Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Överenskommelse om kommissionens reform av EU:s uppgiftsskydd stärker den digitala inre marknaden

Bryssel den 15 december 2015

Europeiska kommissionen lade 2012 fram sin reform av uppgiftsskyddet för att göra Europa redo för den digitala åldern (IP/12/46).

Europeiska kommissionen lade 2012 fram sin reform av uppgiftsskyddet för att göra Europa redo för den digitala åldern (IP/12/46). I dag nådde man fram till en överenskommelse med Europaparlamentet och rådet efter de slutliga förhandlingarna mellan de tre institutionerna (s.k. trepartsmöten).

Mer än 90 % av Europas medborgare säger att de vill ha enhetliga regler för uppgiftsskydd inom EU. Oavsett var uppgiftsbehandlingen sker kommer det snart att bli verklighet. Reformpaketet kommer att innebära slutet för det lapptäcke av regler för uppgiftsskydd som finns i EU.

- Dagens avtal är ett stort steg mot den digitala inre marknaden. Det kommer att avlägsna hinder och frigöra möjligheter. Europas digitala framtid kan bara byggas på förtroende. Med gedigna gemensamma normer för uppgiftsskydd, kan människor vara säkra på att de har kontroll över sina personuppgifter. Och de kan samtidigt utnyttja den digitala inre marknadens alla tjänster och möjligheter. Vi bör inte se integritet skydd av uppgifter som något som håller tillbaka ekonomisk aktivitet. Tvärtom är de i själva verket en viktig konkurrensfördel. Dagens överenskommelse bygger en stark bas för att hjälpa Europa att utveckla innovativa digitala tjänster. Nästa steg blir att avlägsna omotiverade hinder för dataflöden över gränser: lokal praxis och i vissa fall nationell lagstiftning begränsar lagring och behandling av vissa uppgifter utanför nationella gränser. Låt oss därför gå vidare och bygga en öppen och blomstrande dataekonomi i EU som grundas på höga standarder för uppgiftsskydd och utan omotiverade hinder, säger Andrus Ansip, vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden.

- Idag uppfyller vi löftet från Junckerkommissionen att slutföra uppgiftsskyddsreformen under 2015. Dessa nya europatäckande regler är bra för medborgarna och företagen. Medborgare och företag kommer att gynnas av tydliga regler som är anpassade till den digitala tidsåldern, som ger ett starkt skydd och samtidigt skapar möjligheter och främjar innovation på den europeiska digitala inre marknaden. Harmoniserade uppgiftsskyddsregler för polis- och straffrättsliga myndigheter kommer att underlätta det brottsbekämpande samarbetet mellan medlemsstaterna på grundval av ömsesidigt förtroende, vilket bidrar till EU:s säkerhetsagenda, säger Věra Jourová, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.

Reformen består av två instrument:

 • Den allmänna uppgiftsskyddsförordningen kommer att göra det möjligt för människor att få bättre kontroll över sina personuppgifter. Samtidigt kommer moderniserade och enhetligare regler hjälpa företag att utnyttja sina möjligheter på den digitala inre marknaden maximalt, tack vare minskad byråkrati och ökat konsumentförtroende.
 • Direktivet om uppgiftsskydd för polisen och straffrättsliga sektorn kommer att säkerställa att uppgifter om brottsoffer, vittnen och brottsmisstänkta skyddas på vederbörligt sätt vid brottsutredningar eller vid brottsbekämpande åtgärder. Samtidigt kommer mer harmoniserade lagar också att underlätta gränsöverskridande samarbete mellan polis och åklagare så att de på ett effektivare sätt kan bekämpa brottslighet och terrorism i hela Europa.

En grundläggande rättighet för medborgarna

Reformen kommer att göra det möjligt för människor att återfå kontrollen över sina personuppgifter. Enligt en färsk undersökning från Eurobarometer anger 67 % av européerna att de oroar sig över att inte ha fullständig kontroll över den information de lägger ut på nätet. Sju av tio européer oroar sig för företags potentiella användning av den information som lämnas. Reformen av uppgiftsskyddet stärker rätten till skydd av personuppgifter, vilket är en grundläggande rättighet i EU och gör att medborgarna kan känna sig trygga när de lämnar ut personuppgifter.

De nya reglerna syftar till att åtgärda denna oro genom att de stärker befintliga rättigheter och ser till att enskilda får mer kontroll över sina personuppgifter. De nya reglerna omfattar framförallt följande:

 • Förenklad åtkomst till egna personuppgifter: Enskilda kommer att få mer information om hur deras uppgifter behandlas. Informationen bör göras tillgänglig på ett klart sätt och vara lättförståelig.
 • Rätt till uppgiftsportabilitet: Det kommer att bli lättare att överföra personuppgifter mellan tjänsteleverantörer.
 • Tydligare ”rätt att bli bortglömd”: Om en person inte längre vill att uppgifterna ska behandlas, och om det saknas legitima skäl för att behålla dem, ska de raderas.
 • Rätten att få veta när dina uppgifter har hackats: Företag och organisationer måste exempelvis till den nationella tillsynsmyndigheten anmäla allvarliga personuppgiftsbrott snarast möjligt så att användarna kan vidta lämpliga åtgärder.

Tydliga moderna regler för företag

I dagens digitala ekonomi har personuppgifter fått en enorm ekonomisk betydelse, särskilt när det gäller stordata. Genom att harmonisera EU:s regler om skydd av personuppgifter skapar lagstiftarna affärsmöjligheter och främjar innovation.

 • En kontinent, en lag: Genom förordningen kommer det att skapas en enda uppsättning regler som gör det enklare och billigare för företag att göra affärer i EU.
 • En kontaktpunkt: företag kommer att behöva samverka med endast en tillsynsmyndighet. Detta beräknas spara 2,3 miljarder euro per år.
 • Europeiska regler på europeisk mark: Företag baserade utanför Europa kommer att behöva tillämpa samma regler som EU-företag när de bjuder ut tjänster inom EU.
 • Riskbaserad tillämpning: Reglerna innebär ingen betungande skyldighet som ska passa alla utan är anpassade efter respektive risker.
 • Innovationsanpassade regler: Förordningen kommer att garantera att uppgiftsskydd ingår i produkter och tjänster från det tidigaste utvecklingsstadiet (inbyggt skydd av personuppgifter). Integritetsvänliga tekniker såsom pseudonymisering kommer att uppmuntras så att man dra nytta av innovation i fråga om stordata och samtidigt skydda privatlivet.

Fördelar för både små som stora

Reformen av uppgiftsskyddet kommer att stimulera den ekonomiska tillväxten genom att minska kostnaderna och byråkratin för de europeiska företagen, särskilt för små och medelstora företag. EU:s reform av uppgiftsskyddet kommer att hjälpa små och medelstora företag att ta sig in på nya marknader. Enligt de nya reglerna kommer dessa företag att dra nytta av fyra områden där byråkratin minskar:

 • Inga fler anmälningar: Anmälan till tillsynsmyndigheterna utgör en formalitet som kostar företagen 130 miljoner euro varje år. Genom reformen försvinner kravet på anmälningar.
 • Varje öre räknas: Om begäran att få tillgång till uppgifter är uppenbart ogrundad eller orimlig, kommer små och medelstora företag att kunna ta ut en avgift för att tillhandahålla uppgifterna.
 • Uppgiftsskyddsombud: Små och medelstora företag är befriade från skyldigheten att utnämna ett uppgiftsskyddsombud eftersom databehandling inte tillhör deras kärnverksamhet.
 • Konsekvensbedömning: Små och medelstora företag kommer inte att vara skyldiga att genomföra en konsekvensbedömning, såvida det inte finns stora risker.

 Uppgiftskydd inom brottsbekämpning

 • Bättre samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter

Med det nya uppgiftsskyddsdirektivet för polismyndigheter och straffrättsliga myndigheter kommer brottsbekämpande myndigheter i EU:s medlemsstater att kunna utbyta den information som behövs för effektivare undersökningar, vilket förbättrar samarbetet i kampen mot terrorism och annan allvarlig brottslighet i Europa.

Uppgiftsskyddsdirektivet för polismyndigheter och straffrättsliga myndigheter tar hänsyn till brottsbekämpande myndigheters specifika behov, respekterar de olika rättstraditionerna i medlemsstaterna och är helt i linje med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.  

 • Bättre skydd av medborgarnas uppgifter

Enskildas personuppgifter kommer att vara bättre skyddade när de bearbetas i samband med brottsbekämpning. Detta gäller även brottsförebyggande åtgärder. Alla kommer att skyddas – oavsett om de är offer, kriminella eller vittnen. All bearbetning av uppgifter kopplad till brottsbekämpning i unionen måste följa principerna om nödvändighet, proportionalitet och laglighet, med lämpliga skyddsmekanismer för enskilda. Tillsynen sköts via oberoende nationella dataskyddsmyndigheter. Samtidigt måste effektiva rättsmedel tillhandahållas.

Uppgiftsskyddsdirektivet för polismyndigheter och straffrättsliga myndigheter innehåller tydliga regler för överföring av personuppgifter från brottsbekämpande myndigheter utanför EU så att man ser till att den skyddsnivå som enskilda garanteras inom EU inte undergrävs.

Nästa steg

Efter den politiska överenskommelse som nåddes vid trepartsmötena kommer de slutliga texterna att antas formellt av Europaparlamentet och rådet i början av 2016. De nya reglerna kommer att börja gälla två år därefter.

Kommissionen kommer att samarbeta med medlemsstaternas dataskyddsmyndigheter för att garantera en enhetlig tillämpning av de nya reglerna. Under den tvååriga övergångsperioden kommer kommissionen att informera medborgarna om deras rättigheter, och företag om deras skyldigheter.

Dataskyddsmyndigheter ska samarbeta närmare i framtiden, särskilt genom mekanismen för en enda kontaktpunkt för att lösa gränsöverskridande frågor om uppgiftsskydd.

Bakgrund

Paketet om uppgiftsskydd är en nyckelfaktor för den digitala inre marknaden och EU:s säkerhetsagenda.

Europeiska kommissionen föreslog i januari 2012 (se IP/12/46) reformpaketet om uppgiftsskydd som omfattar den allmänna uppgiftsskyddsförordningen och förslaget till ett uppgiftsskyddsdirektiv för polismyndigheter och straffrättsliga myndigheter. Det uppdaterar och ersätter de nuvarande reglerna om uppgiftsskydd som grundas på dataskyddsdirektivet från 1995 och rambeslutet från 2008 om det polisiära och straffrättsliga området.

Läs mer

Reformen av uppgiftsskyddet

 

 

 

IP/15/6321

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar