЕС за киберсигурност, Стратегията за енергийна сигурност и Стратегията на Европейския съюз за морска сигурност.

Съвместната рамка обединява съществуващите политики и предлага двадесет и две оперативни действия, целящи:

  • повишаване на осведомеността чрез създаване на специални механизми за обмен на информация между държавите членки и чрез координиране на действията на ЕС за постигането на стратегическа комуникация;
  • изграждане на устойчивост чрез целенасочени действия в потенциално стратегически и критични сектори като киберсигурността, критичните инфраструктури (енергетика, транспорт и космическо пространство), защитата на финансовата система и опазването на общественото здраве, както и чрез подкрепа за усилията за борба с насилническия екстремизъм и радикализацията;
  • предотвратяване, реакция при кризи и възстановяване чрез установяване на ефективни процедури и разглеждане на приложимостта и практическите последици на клаузата за солидарност (член 222 от ДФЕС) и клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) в случай на мащабна и сериозна хибридна атака;
  • засилване на сътрудничеството между ЕС и НАТО, както и с други партньорски организации в съвместните усилия за борба с хибридните заплахи, като се зачитат принципите на приобщаване и самостоятелност в процеса на вземане на решения на всяка организация.

Целта на рамката е да се осигури стабилна основа за подкрепа на държавите членки в колективната борба с хибридните заплахи с помощта на широк спектър от инструменти и инициативи на ЕС, като се използва пълният потенциал на Договорите.

Контекст

С термина „хибридни заплахи“ се означават различни дейности, съчетаващи конвенционални и неконвенционални методи, които държавни или недържавни субекти могат да използват по координиран начин в отсъствието на официално обявена война. Тяхното предназначение е не само да нанесат преки щети и да вземат на прицел уязвими места, но също и да дестабилизират обществата и да създадат неяснота, с което да възпрепятстват процесите на вземане на решения.

Борбата с хибридните заплахи е в голяма степен въпрос от национална компетентност и основната отговорност за нея носят държавите членки. Въпреки това съвместната рамка, представена днес от Европейската комисия и върховния представител Могерини, има за цел да помогне на държавите от ЕС и техните партньори да противодействат на хибридните заплахи и да повишат устойчивостта си спрямо тях чрез по-ефективно комбиниране на европейски и национални инструменти, отколкото в миналото. Освен това много държави — членки на ЕС, са изправени пред общи заплахи, които могат да застрашат трансграничните мрежи или инфраструктури. Рамката следва Политическите насоки на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, който подчерта необходимостта „да работим за по-силна Европа в областта на сигурността и отбраната“. С нея се отговаря също и на призива, отправен от Съвета по външни работи на 18 май 2015 г., да се представят практически предложения за борба с хибридните заплахи.

Следващи стъпки

Рамката ще бъде представена на Съвета на Европейския съюз.

За повече информация:

Съвместна рамка за борба с хибридните заплахи — ответни действия на Европейския съюз

IP/16/1227

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar