Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Un corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor pentru a proteja frontierele externe ale Europei

Strasbourg, 15 decembrie 2015

Un corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor pentru a proteja frontierele externe ale Europei

Comisia Europeană adoptă astăzi un set important de măsuri pentru gestionarea frontierelor externe ale UE și protejarea spațiului Schengen fără frontiere interne. Propunerile de astăzi vor contribui la gestionarea migrației într-un mod mai eficace, la îmbunătățirea securității interne a Uniunii Europene și la protejarea principiului liberei circulații a persoanelor. Comisia propune instituirea unui corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor pentru a asigura o gestionare riguroasă și partajată a frontierelor externe. Pentru a spori și mai mult securitatea cetățenilor Europei, Comisia propune, de asemenea, introducerea de controale sistematice în bazele de date relevante în cazul tuturor persoanelor care intră în spațiul Schengen sau ies din acesta.

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: „Într-un spațiu de liberă circulație fără frontiere interne, gestionarea frontierelor externe ale Europei trebuie să fie o responsabilitate partajată. Criza a scos la lumină deficiențe și lacune clare în mecanismele existente care vizează garantarea faptului că standardele UE sunt respectate. Prin urmare, acum este momentul să trecem la un sistem cu adevărat integrat de gestionare a frontierelor. Corpul de pază europeană a frontierelor și a coastelor va reuni o agenție consolidată, care va putea recurge la o rezervă de personal și de echipamente, și autoritățile din statele membre, care vor continua să asigure gestionarea de zi cu zi a frontierelor. Sistemul pe care îl propunem va permite o identificare a oricăror deficiențe în timp real, astfel încât acestea să poată fi remediate rapid, îmbunătățind totodată capacitatea noastră colectivă de a răspunde în mod eficace situațiilor de criză, în care o secțiune a frontierei externe este supusă unei presiuni puternice.”

Comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a adăugat: „Provocările actuale în materie de migrație și securitate nu cunosc frontiere și necesită o abordare cu adevărat europeană. Frontex se limita la sprijinirea statelor membre în ceea ce privește gestionarea frontierelor lor externe, însă noua agenție va merge mult mai departe. Ceea ce creăm astăzi este mai multă Europă: pentru a gestiona frontierele noastre externe, a accelera returnarea migranților neregulamentari, a permite buna funcționare a sistemului nostru de azil pentru cei aflați în nevoie și a consolida controalele la frontierele externe ale Uniunii Europene. Pachetul privind frontierele pe care îl prezentăm astăzi va spori securitatea cetățenilor noștri și va asigura standarde înalte de gestionare a frontierelor.”

Un corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor

Corpul de pază europeană a frontierelor și a coastelor va regrupa Agenția de Pază Europeană a Frontierelor și a Coastelor, constituită pe baza Frontex, și autoritățile responsabile cu gestionarea frontierelor din statele membre, care vor continua să asigure gestionarea de zi cu zi a frontierelor externe.

Noul corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor va avea următoarele caracteristici:

  • o rezervă disponibilă rapid de polițiști de frontieră și de echipamente tehnice: agenția va putea recurge la cel puțin 1 500 de experți care pot fi mobilizați pe teren în mai puțin de 3 zile. Pentru prima dată, agenția va putea să achiziționeze ea însăși echipamente și să utilizeze o rezervă de echipamente tehnice furnizate de statele membre. Nu vor mai exista deficite de personal sau de echipament pentru operațiunile desfășurate la frontierele europene. Până în 2020, resursele umane ale noii agenții vor fi de peste două ori mai mari decât cele de care dispune Frontex, ajungând la 1 000 de angajați permanenți, inclusiv agenți care își desfășoară activitatea pe teren;

  • un rol de monitorizare și de supraveghere: va fi instituit un centru de monitorizare și de analiză a riscurilor pentru a monitoriza fluxurile de migrație către Uniunea Europeană și în interiorul acesteia și pentru a efectua analize de risc și evaluări obligatorii ale vulnerabilității în vederea identificării și a remedierii punctelor slabe. Vor fi detașați ofițeri de legătură în statele membre pentru a asigura prezența pe teren atunci când frontierele sunt expuse unor riscuri. Agenția va fi în măsură să evalueze capacitatea operațională, echipamentele tehnice și resursele de care dispun statele membre pentru a face față provocărilor de la frontierele lor externe și să solicite statelor membre să ia măsuri pentru a remedia situația într-un termen stabilit în cazul unor vulnerabilități;

  • dreptul de a interveni: statele membre pot solicita efectuarea de operațiuni comune și de intervenții rapide la frontiere, precum și detașarea echipelor de pază europeană a frontierelor și a coastelor în sprijinul acestor acțiuni.În cazul în care deficiențele persistă sau un stat membru se află sub o presiune semnificativă a migrației care pune în pericol spațiul Schengen și în lipsa unor acțiuni la nivel național sau în cazul în care aceste acțiuni sunt insuficiente, Comisia va putea adopta o decizie de punere în aplicare stabilind faptul că situația de pe o anumită secțiune a frontierelor externe necesită măsuri urgente la nivel european.Aceasta va permite agenției să intervină și să detașeze echipele de pază europeană a frontierelor și a coastelor, pentru a garanta că se iau măsuri pe teren, chiar și atunci când un stat membru nu este în măsură sau nu este dispus să ia măsurile necesare;

  • supravegherea efectuată de paza de coastă: pazele de coastă naționale vor face parte din corpul de pază europeană a frontierelor și a coastelor în măsura în care acestea efectuează sarcini de control la frontiere. Mandatul Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului și al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă vor fi aliniate la mandatul noului corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor. Cele trei agenții vor putea să lanseze operațiuni de supraveghere comune, de exemplu prin exploatarea în comun a sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (drone) în Marea Mediterană;

  • un mandat pentru a interveni în țări terțe: agenția va avea un nou mandat grație căruia va putea trimite ofițeri de legătură în țările terțe învecinate și va putea lansa operațiuni comune împreună cu acestea, inclusiv pe teritoriul lor;

  • un rol mai important în materie de returnare: în cadrul agenției va fi creat un Birou european de returnare pentru a permite desfășurarea echipelor europene de intervenție pentru returnare, formate din escorte, observatori și specialiști în materie de returnare, care vor lucra pentru a asigura returnarea efectivă a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Un document de călătorie european standard pentru returnare va contribui la o mai largă acceptare de către țările terțe a persoanelor returnate;

  • garantarea securității interne: agenția va include criminalitatea transfrontalieră și terorismul în analiza sa de risc și va coopera cu alte agenții ale Uniunii și cu organizații internaționale în vederea prevenirii terorismului, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale.

Verificări sistematice ale cetățenilor UE la frontierele externe pentru

Pentru creșterea securității în spațiul Schengen, Comisia propune o modificare specifică a Codului frontierelor Schengen în vederea introducerii unor verificări sistematice obligatorii ale cetățenilor UE la frontierele externe terestre, maritime și aeriene. Verificarea obligatorie a cetățenilor UE se va efectua în baze de date precum Sistemul de Informații Schengen, baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute și sistemele naționale relevante, pentru a verifica dacă persoanele care sosesc nu reprezintă o amenințare la adresa ordinii publice și a securității interne. De asemenea, propunerea insistă asupra necesității de a verifica datele biometrice din pașapoartele cetățenilor UE în caz de îndoieli cu privire la autenticitatea pașaportului sau la legitimitatea deținerii acestuia de către titular. Verificările vor fi obligatorii și la ieșirea din Uniunea Europeană.

În principiu, deoarece controalele documentelor și ale persoanelor pot fi desfășurate în paralel, autoritățile ar trebui să fie în măsură să consulte bazele de date relevante fără a întârzia trecerea frontierei. Regulile prevăd o anumită flexibilitate în cazurile în care controalele sistematice ar putea avea un impact disproporționat asupra fluidității traficului la frontieră. În astfel de cazuri, statele membre pot decide, pe baza evaluărilor riscurilor, să efectueze controale punctuale la anumite puncte de trecere a frontierelor terestre și maritime. Evaluarea riscurilor este comunicată agenției, care poate evalua modul în care se aplică excepția în evaluarea vulnerabilității pe care o efectuează.

Verificările sistematice în bazele de date sunt realizate pe baza unui sistem de tip rezultat pozitiv/negativ („hit/no hit”). Acest lucru înseamnă că, în cazul în care persoana nu prezintă niciun risc, controlul nu este înregistrat și datele persoanei respective nu fac obiectul unei prelucrări suplimentare. Utilizând bazele de date în acest fel, nu se aduce atingere drepturilor persoanelor în ceea ce privește datele lor cu caracter personal decât într-o măsură foarte mică, justificată de obiectivele de securitate.

Context

Instituirea unui corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor, astfel cum a fost anunțată de președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii la 9 septembrie, face parte din măsurile prevăzute în Agenda europeană privind migrația pentru a consolida gestionarea și securitatea frontierelor externe ale UE. Agenda europeană privind migrația, adoptată de Comisie în mai 2015, a evidențiat necesitatea unei abordări cuprinzătoare a gestionării fenomenului migrației. Acest obiectiv a fost, de asemenea, semnalat de Parlamentul European și aprobat în orientările clare stabilite de Consiliul European la 23 septembrie și la 15 octombrie.

Ca răspuns la recentele atacuri tragice din Paris și la amenințarea tot mai mare din partea luptătorilor teroriști străini, Comisia a acționat rapid pentru a accelera lucrările și punerea în aplicare a măsurilor în cadrul Agendei europene privind securitatea. Propunerea de astăzi răspunde necesității de a consolida controalele de securitate la frontierele externe ale UE, astfel cum au solicitat miniștrii de interne la 20 noiembrie.

Pentru mai multe informații:

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Un corp de pază europeană a frontierelor și a coastelor

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Controale sistematice la frontierele externe

Întrebări și răspunsuri detaliate: Corpul de pază europeană a frontierelor și a coastelor

Documente legislative

Agenda europeană privind migrația

IP/15/6327

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar