Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

UE i Turcja wdrożą program dobrowolnego przyjmowania uchodźców z Syrii ze względów humanitarnych

Strasburg, 15 grudnia 2015

UE i Turcja wdrożą program dobrowolnego przyjmowania uchodźców z Syrii ze względów humanitarnych

W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Rady Europejskiej Komisja – chcąc okazać solidarność i przejąć część odpowiedzialności za ochronę osób przesiedlonych do Turcji wskutek konfliktu w Syrii – wydała dziś zalecenie dotyczące programu dobrowolnego przyjmowania uchodźców ze względów humanitarnych.

Elastyczny charakter programu pozwoli uwzględnić zmniejszającą się w sposób trwały – dzięki tureckim staraniom – liczbę osób nielegalnie przedostających się z Turcji do Unii. Komisja zachęca państwa członkowskie do dobrowolnego uczestnictwa w programie, stosownie do ich możliwości. Przedstawiony program będzie miał zastosowanie jedynie do osób, które władze tureckie zarejestrowały przed szczytem UE-Turcja 29 listopada br.

Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker stwierdził: „Europa to wspaniały kontynent, co oznacza wielką odpowiedzialność. Zalecamy państwom członkowskim, aby – na tyle na ile jest to w ich mocy – udzieliły tymczasowej ochrony bezbronnym uciekinierom z ogarniętej konfliktem Syrii. Nowy program ułatwi sprawiedliwy podział odpowiedzialności za ochronę przesiedlonych uchodźców syryjskich w Turcji. Turcja jest naszym kluczowym partnerem, jeśli chodzi o udzielanie godnego wsparcia osobom dotkniętym tą tragedią. Wiele z nich zostało już objętych ochroną przez Turcję, zaś niektórym schronienia udzieli teraz Unia Europejska. Uzgodniliśmy z Turcją, że będziemy przeciwdziałać ludzkiemu nieszczęściu, którego przyczyną jest nielegalna migracja, i że wspólnie wprowadzimy porządek w przepływach migracyjnych do Unii Europejskiej”.

Jeżeli uda się ograniczyć nielegalne przepływy migracyjne do Europy przez Turcję, państwa członkowskie będą miały możliwość przyjęcia osób wymagających ochrony międzynarodowej, które zostały przesiedlone do Turcji w wyniku konfliktu w Syrii. Do udziału w programie zachęca się również państwa stowarzyszone ze strefą Schengen. Ze względu na nieprzewidywalny charakter przepływów migracyjnych w regionie liczba osób, które mogą zostać przyjęte, będzie regularnie aktualizowana w zależności od możliwości Biura UNHCR, łącznej liczby osób przesiedlonych przebywających w Turcji, a także skutków trwałego zmniejszenia liczby przypadków nielegalnego przekroczenia granicy dzielącej Turcję i UE. Jeśli nie dojdzie do znaczącego ograniczenia nielegalnej migracji z Turcji do Unii, klauzula przeglądowa i mechanizm monitorowania przewidują zawieszenie lub dostosowanie programu.

Rozdział przesiedleńców pomiędzy państwa uczestniczące powinien się odbywać stosownie do ich możliwości absorpcji, przyjęcia i integracji, jak również liczby mieszkańców danego kraju, jego PKB, dotychczasowych wysiłków w zakresie azylu oraz krajowej stopy bezrobocia. Osobom objętym tym programem należy zapewnić dodatkową ochronę lub odpowiadający jej tymczasowy status przez co najmniej rok.

Komisja proponuje zastosowanie przyspieszonej procedury, w ramach której państwa członkowskie przyjmowałyby osoby wymagające ochrony międzynarodowej na podstawie zalecenia UNHCR wydanego na wniosek Turcji. Takie osoby będą sprawdzane pod kątem tożsamości, bezpieczeństwa i stanu zdrowia, a ponadto oceniany będzie stopień ich narażenia na niebezpieczeństwo oraz ich sytuacja rodzinna. Ich przyjmowanie będzie się odbywało zgodnie ze standardową procedurą i będzie wynikiem wspólnych wysiłków państw członkowskich, Turcji, Biura UNHCR oraz Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Mimo że ostateczna decyzja o przyjęciu należy do poszczególnych państw uczestniczących, powinny one współpracować za pośrednictwem wspólnych ośrodków rozpatrujących takie sprawy oraz mobilnych zespołów działających w Turcji. Procedury przyjmowania powinny być przeprowadzane w jak najkrótszym czasie, nieprzekraczającym sześciu miesięcy.

Aby zapobiec wtórnemu przemieszczaniu się takich osób wewnątrz Unii Europejskiej, przed przyjęciem kandydaci będą informowani o swoich prawach i obowiązkach, a zanim opuszczą Turcję otrzymają także przygotowanie pod względem uwarunkowań kulturowych. Uczestniczące państwa zobowiążą się również do ponownego przyjęcia osób, którym udzieliły ochrony, w przypadku ich wtórnego przemieszczania się wewnątrz UE.

Jordania i Liban to, oprócz Turcji, kraje przyjmujące największą liczbę uchodźców w regionie. Potrzebne jest więc kompleksowe podejście przewidujące konkretne środki wsparcia także dla tych dwóch państw. Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi, władzami Jordanii i Libanu oraz Biurem UNHCR, aby rozwijać nowatorskie partnerstwa, m.in. z sektorem prywatnym, w celu zaspokojenia potrzeb uchodźców w regionie. Wdrożenie omawianego programu powinno stanowić jeden z elementów kompleksowego podejścia i po uruchomieniu pozwoliłoby skoncentrować dotychczasowe działania przesiedleńcze na Jordanii i Libanie.

Kontekst

Na obszarze Turcji przebywa obecnie ponad dwa miliony osób przesiedlonych w wyniku konfliktu w Syrii. W 2015 r. ponad 750 tys. osób ubiegających się o azyl i migrantów ekonomicznych przedostało się z Turcji do UE.

Przyjmowanie uchodźców ze względów humanitarnych odbywa się w ramach przyspieszonego procesu polegającego na przyjmowaniu przesiedleńców z państw trzecich, w oparciu o określone kryteria, w celu zapewnienia im ochrony. Stanowi ono alternatywę dla przesiedlenia wymagającego większego nakładu środków i trwającego zwykle około 12 miesięcy.

Po wejściu w życie dzisiejszego wniosku dotyczącego programu dobrowolnego przyjmowania uchodźców z Turcją, działania w zakresie przesiedleń realizowane zgodnie z lipcowym zaleceniem będą mogły skoncentrować się na Jordanii i Libanie.

15 października Komisja przedstawiła Radzie Europejskiej wspólny plan działania wynegocjowany z Turcją przez pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, umożliwiający wspólne zarządzanie kryzysem związanym z syryjskimi uchodźcami. Rada poparła ten plan działania i zwołała na 29 listopada szczyt UE – Turcja, podczas którego plan został uruchomiony, a stosunki między UE a Turcją ożywiły się. Unia zobowiązała się do nasilenia stosunków politycznych z Turcją, przekazania jej znacznego wsparcia finansowego, szybszej realizacji planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego oraz zdynamizowania procesu zmierzającego do członkostwa Turcji w UE. Proponowany program przyjmowania uchodźców ze względów humanitarnych jest ważnym środkiem towarzyszącym realizacji wzajemnych zobowiązań określonych we wspólnym planie działania z Turcją.

24 listopada Komisja zaproponowała ramy prawne w postaci Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, umożliwiającego koordynację i usprawnienie działań finansowych w ramach wsparcia dla Syryjczyków objętych ochroną tymczasową w Turcji i dla przyjmujących ich wspólnot.

Dodatkowe informacje

Zalecenie Komisji w sprawie programu dobrowolnego przyjmowania ze względów humanitarnych uchodźców z Syrii przebywających w Turcji

Konkluzje Rady w sprawie przesiedlenia 20 000 osób wymagających ochrony międzynarodowej

Wspólny plan działania UE – Turcja

Wspólne oświadczenie ze szczytu UE – Turcja

Instrument pomocy dla uchodźców w Turcji

Europejski program w zakresie migracji

 

 

IP/15/6330

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar