Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията представя препоръка за създаване съвместно с Турция на доброволна хуманитарна схема за приемане в полза на бежанците от Сирия

Страсбург, 15 декември 2015 r.

Комисията представя препоръка за създаване съвместно с Турция на доброволна хуманитарна схема за приемане в полза на бежанците от Сирия

Европейската комисия представи днес, в навечерието на Европейския съвет, препоръка за създаване на доброволна хуманитарна схема за приемане, за да бъде изградена система на солидарност и споделена отговорност с Турция за защита на лицата, разселени в тази страна поради конфликта в Сирия.

Схемата трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да взема под внимание устойчивото намаляване на броя на лицата, които пресичат незаконно границата между Турция и Европейския съюз, в резултат на действията на Турция. Страните членки се приканват да участват в схемата на доброволни начала в зависимост от възможностите си. Представената днес схема ще се прилага само към лица, които са били регистрирани от турските власти преди състоялата се на 29 ноември среща ЕС-Турция.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Това, че сме голям континент, носи и големи отговорности. Днес ние препоръчваме на страните членки да предлагат според възможностите си временна закрила на уязвими лица, бягащи от конфликта в Сирия. Тази схема ще помогне за справедливо споделяне на отговорността за защитата на разселените в Турция сирийски бежанци. Турция е ключов партньор в нашите усилия да помогнем на тези нещастни хора по начин, който не накърнява достойнството им. Тя вече е осигурила закрила на много от тях, а други ще бъдат защитени от Европейския съюз. Споразумяхме се с Турция да обединим усилията си за намаляване на човешкото нещастие, с което е свързана незаконната миграция, и да въведем ред в миграционните потоци към Европейския съюз.

Ако преминаващият през Турция към Европа поток от незаконни мигранти бъде успешно намален, страните членки ще бъдат приканени да приемат от Турция лица, нуждаещи се от международна закрила, които са били разселени поради конфликта в Сирия. Асоциираните към Шенген държави също ще бъдат приканени да участват. Като се има предвид, че миграционните потоци в региона са непредсказуеми, броят на лицата, които да бъдат приемани, ще бъде определян редовно с оглед на възможностите на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) за обработка на молбите и на общия брой на пребиваващите в Турция разселени лица, включително в зависимост от това как устойчивото намаляване на незаконно прекосяващите границата на Турция с ЕС влияе върху този брой. Клауза за преразглеждане и механизъм за мониторинг предвиждат временно преустановяване или адаптиране на схемата, ако броят на незаконно пресичащите границата на Турция с ЕС не спадне значително.

Разпределението между участващите държави следва да зависи от възможностите им за поемане, приемане и интеграция, както и от тяхното население, БВП, усилия в областта на убежището в миналото и равнище на безработицата. Лицата, които се възползват от тази схема, трябва да получат субсидиарна закрила или еквивалентен временен статут за не по-малко от една година.

Комисията предлага ускорена процедура, при която страните членки ще приемат лица, нуждаещи се от международна закрила, въз основа на препоръки от ВКБООН след искане от страна на Турция. Ще се извършват проверки на самоличността, сигурността и медицински прегледи. Ще се оценяват също така уязвимостта и съществуващите семейни връзки на кандидатите. Преди приемането трябва да се проведе стандартна процедура, която да обединява усилията на страните членки, Турция, ВКБООН и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO). Въпреки че отделните страни членки трябва да вземат окончателното решение за приемане, участващите държави следва да сътрудничат чрез общи центрове за обработване на молбите и мобилни екипи, работещи в Турция. Процедурата за приемане трябва да приключи възможно най-бързо — най-късно в срок от шест месеца.

За да се предотвратят вторични движения в Европейския съюз, кандидатите ще бъдат информирани за правата и задълженията си, преди да бъдат приети, и ще получават помощ в областта на културната ориентация, преди да напуснат Турция. Участващите държави също така ще се ангажират да приемат обратно лицата, на които са предоставили закрила на своя територия, в случай на вторични движения на тези лица.

Освен Турция, в региона има още две страни, които са приютили много бежанци — Йордания и Ливан. Изключително важно е да бъде предприет широкомащабен подход, който да включва и специфични мерки за подкрепа на Йордания и Ливан. Комисията ще работи със страните членки, органите в Йордания и Ливан и ВКБООН за създаването на новаторски партньорства, включително с частния сектор, в отговор на нуждите на бежанците в региона. Изпълнението на тази схема следва да бъде част от този широкомащабен подход. След като то започне, настоящите усилия за презаселване ще могат да бъдат съсредоточени върху Йордания и Ливан.

Контекст

В момента Турция е приютила над 2 милиона души, разселени поради конфликта в Сирия. През 2015 г. над 750 000 лица, търсещи убежище, и икономически мигранти са преминали от Турция в ЕС.

Хуманитарният прием е ускорена процедура, в рамките на която държавите приемат разселени лица от трети страни въз основа на ограничен набор от критерии, за да им предоставят закрила. Този подход е алтернативен на презаселването, което изисква повече ресурси и чието приключване отнема около 12 месеца.

Когато днешните предложения за създаване на доброволна хуманитарна схема за приемане съвместно с Турция влязат в сила, усилията за презаселване по силата на препоръката от юли могат да бъдат насочени предимно към Йордания и Ливан.

На 15 октомври Комисията представи на Европейския съвет съвместен план за действие за съвместно управление на кризата със сирийските бежанци, по който първият заместник-председател Тимерманс води преговори с Турция. Съветът подкрепи този план и на 29 ноември свика среща на върха ЕС-Турция, на която този план бе задействан, а отношенията между ЕС и Турция получиха нов тласък. Европейският съюз се ангажира да засили политическия ангажимент с Турция, да ѝ предостави значителна финансова помощ, да ускори изпълнението на пътната карта за либерализация на визовия режим и да активизира процеса на присъединяване на Турция. Предложената схема за хуманитарно приемане е важна мярка, съпътстваща взаимните ангажименти, включени в съвместния план за действие с Турция.

На 24 ноември Комисията предложи правна рамка — Механизъм за Турция в полза на бежанците — за координиране и повишаване на ефективността на финансовите действия за оказване на помощ на сирийците, ползващи се от временна закрила в Турция, и на приемащите ги общности.

За повече информация

Препоръка на Комисията за създаване на доброволна хуманитарна схема за приемане в полза на бежанци от Сирия, пребиваващи в Турция

Заключение на Съвета относно презаселването на 20 000 лица, нуждаещи се от международна закрила

Съвместен план за действие ЕС-Турция

Съвместно изявление на срещата на върха ЕС-Турция

Механизъм за Турция в полза на бежанците

Европейска програма за миграцията

IP/15/6330

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar