Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Изпълнение на Европейската програма за миграцията: доклади за напредъка в Гърция, Италия и Западните Балкани

Страсбург, 15 декември 2015 r.

Изпълнение на Европейската програма за миграцията: доклади за напредъка в Гърция, Италия и Западните Балкани

Комисията публикува днес три доклада за напредъка по мерките за справяне с кризата с бежанците и мигрантите в Италия, Гърция и по маршрута през Западните Балкани. В докладите се оценява напредъкът, постигнат по системата на горещите точки и схемата за преместване, за Италия и Гърция и мерките от изявлението на лидерите, предприето след срещата на високо равнище за маршрута през Западните Балкани на 25 октомври.

Европейската програма за миграцията представи цялостен подход за управление на миграцията, включително набор от незабавни мерки за справяне с миграционната криза в Средиземноморието. Комисията предложи система на горещи точки, за се помогне на Италия и Гърция да регистрират и обработват молбите за убежище. Схемите за преместване дават възможност 160 000 души, които безспорно се нуждаят от международна закрила, да бъдат преместени от Италия и Гърция.

През октомври Комисията прие допълнителни мерки за справяне с пренасочването на миграционните потоци към Западните Балкани. На 25 октомври Комисията свика среща на лидерите, която приключи със съвместно изявление относно 17 незабавни действия за предоставяне на хуманитарна помощ на мигрантите и за по-добро управление на миграционните потоци по маршрута. В срещата участваха държавните и правителствените ръководители на Австрия, Албания, България, бившата югославска република Македония, Германия, Гърция, Унгария, Словения, Сърбия, Хърватия и Румъния.

Напредъкът, постигнат в Гърция

В продължение на месеци специален екип на Комисията, работещ под ръководството на генералния директор на службата на Комисията за подкрепа на структурните реформи (СПСР) с подкрепата на генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“, тясно си сътрудничеше на място с гръцките органи за ускоряването на достъпа до спешно финансиране, подобряването на координацията между различните участници, отстраняването на административните пречки и улесняването на споделянето на знания за управлението на границите и преместванията. СПСР изигра ключова роля за даването на началото на 14 декември на схемата на ВКБООН за вземане под наем, предоставяща 20 000 места за прием в Гърция на лицата, търсещи убежище. СПСР изигра също важна роля за възобновяването на гръцките програми за принудително връщане и подпомагане на доброволното връщане. Въпреки постигнатия напредък с подкрепата на Комисията на място все още предстои много работа.

Гръцките органи определиха пет зони с горещи точки в Лесбос, Хиос, Лерос, Кос и Самос. До този момент функционира само горещата точка в Лесбос. Гърция назначи координатори на горещите точки и създаде централен координационен комитет, но трябва да приключи строежа на горещите точки по планирания график и да подобри тяхната организация. Държавите членки следва да продължат да подкрепят Гърция, като осигуряват необходимите експерти, за да гарантират пълното въвеждане на горещите точки. Frontex вече ще помага на Гърция при регистрирането на мигрантите в северния граничен район, като изпрати допълнителни гранични служители и, по искане на Гърция, ще разположи екипи за бърза гранична намеса (RABIT) в района на Егейско море и на островите в Егейско море.

Гърция пое ангажимент до края на годината да увеличи до 30 000 места капацитета за приемане на лица в страната, търсещи убежище, и ще получи помощ от ВКБООН при осигуряването на поне още 20 000, което е предварително условие за функционирането на схемата за преместване при извънредни обстоятелства. На 14 декември Европейската комисия сключи споразумение с ВКБООН за финансирането на заемна схема, осигуряваща капацитет за 20 000 места за прием, чрез финансиране от Комисията в размер на 80 милиона евро. Програмата ще финансира също създаването на 7 000 места за първоначален прием в горещите точки. По тази програма Гърция планира да изгради 4 500 допълнителни места за настаняване на Лесбос, Кос и Лерос. Гърция подписа споразумение за безвъзмездни средства с Банката за развитие към Съвета на Европа за изграждането на места за прием в Елеонас (до 700 места). До началото на януари 2016 г. в Гърция би трябвало да са на разположение общо 35 000 места за прием, което надхвърля ангажимента, поет от нея на срещата с лидерите на страните от Западните Балкани, за 30 000 налични места до края на 2015 г.

Държавите членки се съгласиха да окажат подкрепа на Гърция, като преместят 66 400 души, нуждаещи се от международна закрила. Преместването започна много бавно, но през последните седмици се забелязват признаци на подобрение. На 4 ноември се състоя първият полет за преместване от Гърция в Люксембург на 30 кандидати за убежище. Към днешна дата от Гърция бяха преместени 64 кандидати за убежище. Други 370 кандидати за преместване бяха регистрирани, а 297 заявления за преместване бяха представени на други държави членки за одобрение. Само 9 държави членки предложиха на Гърция общо 305 места за премествания, а 14 държави членки назначиха служители за връзка, които да подкрепят процеса на място. Държавите членки трябва да увеличат съществено своята подкрепа, за да може системата да функционира правилно.

Благодарение на бързината на Комисията при предоставянето на финансиране от ЕС в размер на 2,5 милиона евро през декември стана възможно възобновяването на програмата за подпомагане на доброволното връщане чрез МОМ. От началото на 2015 г. Гърция е извършила 16 131 принудителни връщания и 3 460 доброволни връщания на икономически мигранти, които нямат право на убежище в Европа. Гърция все още няма цялостна стратегия за връщане и не разполага с достатъчен капацитет за задържане, когато това е необходимо, за да се спре укриването на лицата преди тяхното връщане.

Напредъкът, постигнат в Италия

Италианските органи определиха шест зони на горещи точки в Лампедуза, Позало, Порто Емпедокле/Вила Сикания, Трапани, Аугуста и Таранто. До този момент функционира единствено горещата точка в Лампедуза, но се очаква скоро да бъдат открити два други обекта. Все още продължава изграждането на горещите точки в Таранто, Трапани и Аугуста. Италия трябва да предприеме мерки за повишаване на ефективността на проверките и на снемането на пръстови отпечатъци, както и за подобряване на системата на прехвърляне от зоните с горещи точки. Разширената операция „Тритон“ в централната част на Средиземно море допринесе за спасяването на близо 60 000 човешки живота, като се правят подобрения, за да се подпомогне слизането на брега в горещите точки. В момента Италия разполага с капацитет да приеме 93 000 лица, търсещи убежище, включително в зоните с горещи точки, и са определени специални структури за етапа преди преместванията.

Въпреки факта, че преместванията от Италия започнаха по-рано, отколкото от Гърция, те все още изостават значително от ритъма, необходим за постигането на общата цел да бъдат преместени 39 600 души за две години. На 9 октомври се състоя първото преместване на 19 еритрейци, които отлетяха за Швеция. Оттогава бяха извършени още 125 премествания. Италия е идентифицирала други 186 кандидати за преместване и е представила на държави членки 171 заявления за преместване. До момента само 12 държави членки са предоставили свободни места за преместване с общ ангажимент да приемат 1 041 души. 19 държави членки назначиха служители за връзка, които да подкрепят процеса на място. За да се ускори разгръщането на схемата, държавите членки трябва да увеличат съществено своите ангажименти и да съкратят времето за отговор.

През 2015 г. Италия е извършила над 14 000 принудителни връщания на лица без право на убежище и е участвала в 11 съвместни полета на Frontex за връщане от други държави членки на лица, търсещи убежище, чиито молби са отхвърлени. Италия трябва да възстанови възможно най-бързо своята спряна понастоящем схема за доброволно връщане, така че да се намали големият брой лица, търсещи убежище, чиито молби са отхвърлени, но които остават в страната.

В продължение на месеци специален екип от служители на Комисията работи на място в тясно сътрудничество с италианските органи.

Напредъкът, постигнат по маршрута през Западните Балкани

Безпрецедентните потоци от бежанци и мигранти, появили се в края на лятото на 2015 г. и ескалирали през есента, поставиха маршрута през Западните Балкани в центъра на предизвикателствата, пред които е изправена Европа. През 2015 г. близо 700 000 души преминаха от Турция в Гърция, като повечето пътуваха през Западните Балкани към Централна и Северна Европа. Управлението на потоците в региона разкри липса на капацитет, сътрудничество и солидарност, както и на елементарни комуникации между държавите по маршрута: специфичен проблем, за който бе необходимо специално оперативно и политическо решение на европейско равнище.

Веднага след срещата на лидерите на 25 октомври всички участници определиха точки за контакт на високо равнище, които да координират последващите действия чрез седмични видеоконференции, организирани от Комисията (към 17 декември ще са се състояли 8 такива видеоконференции). Бе създаден общ инструмент за предоставяне на информация за ежедневните миграционни потоци, а държавите по маршрута подобриха координацията си. По-доброто управление на границите и затрудняването на неправомерните придвижвания допринесоха за по-доброто управление на миграционните потоци. Въпреки това в доклада се отбелязва също, че са необходими още усилия за предварителното уведомяване на партньорите относно политиките и мерките, оказващи въздействие върху тях, и за избягването на изграждането на огради и на едностранни, в зависимост фактически само от гражданството, условия за влизане.

Що се отнася до управлението на границите, в доклада се отбелязва, че Гърция даде съгласието си за важни съвместни операции с Frontex, включващи 40 командировани служители в помощ на снемането на пръстови отпечатъци и регистрацията на мигрантите по северните граници, 293 командировани служители, разположени по гръцките острови (на сушата и по море), общо 213 извън зоните с горещи точки, а през януари 2016 г. ще пристигнат 100 допълнителни служители на Frontex. По силата на двустранни споразумения над 200 гостуващи полицейски служители бяха изпратени от други държави в Словения, за да помагат за операциите по управление на границите, което обаче е недостатъчно спрямо поисканите 400 полицейски служители.

Сърбия, Словения, Хърватия и Гърция задействаха Механизма за гражданска защита на ЕС с искане други държави да им изпратят средства да се справят с извънредната хуманитарна ситуация, пред която са изправени на своя територия. До момента 15 държави членки отговориха на тези искания и предоставяха подслон, завивки, облекла и медицински консумативи. Много материали все още не са доставени, а неотложните нужди само ще се увеличават поради влошаването на метеорологичните условия.

Освен ангажимента на Гърция да осигури 50 000 допълнителни места за прием на мигранти, други държави се съгласиха да създадат по маршрута 50 000 нови места за прием. Около половината от тях вече са налице или се организират. По отношение на Гърция, на 14 декември Европейската комисия сключи споразумение с ВКБООН за финансирането на наемна схема, осигуряваща капацитет за 20 000 места. Държавите, участвали в срещата с лидерите на страните от Западните Балкани, незабавно трябва да ускорят осигуряването на капацитет за прием с оглед на влошаващите се климатични условия по маршрута.

Контекст

Европейската комисия работи последователно и непрестанно за координирана европейска реакция на проблемите, свързани с бежанците и миграцията.

При встъпването си в длъжност председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер възложи на комисаря със специална отговорност във връзка с миграцията — Димитрис Аврамопулос, да работи заедно с другите комисари, под координацията на първия заместник-председател Франс Тимерманс, по нова политика в областта на миграцията като един от 10-те приоритета на политическите насоки.

На 13 май 2015 г. Европейската комисия представи своята Европейска програма за миграцията, въвеждаща всеобхватен подход за подобряване на  управлението на миграцията във всичките му аспекти.

На 27 май 2015 г. и на 9 септември 2015 г. вече бяха приети два пакета с мерки за прилагане на Европейската програма за миграцията, чието изпълнение е в ход.

За повече информация

Доклад за напредъка по въвеждането на „горещите точки“ в Гърция

Доклад за напредъка по въвеждането на „горещите точки“ в Италия

Доклад относно последващите действия след срещата на лидерите, посветена на бежанския поток по маршрута през Западните Балкани

Европейска програма за миграцията

Съобщение от 23 септември 2015 г.: Управление на кризата с бежанците: незабавни оперативни, бюджетни и правни мерки по линия на Европейската програма за миграцията:

Съобщение от 14 октомври 2015 г.: Управление на кризата с бежанците: актуално състояние във връзка с изпълнението на приоритетните действия в рамките на европейската програма за миграцията

Изявление на лидерите на Западните Балкани

IP/15/6324

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar