Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan raja- ja rannikkovartiosto suojaamaan EU:n ulkorajoja

Strasbourg 15. joulukuuta 2015

Euroopan raja- ja rannikkovartiosto suojaamaan EU:n ulkorajoja

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt merkittävän toimenpidekokonaisuuden, jonka avulla valvotaan EU:n ulkorajoja ja suojellaan Schengen-aluetta, jolla ei ole sisärajoja. Tänään annetut ehdotukset auttavat hallitsemaan muuttoliikettä tehokkaammin. Lisäksi niillä parannetaan Euroopan unionin sisäistä turvallisuutta ja suojataan henkilöiden vapaata liikkuvuutta.

Komissio ehdottaa Euroopan raja- ja rannikkovartioston perustamista. Sen avulla varmistetaan vahva yhteinen ulkorajavalvonta. Jotta EU:n kansalaisten turvallisuutta voidaan lisätä entisestään, komissio ehdottaa myös, että kaikki Schengen-alueelle tulevat tai sieltä lähtevät henkilöt aletaan tarkastaa järjestelmällisesti. Tarkastuksissa matkustajien tietoja verrataan asiaankuuluvien tietokantojen sisältämiin tietoihin.

Euroopan komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaanvastuu Euroopan ulkorajojen valvonnasta on jaettava vapaan liikkuvuuden alueella, jolla ei ole sisärajoja. ”Kriisi on paljastanut selviä heikkouksia ja puutteita nykyisissä järjestelyissä, joilla pyritään varmistamaan EU:n rajaturvallisuus. Sen vuoksi nyt on aika siirtyä aidosti yhdennettyyn rajavalvontaan. Euroopan raja- ja rannikkovartiosto yhdistää vahvistetun viraston, joka voi hyödyntää asiantuntija- ja laitereserviä, ja jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka vastaavat jatkossakin päivittäisestä rajavalvonnasta. Komission ehdottaman järjestelmän avulla voimme havaita mahdolliset puutteet reaaliajassa ja myös korjata ne nopeasti. Lisäksi parannamme valmiuttamme toimia tehokkaasti kriisitilanteissa, joissa ulkorajan tiettyyn osuuteen kohdistuu voimakkaita paineita”, Timmermans toteaa.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komission jäsenen Dimitris Avramopoulosin mukaan nykyiset muuttoliike- ja turvallisuushaasteet eivät tunne rajoja. ”Tarvitsemme aidosti eurooppalaisen toimintamallin. Siinä missä Frontex on vain tukenut jäsenvaltioita ulkorajavalvonnassa, uuden raja- ja rannikkovartioviraston tehtävät ulottuvat laajemmalle. Olemme tänään luomassa eurooppalaisempaa linjaa ulkorajojamme valvontaan, laittomien maahanmuuttajien palauttamiseen tehokkaasti, sen mahdollistamiseen, että EU:n turvapaikkajärjestelmä toimii asianmukaisesti sitä tarvitsevien hyväksi, ja tarkastusten vahvistamiseen Euroopan unionin ulkorajoilla. Tänään esittelemämme rajaturvallisuuspaketti parantaa kansalaisten turvallisuutta ja varmistaa rajavalvonnan korkean tason”, Avramopoulos selittää.

Euroopan raja- ja rannikkovartiosto

Euroopan raja- ja rannikkovartiosto yhdistää Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston, joka perustuu Frontexiin, ja jäsenvaltioiden rajavalvontaviranomaiset, jotka vastaavat edelleen päivittäisistä ulkorajojen valvontatehtävistä.

Uudella Euroopan raja- ja rannikkovartiostolla on

  • nopeasti käyttöön saatavat rajavartijat ja tekniset laitteet: Virastolla on alle kolmessa päivässä käyttöön saatava vähintään 1 500 asiantuntijan reservi. Ensimmäistä kertaa virasto pystyy hankkimaan teknisiä laitteita itse ja hyödyntämään myös jäsenvaltioiden laitekantaa. Eurooppalaiset rajaoperaatiot eivät enää jatkossa joudu kärsimään henkilöstön tai laitteiden puutteesta. Uuden viraston henkilöstövahvuus on yli kaksinkertainen Frontexiin verrattuna. Viraston vakinaisen henkilöstön määrän on tarkoitus olla 1 000 vuoteen 2020 mennessä, ja osa työntekijöistä toimii myös kenttätasolla.

  • seuranta- ja valvontatehtävä: Perustettava seuranta- ja riskianalyysikeskus seuraa Euroopan unioniin suuntautuvia tai sen sisäisiä muuttovirtoja. Se tekee riskianalyyseja ja haavoittuvuutta koskevia pakollisia arviointeja heikkojen kohtien kartoittamiseksi ja niihin puuttumiseksi. Jäsenvaltioihin lähetetään yhteyshenkilöitä, jotka varmistavat riittävät valmiudet paikalla silloin, kun rajoihin kohdistuu riskejä. Virasto voi arvioida, riittävätkö jäsenvaltioiden toimintavalmiudet, tekniset laitteet ja henkilöresurssit vastaamaan haasteisiin niiden ulkorajoilla. Jos puutteita havaitaan, virasto voi vaatia jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi asetetussa määräajassa.

  • valtuudet puuttua tilanteeseen: Jäsenvaltiot voivat pyytää yhteisten operaatioiden ja nopeiden rajainterventioiden toteuttamista ja Euroopan raja- ja rannikkovartioston tiimejä operaatioiden tueksi.Jos puutteita ilmenee jatkuvasti tai jos johonkin jäsenvaltioon kohdistuu koko Schengen-aluetta uhkaava merkittävä muuttopaine ja kansallinen toiminta on riittämätöntä, komissio voi antaa täytäntöönpanopäätöksen, jossa todetaan, että ulkorajojen tietyn osuuden tilanne edellyttää kiireellisiä toimia Euroopan tasolla.Tällaisen päätöksen perusteella virasto voi puuttua asiaan ja lähettää paikalle Euroopan raja- ja rannikkovartioston tiimejä, jotta voidaan varmistaa toiminta myös silloin, kun jäsenvaltio ei pysty tai ei ole halukas toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä.

  • rannikkovartiointitehtäviä: Kansallisista rannikkovartiostoista tulee osa Euroopan raja- ja rannikkovartiostoa, kun ne suorittavat rajavalvontaan liittyviä tehtäviä. Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan meriturvallisuusviraston tehtäväkentät sovitetaan yhteen uuden Euroopan raja- ja rannikkovartioston tehtävien kanssa. Nämä kolme virastoa voivat jatkossa käynnistää yhteisiä valvontaoperaatioita. Ne voivat esimerkiksi käyttää yhdessä kauko-ohjattujen ilma-alusten kokonaisjärjestelmiä (ns. lennokkeja) Välimerellä.

  • valtuudet toimia kolmansissa maissa: Virastolla on uusi toimivalta lähettää yhteyshenkilöitä EU:n naapurimaihin ja käynnistää yhteisiä operaatioita niiden kanssa, myös kyseisten kolmansien maiden alueella.

    vahvempi rooli palauttamisessa: Viraston yhteyteen perustetaan Euroopan tasolla toimiva palauttamistoimisto. Se mahdollistaa eurooppalaisten palauttamistiimien hyödyntämisen. Nämä tiimit koostuvat saattajista, valvojista ja palauttamisasiantuntijoista, joiden tehtävänä on huolehtia laittomasti EU:ssa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten tehokkaasta palauttamisesta. Vakiomuotoisella EU:n matkustusasiakirjalla palauttamista varten varmistetaan, että palautettavat henkilöt hyväksytään helpommin kolmansissa maissa.

  • sisäisen turvallisuuden varmistamiseen liittyviä tehtäviä: Virasto ottaa riskianalyyseissaan huomioon rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin. Se tekee yhteistyötä muiden unionin virastojen ja kansainvälisten järjestöjen kanssa terrorismin torjumiseksi. Se kunnioittaa näissä tehtävissään täysimääräisesti perusoikeuksia.

EU:n kansalaisten järjestelmälliset tarkastukset ulkorajoilla

Jotta voidaan lisätä turvallisuutta Schengen-alueella, komissio ehdottaa kohdennettua muutosta Schengenin rajasäännöstöön. Muutoksen myötä otetaan käyttöön EU:n kansalaisten pakolliset ja järjestelmälliset tarkastukset EU:n maa-, meri- ja ilmarajoilla. EU:n kansalaisten pakollisissa tarkastuksissa tietoja verrataan eri tietokantojen – kuten Schengenin tietojärjestelmän, varastettuja ja kadonneita matkustusasiakirjoja koskevan Interpolin tietokannan ja kansallisten järjestelmien – sisältämiin tietoihin, jotta voidaan varmistaa, että EU:hun saapuvat henkilöt eivät aiheuta uhkaa yleiselle järjestykselle ja sisäiselle turvallisuudelle. Ehdotuksessa myös vahvistetaan tarve tarkistaa EU:n kansalaisten passeihin sisältyvät biometriset tunnisteet, jos on epäilyjä passin aitoudesta tai laillisesta haltijasta. Tarkastukset ovat jatkossa pakollisia myös poistuttaessa Euroopan unionista.

Koska asiakirjojen ja henkilöiden tarkastukset voidaan tehdä samanaikaisesti, viranomaiset pystyvät todennäköisesti tarkastamaan tietokantojen tiedot ilman viivytyksiä rajanylityspaikoilla. Säännöt mahdollistavat joustavan soveltamisen silloin, kun järjestelmällisillä tarkastuksilla olisi kohtuuton vaikutus liikenteen sujuvuuteen rajalla. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat riskinarvioinnin perusteella tehdä kohdennettuja tarkastuksia tietyillä maa- ja merirajojen ylityspaikoilla. Riskinarviointi annetaan tiedoksi virastolle, joka voi oman haavoittuvuutta koskevan arviointinsa yhteydessä arvioida, miten poikkeusta sovelletaan.

Järjestelmälliset tarkastukset tietokantojen tietoihin tehdään ”osuma / ei osumaa” ‑periaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilö ei aiheuta riskiä, tarkastusta ei kirjata ylös eikä henkilön tietoja käsitellä enempää. Kun tietokantoja käytetään tällä tavoin, vaikutus henkilötietoja koskeviin oikeuksiin on vain hyvin vähäinen ja perusteltavissa turvallisuuteen liittyvillä tavoitteilla.

Tausta

Puheenjohtaja Juncker ilmoitti 9. syyskuuta unionin tilaa käsittelevässä puheessaan Euroopan raja- ja rannikkovartioston perustamisesta. Se on osa Euroopan muuttoliikeagendaa, jolla lisätään EU:n ulkorajojen valvontaa ja turvallisuutta. Komissio totesi toukokuussa 2015 esittämässään muuttoliikeagendassa, että muuttoliikkeen hallinnan parantamiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa. Tämän tavoitteen on esittänyt myös Euroopan parlamentti, ja se vahvistettiin lisäksi Eurooppa-neuvoston 23. syyskuuta ja 15. lokakuuta esittämissä selkeissä suuntaviivoissa.

Komissio on ryhtynyt nopeasti toimiin, jotta Euroopan turvallisuusagendan toimenpiteiden toteuttamista saataisiin kiirehdittyä Pariisin äskettäisten traagisten terrori-iskujen ja vierastaistelijoiden aiheuttaman kasvavan uhkan vuoksi. Tämänpäiväinen ehdotus on vastaus tarpeeseen lisätä turvatarkastuksia EU:n ulkorajoilla, mitä sisäministerit peräänkuuluttivat 20. marraskuuta.

Lisätietoa

TIETOSIVU: Euroopan raja- ja rannikkovartiosto

TIETOSIVU: Järjestelmälliset tarkastukset ulkorajoilla

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan raja- ja rannikkovartiosto

Lainsäädäntöasiakirjat

Euroopan muuttoliikeagenda

IP/15/6327

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar