Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság uniós adatvédelmi reformjáról született megállapodás fellendíti a digitális egységes piacot

Brüsszel, 2015. december 15.

Az Európai Bizottság 2012-ben azzal a céllal terjesztette elő az uniós adatvédelmi reformot, hogy Európát jobban felkészítse a digitális érára (IP/12/46).

Az Európai Bizottság 2012-ben azzal a céllal terjesztette elő az uniós adatvédelmi reformot, hogy Európát jobban felkészítse a digitális érára (IP/12/46). Az Európai Parlament és a Tanács – a három intézmény közötti végső tárgyalásokat (az ún. háromoldalú egyeztetéseket) követően – a mai napon megállapodásra jutott.

Az európaiak több mint 90 %-a Európa-szerte egységes adatvédelmi jogokat akar, az adatfeldolgozás helyétől függetlenül: ez nemsokára meg is valósul. A reformcsomag véget vet az uniós adatvédelmi szabályok jelenlegi sokféleségének.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „A mai megállapodás fontos lépés a digitális egységes piac felé. Elhárítja az akadályokat, és új lehetőségek előtt nyitja meg az utat. Európa digitális jövője csakis a bizalomra épülhet. Szilárd, egységes adatvédelmi előírások mellett az emberek biztosak lehetnek abban, hogy ellenőrzést gyakorolhassanak személyes információik felett. Ugyanakkor élvezhetik a digitális egységes piac nyújtotta szolgáltatásokat és lehetőségeket. A magánélet védelmét és az adatvédelmet nem szabad a gazdasági tevékenység akadályának tekintenünk. Valójában kulcsfontosságú versenyelőnyről van szó. A mai megállapodás szilárd alapot teremt ahhoz, hogy Európa innovatív digitális szolgáltatásokat fejleszthessen. Következő lépésként most el kell hárítanunk a határon átnyúló adatáramlás indokolatlan akadályait, mint például az olyan helyi gyakorlatokat és egyes nemzeti jogszabályokat, amelyek korlátozzák egyes adatok nemzeti területen kívüli tárolását és feldolgozását. Tehát előre kell lépnünk, hogy nyílt és virágzó adatgazdaságot teremtsünk az EU-ban – mindezt a legmagasabb szintű adatvédelmi előírások alapján, szükségtelen akadályok nélkül.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Ma beteljesítjük a Juncker-Bizottság azon ígéretét, hogy 2015-re véglegesítjük az adatvédelmi reformot. Ezen új páneurópai szabályok a polgárok és a vállalkozások javát egyaránt szolgálják, hiszen mindannyian csak nyernek abból, hogy olyan egyértelmű szabályokat fektetünk le, amelyek megfelelnek a digitális éra követelményeinek, erős védelmet biztosítanak, ugyanakkor új lehetőségeket teremtenek, valamint ösztönzik az innovációt Európa digitális egységes piacán. Továbbá a rendészeti és büntető igazságszolgáltatási szervekre vonatkozó összehangolt adatvédelmi szabályok – a kölcsönös bizalom alapján – megkönnyítik a tagállamok közötti bűnüldözési együttműködést, hozzájárulva ezzel az európai biztonsági stratégiához.

A reform két jogi eszközből áll:

 • Az általános adatvédelmi rendelet lehetővé teszi, hogy az emberek jobban ellenőrzést gyakorolhassanak személyes adataik felett. Ezzel egyidejűleg a modernizált és egységesített szabályoknak köszönhetően a vállalkozások a lehető legteljesebb mértékben kiaknázhatják a digitális egységes piac lehetőségeit azáltal, hogy élvezik a csökkentett bürokrácia és a megerősített fogyasztói bizalom előnyeit.
 • A rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó adatvédelmi irányelv biztosítani fogja az áldozatok, a tanúk és a bűncselekmények gyanúsítottjai adatainak megfelelő védelmét a bűnügyi nyomozások vagy bűnüldözési tevékenységek összefüggésében. Ezzel egyidejűleg a jobban összehangolt jogszabályok a rendőrségek és az ügyészségek határon átnyúló együttműködését is elősegítik, így azok Európa-szerte hatékonyabban felvehetik a versenyt a bűnözéssel és terrorizmussal szemben.

A polgárok alapvető joga

A reform lehetővé teszi, hogy a polgárok visszaszerezzék a személyes adataik feletti ellenőrzést. Egy nemrégiben végzett Eurobarométer felmérés szerint az európaiak kétharmada (67 %) aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy nincs teljes ellenőrzése az általa online megadott információk felett. Tízből heten aggódnak amiatt, hogy a vállalkozások hogyan használhatják fel a rendelkezésre bocsátott információkat. Az adatvédelmi reform megerősíti az EU egyik alapvető jogát képező, adatvédelemhez való jogot, valamint lehetővé teszi, hogy a polgárok teljes bizalommal adják meg személyes adataikat.

Az új szabályok azáltal oszlatják el az aggodalmakat, hogy megerősítik a létező szabályokat, valamint nagyobb ellenőrzést biztosítanak az egyének számára személyes adataik felett. Közelebbről ezek a szabályok az alábbiakat foglalják magukban:

 • könnyebb hozzáférés a saját személyes adatokhoz: az egyének több tájékoztatást kapnak arról, hogyan dolgozzák fel személyes adataikat; ezeket az információkat egyértelmű és jól érthető módon rendelkezésre kell bocsátani;
 • az adathordozhatósághoz való jog: könnyebb lesz személyes adatokat továbbítani a szolgáltatók között;
 • a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog egyértelművé tétele: ha az egyének a továbbiakban nem kívánják adataik feldolgozását, és azok megőrzését nem támasztják alá jogos érdekek, az adatokat törlik;
 • jog arra, hogy a polgárokat tájékoztassák adataik feltöréséről: A vállalatoknak és szervezeteknek például a lehető leghamarabb be kell jelenteniük a nemzeti felügyeleti hatóságnak súlyos adatsértések eseteit, hogy a felhasználók megfelelő intézkedéseket hozhassanak.

Egyértelmű modern szabályok a vállalkozások számára

A mai digitális gazdaságban a személyes adatok óriási gazdasági jelentőséggel bírnak, különösen az óriási méretű adathalmazok területén. Európa adatvédelmi szabályainak egységesítésével a jogalkotók üzleti lehetőséget teremtenek, és ösztönzik az innovációt.

 • Egy kontinens, egy törvény: A rendelet egyetlen szabálysort állapít meg, amely egyszerűbbé és olcsóbbá teszi a vállalatok számára, hogy az EU-ban üzleti tevékenységet folytassanak.
 • Egyablakos ügyintézés: a vállalkozásoknak csak egyetlen felügyeleti hatósággal kell számolniuk. A becslések szerint ez évente mintegy 2,3 milliárd EUR összegű megtakarítást eredményez.
 • Uniós szabályok Európában – az Európán kívüli cégeknek EU-n belüli szolgáltatások nyújtása során ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazniuk.
 • Kockázatalapú megközelítés: a szabályok elkerülik a „mindenre egy megoldás” nehézkes kötelezettségét, és sokkal inkább a kapcsolódó kockázatok szerint testre szabottak.
 • Innovációképes szabályok: a rendelet garantálja, hogy az adatvédelmi biztosítékokat már a fejlesztés legkorábbi szakaszaitól kezdve beépítsék a termékekbe és szolgáltatásokba (beépített adatvédelem). Ösztönzi a magánélet védelme szempontjából kielégítő technikákat, mint például az álnevesítést, hogy az óriási méretű adathalmazok nyújtotta előnyöket a magánélet védelmének biztosítása mellett lehessen élvezni.

Előnyök a nagyok és kicsik számára egyaránt

Az adatvédelmi reform ösztönzi a gazdasági növekedést azáltal, hogy csökkenti az európai vállalatokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) terhelő költségeket és a bürokráciát. Az EU adatvédelmi reformjának köszönhetően a kkv-k új piacokra törhetnek be. Az új szabályok alapján – a kkv-k előnyére – négy szempontból is csökken a bürokrácia:

 • Nem lesz több bejelentés: A felügyeleti hatóságok felé tett bejelentés olyan formalitás, amely évente mintegy 130 millió EUR-ba kerül a vállalkozások számára. A reform teljes mértékben megszünteti ezeket.
 • Minden forint számít: Ha az adathozzáférési kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott, a kkv díjat vethet ki a hozzáférés megadásához.
 • Adatvédelmi tisztviselő: A kkv-k mentesülnek az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének kötelezettsége alól, amennyiben az adatfeldolgozás nem fő üzleti tevékenységük.
 • Hatásvizsgálat: A kkv-k csak magas kockázat esetén lesznek kötelesek hatásvizsgálatot végezni.

 A személyes adatok védelme a bűnüldözés területén

 • Hatékonyabb együttműködés a bűnüldöző szervek között

A rendészeti és büntető igazságszolgáltatási szervekre vonatkozó új adatvédelmi irányelvvel az uniós tagállamok bűnüldöző hatóságai hatékonyabban és eredményesebben oszthatják meg egymás között a nyomozásokhoz szükséges információkat, javítva ezáltal a terrorizmus és más súlyos bűnözés elleni küzdelem terén folytatott európai együttműködést.

A rendészeti és büntető igazságszolgáltatási szervekre vonatkozó új adatvédelmi irányelv figyelembe veszi a bűnüldözés speciális igényeit, tiszteletben tartja a tagállamok különböző jogi hagyományait, valamint teljes mértékben megfelel az Európai Unió Alapjogi Chartájának.

 • A polgárok adatainak hatékonyabb védelme

Valamennyi bűnüldözési – ideértve a bűnmegelőzést is – célú adatfeldolgozás során jobban fogják védeni az egyének személyes adatait. Ez a védelem mindenkire kiterjed, akár áldozatról, akár bűnelkövetőről, akár tanúról legyen is szó. Az Unión belüli bűnüldözési célú adatfeldolgozásnak – az egyénekre vonatkozó megfelelő biztosítékokkal együtt – minden esetben eleget kell tennie a szükségesség, arányosság és jogszerűség elvének. A felügyeletet független nemzeti adatvédelmi hatóságok biztosítják; továbbá megfelelő bírósági jogorvoslatról is gondoskodni kell.

A rendészeti és büntető igazságszolgáltatási szervekre vonatkozó új adatvédelmi irányelv egyértelmű szabályokat tartalmaz a bűnüldöző hatóságok általi, EU-n kívülre történő személyesadat-továbbításra vonatkozóan, hogy ne csorbuljon az egyének EU-ban garantált védelmének szintje.

A következő lépések

A háromoldalú egyeztetés során született politikai megállapodást követően az Európai Parlament és a Tanács 2016 elején hivatalosan is elfogadja a végleges szövegeket. Az új szabályok két évvel ezt követően válnak alkalmazandóvá.

A Bizottság – az új szabályok egységes alkalmazásának biztosítása céljából – szorosan együttműködik a tagállamok adatvédelmi hatóságaival. A kétéves átmeneti időszak alatt a Bizottság tájékoztatja a polgárokat jogaikról, a vállalatokat pedig kötelezettségeikről.

A határon átnyúló adatvédelmi esetek megoldása céljából az adatvédelmi hatóságok a jövőben szorosabban együttműködnek, különösen az egyablakos mechanizmus révén.

Háttér-információk

Az adatvédelmi csomag kulcsfontosságú a digitális egységes piac és az európai biztonsági stratégia lehetővé tétele szempontjából.

Az Európai Bizottság által 2012 januárjában javasolt adatvédelmi reformcsomag (ld. IP/12/46) az általános adatvédelmi rendeletet, valamint a rendészeti és büntető igazságszolgáltatási szervekre vonatkozó adatvédelmi irányelvet foglalja magában. A csomag korszerűsíti és helyettesíti – az 1995. évi adatvédelmi irányelven, valamint a rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó 2008. évi kerethatározaton alapuló – jelenlegi adatvédelmi szabályokat.

További információk:

Adatvédelmi reform

 

 

 

IP/15/6321

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar