Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска гранична и брегова охрана за защита на външните граници на Европа

Страсбург, 15 декември 2015 r.

Европейска гранична и брегова охрана за защита на външните граници на Европа

Европейската комисия приема днес важен набор от мерки за управление на външните граници на ЕС и за защита на Шенгенското пространство без вътрешни граници. Днешните предложения ще спомогнат за по-ефективното управление на миграцията, подобряването на вътрешната сигурност на Европейския съюз и съхраняването на принципа на свободно движение на хора. Комисията предлага да се създаде Европейска гранична и брегова охрана, за да се осигури силно и споделено управление на външните граници. С цел допълнително повишаване на сигурността за гражданите на Европа Комисията предлага също така да се въведат систематични проверки в съответните бази данни на всички лица, които влизат или излизат от Шенгенското пространство.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: „В пространството на свободно движение без вътрешни граници управлението на външните граници на Европа трябва да бъде споделена отговорност. Кризата разкри очевидни слабости и пропуски в съществуващите механизми, чиято цел е да се гарантира, че се спазват стандартите на ЕС. Следователно е време да се пристъпи към истински интегрирана система за управление на границите. Европейската гранична и брегова охрана ще обедини една укрепена агенция, способна да ползва резерв от хора и оборудване, и органите на държавите членки, който ще продължат да извършват ежедневното управление на границите. Системата, която предлагаме, ще даде възможност за установяване на всички слабости в реално време, така че те да могат да бъдат отстранявани бързо, и за подобряване на нашата колективна способност за ефективно справяне с кризисни ситуации, когато даден участък от външната граница е подложен на силен натиск“.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос добави: „За настоящите предизвикателства, свързани с миграцията и сигурността, не съществуват граници и те изискват истински европейски подход. Докато действията на Frontex се ограничаваха до подпомагане на държавите членки при управлението на външните им граници, новата агенция за границите ще бъде с разширен обхват. Това, което създаваме днес, е повече Европа: за управление на външните ни граници, за ускоряване на връщанията на незаконни мигранти, за постигане на правилно функциониране на системата за предоставяне на убежище на нуждаещите се и за засилване на проверките по външните граници на Европейския съюз. С пакета от мерки за границите, който представяме днес, ще се повиши сигурността за нашите граждани и ще се гарантират високи стандарти в областта на управлението на границите“.

Европейска гранична и брегова охрана

Европейската гранична и брегова охрана ще обедини Европейска агенция за гранична и брегова охрана, изградена въз основа на агенцията Frontex, и органите на държавите членки, отговарящи за управлението на границите, които ще продължат да извършват ежедневното управление на външните граници.

Новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана ще разполага с:

  • Резерв от гранични служители и техническо оборудване за бързо разгръщане: агенцията ще може да ползва най-малко 1 500 експерти, които могат да бъдат разположени за по-малко от 3 дни. За първи път агенцията ще може да придобива собствено оборудване и да ползва набор от технически средства, предоставени от държавите членки. Така ще бъде преодолян недостигът на персонал или оборудване за европейски гранични операции. Човешките ресурси на новата агенция ще нараснат повече от два пъти спрямо тези на Frontex, за да достигнат до 2020 г. 1 000 постоянни служители, включително служители на място.

  • Роля за мониторинг и надзор: ще бъде създаден център за мониторинг и анализ на риска, служещ за наблюдение на миграционните потоци както към Европейския съюз, така и в неговите рамки, а също и за извършване на анализ на риска и задължителни оценки за уязвимост с цел идентифициране и отстраняване на слабите места. В държавите членки ще бъдат изпратени служители за връзка, за да се гарантира присъствие на място там, където границите са изложени на риск. Агенцията ще може да извършва оценка на оперативния капацитет, техническото оборудване и ресурсите на държавите членки за справяне с предизвикателствата по външните им граници и да изисква от държавите членки да вземат мерки за преодоляване на възникналите проблеми в рамките на определен срок в случай, че е налице уязвимост.

  • Право на намеса: държавите членки могат да поискат организирането на съвместни операции и бърза гранична намеса, както и разполагането на европейските екипи за гранична и брегова охрана в подкрепа на тези действия.В случаите, в които продължават да съществуват недостатъци или дадена държава членка е под значителен миграционен натиск, застрашаващ Шенгенското пространство, като не са предвидени действия на национално равнище или те са недостатъчни, Комисията ще може да приеме решение за изпълнение, в което се определя, че положението в определен участък от външните граници изисква спешни действия на европейско равнище.Това ще даде възможност на Агенцията да се намесва и да разполага европейски екипи за гранична и брегова охрана, за да се гарантира, че се предприемат действия на място дори когато дадена държава членка не е в състояние или не желае да предприеме необходимите мерки.

  • Наблюдение от страна на бреговата охрана: националните служби за брегова охрана ще бъдат част от Европейската гранична и брегова охрана, доколкото те изпълняват задачи на граничния контрол. Мандатите на Европейската агенция за контрол на рибарството и Европейската агенция по морска безопасност ще бъдат приведени в съответствие с новата Европейска гранична и брегова охрана. Трите агенции ще могат да организират съвместни дейности по наблюдение, например като използват съвместно дистанционно пилотирани въздухоплавателни системи (дронове) в Средиземно море.

  • Мандат за работа в трети страни: Агенцията ще има нов мандат да изпраща служители за връзка и да организира съвместни операции със съседни трети страни, включително осъществяване на дейност на тяхна територия.

  • По-силна роля в областта на връщането: в рамките на Агенцията ще бъде създадена Европейска служба за връщането с цел разполагането на европейски екипи за намеса в областта на връщането, съставени от придружители, наблюдатели и специалисти в тази област, които ще работят за ефективното връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Стандартният европейски документ за пътуване за връщане ще гарантира увеличено приемане от трети страни на връщаните лица.

  • Гарантиране на вътрешната сигурност: Агенцията ще включва трансграничната престъпност и тероризма в своя анализ на риска и ще си сътрудничи с други агенции на Съюза и с международни организации за предотвратяването на тероризма при пълно зачитане на основните права.

Систематични проверки на гражданите на ЕС на външните граници

С цел повишаване на сигурността в Шенгенското пространство Комисията предлага целенасочена промяна на Кодекса на шенгенските граници, така че да бъдат въведени задължителни систематични проверки на гражданите на ЕС на външните сухопътни, морски и въздушни граници. Ще бъдат въведени задължителни проверки на гражданите на ЕС в бази данни като Шенгенската информационна система, базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване и съответните национални системи, за да се установи дали пристигащите лица не представляват заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност. Освен това с предложението се засилва необходимостта от проверка на биометричните идентификатори в паспортите на граждани на ЕС в случай на съмнения относно автентичността на паспорта или на легитимността на притежателя. Отсега нататък проверките ще бъдат задължителни и при излизане от Европейския съюз.

По принцип, тъй като са възможни успоредни проверки на документи и на лица, органите следва да могат да консултират съответните бази данни без забавяне на преминаването на границите. Правилата предвиждат гъвкавост в случаи, в които систематичните проверки могат да доведат до непропорционално въздействие върху потока на движение на границата. В такива случаи държавите членки могат, въз основа на оценка на риска, да решат да извършват целенасочени проверки на отделни сухопътни и морски гранични пунктове. Оценката на риска се съобщава на Агенцията, която преценява начина на прилагане на изключението в своята оценка за уязвимост.

Систематичните проверки в различни бази данни се извършват на принципа „има/няма попадение“. Това означава, че ако лицето не представлява заплаха, проверката не се регистрира и няма по-нататъшно обработване на данните. При подобно използване на базите данни правата относно личните данни са засегнати в много ограничена степен, като това е оправдано от целите, свързани със сигурността.

Контекст

Създаването на Европейска гранична и брегова охрана, обявено от председателя на Комисията Юнкер в речта му за състоянието на Съюза, произнесена на 9 септември, е част от мерките, предприети съгласно Европейската програма за миграцията, с цел засилването на управлението и на сигурността на външните граници на ЕС. В Европейската програма за миграцията, приета от Комисията през май 2015 г., бе изтъкната необходимостта от всеобхватен подход към управлението на миграцията. Тази цел беше също така посочена от Европейския парламент и потвърдена в ясните насоки, зададени от Европейския съвет на 23 септември и 15 октомври.

В отговор на неотдавнашните трагични нападения в Париж и нарастващата заплаха от чуждестранни бойци терористи Комисията трябва бързо да предприеме действия за ускоряване на работата и прилагане на мерки в рамките на Европейската програма за сигурност. Днешното предложение е в отговор на необходимостта от засилване на проверките за сигурност на външните граници на ЕС в съответствие с призива, отправен от министрите на вътрешните работи на 20 ноември.

За повече информация:

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Европейска гранична и брегова охрана

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Систематични проверки по външните граници

Подробни въпроси и отговори:Европейската гранична и брегова охрана

Законодателни документи

Европейската програма за миграцията:

IP/15/6327

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar