Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Historische klimaatovereenkomst bereikt in Parijs: EU neemt voortouw bij wereldwijde inspanningen

Paris, 12 december 2015

De Europese Unie heeft een belangrijke bemiddelingsrol gespeeld bij de totstandkoming van de historische, juridisch bindende mondiale klimaatovereenkomst die 195 landen vandaag in Parijs hebben aangenomen.

Deze ambitieuze en evenwichtige overeenkomst is het eerste belangrijke multilaterale verdrag van de 21e eeuw en stelt een mondiaal actieplan vast waarmee de wereld op het juiste spoor moet worden gezet om een gevaarlijke klimaatverandering af te wenden door de opwarming van de aarde ruim onder 2°C te houden.

De overeenkomst vormt de bekroning van jarenlange inspanningen van de internationale gemeenschap om tot een universeel multilateraal akkoord inzake klimaatverandering te komen. Na de ervaringen die zijn opgedaan met het Kyoto-protocol, waaraan slechts een beperkt aantal landen deelneemt, en de klimaattop van Kopenhagen in 2009, waar geen overeenstemming is bereikt, heeft de EU zich sterk gemaakt voor een brede coalitie van ontwikkelde en ontwikkelingslanden met een hoog ambitieniveau, wat zich heeft vertaald in de succesvolle uitkomst van de conferentie van Parijs. Met de overeenkomst van Parijs wordt een duidelijk signaal afgegeven aan investeerders, bedrijven en beleidsmakers dat de mondiale omschakeling naar schone energie onvermijdelijk is en dat we voor onze hulpbronnen af moeten van vervuilende fossiele brandstoffen.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zei hierover: "Vandaag toont de wereld toont zich eensgezind bij de bestrijding van de klimaatverandering. Vandaag krijgt de wereld een laatste kans in de schoot geworpen om voor toekomstige generaties een wereld achter te laten die stabieler is, een planeet die gezonder is, samenlevingen die rechtvaardiger en economieën die welvarender zijn. Deze robuuste overeenkomst stippelt de koers uit voor een wereldwijde omschakeling naar schone energie. Deze overeenkomst betekent ook een succes voor de Europese Unie. Sinds jaar en dag zijn wij wereldleider op het gebied van klimaatactie, en onze ambitie wereldwijd komt thans tot uitdrukking in de overeenkomst van Parijs. Mijn dank gaat uit naar de EU-hoofdonderhandelaar, commissaris Miguel Arias Cañete, en zijn team die dag en nacht hebben gewerkt om deze overeenkomst te realiseren en ervoor hebben gezorgd dat de Europese Unie tijdens de onderhandelingen een centrale rol kon blijven spelen. Jullie vervullen mij met trots.”

Miguel Arias Cañete, EU-commissaris voor Klimaatactie en Energie, zei het volgende: “Deze overeenkomst is een glansrijke overwinning voor Europa, maar, belangrijker nog, een glansrijke overwinning voor de internationale gemeenschap. Europa heeft in Parijs het voortouw genomen bij de inspanningen om een ambitieuze en juridisch bindende mondiale klimaatovereenkomst te sluiten. Wij hebben allianties gesmeed, waarbij anderen zich hebben aangesloten. Onze hoofddoelstellingen langetermijndenken, vijfjaarlijkse evaluatierondes en transparantie zijn meegenomen in de nieuwe overeenkomst. Ook bevestigt de overeenkomst opnieuw het wereldwijde engagement om steun te blijven verlenen aan hen die hulp behoeven. Het is ons gelukt. Nu moeten de gedane beloften worden waargemaakt. Europa zal een leidende rol blijven spelen bij de wereldwijde overgang naar een koolstofarme economie die we zijn overeengekomen.”

 

De klimaatovereenkomst van Parijs

De klimaatovereenkomst van Parijs slaat een brug tussen het beleid van vandaag en het streven naar klimaatneutraliteit vóór het eind van deze eeuw. In Parijs zijn de landen het eens geworden over hun ambities, engagement en solidariteit.

Ambities: Er is overeenstemming bereikt over de langetermijndoelstelling om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde ruim onder 2 °C te houden in vergelijking met het pre-industriële tijdperk en ernaar te streven de stijging te beperken tot 1,5 C, aangezien dit de risico’s en de gevolgen van de klimaatverandering aanzienlijk zou verminderen. In de overeenkomst wordt opgeroepen ervoor te zorgen dat de wereldwijde uitstootpiek zo spoedig mogelijk wordt bereikt, waarbij wordt erkend dat dit voor de ontwikkelingslanden meer tijd in beslag zal nemen, en de uitstoot daarna snel terug te dringen op basis van de beste beschikbare wetenschappelijke technieken. Vóór en tijdens de conferentie van Parijs hebben de deelnemende landen uitvoerige nationale klimaatactieplannen voor het verminderen van hun emissies overgelegd. De in totaal 185 voorgenomen nationaal vastgestelde bijdragen die in de aanloop naar de conferentie van Parijs zijn opgesteld, volstaan nog niet om de aardopwarming tegen het eind van deze eeuw onder 2 C te houden. De overeenkomst zet evenwel de route uit om dit streefdoel te bereiken.

Engagement: Om deze gemeenschappelijke ambities te verwezenlijken, is overeengekomen elke vijf jaar ambitieuzere streefdoelen vast te stellen op basis van de wetenschappelijke stand op dat moment. Ook hebben de landen in het belang van transparantie en toezicht erin toegestemd aan elkaar en de burger verslag uit te brengen over de vorderingen die zij maken bij het verwezenlijken van hun streefdoelen. Om de vijf jaar zal de balans worden opgemaakt. De vorderingen op weg naar de langetermijndoelstelling zullen aan de hand van een robuust transparantie- en verantwoordingsmechanisme worden gevolgd.

Solidariteit: De EU en de andere ontwikkelde landen zullen ook voortaan klimaatmaatregelen ondersteunen om emissies terug te dringen en in ontwikkelingslanden weerbaarheid tegen de klimaatverandering op te bouwen. Andere landen worden aangespoord dergelijke steun op vrijwillige basis te (blijven) verlenen. De internationale steun voor aanpassing ten behoeve van ontwikkelingslanden zal worden voortgezet en opgevoerd. De ontwikkelde landen zijn voornemens werk te blijven maken van hun huidige collectieve doelstelling om tot 2025 jaarlijks 100 miljard USD beschikbaar te stellen; in dat jaar zal een nieuw collectief streefcijfer worden vastgesteld.

Verlies en schade

De overeenkomst van Parijs kent ook een apart artikel dat handelt over verlies en schade door de gevolgen van de klimaatverandering. De landen erkennen voorts de noodzaak van samenwerking en van breder inzicht, krachtigere maatregelen en grotere steunverlening op verschillende gebieden, zoals systemen voor vroegtijdige waarschuwing, paraatheid voor noodsituaties en verzekering tegen risico’s.

Actieagenda Lima-Parijs

De actieagenda Lima-Parijs, een gezamenlijk initiatief van het Peruaanse en het Franse voorzitterschap van de COP om zoveel mogelijk belanghebbenden te mobiliseren, heeft een ongekend aantal landen, steden, ondernemingen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld op het internationale toneel samengebracht om de samenwerking bij klimaatactie ter ondersteuning van de nieuwe overeenkomst te versnellen. Het initiatief heeft laten zien dat de wereld bereid is om nog voordat de overeenkomst van Parijs in 2020 van kracht wordt, de inspanningen voor klimaatmaatregelen op te voeren. In de loop van de twee weken durende conferentie is een aantal belangrijke mededelingen gedaan en zijn baanbrekende initiatieven gepresenteerd.

Zie voor meer informatie over de prioriteiten van de Commissie Juncker op het vlak van klimaatactie de website van de Commissie.

IP/15/6308

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar