Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Споразумението по предлаганата от Комисията реформа в областта на защитата на данните в ЕС ще стимулира цифровия единен пазар

Брюксел, 15 декември 2015 r.

През 2012 г. Европейската комисия предложи реформа в областта на защитата на данните в ЕС, за да подготви Европа за цифровата ера (IP/12/46).

През 2012 г. Европейската комисия предложи реформа в областта на защитата на данните в ЕС, за да подготви Европа за цифровата ера (IP/12/46). Днес беше постигнато споразумение с Европейския парламент и Съвета вследствие на заключителните преговори между трите институции (т.нар. „триалози“).

Повече от 90% от европейците заявяват, че желаят да имат еднакви права за защита на данните в целия ЕС, независимо къде се обработват техните данни. Тяхното желание скоро ще се осъществи. С пакета от реформи ще се сложи край на смесицата от разпоредби в областта на защитата на данните, която съществува понастоящем в ЕС.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Днешното споразумение е важна стъпка към изграждането на цифров единен пазар. Посредством него ще бъдат премахнати пречки и ще се открият нови възможности. Цифровото бъдеще на Европа може да бъде изградено само на основата на доверие. При наличието на солидни общи стандарти за защита на данните хората могат да бъдат сигурни, че контролират личната си информация. По този начин те могат да се възползват от всички услуги и възможности, предлагани от цифровия единен пазар. Не следва да смятаме, че защитата на данните и на неприкосновеността на личния живот възпрепятства стопанските дейности. Тази защита представлява всъщност значително конкурентно предимство. Днешното споразумение създава здрава основа, която ще помогне на Европа при разработването на иновационни цифрови услуги. Следващата ни стъпка е да премахнем необоснованите пречки, ограничаващи трансграничния поток от данни — практиката по места и понякога националното право, ограничаващи съхраняването и обработката на определени данни извън националната територия. Нека да продължим напред и да изградим в ЕС отворена и просперираща икономика, основана на данни, в която се прилагат най-високите стандарти за защита на данните и не съществуват необосновани пречки.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Днес изпълняваме обещанието на Комисията „Юнкер“ за завършване през 2015 г. на реформата в областта на защитата на данните. Тези нови общоевропейски правила са от полза както за гражданите, така и за предприятията. Гражданите и предприятията ще се ползват от ясни правила, които са в крак с цифровата ера и осигуряват силна защита, като същевременно създават възможности и насърчават иновациите в европейския цифров единен пазар. Хармонизираните правила за защита на данните, които ще се прилагат спрямо полицията и органите на наказателното правосъдие, ще улеснят сътрудничеството между държавите членки в областта на правоприлагането на базата на взаимно доверие и ще допринесат за изпълнението на Европейската програма за сигурност.“

Пакетът от реформи включва два инструмента:

 • Общият регламент относно защитата на данните ще даде възможност на хората да контролират по-добре личните си данни. Същевременно осъвременените и единни правила ще позволят на предприятията да се възползват максимално от възможностите, предлагани от цифровия единен пазар, чрез намаляване на административната тежест и извличане на ползи от засиленото доверие на потребителите.
 • Директивата за защита на данните, приложима в сектора на полицията и на наказателното правосъдие, ще гарантира, че данните на свидетелите, жертвите на престъпления и заподозрените лица са надлежно защитени при наказателно разследване или действия по правоприлагане. По-хармонизираните закони ще улеснят също така трансграничното сътрудничество между полицейските или прокурорските органи за по-ефективна борба с престъпността и тероризма в цяла Европа.

Основно право за гражданите

Реформата ще позволи на хората да си възвърнат контрола над личните си данни. Според неотдавнашно проучване на Евробарометър две трети от европейците (67%) завяват, че са загрижени относно липсата на пълен контрол върху информацията, която предоставят онлайн. Седем от десет европейци се тревожат как дружествата могат евентуално да използват разкритата информация. Реформата в областта на защитата на данните ще укрепи правото на защита на данните, което е основно право в ЕС, и ще позволи на гражданите да изпитват доверие, когато предоставят личните си данни.

Новите правила имат за цел да отговорят на изразените опасения чрез засилване на съществуващите права и чрез създаване на възможности за физическите лица да упражняват повече контрол върху личните си данни. Правилата включват по-специално:

 • по-лесен достъп до вашите собствени данни: физическите лица ще имат повече информация за това как се обработват техните данни, като тази информация следва да им бъде предоставена по ясен и разбираем начин;
 • право на преносимост на данните: ще бъде по-лесно да прехвърляте личните си данни между доставчици на услуги;
 • изяснено съдържание на „правото да бъдеш забравен“: когато не искате повече данните ви да бъдат обработвани и не са налице законови основания те да бъдат запазени, данните ще бъдат заличени;
 • право да знаете дали хакери са проникнали до личните ви данни: например дружествата или организациите трябва да уведомяват националния надзорен орган за сериозни нарушения на сигурността на данните възможно най-скоро, за да могат потребителите да вземат съответни мерки.

 

Ясни съвременни правила за предприятията

В днешната цифрова икономика личните данни са придобили изключително икономическо значение, по-специално в областта на големите информационни масиви. Чрез хармонизирането на европейските правила в областта на защитата на данните, законодателите създават възможности за развиване на стопанска дейност и насърчават иновациите.

 • Един континент, един закон: С регламента ще се установи единен набор от правила и по този начин извършването на стопанска дейност от дружествата в ЕС ще стане по-лесно и по-евтино.
 • Обслужване на едно гише: предприятията ще подлежат на контрол от един-единствен надзорен орган. Съгласно оценките това ще доведе до икономии от 2,3 млрд. евро на година.
 • Приложение на европейски правила на европейска територия – дружествата, чиито седалища не са в Европа, ще трябва да спазват същите правила, когато предлагат услуги в ЕС.
 • Подход, основан на риска: с правилата ще се избягва налагането на обременяващо, приложимо за всички случаи задължение, и вместо това ще се предвиждат специфични задължения с оглед на конкретните рискове.
 • Правила, подходящи за иновациите: с регламента се гарантира, че още от най-ранния етап на тяхното разработване продуктите и услугите включват механизми за защита на данните (защита на данните още при проектирането). Ще се насърчава използването на технически решения, ненарушаващи неприкосновеността на личния живот, като например псевдонимизацията, за да се извлекат ползите от иновациите в областта на големите информационни масиви, като същевременно се защитава неприкосновеността на личния живот.

Ползи за големите и малките предприятия

Реформата в областта на защитата на данните ще стимулира икономическия растеж посредством намаляване на разходите и административната тежест за европейските предприятия, особено за малките и средните предприятия (МСП). Реформата на ЕС в областта на защитата на данните ще помогне на МСП да пробият на нови пазари. Съгласно новите правила МСП ще се възползват от намаляването на административната тежест в четири аспекта:

 • Край на уведомленията: Уведомленията до надзорните органи са формалност, която представлява разход за предприятията, възлизащ на 130 млн. евро всяка година. С реформата уведомленията ще бъдат премахнати изцяло.
 • Всеки разход е от значение: Когато заявленията за достъп до данни са очевидно неоснователни или прекомерни, МСП ще могат да начисляват такса за предоставяне на достъп.
 • Длъжностни лица по защита на данните: МСП са освободени от задължението да назначават длъжностно лице по защита на данните, ако обработката на данни не е тяхна основна стопанска дейност.
 • Оценки на въздействието: МСП няма да са задължени да извършват оценка на въздействието, освен ако не съществува висок риск.

Защита на личните данни в областта на правоприлагането

 • По-добро сътрудничество между правоприлагащите органи

Благодарение на новата Директива за защита на данните, обработвани от органите на полицията и наказателното правосъдие, правоприлагащите органи в държавите — членки на ЕС, ще могат по-ефикасно и ефективно да обменят информация, необходима за разследванията, което ще доведе до подобряване на сътрудничеството в борбата срещу тероризма и другите тежки престъпления в Европа.

Директивата за защита на данните, обработвани от органите на полицията и наказателното правосъдие, отчита специфичните потребности на правоприлагащите органи, зачита различните правни традиции на държавите членки и е в пълно съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз.

 • По-добра защита на данните на гражданите

Личните данни на физическите лица ще бъдат по-добре защитени, когато се обработват за целите на правоприлагането, включително за целите на предотвратяването на престъпления. Ще бъде осигурена защита на всички лица, независимо дали те са жертви или извършители на престъпление или свидетели. При всяка обработка на данни за целите на правоприлагането в ЕС трябва да се спазват принципите на необходимост, пропорционалност и законност и да са предвидени подходящи гаранции за физическите лица. Надзорът се осигурява от независими национални органи за защита на данните, като трябва да бъдат предоставени ефективни правни средства за защита.

Директивата за защита на данните, обработвани от органите на полицията и наказателното правосъдие, предвижда ясни правила за предаването на лични данни от правоприлагащите органи към страни извън ЕС, за да се гарантира, че степента на защита на физическите лица, гарантирана в ЕС, не е накърнена.

Следващи етапи

В резултат от политическото споразумение, постигнато по време на триалога, окончателните текстове ще бъдат приети официално от Европейския парламент и от Съвета в началото на 2016 г. Новите правила ще започнат да се прилагат две години след това.

Комисията ще работи в тясно сътрудничество с органите за защита на данните в държавите членки, за да гарантира еднаквото прилагане на новите правила. По време на двегодишния преходен етап Комисията ще информира гражданите относно техните права и дружествата относно техните задължения.

Органите за защита на данните ще си сътрудничат по-тясно в бъдеще, особено чрез механизма за обслужване на едно гише, при разрешаването на трансгранични случаи, свързани със защита на данните.

Контекст

Пакетът за защита на данните е от решаващо значение за изграждането на цифровия единен пазар и за изпълнението на Програмата на ЕС за сигурност.

Предложеният от Европейската комисия през януари 2012 г.(вж. IP/12/46) пакет от реформи в областта на защитата на данните включва Общия регламент за защита на данните и Директивата за защита на данните, обработвани от органите на полицията и наказателното правосъдие. Той осъвременява и заменя действащите правила за защита на данните, основаващи се на Директивата от 1995 г. за защита на данните и Рамковото решение от 2008 г. за сектора на полицията и наказателното правосъдие.

За повече информация:

Реформа в областта на защитата на данните в ЕС

IP/15/6321

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar