Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Historický dohovor o klíme v Paríži: EÚ na čele celosvetového úsilia

Paris 12. december 2015

Európska únia zohrala kľúčovú úlohu pri vyrokovaní dnešnej historickej dohody v Paríži, kde 195 krajín prijalo nový univerzálny, právne záväzný celosvetový dohovor o klíme.

Táto ambiciózna a vyvážená dohoda je prvým veľkým multilaterálnym dohovorom v 21. storočí. Zahŕňa celosvetový akčný plán zníženia globálneho otepľovania o podstatne viac než 2 °C, aby sa svetu podarilo zabrániť nebezpečnej zmene klímy.

Dohovor je vyvrcholením mnohoročného úsilia medzinárodného spoločenstva o dosiahnutie univerzálnej multilaterálnej dohody o zmene klímy. Vzhľadom na to, že Kjótsky protokol uplatňovalo len obmedzený počet krajín krajín a že v roku 2009 sa v Kodani nepodarilo dosiahnuť dohodu, EÚ vytvorila širokú koalíciu rozvinutých a rozvojových krajín s veľkými ambíciami, ktoré sa premietli do úspešného výsledku parížskej konferencie. Parížska dohoda vysiela jednoznačný signál investorom, podnikom a tvorcom politiky, že celosvetový prechod na čistú energiu je definitívny a je potrebné začať využívať iné zdroje než fosílne palivá, ktoré sú zdrojom znečistenia.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vyhlásil: „Svet sa dnes spojil v boji proti zmene klímy. Dnes dostal záchranné lano, poslednú šancu, aby budúcim generáciám mohol zanechať stabilnejšie miesto pre život, zdravšiu planétu, spravodlivejšiu spoločnosť a prosperujúcejšie hospodárstvo. Táto dohoda stojí na pevných základoch a pomôže svetu prejsť na čistú energiu. Vyrokovanie dohovoru je aj úspechom Európskej únie. Už dlho sme svetovým lídrom v opatreniach v oblasti klímy a dohoda z Paríža odráža naše ambície na celosvetovej úrovni. Rád by som sa poďakoval hlavnému vyjednávačovi EÚ komisárovi Miguelovi Ariasovi Cañeteovi a jeho tímu za ich neúnavnú prácu a nasadenie, aby sa dohodu podarilo dosiahnuť a aby Európska únia počas rokovaní zostala kľúčovým aktérom. Som na vás všetkých hrdý.“

Miguel Arias Cañete, komisár pre oblasť klímy a energetiky, doplnil: „Táto dohoda je veľkým víťazstvom pre Európu, ale oveľa dôležitejšie je to, že je veľkým víťazstvom pre celosvetové spoločenstvo. Európa stála v Paríži na čele úsilia o dosiahnutie ambiciózneho a právne záväzného celosvetového dohovoru o klíme. Vytvorili sme spojenectvá, ku ktorým sa pridali mnohé strany. Naše kľúčové ciele, teda dlhodobý aspekt, päťročné cykly preskúmania a transparentnosť, sa do dohody zakomponovali. Ďalej dohoda opätovne potvrdila celosvetový záväzok k nepretržitej podpore pre všetkých, ktorí pomoc potrebujú. Náš zámer sa nám podarilo úspešne dosiahnuť. Teraz musíme dané sľuby splniť. Európa bude pri prechode na nízkouhlíkového hospodárstvo, na ktorom sme sa dohodli, aj naďalej zastávať vedúcu úlohu.

 

Parížsky dohovor o klíme

Parížsky dohovor týkajúci sa zmeny klímy predstavuje prepojenie medzi súčasnými politikami a klimatickou neutrálnosťou, ktorá by sa mala dosiahnuť do konca storočia. Vlády štátov sveta sa v Paríži dohodli na ambicióznych cieľoch, záväzkoch a solidarite.

Ambície: Vlády sa dohodli na dlhodobom cieli udržať nárast priemernej celosvetovej teploty výrazne pod úrovňou 2 °C v porovnaní s úrovňami predindustriálneho obdobia a usilovať sa o obmedzenie jej nárastu len o 1,5 °C, čo by výrazne znížilo riziká a vplyv zmeny klímy. Dohoda zahŕňa výzvu, aby sa čo najskôr stanovilo maximum celosvetových emisií, pričom sa uznáva, že v rozvojových krajinách tento krok bude trvať dlhšie. Následne je potrebné na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov dosiahnuť rýchle zníženie emisií. Krajiny pred parížskou konferenciou a počas nej predkladali komplexné národné akčné plány v oblasti klímy na zníženie svojich emisií. Ani 185 plánovaných príspevkov krajín vypracovaných pred konaním konferencie v Paríži spolu nepostačuje na udržanie nárastu teploty pod úrovňou 2 °C pred koncom storočia. Dohoda však načrtáva spôsob, ako je možné tento cieľ dosiahnuť.

Záväzok: Vlády sa v záujme dosiahnutia týchto spoločných ambícií dohodli každých päť rokov spoločne určiť prísnejšie ciele na základe vedeckých požiadaviek. Ďalej súhlasili aj s tým, že sa v záujme transparentnosti a dozoru budú navzájom informovať o tom, ako sa im darí plniť svoje ciele, a že tieto informácie poskytnú aj verejnosti. Každých päť rokov sa zostaví celosvetová bilancia. Pokrok pri dosahovaní dlhodobého cieľa sa bude sledovať pomocou spoľahlivého systému transparentnosti a zodpovednosti.

Solidarita: EÚ a ostatné rozvinuté krajiny budú naďalej podporovať opatrenia v oblasti klímy zamerané na znižovanie emisií a budovanie odolnosti voči vplyvu zmeny klímy v rozvojových krajinách. Ostatné krajiny by mali podľa dohody takúto podporu začať poskytovať alebo by ju mali naďalej poskytovať dobrovoľne. Rozvojovým krajinám sa bude naďalej a ešte vo vyššej miere poskytovať medzinárodná podpora na prispôsobenie sa zmene klímy. Rozvinuté krajiny plánujú ďalej sledovať svoj súčasný spoločný cieľ ročne zmobilizovať 100 miliárd USD, a to až do roku 2025, keď sa určí nový spoločný cieľ.

Straty a škody

Dohoda z Paríža okrem toho obsahuje aj osobitný článok týkajúci sa strát a škôd spojených s vplyvom zmeny klímy. Krajiny uznali aj potrebu spolupracovať a zlepšiť poznatky, opatrenia a podporu v rozmanitých oblastiach, ako sú systémy včasného varovania, pripravenosť na núdzové situácie a poistenie rizika.

Akčný program Lima – Paríž

Peruánske a francúzske predsedníctvo konferencie zmluvných strán iniciovalo Akčný program Lima – Paríž, ktorého účelom je katalyzovať opatrenia mnohých zainteresovaných strán. Tento na medzinárodnej pôde zjednotil doteraz nebývalý počet krajín, miest, podnikov i členov občianskej spoločnosti s cieľom urýchliť spoločné opatrenia v oblasti klímy na podporu novej dohody. Táto iniciatíva je dôkazom toho, že svet je pripravený spojiť svoje úsilie pri opatreniach v oblasti klímy dokonca ešte pred tým, než parížska dohoda vstúpi do platnosti v roku 2020. Dvojtýždňová konferencia bola príležitosťou vykonať celý rad dôležitých vyhlásení a predstaviť prelomové iniciatívy.

Viac informácií o prioritách Komisie pod vedením Jeana-Clauda Junckera, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, nájdete na webovom sídle Komisie.

IP/15/6308

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar