Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Vienošanās par ES datu aizsardzības reformu, ko piedāvājusi Komisija, veicinās digitālo vienoto tirgu

Briselē, 2015. gada 15. decembrī

Eiropas Komisija 2012. gadā nāca klajā ar ES datu aizsardzības reformu, kuras mērķis ir sagatavot Eiropu digitālajam laikmetam (IP/12/46).

Eiropas Komisija 2012. gadā nāca klajā ar ES datu aizsardzības reformu, kuras mērķis ir sagatavot Eiropu digitālajam laikmetam (IP/12/46). Pēc pēdējām sarunām starp visām trim iestādēm (t. s. “trialoga” sanāksmes) šodien panākta vienošanās ar Eiropas Parlamentu un Padomi.

Aptaujas liecina, ka vairāk nekā 90 % eiropiešu vēlas iegūt vienādas tiesības uz datu aizsardzību visā ES, neatkarīgi no tā, kur tiek apstrādāti viņu dati. Drīz tas tiks panākts. Ar reformu paketi pieliks punktu atšķirīgiem datu aizsardzības noteikumiem, kuri pašlaik ir spēkā Eiropas Savienībā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: “Šodienas vienošanās ir svarīgs solis ceļā uz digitālo vienoto tirgu. Tā likvidēs šķēršļus un pavērs jaunas iespējas. Eiropas digitālā nākotne var būt balstīta tikai uz uzticēšanos. Piemērojot stingrus vienotus datu aizsardzības standartus, tiks nodrošināts, ka cilvēki var būt pārliecināti par to, ka viņi kontrolē savus personas datus. Turklāt tas ļaus viņiem izmantot visus pakalpojumus un iespējas, ko piedāvā digitālais vienotais tirgus. Mums nevajadzētu skatīt privātuma un datu aizsardzību kā traucēkli, kas kavē ekonomisko darbību. Patiesībā šāda aizsardzība rada būtiskas konkurences priekšrocības. Šodienas vienošanās nodrošina stingru pamatu, kas palīdzēs Eiropai attīstīt inovatīvus digitālos pakalpojumus. Mūsu nākamais solis ir likvidēt nepamatotus šķēršļus, kas ierobežo datu pārrobežu plūsmu, — vietējā prakse un dažkārt valsts tiesību akti ierobežo konkrētu veidu datu apstrādi un glabāšanu ārpus valsts teritorijas. Tāpēc virzīsimies uz priekšu un veidosim datu ekonomiku, kas ir atvērta un plaukstoša un balstīta uz stingrākajiem datu aizsardzības standartiem un kurā nav nepamatotu šķēršļu.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jurova sacīja: “Šodien esam izpildījuši Junkera Komisijas solījumu 2015. gadā pabeigt datu aizsardzības reformu. Šie jaunie Eiropas mēroga noteikumi sniedz priekšrocības gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Pilsoņi un uzņēmumi iegūs no skaidriem noteikumiem, kas ir piemēroti digitālajam laikmetam, nodrošina spēcīgu aizsardzību un vienlaikus rada iespējas un sekmē inovāciju Eiropas digitālajā vienotajā tirgū. Turklāt saskaņotie datu aizsardzības noteikumi attiecībā uz policijas un krimināltiesu iestādēm atvieglos dalībvalstu tiesībaizsardzības sadarbību, kas ir balstīta uz savstarpējo uzticēšanos, sekmējot Eiropas Drošības programmas mērķu sasniegšanu.”

Reforma ietver divus instrumentus.

 • Vispārīgā datu aizsardzības regula ļaus cilvēkiem labāk kontrolēt savus personas datus. Vienlaikus modernizētie un vienotie noteikumi ļaus uzņēmējiem maksimāli izmantot digitālā vienotā tirgus sniegtās priekšrocības, pateicoties mazākai birokrātijai un lielākai patērētāju uzticībai.
 • Datu aizsardzības direktīva attiecībā uz policijas un krimināltiesību nozari nodrošinās upuru, liecinieku un aizdomās turētu personu datu pienācīgu aizsardzību kriminālizmeklēšanās vai tiesībaizsardzības darbībās. Vienlaikus saskaņotāki tiesību akti atvieglos policijas un prokuroru pārrobežu sadarbību, lai visā Eiropā efektīvāk apkarotu noziedzību un terorismu.

Pilsoņu pamattiesības

Reforma ļaus iedzīvotājiem atgūt kontroli pār saviem personas datiem. Saskaņā ar jaunāko Eurobarometer aptauju divas trešdaļas eiropiešu (67 %) ir nobažījušies par to, ka viņiem nav pilnīgas kontroles pār informāciju, ko viņi sniedz tiešsaistē. Septiņi no desmit iedzīvotājiem Eiropā uztraucas par to, ka uzņēmumi varētu izpaust viņu informāciju. Datu aizsardzības reforma stiprinās iedzīvotāju tiesības uz datu aizsardzību, kas Eiropas Savienībā ir pamattiesības, un nodrošinās pamatu tam, lai iedzīvotāji, sniedzot personas datus tiešsaistē, varētu uzticēties sistēmai.

Ar jaunajiem noteikumiem pievēršas šiem jautājumiem, stiprinot pašreizējās tiesības un ļaujot iedzīvotājiem gūt lielāku kontroli pār saviem personas datiem. Minētie noteikumi attiecas uz:

 • vieglāku piekļuvi saviem datiem — iedzīvotājiem būs plašāka informācija par to, kā tiek apstrādāti viņu dati, un šai informācijai vajadzētu būt pieejamai skaidrā un saprotamā valodā;
 • tiesībām uz datu pārnesamību — tiks atvieglota datu nodošana no viena pakalpojumu sniedzēja citam;
 • precizētas “tiesības tikt aizmirstam” — ja vairs nevēlēsieties, ka jūsu dati tiek apstrādāti, un ja nebūs likumīgu iemeslu tos saglabāt, dati tiks dzēsti;
 • tiesības zināt par gadījumiem, kad personas dati ir iegūti nelikumīgi, — piemēram, uzņēmumiem un organizācijām, cik ātri vien iespējams, būs jāpaziņo valsts uzraudzības iestādei par būtiskiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem, lai lietotāji varētu attiecīgi rīkoties.

Skaidri un mūsdienīgi noteikumi uzņēmumiem

Mūsdienu digitālajā ekonomikā personas datiem ir milzīga tautsaimnieciska nozīme, īpaši lielo datu tehnoloģijas jomā. Vienādojot noteikumus par datu aizsardzību Eiropā, likumdevēji rada uzņēmējdarbības iespējas un sekmē inovāciju.

 • Viens kontinents, viens likums. Ar šo regulu tiks izveidots vienots noteikumu kopums, ar ko vienkāršos uzņēmējdarbību un samazinās uzņēmumu izmaksas Eiropas Savienībā.
 • Vienas pieturas aģentūra. Uzņēmumi sadarbosies tikai ar vienu uzraudzības iestādi. Tiek lēsts, ka šādi ik gadus varēs ietaupīt 2,3 mljrd. eiro.
 • Eiropas noteikumi Eiropas teritorijā. Piedāvājot pakalpojumus Eiropas Savienībā, ārpus Eiropas reģistrētiem uzņēmumiem būs jāpiemēro tādi paši noteikumi.
 • Uz riska faktoru balstīta pieeja. Lai izvairītos no apgrūtinošiem pienākumiem, kas attiecas uz visiem, tos drīzāk pielāgos attiecīgajiem riskiem.
 • Noteikumi sekmēs inovāciju. Ar regulu nodrošinās, lai produktu un pakalpojumu izstrādes sākumposmā tiktu iestrādāti aizsarglīdzekļi (integrēta datu aizsardzība), ar kuriem nodrošina datu aizsardzību. Tiks veicināta privātumam labvēlīgu pseidonimizācijas paņēmienu izmantošana, lai lielo datu tehnoloģijas jomā sekmētu inovāciju, vienlaikus aizsargājot konfidencialitāti.

Priekšrocības ikvienam uzņēmumam, vai tas liels vai mazs

Datu aizsardzības reforma veicinās ekonomikas izaugsmi, samazinot izmaksas un administratīvo slogu Eiropas uzņēmumiem, īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). ES datu aizsardzības reforma palīdzēs MVU iekļūt jaunos tirgos. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem MVU gūs labumu četrās jomās.

 • Nekādu paziņojumu. Paziņojumi uzraudzības iestādēm ir formalitāte, kas katru gadu uzņēmumiem izmaksā 130 milj. eiro. Ar reformu atcels šo paziņošanas pienākumu.
 • Katrs cents ir svarīgs. Ja pieprasījumi par piekļuvi datiem ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, MVU varēs iekasēt maksu par piekļuves nodrošināšanu.
 • Datu aizsardzības inspektori. MVU ir atbrīvoti no pienākuma iecelt datu aizsardzības inspektoru, ja datu apstrāde nav šo uzņēmumu pamatdarbība.
 • Ietekmes novērtējumi. MVU neuzdos veikt ietekmes novērtējumus, ja nebūs nopietnu risku.

Personas datu aizsardzība tiesībaizsardzības jomā

 • Labāka tiesībaizsardzības iestāžu sadarbība

Ar jauno datu aizsardzības direktīvu attiecībā uz policijas un krimināltiesu iestādēm tiesībaizsardzības iestādes ES dalībvalstīs varēs lietderīgāk un efektīvāk apmainīties ar informāciju, kas vajadzīga izmeklēšanai, tādējādi uzlabojot sadarbību cīņā pret terorismu un citiem smagiem noziegumiem Eiropā.

Datu aizsardzības direktīvā attiecībā uz policijas un krimināltiesu iestādēm ņemtas vērā konkrētās tiesībaizsardzības iestāžu vajadzības, ievērotas dalībvalstu atšķirīgās tiesiskās tradīcijas un Eiropas Savienības Pamattiesību harta.  

 • Pilsoņu datu aizsardzības uzlabošana

Iedzīvotāju personas dati būs labāk aizsargāti, tos apstrādājot tiesībaizsardzības nolūkos, tostarp noziedzības novēršanas nolūkos. Tas aizsargās ikvienu, neatkarīgi no tā, vai tās ir cietušais, liecinieks vai noziedznieks. Visām tiesībaizsardzības darbībām Savienības teritorijā jānotiek saskaņā ar nepieciešamības, proporcionalitātes un likumības principiem, piemērojot atbilstošus aizsargpasākumus, kas vērsti uz iedzīvotājiem. Uzraudzību veic neatkarīga valsts datu aizsardzības iestāde, un ir jānodrošina efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Datu aizsardzības direktīvā attiecībā uz policijas un krimināltiesu iestādēm paredzēti skaidri noteikumi par personas datu nodošanu tiesībaizsardzības iestādēm ārpus ES, lai nodrošinātu, ka aizsardzības līmenis, kas Eiropas Savienībā nodrošināts iedzīvotājiem, netiek apdraudēts.

Turpmākā rīcība

Pēc politiskas vienošanās, kas panākta trialogā, Eiropas Parlaments un Padome 2016. gada sākumā oficiāli pieņems galīgās redakcijas. Jaunos noteikumus sāks piemērot pēc diviem gadiem.

Komisija cieši sadarbosies ar dalībvalstu datu aizsardzības iestādēm, lai nodrošinātu jauno noteikumu vienotu piemērošanu. Divu gadu pārejas posmā Komisija turpinās informēt pilsoņus par tiesībām un uzņēmumus — par pienākumiem.

Datu aizsardzības iestādes ciešāk sadarbosies, īpaši izmantojot vienas pieturas aģentūras mehānismu, lai risinātu pārrobežu datu aizsardzības jautājumus.

 Vispārīga informācija

Datu aizsardzības pakete ir svarīgs priekšnoteikums digitālajam vienotajam tirgum un ES Drošības programmai.

Datu aizsardzības reformas pakete, ko Eiropas Komisija ierosināja 2012. gada janvārī (sk. IP/12/46), ietver vispārīgās datu aizsardzības regulu un datu aizsardzības direktīvu attiecībā uz policijas un krimināltiesu iestādēm. Ar to atjaunina un aizstāj pašreizējos datu aizsardzības noteikumus, kas balstīti uz 1995. gada datu aizsardzības direktīvu un 2008. gada pamatlēmumu attiecībā uz policijas un krimināltiesību nozari.

Sīkāka informācija

ES datu aizsardzības reforma

 

 

 

IP/15/6321

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar