Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba saugos Europos išorės sienas

Strasburgas, 2015 m. gruodžio 15 d.

Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba saugos Europos išorės sienas

Europos Komisija šiandien priėmė svarbų priemonių rinkinį, skirtą ES išorės sienoms valdyti ir Šengeno erdvei be vidaus sienų apsaugoti. Šiandien teikiami pasiūlymai padės veiksmingiau valdyti migraciją, sustiprinti Europos Sąjungos vidaus saugumą ir laikytis laisvo asmenų judėjimo principo. Siekdama užtikrinti patikimą bendrą išorės sienų valdymą Komisija siūlo įsteigti Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybą. Kad dar labiau padidintų Europos piliečių saugumą, Komisija taip pat siūlo pradėti sistemingai tikrinti atitinkamose duomenų bazėse visus į Šengeno erdvę atvykstančius ir iš jos išvykstančius asmenims.

Europos Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Erdvėje, kurioje žmonės gali laisvai judėti nevaržomi vidaus sienų, turime būti bendrai atsakingi už Europos išorės sienų valdymą. Kilus krizei išryškėjo esamų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi ES standartų, aiškūs trūkumai ir spragos. Todėl dabar turime pereiti prie iš tikrųjų integruoto sienų valdymo sistemos. Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos sistemoje bus sustiprintų pajėgumų agentūra, kuri galės naudotis asmenų bei įrangos rezervu, ir valstybių narių valdžios institucijos, kurios ir toliau bus atsakingos už kasdienį sienų valdymą. Pagal siūlomą sistemą bus galima realiuoju laiku nustatyti bet kokius trūkumus ir juos greitai pašalinti, taip pat stiprinti bendrą gebėjimą veiksmingai reaguoti į krizinius atvejus, kai tam tikroms išorės sienoms tenka didelis spaudimas.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos pridūrė: „Dabartiniai migracijos ir saugumo iššūkiai nepaiso sienų ir juos reikia spręsti europiniu mastu. FRONTEX tik rėmė valstybes nares išorės sienų valdymo srityje; naujoji sienų apsaugos agentūra turės daugiau galių. Šiandien kuriame tvirtesnę Europą, galinčią valdyti savo išorės sienas, veiksmingiau grąžinti neteisėtus migrantus, užtikrinti, kad prieglobsčio sistema tinkamai veiktų ir suteiktų pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ir sustiprinti patikrinimus prie Europos Sąjungos išorės sienų. Šiandien pristatytu sienų apsaugos dokumentų rinkiniu didinsime mūsų piliečių saugumą ir užtikrinsime aukštus sienų valdymo standartus.“

Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba

Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba bus Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, kurią sudarys FRONTEX ir valstybių narių institucijų, atsakingų už sienų valdymą ir toliau vykdysiančių kasdienį išorės sienų valdymą, atstovai.

Naujosios Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos vaidmuo

  • Skubios pagalbos sienos apsaugos pareigūnų ir techninės įrangos rezervas. Agentūra galės pasinaudoti bent 1 500 ekspertų, kuriuos bus galima dislokuoti greičiau nei per tris dienas, paslaugomis. Agentūra pirmą kartą galės pati įsigyti įrangos ir naudotis valstybių narių suteiktos techninės įrangos rezervu. Europos sienų apsaugos operacijoms nebetrūks darbuotojų ar įrangos. Naujoji agentūra turės dvigubai daugiau darbuotojų nei FRONTEX. Iki 2020 m. ji turės 1 000 nuolatinių darbuotojų, įskaitant vietoje dirbančius pareigūnus.

  • Stebėsenos ir priežiūros vaidmuo. Bus įkurtas stebėsenos ir rizikos analizės centras, stebėsiantis migracijos srautus į Europos Sąjungą ir jos viduje ir atliksiantis rizikos analizę ir privalomus pažeidžiamumo vertinimus, kad nustatytų ir pašalintų trūkumus. Į valstybes nares bus deleguoti ryšių palaikymo pareigūnai, siekiant užtikrinti, kad kilus pavojui sienoms, būtų teikiama pagalba vietoje. Agentūra galės įvertinti su sunkumais prie išorės sienų susidūrusių valstybių narių veiklos pajėgumus, techninę įrangą ir išteklius ir reikalaus, kad valstybės narės esant trūkumams imtųsi priemonių ir per nustatytą terminą ištaisytų padėtį.

  • Teisė imtis veiksmų. Valstybės narės gali prašyti, kad būtų vykdomos bendros operacijos ir teikiama skubi pasienio pagalba ir šiuo tikslu būtų dislokuoti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnų būriai.Jei trūkumai nepašalinami arba jeigu valstybė narė patiria didelį migracijos spaudimą, dėl kurio kyla grėsmė Šengeno erdvei, ir nesiimama nacionalinio lygmens veiksmų arba jų nepakanka, Komisija galės priimti įgyvendinimo sprendimą, kuriuo nustatys, kad dėl padėties prie konkretaus išorės sienų ruožo reikia imtis skubių veiksmų Europos lygmeniu.Tada agentūra galės imtis veiksmų ir išsiųsti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnų būrius ir užtikrinti, kad būtų vykdomi veiksmai vietoje, net jei valstybės narės negali arba nenori imtis būtinų priemonių.

  • Pakrančių apsaugos priežiūra. Nacionalinės pakrančių apsaugos tarnybos, vykdydamos sienų kontrolės užduotis, priklausys Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybai. Europos žuvininkystės kontrolės agentūros ir Europos jūrų saugumo agentūros įgaliojimai bus suderinti su naujosios Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnybos įgaliojimais. Šios trys agentūros galės vykdyti bendras stebėjimo operacijas, pavyzdžiui, bendrai valdyti nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemą (bepiločių orlaivių) Viduržemio jūroje.

  • Įgaliojimai dirbti trečiosiose šalyse. Agentūra turės naują įgaliojimą siųsti ryšių palaikymo pareigūnus į bendras operacijas ir jas pradėti su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, įskaitant operacijas jų teritorijoje.

  • Daugiau įgaliojimų grąžinimo srityje. Bus įsteigtas Agentūrai pavaldus Europos grąžinimo biuras, kad būtų galima siųsti Europos skubios grąžinimo pagalbos būrius, kuriuos sudarys lydintieji asmenys, stebėtojai ir grąžinimo srities specialistai, sieksiantys faktiškai grąžinti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius. Naudojant standartinį grąžinimui skirtą Europos kelionės dokumentą, bus užtikrintas geresnis grąžinamų asmenų priėmimas trečiosiose šalyse.

  • Vidaus saugumo užtikrinimas. Atlikdama rizikos analizę Agentūra taip pat nagrinės tarpvalstybinio nusikalstamumo ir terorizmo grėsmes ir bendradarbiaus su kitomis Sąjungos agentūromis ir tarptautinėmis organizacijomis terorizmo prevencijos srityje, visapusiškai gerbdama pagrindines teises.

Sistemingi ES piliečių patikrinimai prie išorės sienų

Siekdama padidinti Šengeno erdvės saugumą Komisija siūlo iš dalies tikslingai pakeisti Šengeno sienų kodeksą ir nustatyti privalomus sistemingus ES piliečių patikrinimus prie sausumos, jūrų ir oro išorės sienų. Siekiant patikrinti, ar atvykstantys asmenys nekelia grėsmės viešajai tvarkai ir vidaus saugumui, ES piliečiai bus privalomai tikrinami duomenų bazėse, kaip antai Šengeno informacinėje sistemoje, Interpolo pavogtų ir pamestų kelionės dokumentų duomenų bazėje ir atitinkamose nacionalinėse sistemose. Pasiūlymu taip pat patvirtinama, kad esant abejonių dėl paso autentiškumo arba jo turėtojo teisėtumo, būtina patikrinti ES piliečių pasuose esančius biometrinius identifikatorius. Nuo šiol patikrinimai bus privalomi ir išvykstant iš Europos Sąjungos.

Iš esmės, kadangi dokumentų ir asmenų kontrolę galima atlikti tuo pačiu metu, institucijos turėtų gebėti patikrinti atitinkamas duomenų bazes, nevilkindamos srauto sienos perėjimo punktuose. Taisyklės yra lanksčios atvejais, kai sistemingi patikrinimai gali neproporcingai paveikti srautą prie sienos. Tokiais atvejais valstybės narės, remdamosi rizikos vertinimais, gali nuspręsti atlikti tikslinius patikrinimus kai kuriuose sausumos ir jūrų sienos perėjimo punktuose. Apie rizikos vertinimą pranešama Agentūrai, kuri gali pažeidžiamumo vertinime įvertinti išimties taikymą.

Sistemingi patikrinimai duomenų bazėse atliekami remiantis principu „yra atitiktis / nėra atitikties“. Tai reiškia, kad jei asmuo nekelia grėsmės, patikrinimas neregistruojamas ir toliau jų duomenys netvarkomi. Tokiu būdu naudojant duomenų bazes poveikis teisėms į asmens duomenų apsaugą yra labai nedidelis ir pagrįstas saugumo sumetimais.

Pagrindiniai faktai

Europos sienų ir pakrančių tarnybos sukūrimas, apie kurį rugsėjo 9 d. pranešime apie Sąjungos padėtį paskelbė Pirmininkas J.-C. Junckeris, yra viena iš priemonių pagal Europos migracijos darbotvarkę, kuria siekiama sustiprinti ES išorės sienų valdymą ir saugumą. 2015 m. gegužės mėn. Komisijos priimtoje Europos migracijos darbotvarkėje išsakyta reikmė migraciją valdyti laikantis visapusiško požiūrio. Šį tikslą taip pat išreiškė Europos Parlamentas ir jis patvirtintas aiškiose rugsėjo 23 d. ir spalio 15 d. priimtose Europos Vadovų Tarybos gairėse.

Reaguodama į neseniai Paryžiuje įvykdytus tragiškus išpuolius ir didėjančią užsienio teroristų kovotojų grėsmę, Komisija skubiai ėmėsi veiksmų, kad paspartintų darbą ir įgyvendintų priemones pagal Europos saugumo darbotvarkę. Šiandienos pasiūlymas – tai atsakas į lapkričio 20 d. vidaus reikalų ministrų išreikštą raginimą stiprinti saugumo kontrolę prie ES išorės sienų.

Daugiau informacijos

INFORMACIJOS SUVESTINĖ: Europos sienų ir pakrantės apsaugos tarnyba

INFORMACIJOS SUVESTINĖ: Sistemingi patikrinimai prie išorės sienų

Išsamūs klausimai ir atsakymai. Europos sienų ir pakrantės apsaugos tarnyba

Teisiniai dokumentai

Europos migracijos darbotvarkė

 

IP/15/6327

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar