Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise představuje doporučení pro dobrovolný program přijímání osob z humanitárních důvodů s Tureckem pro uprchlíky ze Sýrie

Štrasburk 15. prosince 2015

Komise představuje doporučení pro dobrovolný program přijímání osob z humanitárních důvodů s Tureckem pro uprchlíky ze Sýrie

Dnes před zasedáním Evropské rady představila Evropská komise doporučení pro dobrovolný program přijímání osob z humanitárních důvodů, jenž si klade za cíl vytvořit systém solidarity a sdílení odpovědnosti s Tureckem na ochranu osob vysídlených do Turecka v důsledku konfliktu v Sýrii.

Tento program by měl být flexibilní a zohledňovat udržitelné snižování počtu osob, které nelegálně překračují hranice z Turecka do Evropské unie v důsledku opatření ze strany Turecka. Členské státy jsou vyzývány k dobrovolné účasti v tomto programu s přihlédnutím k jejich kapacitám. Program, který byl dnes představen, se bude vztahovat pouze na osoby zaregistrované tureckými úřady do jednání mezi EU a Tureckem, které se konalo 29. listopadu.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl: „Být velkým světadílem přináší velkou odpovědnost. V dnešní den bychom chtěli členským státům doporučit, aby zranitelným osobám, které prchají před násilným konfliktem v Sýrii, poskytly dočasnou ochranu podle svých individuálních možností. Tento program pomůže zavést spravedlivé sdílení odpovědnosti na ochranu syrských uprchlíků vysídlených v Turecku. Turecko je v našem úsilí o důstojnou podporu těchto nešťastných osob klíčovým partnerem. Mnohým z nich již Turecko ochranu poskytuje a někteří nyní budou pod ochranou Evropské unie. S Tureckem jsme se dohodli, že společně zmírníme lidské utrpení, které provází nelegální migraci, a vneseme pořádek do migračních toků směřujících do Evropské unie.“

Pokud se nelegální toky osob do Evropy přes Turecko úspěšně omezí, budou členské státy vyzvány, aby z Turecka přijaly osoby, které potřebují mezinárodní ochranu a které byly vysídleny v důsledku konfliktu v Sýrii. K účasti jsou vyzývány i státy přidružené k Schengenu. Vzhledem k nepředvídatelnosti migračních toků v tomto regionu se bude počet osob, jež mají být přijaty, pravidelně určovat s přihlédnutím ke kapacitě, kterou bude Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) schopen zpracovat a k celkovému počtu vysídlených osob pobývajících v Turecku, včetně dopadu udržitelného snižování případů nelegálního překročení hranic z Turecka do EU na tento počet. Ustanovení o přezkumu a monitorovací mechanismus stanoví, že pokud nedojde k podstatnému snížení počtu případů nelegálního překročení hranic z Turecka do EU, bude program pozastaven nebo upraven.

Distribuce mezi zúčastněnými státy by měla vycházet z absorpční, přijímací a integrační kapacity a rovněž i z počtu obyvatel, HDP, úsilí vynaloženého v oblasti azylu v minulosti a z míry nezaměstnanosti jednotlivých států. Osobám využívajícím tohoto programu by měla být poskytnuta na dobu minimálně jednoho roku doplňková ochrana nebo rovnocenný dočasný status.

Komise navrhuje zrychlený proces, v jehož rámci by členské státy přijímaly osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, na základě doporučení Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v návaznosti na postoupení jejich případů Tureckem. Budou prováděny kontroly totožnosti, bezpečnostní kontroly a zdravotní prohlídky a rovněž bude posuzována zranitelnost uchazečů a stávající rodinné vazby. Přijetí by měl předcházet standardizovaný přijímací postup, na němž by se měly společně podílet členské státy, Turecko, Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO). Zatímco ohledně přijetí by mělo konečné rozhodnutí spočívat na jednotlivých členských státech, zúčastněné státy by měly spolupracovat prostřednictvím společných registračních center a mobilních týmů působících v Turecku. Přijímací postup by měl být dokončen co nejdříve, nejpozději do šesti měsíců.

Aby se zamezilo druhotným pohybům v rámci Evropské unie, budou uchazeči před přijetím informováni o svých právech a povinnostech a před tím, než opustí Turecko, jim bude poskytnuta podpora formou orientačního seznámení s příslušným kulturním prostředím. Zúčastněné státy by se rovněž zavázaly, že v případě druhotných pohybů osob, kterým poskytly ochranu na svém území, převezmou tyto osoby zpět.

Vedle Turecka jsou další dvě hlavní země v tomto regionu poskytující útočiště uprchlíkům Jordánsko a Libanon. Je zásadní přijmout ucelený přístup, jehož součástí by měla být další specifická opatření na podporu Jordánska a Libanonu. Komise bude spolupracovat s členskými státy, jordánskými a libanonskými úřady a Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky na vytváření inovačních partnerství (včetně se soukromým sektorem) pro řešení potřeb uprchlíků v tomto regionu. Součást tohoto uceleného přístupu by mělo tvořit zavedení tohoto programu a jeho zahájení by umožnilo, aby se stávající úsilí v oblasti přesídlování zaměřilo na Jordánsko a Libanon.

Souvislosti

Turecko v současné době poskytuje útočiště více než dvěma milionům osob vysídlených v důsledku konfliktu v Sýrii. V roce 2015 přišlo z Turecka do EU přes 750 000 žadatelů o azyl a ekonomických migrantů.

Přijímání osob z humanitárních důvodů je zrychlený postup, kterým země přijímají na základě omezené řady kritérií vysídlené osoby z třetích zemí, aby jim poskytly ochranu. Jde o alternativní přístup k přesídlení, který je náročnějším procesem, pokud jde o zdroje, a jehož dokončení obvykle trvá okolo 12 měsíců.

Jakmile vstoupí dnešní návrhy týkající se dobrovolného programu přijímání osob s Tureckem v platnost, budou se moci snahy v oblasti přesídlení podle červencového doporučení zaměřit primárně na Jordánsko a Libanon.

Komise dne 15. října předložila Evropské radě společný akční plán, který s Tureckem za účelem společného řešení syrské uprchlické krize vyjednal první místopředseda Komise Frans Timmermans. Rada tento akční plán schválila a na 29. listopadu svolala summit EU-Turecko, který tento akční plán aktivoval a oživil vztah mezi EU a Tureckem. Evropská unie se zavázala prohloubit politické vztahy s Tureckem tím, že mu poskytne značnou finanční podporu, urychlí plán uvolnění vízového režimu a znovu se začne intenzivně zabývat procesem přistoupení Turecka k EU. Navrhovaný program přijímání osob z humanitárních důvodů je důležitým doprovodným opatřením k vzájemným závazkům obsaženým ve společném akčním plánu s Tureckem.

Komise dne 24. listopadu navrhla právní rámec – tzv. uprchlický nástroj pro Turecko – pro koordinaci a zjednodušení finančních opatření na podporu Syřanů pod dočasnou ochranou v Turecku a jejich hostitelských komunit.

Další informace

Doporučení Komise pro dobrovolný program přijímání osob z humanitárních důvodů pro uprchlíky ze Sýrie pobývající v Turecku

Závěry Rady o přesídlení 20 000 osob, které potřebují mezinárodní ochranu

Společný akční plán EU a Turecka

Společné prohlášení ze summitu EU-Turecko

Uprchlický nástroj pro Turecko

Evropský program pro migraci

IP/15/6330

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar