Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En europeisk gräns- och kustbevakning ska skydda Europas yttre gränser

Strasbourg den 15 december 2015

En europeisk gräns- och kustbevakning ska skydda Europas yttre gränser

EU-kommissionen har idag antagit viktiga åtgärder för att förvalta EU:s yttre gränser och skydda våra öppna inre gränser inom Schengenområdet. Dagens förslag kommer att underlätta hanteringen av migrationen, förbättra den inre säkerheten i Europeiska unionen, och slå vakt om principen om fri rörlighet för personer. EU-kommissionen föreslår att det skapas en europeisk gränsbevakning och kustbevakning för att garantera en stark och gemensam förvaltning av de yttre gränserna. För att ytterligare stärka säkerheten för Europas medborgare, föreslår EU-kommissionen också att man inför systematiska kontroller mot relevanta databaser för alla personer som reser in i eller ut ur Schengenområdet.

- I ett område med fri rörlighet utan inre gränser måste det vara ett gemensamt ansvar att förvalta EU:s yttre gränser. Krisen har avslöjat svagheter och luckor i det nuvarande gränssystemet som ska se till att EU:s standarder upprätthålls. Det är därför dags att upprätta en helt integrerad europeisk gräns- och kustbevakning Den europeiska gräns- och kustbevakningen kommer att samla en förstärkt byrå med möjlighet att utnyttja en reservpool av personal och utrustning, och medlemsstaternas myndigheter, vilka även i fortsättningen svarar för den dagliga förvaltningen av de yttre gränserna. Vad vi föreslår är ett system som gör det möjligt att upptäcka svagheter i realtid så att de snabbt kan åtgärdas, och även förbättra vår gemensamma förmåga att effektivt ta itu med krissituationer om ett visst avsnitt av den yttre gränsen är utsatt för starka påfrestningar, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

- Migrationen och påfrestningarna på vår säkerhet känner inga gränser och vi behöver ett samlat europeiskt grepp för att ta itu med problemen. Frontex har tidigare varit begränsad till att stödja medlemsstaterna med förvaltningen av deras yttre gränser. Den nya gränsförvaltningsbyrån kommer att gå utöver detta. Det vi skapar idag är mer(a) Europa: att förvalta våra yttre gränser, att öka återsändandet av irreguljära migranter, att få till stånd ett fungerande asylsystem för personer i nöd och att stärka kontrollerna vid EU:s yttre gränser. Det gränspaket som vi presenterar idag kommer att öka säkerheten för våra medborgare och säkerställa att vår gränsbevakning håller en hög nivå, tillägger Dimitris Avramopoulos, kommissionär för migration, inrikes frågor och medborgarskap.

En europeisk gräns- och kustbevakning

Under Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån samlas både gränsbevakning och kustbevakning. Byrån ska bygga vidare på Frontex och medlemsstaternas myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, vilka även i fortsättningen svarar för den dagliga förvaltningen av de yttre gränserna.

The new European Border and Coast Guard will have:

  • En insatsberedd reservpool av gränsvakter och teknisk utrustning: Byrån kommer att med kort varsel kunna få tillgång till minst 1 500 experter som kan sättas in inom tre dagar. För första gången kommer byrån att på egen hand kunna anskaffa utrustning och få tillgång till en reserv med teknisk utrustning som tillhandahålls av medlemsstaterna. Det kommer inte längre att råda någon personalbrist eller brist på teknisk utrustning för insatser vid den europeiska gränsen. Den nya byråns personalstyrka kommer att vara dubbelt så stor som Frontex, totalt kommer den att år 2020 bestå av 1 000 fast anställda, inklusive operativ personal.

  • Övervakning och tillsyn: Ett centrum för övervakning och riskanalys kommer att inrättas för att övervaka migrationsströmmarna till och inom Europeiska unionen och för att utföra riskanalyser och obligatoriska sårbarhetsbedömningar för att identifiera och åtgärda svaga punkter i systemet. Sambandsmän kommer att stationeras ut i medlemsstaterna för att säkerställa närvaro på fältet när gränserna är hotade. Byrån kommer att kunna bedöma den operativa kapaciteten, vilken teknisk utrustning och vilka resurser medlemsstaterna har till sitt förfogande när de ställs inför utmaningar vid de yttre gränserna. Byrån kommer också att kunna begära att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att avhjälpa akuta situationer inom en fastställd tidsfrist.

  • Rätten att ingripa: Medlemsstaterna kan kräva gemensamma insatser och snabba ingripanden vid gränser, och utstationering av europeiska team från gräns- och kustbevakningen till stöd för dessa.Om bristerna kvarstår, eller om en medlemsstat befinner sig i en mycket pressad situation som hotar Schengenområdet, och nationella åtgärder inte tillhandahållits eller inte är tillräckliga, kommer kommissionen att kunna anta ett genomförandebeslut om situationen i ett visst avsnitt av de yttre gränserna kräver omedelbara åtgärder på europeisk nivå.Detta kommer att göra det möjligt för organet att ingripa och använda sig av team från EU:s gräns- och kustbevakning för att säkerställa att åtgärder vidtas på plats, även när en medlemsstat är oförmögen eller ovillig att vidta nödvändiga åtgärder.

  • Kustbevakning: De nationella kustbevakningsmyndigheterna kommer att ingå i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån genom att utföra uppgifter som rör gränskontroll. Mandaten för Europeiska fiskerikontrollbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån kommer att anpassas till den nya Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. De tre byråerna kommer att kunna genomföra gemensamma övervakningsinsatser, t.ex. genom ett gemensamt obemannat luftfartygssystem (drönare) i Medelhavet.

  • Ett mandat att arbeta i tredjeland: Byrån kommer att ha ett nytt mandat att sända sambandsmän till och inleda gemensamma insatser med angränsande tredjeländer, inklusive på deras territorium.

  • En större roll vid återsändande: En återsändandeenhet kommer att inrättas inom byrån för att möjliggöra utstationeringen av europeiska team för återsändandeärendensom är specialiserade på ledsaganden, övervakning och återsändanden. Denna personal kommer att arbeta med att återsända medborgare från tredjeländer som uppehåller sig illegalt i EU. En standardiserad europeisk resehandling för återsändande kommer att öka acceptansen för återsända i tredjeländer.

  • Garantera inre säkerhet: Byrån kommer att omfatta gränsöverskridande brottslighet och terrorism i sin riskanalys, och samarbeta med andra unionsorgan och internationella organisationer om förebyggande av terrorism - med full respekt för de grundläggande rättigheterna.

Systematiska kontroller av EU-medborgare vid de yttre gränserna

För att öka säkerheten inom Schengenområdet föreslår kommissionen en ändring av kodexen om Schengengränserna i syfte att införa obligatoriska systematiska kontroller av EU-medborgare vid de yttre land-, sjö- och luftgränserna. Obligatoriska kontroller av EU-medborgare kommer att införas mot databaser såsom Schengens informationssystem och Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar och relevanta nationella system för att kontrollera att inresande inte utgör något hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten. Förslaget stärker också behovet av att kontrollera biometriska kännetecken i pass för EU-medborgare i händelse av tvivel beträffande passets autenticitet eller innehavarens identitet. Kontrollerna kommer också att vara obligatoriska vid utresa ur Europeiska unionen.

I princip, eftersom kontroller av handlingar och personer kan genomföras parallellt, bör myndigheterna kunna söka i relevanta databaser utan att försena övergången över gränsen. Reglerna medger flexibilitet i fall där systematiska kontroller skulle kunna ha oproportionerliga effekter på trafikflödet vid gränsen. I sådana fall kan medlemsstaterna, grundat på en riskbedömning, besluta att genomföra målinriktade kontroller vid gränsövergångar vid vissa land- och sjögränser. Riskbedömningen ska lämnas in till byrån som i sin sårbarhetsbedömning kan utvärdera om hur undantaget tillämpas.

Systematiska kontroller mot databaser görs utifrån principen ”träff/icke träff”. Detta innebär att om personen inte utgör någon risk registreras inte kontrollen och det sker ingen vidare behandling av uppgifterna. I och med att man använder databaser på detta sätt berörs rättigheter vad gäller personuppgifter endast i mycket begränsad utsträckning och motiveras av säkerhetsmålen.

Bakgrund

Inrättandet av Europeiska gräns- och kustbevakningen, ska i enlighet med vad kommissionens ordförande Juncker tillkännagav i sitt tal om tillståndet i unionen State of the Union Speech den 9 september, utgöra en del av åtgärderna inom den europeiska agendan för migration för att stärka förvaltningen av och säkerheten vid EU:s yttre gränser. I den europeiska migrationsagenda som kommissionen antog i maj 2015 understryks behovet av en övergripande strategi för hanteringen av migrationsfrågor. Sedan dess har en rad åtgärder vidtagits. Detta mål har också påtalats av Europaparlamentet och fått stöd i de tydliga riktlinjer som angavs av Europeiska rådet den 23 september och den 15 oktober.

Med anledning av de tragiska attackerna i Paris och det växande hotet från utländska terroriststridande, har kommissionen snabbt vidtagit åtgärder för att påskynda arbetet och genomförandet av åtgärder enligt den europeiska säkerhetsagendan. Dagens förslag är ett svar på behovet att stärka säkerhetskontrollerna vid EU:s yttre gränser, vilket inrikesministrarna krävde ett krav från inrikesministrarna den 20 november.

Mer information

FAKTABLAD: En europeisk gräns- och kustbevakning

FAKTABLAD: Systematiska kontroller vid de yttre gränserna

Ett detaljerat informationsblad med vanliga frågor och svar: Europeisk gräns- och kustbevakning

Lagstiftningshandlingar

Den europeiska migrationsagendan

IP/15/6327

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar