Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Dohoda o reforme ochrany údajov v EÚ posilní jednotný digitálny trh

Brusel 15. december 2015

Európska komisia v roku 2012 predložila svoju reformu ochrany údajov v EÚ s cieľom prispôsobiť európske predpisy požiadavkám digitálneho veku (IP/12/46).

Európska komisia v roku 2012 predložila svoju reformu ochrany údajov v EÚ s cieľom prispôsobiť európske predpisy požiadavkám digitálneho veku (IP/12/46). Dnes sa v priebehu záverečných rokovaní medzi uvedenými inštitúciami (tzv. „trialógu“) dosiahla dohoda s Európskym parlamentom a Radou.

Viac než 90 % Európanov si želá rovnaké práva na ochranu osobných údajov v celej EÚ bez ohľadu na to, kde sa ich údaje spracúvajú, a to sa čoskoro stane realitou. Tento balík reforiem ukončí rôznorodosť pravidiel ochrany údajov, ktoré v súčasnosti existujú v EÚ.

Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Dnešná dohoda predstavuje významný krok k dokončeniu jednotného digitálneho trhu. Odstráni prekážky a otvorí nové príležitosti. Digitálna budúcnosť Európy sa dá vybudovať len na dôvere. So solídnymi spoločnými normami pre ochranu údajov si ľudia môžu byť istí, že majú kontrolu nad svojimi osobnými informáciami. A môžu využívať všetky služby a príležitosti jednotného digitálneho trhu. Ochranu súkromia a údajov by sme nemali vnímať ako niečo, čo bráni hospodárskej činnosti. Ide v podstate o významnú konkurenčnú výhodu. Dnešná dohoda vytvára pevný základ, na ktorom Európa môže stavať pri vyvíjaní inovatívnych digitálnych služieb. Našim ďalším krokom je teraz odstrániť neopodstatnené prekážky, ktoré obmedzujú cezhraničný tok údajov: miestne praktiky a niekedy vnútroštátne právne predpisy, ktoré obmedzujú uchovávanie a spracovanie určitých údajov mimo územia štátu. Preto napredujme a vybudujme v EÚ otvorené a prosperujúce dátové hospodárstvo – na základe najprísnejších noriem ochrany údajov a bez neopodstatnených prekážok.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová vyhlásila: „Dnes plníme sľub Junckerovej Komisie, ktorá sa zaviazala dokončiť reformu ochrany údajov v roku 2015. Tieto nové celoeurópske pravidlá sú dobré pre občanov aj pre podniky. Občania a podniky budú profitovať z jasných pravidiel, ktoré sú vhodné pre digitálny vek, ktoré poskytujú silnú ochranu a zároveň vytvárajú príležitosti a podporujú inovácie na európskom jednotnom digitálnom trhu. Harmonizované pravidlá na ochranu údajov pre políciu a orgány trestného súdnictva zasa uľahčia spoluprácu pri presadzovaní práva medzi členskými štátmi, založenú na vzájomnej dôvere, pričom prispejú európskej stratégii pre bezpečnosť.“

Reforma pozostáva z týchto dvoch nástrojov:

 • Všeobecné nariadenie o ochrane údajov umožní ľuďom lepšie kontrolovať svoje osobné údaje. Modernizované a jednotné pravidlá zároveň umožnia podnikom čo najviac vyťažiť z možností jednotného digitálneho trhu prostredníctvom znižovania byrokracie a využívania výhod vyplývajúcich z posilnenej dôvery spotrebiteľov.
 • Smernica o ochrane údajov pre oblasť polície a justície zabezpečí, aby údaje obetí, svedkov a podozrivých zo zločinov, boli náležite chránené v rámci vyšetrovania trestného činu alebo opatrení na presadzovanie práva. Viac harmonizovaných právnych predpisov zároveň takisto zjednoduší cezhraničnú spoluprácu polície a prokurátorov v boji proti trestnej činnosti a terorizmu v celej Európe.

Základné právo občanov

Reforma umožní ľuďom znovu nadobudnúť kontrolu nad svojimi osobnými údajmi. V nedávnom prieskume Eurobarometra dve tretiny (67 %) Európanov vyjadrili znepokojenie nad tým, že nemajú plne pod kontrolou informácie, ktoré poskytujú online. Sedem z desiatich Európanov sa obáva, že by spoločnosti mohli zneužiť zverejnené informácie. Reforma ochrany údajov posilní právo na ochranu údajov, ktoré je jedným zo základných práv EÚ, a ľudia budú môcť poskytovať svoje osobné údaje s dôverou.

Nové pravidlá riešia tieto obavy posilnením existujúcich práv a tým, že jednotlivcom poskytujú väčšiu kontrolu nad ich osobnými údajmi. Medzi tieto nové pravidlá patria najmä:

 • jednoduchší prístup k vlastným údajom: jednotlivci budú mať viac informácií o tom, ako sa údaje spracúvajú, a tieto informácie by mali byť dostupné v jasnej a zrozumiteľnej forme,
 • právo na prenosnosť údajov: bude jednoduchšie prenášať osobné údaje medzi poskytovateľmi služieb,
 • jasnejšie vymedzené „právo byť zabudnutý“: ak už nebudete chcieť, aby sa vaše údaje spracúvali, a za predpokladu, že neexistujú žiadne legitímne dôvody na ich uchovávanie, údaje budú vymazané,
 • právo vedieť, kedy došlo k preniknutiu do vašich údajov: napríklad podniky a organizácie musia oznámiť vnútroštátnemu orgánu dohľadu závažné porušenie ochrany údajov čo najskôr, aby používatelia mohli urobiť potrebné opatrenia.

Jasné moderné pravidlá pre podniky

V dnešnom digitálnom hospodárstve získali osobné údaje enormný hospodársky význam, najmä v oblasti veľkých dát. Zjednotením európskych pravidiel o ochrane údajov vytvárajú zákonodarcovia obchodné príležitosti a podporujú inovácie.

 • Jeden kontinent, jeden zákon: nariadením sa zriadi jednotný súbor pravidiel, ktorý podnikom umožní, aby ich podnikanie v EÚ bolo jednoduchšie a lacnejšie.
 • Jednotné kontaktné miesto (one-stop-shop): podniky budú musieť komunikovať iba s jedným orgánom dohľadu. Podľa odhadov sa tým usporí 2,3 miliardy EUR ročne.
 • Európske pravidlá na Európskej pôde: spoločnosti so sídlom mimo Európy budú musieť uplatňovať rovnaké pravidlá pri poskytovaní služieb v EÚ.
 • Prístup založený na riziku: uvedené pravidlá pomôžu odstrániť zaťažujúce a uniformne uplatňované povinnosti a skôr ich upravia podľa konkrétnych rizík.
 • Pravidlá podporujúce inováciu: nariadenie zaručí, aby záruky v oblasti ochrany údajov boli súčasťou produktov a služieb od skorého štádia ich vývoja (špecificky navrhnutá ochrana údajov). Budú sa podporovať techniky rešpektujúce súkromie, ako je pseudonymizácia, vďaka ktorým bude možné využívať prínosy inovácií v oblasti veľkých dát a zároveň chrániť súkromie.

Výhody pre veľké aj malé podniky

Reforma ochrany údajov bude stimulovať hospodársky rast znižovaním administratívnych prekážok a nákladov pre európske podniky, najmä pre malé a stredné podniky (MSP). Reforma ochrany údajov v EÚ pomôže MSP preraziť na nových trhoch. Podľa nových pravidiel budú tieto podniky využívať štyri rôzne obmedzenia administratívnych prekážok:

 • Už žiadne oznámenia: oznámenia zasielané orgánom dohľadu predstavujú formalitu, ktorá podniky každoročne stojí 130 miliónov EUR. Reforma tieto oznámenia úplne zruší.
 • Každý cent sa počíta: ak sú požiadavky na prístup k údajom zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, malé a stredné podniky si budú môcť za sprístupnenie údajov účtovať poplatok.
 • Úradníci pre ochranu údajov: MSP sú oslobodené od povinnosti vymenovať úradníka pre ochranu údajov, ak spracovanie údajov nie je ich hlavnou obchodnou činnosťou.
 • Posúdenie vplyvu: MSP nebudú musieť vykonávať posúdenie vplyvu, ak neexistuje vysoké riziko.

Ochrana osobných údajov v oblasti presadzovania práva

 • Lepšia spolupráca orgánov presadzovania práva

Vďaka novej smernici o ochrane údajov týkajúcej sa orgánov policajnej a justičnej spolupráce si orgány presadzovania práva v členských štátoch EÚ budú môcť efektívnejšie a účinnejšie vymieňať informácie potrebné pre vyšetrovanie, čím sa zlepší spolupráca v rámci boja proti terorizmu a inej závažnej trestnej činnosti v Európe.

Smernica o ochrane údajov týkajúca sa policajnej a justičnej spolupráce berie do úvahy osobitné potreby presadzovania práva, rešpektuje rôzne právne tradície členských štátov a je v plnej miere v súlade s Chartou základných práv.

 • Lepšia ochrana údajov občanov

Bude zabezpečená lepšia ochrana osobných údajov občanov, ktoré sú spracovávané na akýkoľvek účel súvisiaci s presadzovaním práva, vrátane predchádzania trestnej činnosti. Ochrana sa bude týkať všetkých – bez ohľadu na to, či sú obeťami, páchateľmi alebo svedkami. Všetko spracovanie údajov v Únii súvisiace s presadzovaním práva musí byť v súlade so zásadami nevyhnutnosti, proporcionality a zákonnosti a musí obsahovať záruky pre jednotlivcov. Dohľad zaisťujú nezávislé vnútroštátne orgány pre ochranu údajov. Musia sa zaručiť aj súdne prostriedky nápravy.

Smernica o ochrane údajov týkajúca sa policajnej a justičnej spolupráce obsahuje jasné pravidlá pre prenos osobných údajov mimo EÚ, ktorý realizujú orgány presadzovania práva, s cieľom zabezpečiť, aby sa neohrozila úroveň ochrany údajov jednotlivcov zaručená v EÚ.

Ďalšie kroky

V nadväznosti na politickú dohodu dosiahnutú v rámci trialógu bude konečné znenie formálne prijaté Európskym parlamentom a Radou na začiatku roku 2016. Nové pravidlá sa začnú uplatňovať dva roky po tomto dátume.

Komisia bude úzko spolupracovať s orgánmi na ochranu údajov jednotlivých členských štátov s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie nových pravidiel. Počas tohto dvojročného prechodného obdobia bude Komisia informovať občanov o ich právach a spoločnosti o ich povinnostiach.

Orgány pre ochranu údajov budú pri riešení cezhraničných prípadov ochrany údajov v budúcnosti užšie spolupracovať, najmä prostredníctvom mechanizmu jednotného kontaktného miesta.

Súvislosti

Balík o ochrane údajov je kľúčovým predpokladom jednotného digitálneho trhu a programu EÚ v oblasti bezpečnosti.

Balík reformy ochrany údajov, ktorý Európska komisia navrhla v januári 2012 (pozri IP/12/46), zahŕňa všeobecné nariadenie o ochrane údajov a smernicu o ochrane údajov týkajúcu sa orgánov policajnej a justičnej spolupráce. Aktualizuje a nahrádza súčasné pravidlá ochrany údajov, ktoré sú založené na smernici o ochrane údajov z roku 1995 a rámcovom rozhodnutí z roku 2008 pre oblasť polície a trestného súdnictva.

Ďalšie informácie

Reforma ochrany údajov v EÚ

 

 

 

IP/15/6321

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar