Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Chránit vnější hranice Evropy má evropská pohraniční a pobřežní stráž

Štrasburk 15. prosince 2015

Chránit vnější hranice Evropy má evropská pohraniční a pobřežní stráž

Evropská komise dnes přijímá důležitý soubor opatření ke správě vnějších hranic EU a k ochraně schengenského prostoru bez vnitřních hranic. Dnešní návrhy pomohou účinněji řídit migraci, zlepšit vnitřní bezpečnost Evropské unie a zaručit dodržování zásady volného pohybu osob. Komise navrhuje vytvořit evropskou pohraniční a pobřežní stráž k zajištění pevné a sdílené správy vnějších hranic. V zájmu dalšího zvýšení bezpečnosti evropských občanů Komise rovněž navrhuje zavést systematické kontroly prostřednictvím příslušných databází u všech osob, které vstupují do schengenského prostoru nebo jej opouštějí.

„V prostoru volného pohybu bez vnitřních hranic musí být správa vnějších hranic Evropy společným úkolem,“ prohlásil první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. „Krize odhalila zřejmé slabiny a mezery ve stávajících mechanismech správy hranic, jejichž účelem je zajistit dodržování standardů EU. Proto nastal čas přejít ke skutečně integrovanému systému správy hranic. Evropská pohraniční a pobřežní stráž propojí posílenou agenturu, která bude moci čerpat z rezervního fondu lidí a vybavení, a úřady členských států, které budou i nadále vykonávat každodenní správu hranic. Systém, který navrhujeme, umožní zjistit jakékoli slabiny v reálném čase, aby mohly být rychle odstraněny, a tak zlepší naši společnou schopnost účinně řešit krizové situace, v nichž je úsek vnějších hranic pod silným tlakem.“

Evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos dodal: „Nynější migrační a bezpečnostní problémy neznají hranice a vyžadují doopravdy evropský přístup. Zatímco Frontex se omezoval na podporu členských států při správě jejich vnějších hranic, nová pohraniční agentura bude působit nad tento rámec. Řešení, které dnes předkládáme, znamená více Evropy: spravovat vnější hranice, zintenzivnit navracení nelegálních migrantů, umožnit, aby náš azylový systém fungoval řádně pro lidi v tísni a posílit kontroly na vnějších hranicích Evropské unie. Soubor opatření ke správě hranic, který dnes předkládáme, zvýší bezpečnost našich občanů a zajistí vysokou úroveň správy hranic.“

Evropská pohraniční a pobřežní stráž

Evropská pohraniční a pobřežní stráž úzce propojí Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž, vybudovanou z agentury Frontex, a úřady členských států odpovídající za správu hranic, které budou i nadále vykonávat každodenní správu vnějších hranic.

Nová evropská pohraniční a pobřežní stráž bude mít:

  • Rezervní fond expertů a technického vybavení k rychlému nasazení: Nová agentura bude moci využívat přinejmenším 1 500 odborníků, kteří mohou být nasazeni do tří dnů. Agentura bude mít poprvé možnost sama pořizovat vybavení a využívat fond technického vybavení poskytovaný členskými státy. Operace na evropských hranicích již nebudou poznamenány nedostatkem zaměstnanců nebo vybavení. Personál nové agentury bude oproti Frontexu více než dvojnásobný a do roku 2020 dosáhne počtu 1000 stálých zaměstnanců, včetně terénních pracovníků.

  • Monitorovací a dohlížecí funkce: Bude vytvořeno středisko pro monitorování a analýzu rizik, které bude sledovat migrační toky do Evropské unie a v ní a provádět analýzu rizik a povinná posouzení zranitelnosti ke zjištění a odstranění nedostatků. Členským státům budou dočasně přiděleni styční úředníci, aby byla zajištěna přítomnost na místech, jsou hranice ohroženy. Agentura bude moci posuzovat operační schopnosti, technické vybavení a zdroje členských států pro to, aby se vypořádaly s problémy na svých vnějších hranicích, a v případě nedostatků požadovat, aby členské státy ve stanovené lhůtě přijaly opatření k řešení situace.

  • Právo zasahovat: Členské státy mohou požadovat společné operace, rychlé zásahy na hranicích a nasazení jednotek evropské pohraniční a pobřežní stráže na podporu těchto kroků.Pokud budou přetrvávat nedostatky nebo pokud bude některý členský stát pod výrazným migračním tlakem ohrožujícím schengenský prostor a na vnitrostátní úrovni nebudou činěna dostatečná opatření, Komise bude moci přijmout prováděcí rozhodnutí, které stanoví, že situace na určitém úseku vnějších hranic vyžaduje okamžitou akci na evropské úrovni.To agentuře umožní zakročit a nasadit jednotky evropské pohraniční a pobřežní stráže, aby bylo zajištěno, že se na místě zasáhne i v případě, že daný členský stát není schopen nebo ochoten přijmout nezbytná opatření.

  • Ostraha prostřednictvím pobřežní stráže: Vnitrostátní pobřežní stráže budou součástí evropské pohraniční a pobřežní stráže do té míry, že budou plnit úkoly spojené s ostrahou hranic. S novou evropskou pohraniční a pobřežní stráží budou sladěny mandáty Evropské agentury pro kontrolu rybolovu a Evropské agentury pro námořní bezpečnost. Tyto tři agentury budou moci zahajovat společné operace související s ostrahou hranic, např. společně provozovat systémy dálkově řízených letadel (dronů) v oblasti Středozemního moře.

  • Mandát pro práci ve třetích zemích: Agentura bude mít nový mandát pro vysílání styčných úředníků do sousedních třetích zemí a pro zahajování společných operací s těmito zeměmi, včetně působení na jejich území.

  • Významnější úloha při navracení migrantů s nelegálním pobytem: V rámci agentury bude zřízen evropský úřad pro navracení, aby bylo umožněno nasazení evropských zásahových jednotek pro navracení, složených z doprovodného a monitorovacího personálu a specialistů na navracení, kteří budou účinně usilovat o navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Širší přijímání navracených osob příslušnými třetími zeměmi zajistí standardní evropský cestovní doklad pro účely navracení.

  • Zajištění vnitřní bezpečnosti: Agentura do svých analýz rizik zahrne přeshraniční trestnou činnost a terorismus a bude spolupracovat s ostatními agenturami Unie a mezinárodními organizacemi při předcházení terorismu, přičemž budou plně dodržována základní práva.

Systematické kontroly občanů EU na vnějších hranicích

Ke zvýšení bezpečnosti v schengenském prostoru navrhuje Komise cílenou změnu Schengenského hraničního kodexu, která zavede povinné systematické kontroly občanů EU na vnějších pozemních, námořních a vzdušných hranicích. Pro občany EU budou zavedeny povinné kontroly prostřednictvím databází, jako jsou Schengenský informační systém, databáze Interpolu týkající se odcizených a ztracených cestovních dokladů a příslušné vnitrostátní systémy, aby se ověřilo, zda přicházející osoby nepředstavují hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost. Návrh rovněž zvýrazňuje potřebu ověřovat biometrické identifikátory v cestovních pasech občanů EU v případě pochybnosti o pravosti dokladu nebo o legitimitě držitele. Kontroly budou povinné také při opouštění Evropské unie.

Úřady by v zásadě měly být schopny nahlížet do příslušných databází, aniž způsobí zdržení při překračování hranic, protože kontroly dokladů a osob lze provádět souběžně. Pravidla umožňují flexibilitu v případech, kdy by systematické kontroly mohly mít nepřiměřený dopad na plynulost provozu na hranicích. V takových případech se členské státy mohou na základě posouzení rizik rozhodnout provádět cílené kontroly na některých pozemních a námořních hraničních přechodech. Posouzení rizik se předá agentuře a ta může posoudit způsob, jak je výjimka uplatněna, ve svém posouzení zranitelnosti.

Systematické kontroly prostřednictvím databází se uskutečňují na základě nalezení, či nenalezení shody. To znamená, že pokud osoba nepředstavuje riziko, daná kontrola se nezaznamená a údaje příslušné osoby se dále nezpracovávají. Takový způsob používání databází znamená, že dopad na práva související s osobními údaji je jen velmi omezený a odůvodněný bezpečnostními cíli.

Souvislosti

Vytvoření evropské pohraniční a pobřežní stráže, oznámené 9. září předsedou Komise Junckerem v projevu o stavu Unie, je součástí opatření v rámci evropského programu pro migraci, jejichž účelem je posílit správu a bezpečnost vnějších hranic EU. Podle evropského programu pro migraci, který Komise přijala v květnu letošního roku, si řízení migrace žádá komplexní přístup. Na tento cíl také poukázal Evropský parlament a uvedený přístup byl podpořen v jasných směrech stanovených na zasedáních Evropské rady 23. září a 15. října.

Komise v reakci na nedávné tragické útoky v Paříži a na rostoucí hrozbu ze strany zahraničních teroristických bojovníků okamžitě podnikla kroky k urychlení práce a uplatnění opatření v rámci Evropského programu pro bezpečnost. Dnešní návrh je reakcí na potřebu striktnějších bezpečnostních kontrol na vnějších hranicích EU, k nimž 20. listopadu vyzvali ministři vnitra.

Další informace

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Evropská pohraniční a pobřežní stráž

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Systematické kontroly na vnějších hranicích

Podrobné otázky a odpovědi: evropská pohraniční a pobřežní stráž

Legislativní dokumenty

Evropský program pro migraci

IP/15/6327

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar