Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Alv-toimintasuunnitelma: komissio esittää toimenpiteitä EU:n arvonlisäverojärjestelmän uudistamiseksi

Bryssel 7. huhtikuuta 2016

Komission esittämä toimintasuunnitelma on ensimmäinen askel kohti EU:n yhteistä alv-aluetta, joka olisi keino puuttua petoksiin, auttaa liikeyrityksiä sekä tukea digitaalitaloutta ja sähköistä kaupankäyntiä.

Euroopan komissio on esittänyt toimintasuunnitelman , jossa tarkastellaan, miten EU:n arvonlisäverojärjestelmää voitaisiin uudistaa sen yksinkertaistamiseksi, petosten torjumiseksi ja yritystoiminnan helpottamiseksi.

Arvonlisäverotusta koskevia nykyisiä sääntöjä on kiireellisesti tarpeen päivittää, jotta niillä voidaan paremmin tukea sisämarkkinoita, helpottaa kaupankäyntiä yli maiden rajojen sekä auttaa pysymään mukana nykypäivän digitaali- ja mobiilitalouden kehityksessä.

Niin sanottu alv-vaje, joka on odotettujen alv-tulojen ja todellisuudessa kannetun arvonlisäveron välinen ero jäsenvaltioissa, oli vuonna 2013 melkein 170 miljardia euroa. Pelkästään valtioiden rajat ylittävän toiminnan petoksista arvioidaan aiheutuvan Euroopan unionissa vuosittain noin 50 miljardin euron menetykset. Samalla alv-järjestelmä on pysynyt hajanaisena ja aiheuttaa huomattavia hallinnollisia rasitteita varsinkin pk- ja verkkoyrityksille.

Toimintasuunnitelmassa hahmotellaan EU:n nykyisten alv-sääntöjen uudistamista, joka kattaisi muun muassa:

-        keskeiset periaatteet tulevaisuuden yhtenäiselle eurooppalaiselle alv-järjestelmälle;

-        lyhyen aikavälin toimenpiteet alv-petoksiin puuttumiseksi;

-        alv-kantoja koskevien sääntöjen ajantasaistaminen ja sellaisten vaihtoehtojen esittely, jotka antaisivat jäsenvaltioille enemmän joustoa verokantojen määrittelyssä;

-        suunnitelmat alv-sääntöjen yksinkertaistamiseksi sähköisen kaupankäynnin osalta digitaalisten sisämarkkinoiden strategian yhteydessä sekä pk-yritysten toimintaa helpottavan kattavan alv-paketin laatimiseksi.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: ”Nyt ollaan aloittamassa Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa vuoropuhelua yksinkertaistetusta ja petoksilta suojautuvasta alv-järjestelmästä EU:ssa. Valtioiden rajat ylittävän kaupan alv-petoksista aiheutuu EU:n jäsenvaltioille ja veronmaksajille vuosittain noin 50 miljardin euron kustannukset ja samalla pk-yrityksille huomattavia hallinnollisia rasitteita. Lisäksi teknologian kehitys asettaa arvonlisäveron kannolle uusia haasteita. Nykyinen komissio on jo esittänyt selkeitä toimenpiteitä yritysten veronkierron torjumiseksi. Arvonlisäveropetoksiin suhtaudutaan yhtä päättäväisesti.”

 

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komission jäsen Pierre Moscovici puolestaan totesi: ”Arvonlisävero on tärkeä verotulojen lähde EU:n jäsenvaltioille. Alv-tuloissa on kuitenkin pöyristyttävä vaje: 170 miljardia euroa vähemmän kuin pitäisi. Koska tämänkin valtavan menetetyn rahamäärän voisi käyttää kasvun ja työpaikkojen luomiseen, tuhlaus on nyt saatava loppumaan. Lisäksi komissio haluaa antaa jäsenvaltioille enemmän päätösvaltaa alennettujen alv-kantojensa määrittelyssä. Toimintasuunnitelmassa esitetään ratkaisuja kaikkiin näistä kysymyksistä.”

Keskeiset osatekijät

Tulevaisuuden lopullinen eurooppalainen alv-järjestelmä rajat ylittävässä kaupassa petosten mahdollisuuksien vähentämiseksi

Nykyinen alv-järjestelmä on tarpeen uudistaa, jotta voidaan pysyä mukana nykypäivän maailmanlaajuisen, digitaalisen ja liikkuvan talouden kehityksessä. Valtioiden rajat ylittävän kaupan nykyinen alv-järjestelmä tuli voimaan vuonna 1993. Se oli alun perin tarkoitettu siirtymäjärjestelyksi ja on altis petoksille. Sen vuoksi komissio aikoo esittää vuonna 2017 ehdotuksen yhtenäisen eurooppalaisen alv-alueen lopullisiksi säännöiksi. Uusien sääntöjen mukaan valtioiden rajat ylittäviä liiketoimia verotettaisiin edelleen määräjäsenvaltion verokantojen mukaan (ns. määräpaikkaperiaate) kuten nykyisinkin, mutta veronkannossa siirryttäisiin vähitellen parempaan suojautumiseen petoksilta. Samalla on tarkoitus kehittää EU:n laajuinen verkkoportaali, joka varmistaisi yritysten kannalta yksinkertaisemman arvonlisäveron kannon ja jäsenvaltioille vankemman järjestelmän tulojen keräämiseksi.

Välittömät toimenpiteet alv-petoksiin puuttumiseksi nykyisten sääntöjen puitteissa

Rajat ylittävän toiminnan alv-petokset vievät jäsenvaltioilta huomattavia määriä tuloja. Arvioiden mukaan tulevaisuuden alv-järjestelmä voisi auttaa vähentämään rajat ylittävän toiminnan petoksia noin 40 miljardia euroa (eli noin 80 %) vuodessa. Komissio esittää myöhemmin tänä vuonna toimenpiteitä, joilla lujitetaan jäsenvaltioiden nykyisin käyttämiä välineitä tietojen vaihtamiseksi alv-petoksista, petollisista menettelyistä ja parhaista käytänteistä. Komissio seuraa edelleen tarkasti verohallintojen toiminnan tuloksellisuutta arvonlisäveron kannossa ja valvonnassa.

Jäsenvaltioille enemmän itsemääräämisoikeutta omien verokantojensa määrittelyssä

Nykyisten sääntöjen mukaan jäsenvaltioiden on noudatettava ennalta laadittua luetteloa tavaroista ja palveluista, joihin saa soveltaa alennettuja alv-kantoja tai arvonlisäverottomuutta. Komissio suunnittelee uudistavansa verokantoja koskevat säännöt ja antavansa jäsenvaltioille tulevaisuudessa enemmän liikkumavaraa. Se esittää kaksi vaihtoehtoa:ensimmäinen vaihtoehto on säilyttää 15 prosentin normaali vähimmäisverokanta ja tarkistaa jäsenvaltioilta saatavien tietojen perusteella säännöllisesti luetteloa tavaroista ja palveluista, joihin voidaan soveltaa alennettua verokantaa. Toinen vaihtoehto sisältäisi luopumisen alennettuihin verokantoihin oikeutettujen tavaroiden ja palvelujen luettelosta. Tämä vaatisi kuitenkin suojatoimia petosten torjumiseksi ja epäoikeudenmukaisen verokilpailun välttämiseksi sisämarkkinoilla. Lisäksi se voisi lisätä yrityksille sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kummassakin vaihtoehdossa säilyisivät nykyiset alennetut verokannat ja verovapautukset.

Sähköisen kaupankäynnin ja pk-yritysten tukeminen

Rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin nykyinen alv-järjestelmä on monimutkainen ja tulee kalliiksi sekä jäsenvaltioille että yrityksille. EU:n yritykset ovat epäedullisessa kilpailuasemassa, sillä tietyt EU:n ulkopuoliset tavarantoimittajat voivat tuoda tavaroita EU:hun arvonlisäverotta. Koska järjestelmä on niin monimutkainen, jäsenvaltioiden on vaikea valvoa sen noudattamista. Komissio antaa vuoden 2016 loppuun mennessä osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa lainsäädäntöehdotuksen rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin alv:n uudenaikaistamisesta ja yksinkertaistamisesta. Siihen sisältyy esitys, jonka tarkoituksena on varmistaa, että sähköiset julkaisut saavat oikeuden samoihin alennettuihin verokantoihin kuin fyysiset julkaisut. Toisessa vaiheessa komissio esittää vuonna 2017 alv:n yksinkertaistamispaketin, jonka tarkoituksena on tukea pk-yritysten kasvua ja helpottaa niiden harjoittamaa rajat ylittävää kaupankäyntiä.

Tausta

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä on tärkeä osa Euroopan sisämarkkinoita. Sen alkuperäinen tarkoitus oli päästä eroon liikevaihtoveroista, jotka vääristivät kilpailua ja haittasivat tavaroiden vapaata liikkuvuutta, sekä poistaa verotarkastuksia ja muodollisuuksia sisärajoilla. Arvonlisävero on tärkeä ja kasvava tulonlähde EU:ssa: vuonna 2014 se tuotti lähes biljoona euroa, mikä on 7 prosenttia EU:n BKT:sta. Alv on myös yksi EU:n omien varojen tulonlähteistä. Kulutusverona arvonlisävero on yksi parhaiten kasvua edistävistä verotusmuodoista.

Alv-järjestelmä ei ole kuitenkaan kyennyt kehittymään nykyisen maailmanlaajuisen, digitaalisen ja liikkuvan talouden haasteiden mukana. Nykyinen alv-järjestelmä oli alun perin tarkoitettu siirtymäjärjestelmäksi. Se on hajanainen ja hankala valtioiden rajat ylittävää toimintaa harjoittaville yrityksille, joita on koko ajan enemmän ja enemmän, sekä altis petoksille: maan sisäisiin ja rajat ylittäviin toimiin sovelletaan erilaista kohtelua, ja tavaroita ja palveluja voi ostaa arvolisäverotta sisämarkkinoilla.

Komissio on johdonmukaisesti vaatinut alv-järjestelmän uudistamista. Se on myös kuunnellut Euroopan parlamenttia ja neuvostoa, jotka ovat molemmat samaa mieltä siitä, että tulevaisuuden alv-järjestelmän olisi perustuttava määräpaikkaperiaatteeseen eli siihen, missä tavarat tai palvelut käytetään.

Toimintasuunnitelma on osa komission paremman sääntelyn ohjelmaa.

Seuraavat vaiheet

Komissio pyytää neuvostoa ja Euroopan parlamenttia tarjoamaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tuella selkeää poliittista ohjausta tässä toimintasuunnitelmassa esitettyjen vaihtoehtojen suhteen sekä vahvistamaan tukensa tässä tiedonannossa esitetyille uudistuksille.

Komissio esittää vuosina 2016 ja 2017 ehdotuksia kaikista asiaan liittyvistä kysymyksistä.

Lisätietoja:

Tietoa alv-toimintasuunnitelmasta

Taustatiedote alv-toimintasuunnitelmasta

Tiedonanto alv-toimintasuunnitelmasta

IP/16/1022


Side Bar

Documents


VAT_factsheet.pdf