Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Käänteentekevä ilmastosopu Pariisissa: EU johtaa maailmanlaajuisia pyrkimyksiä

Paris 12. joulukuuta 2015

Euroopan unionilla oli keskeinen rooli, kun Pariisissa neuvoteltiin tänään Pariisissa tehdystä käänteentekevästä sopimuksesta. Yhteensä 195 maata hyväksyi uuden, oikeudellisesti sitovan ja maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen.

Tämä kunnianhimoinen ja tasapainoinen sopimus, joka on 21. vuosisadan ensimmäinen merkittävä monenkeskinen sopimus, sisältää maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman, jolla voidaan välttää vaarallinen ilmastonmuutos ja rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen celsiusasteeseen.

Sopimus on tulosta kansainvälisen yhteisön vuosia kestäneistä pyrkimyksistä saada aikaan maailmanlaajuinen monenvälinen ilmastosopimus. Kaikki maat eivät osallistuneet Kioton pöytäkirjaan eikä Kööpenhaminassa vuonna 2009 pidetyssä konferenssissa päästy sopuun. Tällä kertaa EU keskittyikin löytämään korkeaa tavoitetasoa kannattavista maista ja kehitysmaista kumppaneita, joiden avulla Pariisin konferenssin onnistunut lopputulos muotoutui. Pariisin sopimus antaa selkeän signaalin investoijille, yrityksille ja päättäjille siitä, että maailmanlaajuinen siirtyminen puhtaaseen energiaan on tullut jäädäkseen ja että resurssit on siirrettävä pois saastuttavista fossiilisista polttoaineista.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker korosti, että ”maailma on tänään yhdistynyt torjumaan ilmastonmuutosta. Olemme tänään saaneet viimeisen mahdollisuuden siirtää tuleville sukupolville aikaisempaa vakaampi maailma, terveempi planeetta, oikeudenmukaisemmat yhteiskunnat ja vauraammat taloudet. Tämä vahva sopimus ohjaa maailmaa siirryttäessä puhtaan energian käyttöön. Sopimus on voitto myös Euroopan unionille. Euroopan unioni on jo pitkään ollut maailmanlaajuisten ilmastotoimien eturintamassa, ja Pariisin sopimus kuvastaakin kunnianhimojamme maailmanlaajuisella tasolla. Haluan kiittää EU:n pääneuvottelija komissaari Miguel Arias Cañetea ja hänen työryhmäänsä heidän työskentelystään vuorokauden ympäri tämän sopimuksen tekemiseksi ja siitä, että Euroopan unioni oli keskeinen neuvotteluosapuoli koko prosessin ajan. Olen ylpeä teistä kaikista.”

EU:n ilmastotoimista ja energia-asioista vastaava komissaari Miguel Arias Cañete puolestaan katsoi, että tämä sopimus on voitto Euroopalle. ”Mutta mikä tärkeintä, se on merkittävä voitto koko maailmanlaajuiselle yhteisölle. EU on johtanut Pariisissa pyrkimyksiä saada aikaan kunnianhimoinen ja oikeudellisesti sitova maailmanlaajuinen ilmastosopimus. Olemme luoneet kumppanuuksia ja muut ovat liittyneet niihin. EU:n keskeiset tavoitteet – pitkän aikavälin tavoite, uudelleentarkastelu viiden vuoden välein ja avoimuus − sisältyvät uuteen sopimukseen. Sopimuksessa vahvistetaan myös uudelleen maailmanlaajuinen sitoumus tuen antamisesta niille, jotka tarvitsevat apua. Me onnistuimme siinä. Nyt meidän on saatava aikaan se, mitä olemme luvanneet. Eurooppa aikoo olla jatkossakin edelläkävijä siirtymisessä vähähiiliseen talouteen”, Cañete totesi.

 

Pariisin ilmastosopimus

Pariisin ilmastosopimus on silta nykyisten toimien ja ennen viime vuosisadan loppua vallinneen ilmastoneutraaliuden välillä. Pariisissa hallitukset sopivat kunnianhimon, sitoutumisen ja solidaarisuuden tasoista.

Tavoite: Hallitukset sopivat pitkän aikavälin tavoitteesta rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen celsiusasteeseen verrattuna esiteollisella kaudella vallinneisiin tasoihin ja pyrkimyksestä rajoittaa tämä nousu 1,5 celsiusasteeseen, koska siten voitaisiin merkittävästi vähentää ilmastonmuutoksen riskejä ja vaikutuksia. Sopimuksessa edellytetään, että maailmanlaajuisten päästöjen huippu saavutetaan mahdollisimman pian, ja tunnustetaan, tähän kuluu kehitysmaissa enemmän aikaa. Sopimuksen mukaan päästöjä on tämän jälkeen vähennettävä nopeasti parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen tietämykseen nojautuen. Maat esittivät ennen Pariisin konferenssia ja sen aikana kattavia kansallisia ilmastotoimintaohjelmia päästöjensä vähentämiseksi. Ennen Pariisin sopimusta ilmoitetut 185 kansallista panosta eivät kuitenkaan riitä rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousua alle kahteen celsiusasteeseen vuosisadan loppuun mennessä. Sopimus kuitenkin viitoittaa tien tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Sitoumus Tämän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi hallitukset sopivat tarkastelevansa tavoitteita yhdessä viiden vuoden välein kiristääkseen niitä tieteellisten tulosten niin edellyttäessä. Ne päättivät myös avoimuuden ja valvonnan varmistamiseksi antaa toisilleen ja yleisölle tietoja siitä, miten ne edistyvät tavoitteidensa saavuttamisessa. Toimia arvioidaan maailmanlaajuisesti viiden vuoden välein. Sopimukseen sisältyvällä selkeällä avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden varmistamalla järjestelmällä voidaan seurata edistymistä kohti pitkän aikavälin tavoitetta.

Solidaarisuus: EU ja muut teollisuusmaat tukevat edelleen ilmastonmuutokseen liittyviä toimia päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutusten sietokyvyn vahvistamiseksi kehitysmaissa. Muita maita kannustetaan tarjoamaan tukea tai jatkamaan sen antamista vapaaehtoisesti. Kehitysmaille tarjotaan edelleen ja tehostetusti kansainvälistä tukea ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kehittyneet maat aikovat jatkaa voimassa olevan yhteisen tavoitteensa saavuttamista, eli 100 miljardin Yhdysvaltain dollarin mobilisoimista vuosittain vuoteen 2025 saakka, jolloin vahvistetaan uusi yhteinen tavoite.

Vahingot ja menetykset

Pariisin sopimuksen sisältyy myös erillinen artikla, jossa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutusten aiheuttamia vahinkoja ja menetyksiä. Maat tunnustivat myös tarpeen tehdä yhteistyötä ja parantaa tietoisuutta, toimia ja tukea eri alueilla, kuten varhaisvaroitusjärjestelmiin, valmiustoimiin ja riskivakuutuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Lima-Pariisi-toimintaohjelma

Lima-Pariisi-toimintaohjelma on sopimuspuolten konferenssin puheenjohtajina toimineiden Perun ja Ranskan aloite, jonka tavoitteena on toimia useiden sidosryhmien yhteisten toimien katalysaattorina. Se saattoikin yhteen ennen näkemättömän määrän maiden, kaupunkien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan edustajia maailmanlaajuisella foorumilla edistämään yhteistyötä ilmastotoimissa uuden sopimuksen tukemiseksi. Aloite osoittaa, että maailma on valmis vauhdittamaan ilmastotoimia jo ennen kuin Pariisin sopimus tulee voimaan vuonna 2020. Kaksi viikkoa kestäneen konferenssin aikana esitettiin useita merkittäviä ilmoituksia ja tehtiin uraauurtavia aloitteita.

Lisätietoa Junckerin komission prioriteeteista ilmastotoimien alalla on komission verkkosivulla.

IP/15/6308

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar