Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Akcijski načrt za DDV: Evropska komisija predstavila ukrepe za posodobitev sistema DDV v EU

Bruselj, 7. aprila 2016

Danes predstavljeni akcijski načrt je prvi korak k enotnemu območju DDV v EU, ki bo oblikovano s ciljem boja proti goljufijam, podpore podjetjem ter spodbujanja digitalne ekonomije in elektronskega poslovanja.

Evropska komisija je predstavila akcijski načrt, v katerem navaja možne prilagoditve sedanjega sistema DDV v EU, da bi ta postal enostavnejši, odpornejši na goljufije in prijaznejši za podjetja.

Sedanje predpise o DDV je treba čim prej posodobiti, da bodo bolj podpirali enotni trg, spodbujali čezmejno trgovino ter odražali sedanje digitalno in mobilno gospodarstvo.

„Vrzel pri pobiranju DDV“, pri kateri gre za razliko med pričakovanimi prihodki iz DDV in dejansko pobranim DDV v državah članicah, je leta 2013 znašala skoraj 170 milijard evrov. V Evropski uniji samo čezmejne goljufije po ocenah povzročajo izgubo prihodkov iz DDV v višini približno 50 milijard evrov na leto. Obenem je trenutni sistem DDV še vedno razdrobljen in zlasti za MSP in spletna podjetja predstavlja pomembno upravno breme.

Akcijski načrt določa program za posodobitev sedanjih pravil EU o DDV, ki vključuje:

–        ključna načela prihodnjega enotnega evropskega sistema DDV;

–        kratkoročne ukrepe za boj proti goljufijam na področju DDV;

–        posodobitev okvira za stopnje DDV in predstavitev možnosti, ki bi državam članicam zagotovile večjo prožnost pri določanju teh stopenj;

–        načrte za poenostavitev pravil o DDV tako za elektronsko poslovanje v okviru strategije za enotni digitalni trg kot za celovit sveženj glede DDV, kar bo olajšalo poslovanje MSP.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro in socialni dialog, je dejal: „Danes začenjamo dialog z Evropskim parlamentom in državami članicami za enostavnejši sistem DDV v EU, ki bo varnejši pred goljufijami. Čezmejne goljufije na področju DDV stanejo naše države članice in davkoplačevalce vsako leto približno 50 milijard evrov. Hkrati je upravno breme za mala podjetja veliko, tehnične inovacije pa prinašajo nove izzive v zvezi s pobiranjem DDV. Ta Komisija je že predlagala jasne ukrepe za zmanjšanje izogibanja davkom od dohodkov pravnih oseb, enako odločna pa bo tudi pri boju proti goljufijam na področju DDV.“

Evropski komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je dejal: „DDV je pomemben vir davčnih prihodkov za države članice EU. Toda soočamo se z veliko fiskalno vrzeljo: pobrani prihodki iz naslova DDV so za 170 milijard evrov manjši, kot bi morali biti. To je ogromna potrata denarja, ki bi se lahko vložil v ustvarjanje rasti in delovnih mest. Čas je, da se ta denar pobere. Poleg tega želimo državam članicam zagotoviti več neodvisnosti pri določanju nižjih stopenj DDV. Naš akcijski načrt vsebuje rešitve za vse navedeno.“

Ključni elementi

Prihodnji dokončni sistem DDV v EU za čezmejno trgovino, da se zmanjšajo možnosti za goljufije

Veljavni sistem DDV je treba ustrezno posodobiti v skladu z izzivi današnjega svetovnega, digitalnega in mobilnega gospodarstva. Sedanji sistem DDV za čezmejno trgovino, ki je začel veljati leta 1993, je bil zamišljen kot prehodni sistem in omogoča goljufije. Komisija zato namerava leta 2017 predložiti predlog o uvedbi dokončnih pravil za enotno evropsko območje DDV. V skladu z novimi pravili bi bile čezmejne transakcije enako kot sedaj še naprej obdavčene po stopnjah DDV v namembni državi članici („načelo namembne države“), način pobiranja davkov pa bi se postopoma preoblikoval v sistem, ki bi bil varnejši pred goljufijami. Hkrati bi se na ravni EU vzpostavil spletni portal, ki bi zagotovil enostaven sistem pobiranja DDV za podjetja in trdnejši sistem zbiranja prihodkov za države članice.

Takojšnji ukrepi za boj proti goljufijam na področju DDV v okviru obstoječih pravil

Države članice zaradi čezmejnih goljufij na področju DDV izgubijo veliko prihodkov. Glede na ocene bi lahko prihodnji sistem DDV zmanjšal čezmejne goljufije za približno 40 milijard EUR (tj. za 80 %) na leto. Komisija bo letos predlagala ukrepe za okrepitev sedanjih orodij, ki jih države članice uporabljajo za izmenjavo informacij glede goljufij na področju DDV, shem goljufij in dobrih praks. Še naprej bomo pozorno spremljali uspešnost davčnih uprav pri pobiranju in nadzorovanju DDV.

Večja neodvisnost držav članic pri odločanju o stopnjah DDV

Države članice lahko v skladu s sedaj veljavnimi pravili ničelno stopnjo DDV ali nižje stopnje DDV uporabijo le za blago in storitve z vnaprej določenega seznama. Komisija namerava posodobiti okvir za stopnje DDV in državam članicam v prihodnje omogočiti večjo prožnost. Glede tega predlaga dve možnosti. Ena možnost bi bila, da se ohrani najnižja splošna stopnja DDV v višini 15 %, pri čemer bi se na podlagi prispevkov držav članic redno pregledoval seznam blaga in storitev, za katere se lahko uporabljajo nižje stopnje. Druga možnost bi bila odprava seznama blaga in storitev, za katere se lahko uporabljajo nižje stopnje DDV. Toda ta možnost bi zahtevala vzpostavitev zaščitnih ukrepov, da bi se preprečile goljufije in nepoštena davčna konkurenca znotraj enotnega trga, hkrati pa bi lahko pomenila tudi povečanje stroškov spoštovanja predpisov za podjetja. Pri obeh možnostih bi se ohranile obstoječe ničelne in nižje stopnje DDV.

Podpora za elektronsko poslovanje in MSP

Sedanji sistem DDV za čezmejno elektronsko poslovanje je zapleten in drag tako za države članice kot za podjetja. Ker lahko nekateri trgovci iz tretjih držav uvažajo blago v EU brez plačila DDV, so podjetja EU v slabšem konkurenčnem položaju. Poleg tega države članice zaradi zapletenosti sistema težko zagotavljajo spoštovanje predpisov. Komisija bo do konca leta 2016 predložila zakonodajni predlog za posodobitev in poenostavitev sistema DDV za čezmejno elektronsko poslovanje v okviru strategije za enotni digitalni trg. Ta bo vključeval predlog, ki bo omogočal, da se bodo za elektronske publikacije lahko uporabljale enake nižje stopnje DDV kot za fizične publikacije. Drugi korak bo sledil leta 2017 s predložitvijo svežnja za poenostavitev sistema DDV, ki bo zasnovan tako, da bo spodbujal rast MSP in jim lajšal čezmejno poslovanje.

Ozadje

Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) je pomemben za enotni evropski trg. Prvotno je bil vzpostavljen za odpravo prometnih davkov, ki so izkrivljali konkurenco in ovirali prost pretok blaga, ter davčnih kontrol in formalnosti na notranjih mejah. Ta sistem je pomemben in vedno večji vir prihodkov v EU ter je leta 2014 predstavljal prihodke v višini skoraj 1 bilijona EUR, kar ustreza 7 % BDP EU. Prav tako je DDV eden od virov lastnih sredstev EU, kot davek na potrošnjo pa je ena najbolj rasti prijaznih oblik obdavčitve.

Toda sistem DDV se ni dovolj hitro prilagajal izzivom današnjega svetovnega, digitalnega in mobilnega gospodarstva. Sedanji sistem DDV, ki je bil zasnovan kot prehodni sistem, je razdrobljen, zapleten za naraščajoče število podjetij, ki poslujejo čezmejno, in omogoča goljufije: domače in čezmejne transakcije se obravnavajo drugače, blago ali storitve pa je na enotnem trgu mogoče kupiti brez plačila DDV.

Komisija si neprekinjeno prizadeva za reformo sistema DDV. Upoštevali smo stališče Evropskega parlamenta in Sveta, ki sta se strinjala, da bi moral prihodnji sistem DDV temeljiti na načelu namembne države, tj. države, kjer se blago ali storitve uporabijo.

Danes predstavljeni akcijski načrt je del programa Komisije za boljše pravno urejanje.

Naslednji koraki

Komisija bo pozvala Evropski parlament in Svet, da ob podpori Evropskega ekonomsko-socialnega odbora zagotovita jasne politične smernice glede možnosti, predstavljenih v tem akcijskem načrtu, ter potrdita svojo pripravljenost podpreti reformne ukrepe, opisane v tem sporočilu.

Komisija bo predloge v zvezi z vsem navedenim predložila v letih 2016 in 2017.

Več informacij:

Informacije o akcijskem načrtu za DDV.

MEMO o akcijskem načrtu za DDV.

Sporočilo o akcijskem načrtu za DDV.

IP/16/1022


Side Bar

Documents


VAT_factsheet.pdf