Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Zunanje meje EU bo varovala evropska mejna in obalna straža

Strasbourg, 15. decembra 2015

Zunanje meje EU bo varovala evropska mejna in obalna straža

Evropska komisija danes sprejema pomemben sveženj ukrepov za upravljanje zunanjih meja EU in varovanje schengenskega območja brez notranjih meja. Današnji predlogi so namenjeni učinkovitejšemu upravljanju migracij, izboljšanju notranje varnosti Evropske unije in varovanju načela prostega gibanja oseb. Komisija tako predlaga ustanovitev evropske mejne in obalne straže za okrepljeno in deljeno upravljanje zunanjih meja. Za še večjo varnost evropskih državljanov predlaga tudi, da se za vse osebe, ki vstopajo na schengensko območje ali izstopajo z njega, uvedejo sistematične kontrole z uporabo ustreznih zbirk podatkov.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „Na območju prostega gibanja brez notranjih meja mora biti odgovornost za upravljanje zunanjih meja EU deljena. Kriza je razkrila jasne slabosti in vrzeli v obstoječih mehanizmih, ki bi naj zagotavljali ohranjanje standardov na ravni EU. Zato je zdaj čas za prehod na resnično integriran sistem upravljanja meja. Evropska mejna in obalna straža bo združevala okrepljeno agencijo, ki bo lahko razpolagala z rezervo človeških virov in opreme, ter organe držav članic, ki bodo še naprej pristojni za vsakodnevno upravljanje meja. Sistem, ki ga predlagamo, bo omogočal ugotavljanje pomanjkljivosti v realnem času, tako da jih bo mogoče hitro odpraviti. S tem se bo izboljšala tudi naša skupna zmožnost učinkovitega reševanja kriznih razmer, kadar bo del zunanje meje pod močnim pritiskom.“

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos je dodal: „Trenutni migracijski in varnostni izzivi ne poznajo meja, zato zahtevajo zares vseevropski pristop. Agencija Frontex je bila omejena na zagotavljanje podpore državam članicam pri upravljanju zunanjih meja, nova agencija za meje pa bo to presegla. Danes ustvarjamo več Evrope: upravljanje naših zunanjih meja, pospešeno vračanje migrantov z neurejenim statusom, pravilno delovanje našega azilnega sistema za ljudi v stiski in zaostritev kontrol na zunanjih mejah Evropske unije. Sveženj o mejah, ki ga predstavljamo danes, bo povečal varnost naših državljanov ter poskrbel za visoke standarde pri upravljanju meja.“

Evropska mejna in obalna straža

Evropska mejna in obalna straža bo sestavljena iz Evropske agencije za mejno in obalno stražo (vzpostavljene na podlagi agencije Frontex) in organov držav članic, odgovornih za upravljanje meja, ki bodo še naprej izvajali vsakodnevno upravljanje zunanjih meja.

Nova evropska mejna in obalna straža bo imela:

  • hitro rezervo pripadnikov mejne straže in tehnične opreme: agencija bo imela na razpolago vsaj 1 500 strokovnjakov, ki jih bo lahko v manj kot treh dneh napotila na teren. Prvič doslej bo lahko sama kupila opremo in uporabljala rezervo tehnične opreme, ki jo zagotovijo države članice. Pri operacijah na evropskih mejah ne bo več prihajalo do pomanjkanja osebja ali opreme. Človeški viri nove agencije bodo več kot dvakrat večji v primerjavi z viri agencije Frontex, saj bo število stalnega osebja, vključno z operativci na terenu, do leta 2020 doseglo 1 000 oseb;

  • nalogo spremljanja in nadzora: ustanovljen bo center za spremljanje in analizo tveganja, ki bo spremljal migracijske tokove v smeri Evropske unije in znotraj nje ter izvajal analize tveganja in obvezne ocene ranljivosti, da bi se odkrile in obravnavale šibke točke. V države članice bodo napoteni uradniki za zvezo, ki bodo tako prisotni na terenu, kjer so ogrožene meje. Agencija bo lahko ocenila operativne zmogljivosti ter primernost tehnične opreme in virov držav članic za reševanje težav na njihovih zunanjih mejah ter od držav članic zahtevala sprejetje ukrepov za ureditev razmer v določenem roku, če bodo ugotovljene pomanjkljivosti;

  • pravico do posredovanja: države članice bodo lahko zaprosile za skupne operacije in hitro posredovanje na mejah kot tudi razporeditev ekip evropske mejne in obalne straže za podporo tem operacijam in posredovanju.Če pomanjkljivosti ne bodo odpravljene ali če se bo država članica znašla pod velikim migracijskim pritiskom, zaradi česar bo ogroženo schengensko območje, nacionalni ukrepi pa ne bodo pripravljeni ali ne bodo zadoščali, bo Komisija lahko sprejela izvedbeni sklep, s katerim bo odločila, da razmere na določenem delu zunanje meje zahtevajo nujno ukrepanje na ravni Evropske unije.To bo agenciji omogočilo, da posreduje in razporedi ekipe evropske mejne in obalne straže, s čimer se bo zagotovilo izvajanje ukrepov na terenu, tudi če država članica ne bo mogla ali želela primerno ukrepati;

  • pomoč obalnih straž pri nadzoru: nacionalne obalne straže bodo del evropske mejne in obalne straže, če izvajajo naloge mejnega nadzora. Pooblastila Evropske agencije za nadzor ribištva in Evropske agencije za pomorsko varnost bodo usklajena s pooblastili nove evropske mejne in obalne straže. Te tri agencije bodo lahko uvedle skupne nadzorne operacije, na primer skupno upravljanje daljinsko vodenih zračnih sistemov (dronov) v Sredozemskem morju;

  • pristojnosti za delo v tretjih državah: agencija bo dobila nova pooblastila za napotitev uradnikov za zvezo v sosednje tretje države ter uvedbo skupnih operacij s temi državami, vključno z operacijami na njihovem ozemlju;

  • večjo vlogo pri vračanju: v okviru agencije bo ustanovljen Evropski urad za vračanje, ki bo omogočal razporeditev evropskih intervencijskih skupin za vračanje. Sestavljali jih bodo strokovnjaki za spremstvo, spremljanje in vračanje, ki si bodo prizadevali za učinkovito vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Z uvedbo standardne evropske potne listine za vrnitev se bo zagotovila večja pripravljenost tretjih držav za sprejem vrnjenih oseb;

  • vlogo pri zagotavljanju notranje varnosti: agencija bo v svojo analizo tveganja vključila čezmejni kriminal in terorizem ter sodelovala z drugimi agencijami Unije in mednarodnimi organizacijami pri preprečevanju terorizma, pri čemer bo zagotavljala popolno spoštovanje človekovih pravic.

Sistematične kontrole državljanov EU na zunanjih mejah

Za povečanje varnosti v schengenskem območju Komisija predlaga ciljno usmerjeno spremembo Zakonika o schengenskih mejah, s katero bi se uvedle obvezne sistematične kontrole državljanov EU na zunanjih kopenskih, morskih in zračnih mejah. Obvezne kontrole državljanov EU se bodo izvajale z uporabo zbirk podatkov, kot so schengenski informacijski sistem, Interpolova zbirka podatkov o ukradenih in izgubljenih potnih listinah ter ustrezni nacionalni sistemi, s čimer se bo preverjalo, da prispele osebe niso grožnja javnemu redu in notranji varnosti. Predlog prav tako potrjuje potrebo po preverjanju biometričnih identifikatorjev v potnih listih državljanov EU, če se pojavijo dvomi o verodostojnosti potnega lista ali o legitimnosti imetnika. Kontrole bodo zdaj obvezne tudi pri izstopu iz Evropske unije.

Ker se kontrole dokumentov in oseb načeloma lahko izvajajo vzporedno, bi moralo biti organom omogočeno, da opravljajo poizvedbe v ustreznih zbirkah podatkov, ne da bi zaradi tega nastale zamude pri prehodih meje. Pravila omogočajo prilagodljivost v primerih, ko bi sistematične kontrole lahko imele nesorazmeren učinek na pretok prometa na meji. V takšnih primerih se lahko države članice na podlagi ocen tveganja odločijo, da se bodo na nekaterih mejnih prehodih na kopenskih in morskih mejah opravljale ciljno usmerjene kontrole. Ocena tveganja bo sporočena agenciji, ki bo v svoji oceni ranljivosti lahko ocenila, kako se izjema uporablja.

Sistematične kontrole z uporabo zbirk podatkov potekajo na podlagi sistema „zadetek/ni zadetkov“. To pomeni, da se takšno preverjanje zbirke podatkov ne zabeleži, če oseba ne predstavlja tveganja, njeni podatki pa se nadalje ne obdelujejo. Vpliv takšne uporabe zbirke podatkov na pravico do varstva osebnih podatkov je zelo omejen, kar je upravičeno glede na varnostne cilje.

Ozadje

Ustanovitev evropske mejne in obalne straže, kot jo je napovedal predsednik Jean-Claude Juncker v svojem govoru o stanju v Uniji 9. septembra, je eden izmed ukrepov v okviru Evropske agende o migracijah, ki so namenjeni okrepitvi upravljanja zunanjih meja EU in povečanju varnosti na njih. Evropska agenda o migracijah, ki jo je Komisija sprejela maja 2015, poudarja potrebo po celovitem pristopu k upravljanju migracij. Na ta cilj je opozoril tudi Evropski parlament, potrdil pa ga je Evropski svet v svojih usmeritvah z dne 23. septembra in 15. oktobra.

V odgovor na nedavne tragične napade v Parizu in vedno večjo grožnjo tujih terorističnih borcev je Komisija nemudoma sprejela ukrepe za pospešitev dela in izvajanje ukrepov v okviru Evropske agende za varnost. Današnji predlog je odziv na potrebo po zaostritvi varnostnih kontrol na zunanjih mejah EU, k čemur so pozvali ministri za notranje zadeve 20. novembra.

Več informacij:

PODATKOVNI LIST: Evropska mejna in obalna straža

PODATKOVNI LIST: Sistematične kontrole na zunanjih mejah

Podrobna vprašanja in odgovori: evropska mejna in obalna straža

Zakonodajni dokumenti

Evropska agenda o migracijah

 

IP/15/6327

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar